Cyclo 3 Fort

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Cyclo 3 Fort kapsułki twarde
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki twarde
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Cyclo 3 Fort kapsułki twarde
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 kaps., 5909990884315, OTC; 60 kaps., 5909991034450, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08843
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Cyclo 3 Fort, 150 mg + 150 mg + 100 mg, kapsułki twarde

Suchy wyciąg z ruszczyka + Hesperydyny metylochalkon + Kwas askorbowy

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej po kilku dniach od przyjęcia leku

w przypadku ataku żylaków odbytu, lub po 14 dniach w przypadku objawów związanych

z niewydolnością naczyń żyl

nych, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Cyclo 3 Fort i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Cyclo 3 Fort

Jak przyjmować lek Cyclo 3 Fort

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Cyclo 3 Fort

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Cyclo 3 Fort i w jakim celu się go stosuje

Lek Cyclo 3 Fort jest połączeniem trzech substancji czynnych: wyciągu z ruszczyka, metylochalkonu

hesperydyny i kwasu askorbowego (witaminy C).

Lek Cyclo 3 Fort należy do grupy leków wpływających na elastyczność naczyń żylnych (układ

krążenia). Lek ten posiada działanie tonizujące i ochraniające na naczynia krwionośne (poprawia

napięcie ścian naczyń żylnych, odporność naczyń włosowatych i obniża przepuszczalność naczyń

krwionośny

ch).

Cyclo 3 Fort przyjmowany jest w leczeniu objawów związanych z niewydolnością naczyń żylnych

(uczucie ciężkości w kończynach dolnych, ból) oraz pomocniczo w dolegliwościach związanych

z żylakami odbytu.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Cyclo 3 Fort

Kiedy nie przyjmować leku Cyclo 3 Fort

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (wyciąg z ruszczyka, hesperydyny metylochalkon,

kwas askorbowy) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie

w przypadku zaburzeń w gospodarce żelazowej (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość

syderoblastyczna) ze względu na obecność kwasu askorbowego (witaminy C) w składzie leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli pojawi się stan zapalny skóry lub zgrubienia podskórne czy owrzodzenia skóry należy

skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpi nagły obrzęk jednej lub obu kończyn dolnych, niewydolność serca lub nerek należy

skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia biegunki należy przerwać leczenie i poinformować lekarza (patrz punkt 4).

Zaburzenia krążenia żylnego: w przypadku gdy dyskomfort i (lub) kruchość naczyń nie uległy

poprawie po 2 tygodniach leczenia należy skontaktować się z lekarzem.

Atak żylaków odbytu: przyjmowanie leku Cyclo 3 Fort nie może zastąpić specjalistycznego leczenia

innych stanów chorobowych odbytu. W przypadku gdy hemoroidy utrzymują się po kilku dniach

leczenia niezbędna jest konsultacja lekarska.

Kwas askorbowy (witamina C) może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych takich jak:

oznaczanie poziomu glukozy, bilirubiny, aktywności transaminazy, oznaczania poziomu mleczanów

i innych.

Dzieci i młodzież

Nie dotyczy.

Lek Cyclo 3 Fort a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie przeprowadzono badań dotyczący

ch interakcji z innymi produktami leczniczymi.

Cyclo 3 Fort z jedzeniem

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z jedzeniem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentk

a jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lu

b farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W celu zachowania ostrożności zaleca się unikać przyjmowania leku Cyclo 3 Fort w ciąży, przed

zastosowaniem należy skonsultować się lekarzem.

Lek nie powinien być przyjmowany podczas karmienia piersią.

Brak danych dotyczących wpływu leku na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono stosownych badań.

Lek Cyclo 3 Fort

zawier

a żółcień pomarańczową FCF (E 110). Lek może powodować reakcje

alergiczne.

3.

Jak przyjmować lek Cyclo 3 Fort

Ten lek należy zawsz

e przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W leczeniu objawów związanych z niewydolnością naczyń żylnych (uczucie ciężkości w kończynach

dolnych, ból) zaleca się przyjmowanie Cyclo 3 Fort w dawce 2 do 3 kapsułek dziennie.

Można przyjmować jedną kapsułkę rano i jedną wieczorem lub dwie kapsułki rano i jedną wieczorem.

Jeżeli, pomimo przyjmowania leku, objawy utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie, należy

skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pomocniczo w leczeniu objawów związanych z żylakami odbytu, Cyclo 3 Fort stosuje się w dawce

4 do 5 kapsułek dziennie. Można przyjmować dwie kapsułki rano i dwie kapsułki wieczorem lub trzy

kapsułki rano

i dwie wieczorem.

W przypadku hemoroidów (żylaków odbytu) lek przeznaczony jest do krótkotrwałego

przyjmowania. Jeżeli objawy utrzymują się po kilku dniach leczenia (nie dłużej niż tydzień),

należy skontaktować się z lekarzem.

Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych.

Lek należy przyjmować doustnie.

Kapsułki należy popić szklanką wody.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Cyclo 3 Fort

Nadmierne dawki kwasu askorbowego (witaminy C), który jest jednym ze składników leku, mogą

powodować niedokrwistość hemolityczną u osób dotkniętych niedoborem G6PD (enzymu

dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej).

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Cyclo 3 Fort

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Cyclo 3 Fort

Nie doty

czy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane, które mogą wystąpić:

Często (występują u mniej niż 1 na 10 osób):

Biegunka, niekiedy ciężka, szybko ustępująca po zaprzestaniu leczenia (patrz punkt 2. „Ostrzeżenia

i środki ostrożności").

Ból brzucha.

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 osób):

Bezsenność (trudności w zasypianiu), niestrawność (z

aburzenia czynności przewodu

pokarmowego), mdłości, rumień (zaczerwienienie skóry), świąd, skurcze mięśni, bóle kończyn (rąk

i (lub) nóg).

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1 000 osób):

Nerwowość, zawroty głowy, uczucie zimna w kończynach, ból naczyń żylnych (wrażliwość

naczyń żylnych), zaburzenia żołądkowo-jelitowe, aftowe zapalenie jamy ustnej (zapalenia dziąseł

z obecnością pęcherzyków), wzrost aminotransferazy alaninowej (wzrost aktywności enzymu

wątrobowego).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Ból żołądka.

Wysypka plamkowo-grudkowa (zaczerwienienie skóry) i pokrzywka (swędzące, nabrzmiałe

zacz

erwienienie mogące mieć postać krostek).

Odwracalne mikroskopowe, głównie limfocytarne zapalenie okrężnicy

w niektórych przypadkach (lub u niektórych pacjentów).

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

Nie dotyczy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al.

Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Cyclo 3 Fort

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cyclo 3 Fort

Substancjami czynnymi leku są:

150 mg suchego wyciągu z

Ruscus aculeatus L.,

Rhizoma (kłącze ruszczyka kolczastego) (5 – 7,5 :1)

Ekstrahent: etanol 85% (V/V)

Hesperydyny metylochalkon 150 mg

Kwas askorbowy (witamina C) 100 mg

Pozostałe składniki to:

krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny, stearynian magnezu, talk, glikol polioksyetylenowy

(Macrogol) 6000.

Skład otoczki kapsułki:

Denko (koloru żółtego) - żółcień chinolinowa (E 104), żółcień pomarańczowa FCF (E 110), tytanu

dwutlenek (E 171), żelatyna.

Wieczko (koloru pomarańczowego) - żółcień pomarańczowa FCF (E 110), tytanu dwutlenek (E 171),

żelatyna.

Jak wygląda lek Cyclo 3 Fort i co zawiera opakowanie

Kapsułka twarda, składająca

się z nieprzezroczystego żółtego denka i nieprzezroczystego

pomarańczowego wieczka.

30 lub 60 kapsułek w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Pierre Fabre Medicament

45, Place Abel Gance

92100 Boulogne Billancourt

Francja

Wytwórca

Pierre Fabre Medicament Production Site Progipharm

Rue du Lycée

45500 Gien

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o.

ul. Belwederska 20/22

00-762 Warszawa

tel: 22 559 63 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: