Cratonic

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Cratonic 124,8 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 124,8 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Cratonic 124,8 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990935512, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09355
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CRATONIC

Crataegi folii cum flore extractum spissum

124,8 mg, tabletki powlekane

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

- Jeśli objawy nasilają się lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Cratonic

i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cratonic

3. Jak stosować lek Cratonic

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Cratonic

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cratonic i w jakim celu się go stosuje

Cratonic zawiera wyciąg gęsty z kwiatostanu głogu

(Crataegi folii cum flore extractum

spissum)

Lek ten tonizuje krążenie wieńcowe, zwiększa przepływ krwi w naczyniach wieńcowych i mięśniu

sercowym, wzmaga siłę skurczów mięśnia sercowego (działanie inotropowo dodatnie).

Wskazania do stosowania

Lek stosuje się wspomagająco w leczeniu początkowego okresu upośledzonej wydolności serca

(I° i II° wg NYHA), nie wymagającej stosowania innych leków, bez objawów zastoju krążenia

i w osłabieniu mięśnia sercowego u osób w wieku podeszłym.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed z

astosowaniem leku Cratonic

Kiedy nie stosować leku Cratonic

Leku Cratonic nie należy stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku gdy dolegliwości nie ustępują, objawy choroby utrzymują się przez okres dłuższy niż 6

tygodni lub następuje gromadzenie się płynu w postaci obrzęku nóg, należy zasięgnąć porady lekarza.

Do lekarza niezwłocznie powinny zgłosić się osoby, u których wystąpią następujące objawy: ból

w okolicy serca rozszerzający się w kierunku ramienia, ból w górnej części jamy brzusznej, ból

w okolicy szyi oraz występowanie duszności.

Należy zachować ostrożność przy równoczesnym podawaniu innych leków stosowanych

w niewydolności serca i leków hip

otensyjnych, ponieważ ich działanie może ulec spotęgowaniu.

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent

powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Lek Cratonic a inne leki

Równoczesne przyjmowanie z lekiem Cratonic innych leków stosowanych w niewydolności serca lub

leków hipotensyjnych może nasilić ich działanie.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ze względu na niewystarczające dane o bezpieczeństwie, leku Cratonic nie należy stosować w czasie

ciąży i karmienia piersią.

Wpływ leku na płodność nie jest znany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Cratonic nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować

lek

Cratonic

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie

wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Doustnie 2 tabletki 3 razy na dobę.

Produkt należy przyjmować systematycznie przynajmniej przez 4

-

6 tygodni.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cratonic

Nie są znane objawy przedawkowania. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Cratonic

Kontynuować leczenie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Cratonic

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4

. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten

może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dotychczas nie raportowano działań niepożądanych podczas stosowania produktu leczniczego

Cratonic.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, nr tel.: +48 22 49-21-301, nr faksu: +48 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania nie

pożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Cratonic

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę,

usunąć

leki,

których

się

już

używa.

Takie

postępowanie

pomoże

chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cratonic

Substancją czynną leku jest wyciąg gęsty z kwiatostanu głogu

Crataegi folii cum flore extractum

spissum

) (5-6,5:1) – 124,8 mg, rozpuszczalnik ekstrakcyjny – etanol 70% (V/V).

Substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana, sól

sodowa karboksymetyloskrobi, stearynian magnezu, powidon, Aqua Polish blue 060.13 (hypromeloza,

talk, miglyol 812, dwutlenek tytanu E 171, indygotyna E 132, błękit brylantowy E 133, żółcień

chinolinowa E 104).

Jak wygląda lek Cratonic i co zawiera opakowanie

Cratonic to tabletki powlekane okrągłe, dwustronnie wypukłe w kolorze niebieskim.

Opakowanie zawiera 3 blistry z folii PVC/Al po 10 tabletek powlekanych umieszczone wraz z ulotką

w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68

tel: + 48 71 33 57 225

faks: + 48 71 37 24 740

e-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzy

skania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego, tel. 71 321-86-04 wew. 123.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: