Crohnax

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Crohnax 250 mg czopki
 • Dawkowanie:
 • 250 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • czopki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Crohnax 250 mg czopki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 szt., 5909991074012, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10740
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CROHNAX

250 mg

czopki

Mesalazinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest Crohnax i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Crohnax

Jak stosować Crohnax

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Crohnax

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Crohnax i w jakim celu się go stosuje

Crohnax jest lekiem o działaniu przeciwzapalnym stosowanym w celu leczenia zaostrzeń

i zapobiegania nawrotom wrzodziejącego zapalenia jelita grubego ze zmianami

zlokalizowanymi w odbytnicy.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Crohnax

Kiedy nie stosować leku Crohnax

Leku Crohnax nie należy stosować jeśli u pacjenta występują:

nadwrażliwość (uczulenie) na mesalazynę;

nadwrażliwość (uczulenie) na pozostały składnik tego leku (wymieniony w punkcie 6);

nadwrażliwość (uczulenie) na kwas salicylowy i jego pochodne, które są zawarte

w lekach przeciwbólowych i stosowanych w przeziębieniu;

ciężkie zaburzenia nerek lub wątroby;

czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy;

choroby związane z zaburzeniem krzepnięcia krwi.

Nie należy stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na brak

danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Crohnax należy poinformować lekarza o przebyciu lub

aktualnie występującej chorobie nerek i (lub) wątroby, chorobie płuc, zwłaszcza o astmie

oskrzelowej oraz nadwrażliwości (uczuleniu) na sulfasalazynę.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Crohnax należy omówić to z lekarzem.

Przed rozpoczęciem lub w czasie trwania leczenia lekarz może zalecić badania krwi i moczu.

Crohnax a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie

lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. W szczególności należy

poinformować lekarza o przyjmowaniu:

leków stosowanych w celu zmniejszenia krzepliwości, rozrzedzenia krwi (pochodne

kumaryny, acenokumarol);

leków o silnym działaniu przeciwalergicznym, przeciwzapalnym (glikokortykosteroidy);

leków stosowanych w cukrzycy (pochodne sulfonylomocznika);

leku stosowanego m.in. w leczeniu nowotworów, łuszczycy i chorób reumatoidalnych

(metotreksat);

leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej (probenecyd lub sulfinpirazon);

leków o działaniu moczopędnym, obniżających ciśnienie krwi (furosemid,

spironolakton);

leku stosowanego w leczeniu gruźlicy (ryfampicyna);

leków stosowanych po przeszczepach narządów, hamujących działanie układu

odpornościowego (azatiopryna, 6-merkaptopuryna).

Ciąża i karminie piersią

O stosowaniu leku Crohnax u kobiet w okresie ciąży i karmiących piersią decyduje lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Crohnax nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Crohnax

Crohnax należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Lek jest przeznaczony do podawania doodbytniczego. O ile lekarz nie zaleci inaczej,

w zaostrzeniach należy stosować 2 czopki (500 mg) dwa razy na dobę, rano i wieczorem.

W zapobieganiu nawrotom 1 czopek (250 mg) dwa razy na dobę. Czas trwania leczenia ustala

lekarz, zazwyczaj leczenie trwa 8-12 tygodni.

W przypadku wątpliwości co do stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Crohnax

Dotychczas nie odnotowano przypadków zatrucia. W razie przyjęcia większej niż zalecana

dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Crohnax

Należy niezwłocznie przyjąć pominiętą dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu

uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (występują u 1 do 10 osób na 100):

zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy;

zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: uczucie zmęczenia, osłabienie, złe

samopoczucie.

Działania niepożądane występujące rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):

zaburzenia żołądka i jelit: ból brzucha, nudności, wymioty;

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na

10 000):

zaburzenia nerek i dróg moczowych: ostre i przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek,

niewydolność nerek;

zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: gorączka polekowa, reakcje skórne;

zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wyłysienie;

zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: toksyczne uszkodzenie wątroby;

zaburzenia żołądka i jelit: ostre zapalenie trzustki;

zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: śródmiąższowe

zapalenie płuc, skurcz oskrzeli, reakcje ze strony układu oddechowego;

zaburzenia krwi i układu chłonnego: niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza,

pancytopenia, neutropenia, leukopenia, małopłytkowość;

zaburzenia serca: zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania

leku. Działania niepożądane można zgłaszać osobie wykonującej zawód medyczny,

podmiotowi odpowiedzialnemu lub Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, [aktualny adres, nr telefonu i faksu, adres

e-mail].

5.

Jak przechowywać Crohnax

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Crohnax

Substancją czynną leku jest mesalazyna.

Substancja pomocnicza to tłuszcz stały.

Jak wygląda Crohnax i co zawiera opakowanie

Lek ma postać czopków opakowanych w blistry i tekturowe pudełko.

Opakowanie zawiera 30 czopków.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmina sp. z o.o.

ul. Lipska 44

30-721 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki: