Cresophene

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Cresophene (1,11 mg + 50 mg)/g roztwór dentystyczny
 • Dawkowanie:
 • (1,11 mg + 50 mg)/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór dentystyczny
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Cresophene (1,11 mg + 50 mg)/g roztwór dentystyczny
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 13 ml, 5909990089017, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00890
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

CRESOPHENE (1,11 mg+50 mg)/g

roztwór dentystyczny

Dexamethasoni acetas

Thymolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub dentysty.

przepisano

ściśle

określonej

osobie.

należy

przekazywać

innym.

może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub dentyście. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Cresophene i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cresophene

Jak stosować lek Cresophene

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Cresophene

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

CO TO JEST LEK CRESOPHENE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Cresophene

jest

roztwór

działaniu

antyseptycznym

zmniejszającym

stan

zapalny.

Stosowany jest do odkażania kanałów korzeniowych w praktyce dentystycznej.

Lek przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez dentystę.

2.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CRESOPHENE

Kiedy nie stosować leku Cresophene

jeśli pacjent ma uczulenie na jedną z substancji czynnych lub na którykolwiek z pozostałych

składników leku (wymienionych w punkcie 6).

u dzieci w wieku poniżej 30 miesięcy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie połykać.

W przypadku kontaktu produktu z błoną śluzową należy niezwłocznie przepłukać jamę ustną dużą

ilością wody

Nie nasączać nadmiernie roztworem bawełnianego wacika umieszczanego w kanale.

Nie stosować leku na miazgę zęba.

Cresophene a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub dentyście o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Cresophene nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

3.

JAK STOSOWAĆ LEK CRESOPHENE

Lek Cresophene podawany jest przez dentystę. Należy umieścić w kanale korzeniowym wacik

nasączony roztworem. Następnie uszczelnić kanał korzeniowy cementem tymczasowym na okres 3-5

dni.

W razie potrzeby, zabieg należy powtórzyć.

Należy dostosować dawkę do wieku, masy ciała i ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cresophene

W przypadku przedawkowania lub niewłaściwego użycia w stomatologii, fenole mogą powodować

nadmierne zapalenie tkanek okołowierzchołkowych i tkanki łącznej otaczającej kanał zęba oraz

torbiele.

4.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one w

ystąpią.

W trakcie wizyty w gabinecie dentystycznym pacjent poddany jest uważnej obserwacji w kierunku

odziaływania leku Cresophene.

Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono:

Bardzo często: mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób

Często: mogą dotyczyć do 1 na 10 osób

Niezbyt często: mogą dotyczyć do 1 na 100 osób

Rzadko: mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób

Bardzo rzadko: mogą dotyczyć do 1 na 10000 osób

Nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Zaburzenia układu immunologicznego

Nie znana: reakcje nadwrażliwości

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wy

stąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, dentyście lub farmaceucie.

Działania

niepożądane

można

zgłaszać

bezpośrednio

Departamentu

Monitorowania

Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 40 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CRESOPHENE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę,

usunąć

leki,

których

się

już

używa.

Takie

postępowanie

pomoże

chronić

środowisko.

6.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Cresophene

Substancjami czynnymi są deksametazonu octan i tymol.

Pozostałe składniki leku to parachlorofenol i kamfora racemiczna.

Jak wygląda lek Cresophene i co zawiera opakowanie

Lek Cresophene to przezroczysty roztwór o kolorze lekko żółtym i silnym aromacie kamfory,

dostępny w żółtej, szklanej butelce zawierającej 13 ml roztworu.

Opakowanie zewnętrzne: tekturowe pudełko.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

SEPTODONT

58, rue du Pont de Créteil

94100 Saint Maur des Fossés

Francja

celu

uzyskania

informacji

temat

leku,

należy

zwrócić

się

przedstawiciela

podmiotu

odpowiedzialnego w Polsce:

Septodont-Polska sp. z o.o.

ul. Taneczna 18A

02-829 Warszawa

Tel.: 0 22/ 545 89 50

Fax: 0 22/ 641 80 21

e-mail: sekretariat@septodont.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: