Cusi Erythromycin 0,5%

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Cusi Erythromycin 0,5% 5 mg/g (0,5%) maść do oczu
 • Dawkowanie:
 • 5 mg/g (0,5%)
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść do oczu
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Cusi Erythromycin 0,5% 5 mg/g (0,5%) maść do oczu
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 3,5 g, 5909990188017, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01880
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

CUSI ERYTHROMYCIN 0,5%, 5 mg/g, maść do oczu

Erythromycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Cusi Erythromycin 0,5% i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cusi Erythromycin 0,5%

Jak stosować lek Cusi Erythromycin 0,5%

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Cusi Erythromycin 0,5%

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Cusi Erythromycin 0,5% i w jakim celu się go stosuje

Lek Cusi Erythromycin 0,5% jest jałową maścią do oczu. Zawiera substancję czynną erytromycynę w

stężeniu 5 mg na 1 g maści. Erytromycyna należy do grupy leków zwanych antybiotykami. Działa

bakteriobójczo. Lek wskazany jest w leczeniu zakażeń oka i przydatków oka wywołanych przez

bakterie wrażliwe na erytromycynę. Może też być stosowany do zapobiegania niektórym zakażeniom

oka u noworodków.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cusi Erythromycin 0,5%

Kiedy nie stosować leku Cusi Erythromycin 0,5%

jeśli pacjent ma uczulenie na erytromycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cusi Erythromycin 0,5% należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą.

Lek Cusi Erythromycin 0,5% należy stosować wyłącznie do oczu.

Po każdym użyciu należy dokładnie zamknąć tubkę.

Jeśli pacjent stosuje lek Cusi Erythromycin 0,5% przez dłuższy czas, mogą rozwinąć się u niego

bakterie lub grzyby niewrażliwe na erytromycynę.

Dzieci

Brak specjalnych zaleceń dotyczących stosowania leku u dzieci.

Lek stosuje się w profilaktyce zapalenia gałki ocznej u noworodków. Należy go wówczas podać

jednorazowo (patrz punkt 3:

Dawkowanie

Lek Cusi Erythromycin 0,5% a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotychczas brak jest doniesień, by inne leki stosowane równolegle z lekiem Cusi Erythromycin 0,5%

powodowały nasilenie istniejących lub wystąpienie nowych działań niepożądanych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Możliwość stosowania leku przez kobiety w ciąży lub w okresie karmienia piersią powinna być

oceniona przez lekarza.

Przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Maści do oczu mogą powodować niewyraźne widzenie i dlatego nie należy ich stosować, gdy pacjent

zamierza prowadzić pojazdy lub obsługiwać maszyny.

Przejściowe niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia mogą wpływać na zdolność do

prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jeżeli po zakropleniu wystąpi niewyraźne widzenie,

z rozpoczęciem jazdy lub obsługi maszyn należy zaczekać do momentu aż powróci ostrość widzenia.

3.

Jak stosować lek Cusi Erythromycin 0,5%

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Najczęściej stosuje się następujący schemat dawkowania:

Dorośli:

W przypadku powierzchownego zakażenia oka - 1 raz w ciągu doby lub częściej, w zależności od

stopnia ciężkości zakażenia.

W celu całkowitego wyleczenia zakażenia należy przyjmować lek regularnie, przez cały okres

leczenia zalecony przez lekarza, nawet jeśli objawy zakażenia ustąpią wcześniej. Przerwanie leczenia

zbyt wcześnie może spowodować nawrót objawów. Nie należy pomijać kolejnych dawek.

W przypadku braku poprawy w ciągu kilku dni stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

U noworodków w zapobieganiu zapaleniu gałki ocznej:

Należy lek podać jednorazowo.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza

.

Sposób podawania

Przed zastosowaniem leku należy umyć dokładnie ręce.

Podanie do wewnątrz:

Odchylić głowę do tyłu i palcem jednej ręki nacisnąć delikatnie skórę poniżej dolnej powieki.

Odciągnąć dolną powiekę tak, by utworzyć wolną przestrzeń pomiędzy powieką i okiem. Zdjąć

nakrętkę i wycisnąć z tubki do wolnej przestrzeni niewielką ilość maści, odpowiadającą ziarnku ryżu.

Delikatnie zamknąć oko. Nie mrugać. Nie otwierać oka przez około 1-2 minut, by lek mógł się

wchłonąć.

Jeżeli niewielka ilość maści nie trafi do oka

należy powtórzyć próbę jej prawidłowego podania.

Podanie na zewnątrz, w okolicy oka:

W razie występowania strupów zmiękczyć je ciepłą wodą i ostrożnie usunąć, a następnie nałożyć

maść bezpośrednio z tubki na chore miejsce.

Po każdym użyciu należy dokładnie zamknąć tubkę i odstawić ją w miejscu niewidocznym i

niedostępnym dla dzieci.

Uwaga

: w celu uniknięcia zanieczyszczenia leku należy unikać kontaktu końcówki tuby z jakąkolwiek

powierzchnią, w tym z powierzchnią oka.

Przechowywać tubkę szczelnie zamkniętą.

Lek może być stosowany tylko przez jedną osobę.

Lek należy wyrzucić po zakończeniu leczenia.

Jeśli pacjent stosuje inne leki w postaci kropli lub maści podawane do oczu

, należy zachować co

najmniej 5 minut przerwy pomiędzy podawaniem kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować

na końcu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cusi Erythromycin 0,5%

W razie przedawkowania nadmiar leku można wypłukać z oka letnią wodą. Nie należy podawać

dodatkowej ilości leku do oka, aż do czasu podania kolejnej dawki o zwyczajowej porze.

Pominięcie zastosowania leku Cusi Erythromycin 0,5%

Jeżeli pacjent zapomni o zastosowaniu leku Cusi Erythromycin 0,5% powinien kontynuować leczenie

podając kolejną dawkę leku zgodnie ze schematem dawkowania. Jeżeli zbliża się pora podania

następnej dawki, należy pominąć dawkę, o której zapomniano i kontynuować leczenie według

zaleconego schematu dawkowania.

Nie należy

stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia

pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Cusi Erythromycin 0,5%

Należy wystrzegać się przedwczesnego przerywania leczenia. Patrz punkt 3 –

Dawkowanie

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

.

Podczas stosowania leku Cusi Erythromycin 0,5% obserwowano następujące działania niepożądane.

Częstość występowania tych działań jest nieznana (

nie może być określona na podstawie dostępnych

danych

Ogólne działania niepożądane: uczulenie (nadwrażliwość).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożadane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,

email: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych może będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Cusi Erythromycin 0,5%

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C. Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cusi Erythromycin 0,5%

Substancją czynną leku jest erytromycyna. 1 g maści zawiera 5 mg erytromycyny.

Pozostałe składniki to: cholesteryna (cholesterol), parafina biała miękka, parafina płynna.

Jak wygląda lek Cusi Erythromycin 0,5% i co zawiera opakowanie

Tuba aluminiowa z kaniulą zawierająca 3,5 g maści; w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Novartis Poland Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

tel. +48 22 37 54 888

Wytwórca:

Alcon Cusi, S.A.

c/Camil Fabra, 58

08320 El Masnou (Barcelona)

Hiszpania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

19-2-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Sweden

Data sources on animal diseases: Country Card of Sweden

Published on: Mon, 18 Feb 2019 Mapping ‘data sources’ on animal diseases in each European Union (EU) Member State is one of the activities of EFSA's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the corresponding ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

19-2-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Slovakia

Data sources on animal diseases: Country Card of Slovakia

Published on: Mon, 18 Feb 2019 Mapping the ‘data sources’ on animal diseases, in each European Union (EU) Member State, is one of the activities of EFSA's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the correspo...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

19-2-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Finland

Data sources on animal diseases: Country Card of Finland

Published on: Mon, 18 Feb 2019 Mapping the ‘data sources’ on animal diseases in each European Union (EU) Member State is one of the activities of EFSA's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the correspond...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

19-2-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Czech Republic

Data sources on animal diseases: Country Card of Czech Republic

Published on: Mon, 18 Feb 2019 Mapping ‘data sources’ on animal diseases in each European Union (EU) Member State is one of the activities of EFSA's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the corresponding ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

19-2-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Italy

Data sources on animal diseases: Country Card of Italy

Published on: Mon, 18 Feb 2019 Mapping the ‘data sources’ on animal diseases in each European Union (EU) Member State, is one of the activities of EFSA's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the correspon...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

22-1-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Ireland

Data sources on animal diseases: Country Card of Ireland

Published on: Mon, 21 Jan 2019 Mapping ‘data sources’ on animal diseases in each European Union (EU) Member State is one of the activities of EFSA's SIGMA1,2 ;project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the corresponding...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

19-1-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Poland

Data sources on animal diseases: Country Card of Poland

Published on: Fri, 18 Jan 2019 Mapping the ‘data sources’ on animal diseases in each European Union (EU) Member State is one of the activities of EFSA's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the correspond...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

19-1-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Belgium

Data sources on animal diseases: Country Card of Belgium

Published on: Fri, 18 Jan 2019 Mapping ‘data sources’ on animal diseases in each European Union (EU) Member State is one of the activities of EFSA's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the corresponding ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

19-1-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Portugal

Data sources on animal diseases: Country Card of Portugal

Published on: Thu, 17 Jan 2019 Mapping the ‘data sources’ on animal diseases in each European Union (EU) Member State is one of the activities of EFSA's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the correspond...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

19-1-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Lithuania

Data sources on animal diseases: Country Card of Lithuania

Published on: Thu, 17 Jan 2019 Mapping ‘data sources’ on animal diseases in each European Union (EU) Member State is one of the activities of EFSA's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the corresponding ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

19-1-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Spain

Data sources on animal diseases: Country Card of Spain

Published on: Thu, 17 Jan 2019 Mapping the ‘data sources’ on animal diseases in each European Union (EU) Member State is one of the activities of EFSA's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the correspond...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

19-1-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Latvia

Data sources on animal diseases: Country Card of Latvia

Published on: Thu, 17 Jan 2019 Mapping ‘data sources’ on animal diseases in each European Union (EU) Member State is one of the activities of EFSA's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the corresponding ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

18-1-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Greece

Data sources on animal diseases: Country Card of Greece

Published on: Wed, 16 Jan 2019 Mapping ‘data sources’ on animal diseases in each European Union (EU) Member State is one of the activities of EFSA's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the corresponding ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

18-1-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Austria

Data sources on animal diseases: Country Card of Austria

Published on: Wed, 16 Jan 2019 Mapping the ‘data sources’ on animal diseases, in each European Union (EU) Member State, is one of the activities of EFSA 's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the corresp...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

18-1-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Cyprus

Data sources on animal diseases: Country Card of Cyprus

Published on: Wed, 16 Jan 2019 Mapping the ‘data sources’ on animal diseases in each European Union (EU) Member State is one of the activities of EFSA's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the correspond...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

18-1-2019

Data sources on animal diseases: Country Card of Bulgaria

Data sources on animal diseases: Country Card of Bulgaria

Published on: Wed, 16 Jan 2019 Mapping the ‘data sources’ on animal diseases in each European Union (EU) Member State, is one of the activities of EFSA 's SIGMA1,2 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which EFSA is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin disease; and on the correspo...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

20-12-2018

Data sources on animal diseases: Methodology on mapping the data sources on animal diseases in European Union Member States

Data sources on animal diseases: Methodology on mapping the data sources on animal diseases in European Union Member States

Published on: Wed, 19 Dec 2018 Mapping the ‘data sources’ on animal diseases, in each European Union (EU) Member State, is one of the activities of EFSA's SIGMA1 project. The aim of this activity is to identify the central competent authorities responsible for managing the data on animal diseases and animal populations in each Member State. Initially EFSA is focusing on three diseases (on which Animal Health and Plant Health Unit is currently working): African swine fever, avian influenza and lumpy skin...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

13-11-2018

Registration Reminder: FDA Center for Veterinary Medicine Public Webinar about Genome Editing in Animals on Dec. 3

Registration Reminder: FDA Center for Veterinary Medicine Public Webinar about Genome Editing in Animals on Dec. 3

On Dec. 3, 2018, FDA’s Center for Veterinary Medicine (CVM) will hold a public webinar about genome editing in animals, focusing mainly on current scientific evidence, promising uses of this technology in animals, the potential risks & CVM’s flexible, risk-based approach to regulation.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Joint EFSA and ECDC 2018 workshop on preparedness for a multi‐national food safety/public health incident

Joint EFSA and ECDC 2018 workshop on preparedness for a multi‐national food safety/public health incident

Published on: Tue, 21 Aug 2018 00:00:00 +0200 Abstract In May 2018, EFSA and ECDC co‐facilitated a workshop on preparedness for a multi‐national food safety/public health incident. The workshop, hosted at AGES in Vienna, was conceived to closely align with EFSA's Strategy 2020 commitment to prepare for future risk assessment challenges. EFSA, ECDC, AGES and BfR worked together closely to develop a workshop and associated training materials to be delivered over a 2.5‐day agenda. The workshop was attended...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

26-11-2018

We aim to efficiently advance beneficial technology to patients, while solidifying FDA’s gold standard for safety. Our goal in focusing on older predicates is to drive sponsors to continually offer patients devices with the latest demonstrated improvement

We aim to efficiently advance beneficial technology to patients, while solidifying FDA’s gold standard for safety. Our goal in focusing on older predicates is to drive sponsors to continually offer patients devices with the latest demonstrated improvement

We aim to efficiently advance beneficial technology to patients, while solidifying FDA’s gold standard for safety. Our goal in focusing on older predicates is to drive sponsors to continually offer patients devices with the latest demonstrated improvements and advances in safety.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-11-2018

In the next few months CDRH will make public on its website cleared devices that demonstrated substantial equivalence to older predicate devices. We’re considering focusing on predicates that are >10 years old as a starting point, so the public is aware o

In the next few months CDRH will make public on its website cleared devices that demonstrated substantial equivalence to older predicate devices. We’re considering focusing on predicates that are >10 years old as a starting point, so the public is aware o

In the next few months CDRH will make public on its website cleared devices that demonstrated substantial equivalence to older predicate devices. We’re considering focusing on predicates that are >10 years old as a starting point, so the public is aware of those technologies.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-10-2018

Although I’ve been focusing on medical products, we're also advancing our food safety and nutrition work, such as our joint advice w/ EPA on making informed choices about eating fish for women who are pregnant, may become pregnant or are breastfeeding ht

Although I’ve been focusing on medical products, we're also advancing our food safety and nutrition work, such as our joint advice w/ EPA on making informed choices about eating fish for women who are pregnant, may become pregnant or are breastfeeding ht

Although I’ve been focusing on medical products, we're also advancing our food safety and nutrition work, such as our joint advice w/ EPA on making informed choices about eating fish for women who are pregnant, may become pregnant or are breastfeeding https://go.usa.gov/xPnda . pic.twitter.com/nktV9BDAC3

FDA - U.S. Food and Drug Administration