Cozaar

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Cozaar 50 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 50 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Cozaar 50 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 28 tabl., 5909990674411, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 06744
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

COZAAR, 12,5 mg, tabletki powlekane

COZAAR, 50 mg, tabletki powlekane

COZAAR, 100 mg, tabletki powlekane

Losartan potasowy

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek COZAAR i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku COZAAR

Jak stosować lek COZAAR

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek COZAAR

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek COZAAR i w jakim celu się go stosuje

Losartan (COZAAR) należy do grupy leków określanych jako antagoniści receptora angiotensyny II.

Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną w organizmie, która wiążąc się z receptorami w ścianach

naczyń krwionośnych, powoduje ich zwężenie. Skutkuje to zwiększeniem ciśnienia tętniczego. Losartan

zapobiega wiązaniu się angiotensyny II z tymi receptorami, powodując rozszerzenie naczyń krwionośnych

i w związku z tym zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Losartan spowalnia pogarszanie się czynności nerek

u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2.

COZAAR stosowany jest

w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) u dorosłych oraz u dzieci i młodzieży

w wieku od 6 do 18 lat.

w celu ochrony nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2, z laboratoryjnie

potwierdzonymi zaburzeniami czynności nerek i białkomoczem ≥ 0,5 g na dobę (stan, w którym

mocz zawiera nieprawidłową ilość białka).

w leczeniu pacjentów z przewleką niewydolnością serca, gdy leczenie pewnymi lekami,

nazywanymi inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitory ACE, leki stosowane

w celu zmniejszenia podwyższonego ciśnienia krwi) nie jest uważane przez lekarza za

odpowiednie. W przypadku, gdy niewydolność serca została ustabilizowana za pomocą inhibitora

ACE, nie należy zmieniać leku na losartan.

u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi i pogrubieniem ściany lewej komory serca, ponieważ

wykazano, że COZAAR zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru mózgu („wskazanie LIFE”).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku COZAAR

Kiedy nie stosować leku COZAAR:

jeśli pacjent ma uczulenie na losartan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienione w punkcie 6),

po 3 miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku COZAAR we wczesnym okresie ciąży

- patrz punkt Ciąża),

jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności wątroby,

jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie

krwi zawierającym aliskiren.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku COZAAR należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub

pielęgniarki.

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu

) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku

COZAAR we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany

w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt Ciąża).

Ważne jest, aby poinformować lekarza przed stosowaniem leku

COZAAR

jeśli u pacjenta wystąpił obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka)

(patrz też punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”),

jeśli u pacjenta występują nasilone wymioty lub biegunka prowadzące do nadmiernej utraty płynów

i (lub) soli z organizmu,

jeśli pacjent stosuje leki moczopędne (leki zwiększające ilość wody wydalanej przez nerki) lub

dietę z ograniczeniem soli prowadzącą do nadmiernej utraty płynów i soli z organizmu (patrz punkt

3 „Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów”),

jeśli u pacjenta występuje zwężenie lub zablokowanie naczyń krwionośnych prowadzących

do nerek lub jeśli u pacjenta dokonano niedawno przeszczepienia nerki,

jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby (patrz punkty 2 „Kiedy nie stosować leku

COZAAR” i 3 „Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów”),

jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca z zaburzeniami czynności nerek lub bez zaburzeń

czynności nerek lub współistnieją, ciężkie zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca. Niezbędna jest

szczególna ostrożność w przypadku jednoczesnego leczenia ß-adrenolitykami,

jeśli u pacjenta występują schorzenia dotyczące zastawek serca lub mięśnia serca,

jeśli u pacjenta występuje choroba niedokrwienna serca (spowodowana przez zmniejszony

przepływ krwi w naczyniach krwionośnych serca) lub zaburzenia naczyniowo-mózgowe

(spowodowane przez zmniejszenie krążenia krwi w mózgu),

jeśli u pacjenta występuje pierwotny hiperaldosteronizm (zespół spowodowany zwiększonym

wydzielaniem aldosteronu przez nadnercza, spowodowany nieprawidłowościami nadnerczy),

jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego

ciśnienia krwi:

inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE) (ang.

Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors

ACEI) (na przykład enalapryl, lizynopryl, ramipryl), w szczególności jeśli pacjent ma

zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.

aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów

(np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „

Kiedy nie stosować leku COZAAR

”.

Dzieci i młodzież

Przeprowadzono badania dotyczące stosowania leku COZAAR u dzieci. W celu uzyskania dodatkowych

informacji należy skontaktować się z lekarzem.

Lek COZAAR nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży z zaburzeniami czynności nerek lub

wątroby ze względu na ograniczone dane dostępne w przypadku tych grup pacjentów. Lek COZAAR nie

jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ nie wykazano jego działania w tej

grupie wiekowej.

Inne leki i COZAAR

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio

a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując następujące leki podczas leczenia lekiem COZAAR:

inne leki zmniejszające ciśnienie krwi, ponieważ może dojść do dodatkowego obniżenia ciśnienia

krwi. Ciśnienie tętnicze mogą również zmniejszać następujące leki/grupy leków: trójpierścieniowe

leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, baklofen, amifostyna,

leki zatrzymujące potas lub mogące zwiększać stężenie potasu we krwi (np. suplementy potasu,

substytuty soli zawierające potas lub leki oszczędzające potas, takie jak niektóre leki moczopędne

[amiloryd, triamteren, spironolakton] lub heparyna),

niesteroidowe leki przeciwzapalne takie jak indometacyna, w tym inhibitory COX-2 (leki

zmniejszające stan zapalny oraz stosowane w celu łagodzenia bólu), ponieważ mogą osłabić

działanie losartanu zmniejszające ciśnienie krwi.

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

Jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „

Kiedy nie

stosować leku COZAAR

” oraz „

Ostrzeżenia i środki ostrożności

”).

W przypadku zaburzenia czynności nerek, jednoczesne stosowanie tych leków może prowadzić do

pogorszenia czynności nerek.

Bez ścisłej kontroli lekarza nie należy stosować leków zawierających lit w skojarzeniu z losartanem.

Szczególne środki ostrożności (np. badania krwi) mogą być stosowne.

COZAAR z jedzeniem i piciem

COZAAR może być stosowany niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu

) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie

stosowania leku COZAAR przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci

przyjmowanie innego leku zamiast leku COZAAR. Nie zaleca się stosowania leku COZAAR we

wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie

może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się

stosowania leku COZAAR podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią

noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

Jest mało prawdopodobne, aby lek COZAAR miał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn. Jednakże, podobnie jak w przypadku wielu leków stosowanych w leczeniu

wysokiego ciśnienia tętniczego, u niektórych osób losartan może powodować zawroty głowy lub senność.

W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub senności, należy skonsultować się z lekarzem przed

podjęciem takich czynności.

Lek COZAAR zawiera laktozę

COZAAR zawiera laktozę jednowodną. W przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów

należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3.

Jak stosować lek COZAAR

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz określi odpowiednią dawkę leku COZAAR

w zależności od stanu pacjenta oraz przyjmowanych innych leków. Ważne jest, aby stosować lek

COZAAR tak długo jak zalecił lekarz, w celu utrzymania stałej kontroli ciśnienia krwi.

Dorośli pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi

Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 50 mg losartanu (jedna tabletka leku COZAAR 50 mg) raz

na dobę. Maksymalne działanie zmniejszające ciśnienie tętnicze powinno wystąpić od 3 do 6 tygodni

po rozpoczęciu leczenia. U niektórych pacjentów dawka może być następnie zwiększona do 100 mg

losartanu (dwie tabletki leku COZAAR 50 mg lub jedna tabletka leku COZAAR 100 mg) raz na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie losartanu jest zbyt silne lub za słabe należy skonsultować się

z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dzieci w wieku poniżej 6 lat

Lek COZAAR nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ nie wykazano

jego działania w tej grupie wiekowej.

Dzieci w wieku od 6 do 18 lat

Zalecana dawka początkowa dla pacjentów o masie ciała od 20 kg do 50 kg to 0,7 mg losartanu na kg mc.,

podawana raz na dobę (do 25 mg leku COZAAR). Lekarz może zwiększyć dawkę, jeśli ciśnienie tętnicze

nie jest kontrolowane.

Dla dzieci bardziej odpowiednia może być inna postać/inne postacie tego leku. Należy poradzić się

lekarza lub farmaceuty.

Dorośli pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi i cukrzycą typu 2

Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 50 mg losartanu (jedna tabletka leku COZAAR 50 mg) raz

na dobę. Dawka może być następnie zwiększona do 100 mg losartanu (dwie tabletki leku COZAAR

50 mg lub jedna tabletka leku COZAAR 100 mg) raz na dobę w zależności od uzyskanej zmiany wartości

ciśnienia tętniczego.

Tabletki zawierające losartan można stosować jednocześnie z innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie

krwi (np. lekami moczopędnymi, lekami blokującymi kanały wapniowe, alfa- lub beta-adrenolitykami

oraz lekami działającymi ośrodkowo), a także z insuliną i innymi często stosowanymi lekami

zmniejszającymi stężenie glukozy we krwi (np. pochodnymi sulfonylomocznika, glitazonami

i inhibitorami glukozydazy).

Dorośli pacjenci z niewydolnością serca

Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 12,5 mg losartanu (jedna tabletka leku COZAAR 12,5 mg)

raz na dobę. Dawkę tę na ogół należy stopniowo zwiększać w odstępach jednotygodniowych (tj. 12,5 mg

na dobę podczas pierwszego tygodnia, 25 mg na dobę podczas drugiego tygodnia, 50 mg na dobę podczas

trzeciego tygodnia, 100 mg na dobę podczas czwartego tygodnia, 150 mg na dobę podczas piątego

tygodnia) aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej, zgodnie z zaleceniami lekarza. Dopuszczalne jest

stosowanie dawki maksymalnej wynoszącej 150 mg losartanu (np. trzy tabletki leku COZAAR o mocy

50 mg lub jedna tabletka leku COZAAR o mocy 100 mg i jedna tabletka leku COZAAR o mocy 50 mg)

raz na dobę.

W leczeniu niewydolności serca losartan jest zazwyczaj stosowany z lekami moczopędnymi (leki

zwiększające ilość wody wydalanej przez nerki) i (lub) glikozydami naparstnicy (leki wzmacniające,

zwiększające siłę skurczów serca i poprawiające jego sprawność) i (lub) beta-adrenolitykami.

Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów

Lekarz może zalecić mniejszą dawkę, zwłaszcza podczas rozpoczynania leczenia u niektórych pacjentów

takich jak pacjenci stosujący leki moczopędne w dużych dawkach, pacjenci z zaburzeniami czynności

wątroby lub pacjenci w wieku powyżej 75 lat. Nie należy stosować losartanu u pacjentów z ciężką

niewydolnością wątroby (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku COZAAR”).

Podawanie

Tabletki należy połykać w całości popijając szklanką wody. Należy próbować przyjmować codzienną

dawkę leku o tej samej porze każdego dnia. Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku COZAAR,

chyba, że lekarz zaleci inaczej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku COZAAR

W przypadku omyłkowego przyjęcia zbyt dużej ilości tabletek, należy natychmiast skontaktować się

z lekarzem. Objawy przedawkowania to niskie ciśnienie tętnicze, przyspieszona czynność serca,

ewentualnie zwolniona czynność serca.

Pominięcie zastosowania leku COZAAR

W przypadku pominięcia dawki należy następną dawkę przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować

dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości

związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie tabletek

zawierających losartan i natychmiast skonsultować się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunkowego

najbliższego szpitala:

Ciężkie reakcje alergiczne (wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, ust lub gardła, który może powodować

trudności w połykaniu lub oddychaniu).

Jest to ciężkie, lecz rzadko występujące działanie niepożądane, pojawiające się u więcej niż 1 na 10 000

pacjentów, lecz u mniej niż 1 na 1000 pacjentów. Może być konieczna natychmiastowa pomoc medyczna

lub hospitalizacja.

Następujące działania niepożądane zgłaszano dla leku COZAAR:

Często (mogą występować u nie więcej niż 1 osoby na 10):

zawroty głowy,

niskie ciśnienie tętnicze (zwłaszcza po nadmiernej utracie wody z organizmu np. u pacjentów

z ciężką niewydolnością serca lub leczonych dużymi dawkami leków moczopędnych),

zależne od dawki objawy ortostatyczne, takie jak zmniejszenie ciśnienia krwi występujące podczas

wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej,

osłabienie,

zmęczenie,

zbyt mało cukru we krwi (hipoglikemia),

zbyt dużo potasu we krwi (hiperkaliemia),

zmiany w czynności nerek, w tym niewydolność nerek,

zmniejszona liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość),

zwiększenie stężenia mocznika we krwi, stężenia kreatyniny oraz potasu w surowicy krwi

u pacjentów z niewydolnością serca.

Niezbyt często (mogą występować u nie więcej niż 1 osoby na 100):

senność,

ból głowy,

zaburzenia snu,

uczucie przyspieszonej czynności serca (kołatanie),

silny ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa),

skrócenie oddechu (duszność),

ból brzucha,

zaparcie,

biegunka,

nudności,

wymioty,

pokrzywka,

swędzenie (świąd),

wysypka,

miejscowe obrzęki

kaszel.

Rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 osoby na 1000):

nadwrażliwość,

obrzęk naczynioruchowy,

zapalenie naczyń krwionośnych (w tym plamica Schönleina-Henocha),

uczucie drętwienia lub mrowienia (parestezje),

omdlenie,

bardzo szybka i nieregularna czynność serca (migotanie przedsionków),

udar mózgu,

zapalenie wątroby,

zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej (AlAT) we krwi, zwykle ustępująca po

zaprzestaniu leczenia.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

zmniejszona liczba płytek krwi,

migrena,

zaburzenia czynności wątroby,

ból mięśni i stawów,

objawy grypopodobne,

ból pleców oraz zakażenia dróg moczowych,

zwiększona wrażliwość na słońce (fotosensytyzacja),

niewyjaśniony ból mięśni z ciemnym (koloru herbaty) moczem (rabdomioliza),

impotencja,

zapalenie trzustki,

niskie poziomy sodu we krwi (hiponatremia),

depresja,

ogólne złe samopoczucie,

dzwonienie, szum, brzęczenie lub trzaski w uszach (szum w uszach),

zaburzenia smaku.

Działania niepożądane występujące u dzieci są podobne do obserwowanych u dorosłych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al.

Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: + 48 22 49-21-309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek COZAAR

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku lub etykiecie butelki.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Blistry:

Przechowywać lek COZAAR w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie otwierać blistrów dopóki nie jest się gotowym do zażycia leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek COZAAR

Substancją czynną leku jest losartan potasowy.

Każda tabletka leku COZAAR o mocy 12,5 mg zawiera 12,5 mg losartanu potasowego.

Każda tabletka leku COZAAR o mocy 50 mg zawiera 50 mg losartanu potasowego.

Każda tabletka leku COZAAR o mocy 100 mg zawiera 100 mg losartanu potasowego.

Pozostałe składniki to celuloza mikrokrystaliczna (E460), laktoza jednowodna, skrobia żelowana

kukurydziana, magnezu stearynian (E572), hydroksypropyloceluloza (E463), hypromeloza (E464).

COZAAR 12,5 mg, 50 mg i 100 mg zawiera potas w następujących ilościach: odpowiednio 1,06 mg

(0,027 mEq), 4,24 mg (0,108 mEq) i 8,48 mg (0,216 mEq).

COZAAR 12,5 mg w postaci tabletek zawiera również wosk carnauba (E903), tytanu dwutlenek (E171)

oraz indygokarminę (E132) lak aluminiowy.

COZAAR 50 mg w postaci tabletek zawiera również wosk carnauba (E903) oraz tytanu

dwutlenek (E171).

COZAAR 100 mg w postaci tabletek zawiera również wosk carnauba (E903) oraz tytanu

dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek COZAAR i co zawiera opakowanie

COZAAR 12,5 mg dostępny jest w postaci tabletek powlekanych, bez rowka dzielącego, zawierających

12,5 mg losartanu potasowego.

COZAAR 50 mg dostępny jest w postaci tabletek powlekanych, z rowkiem dzielącym, zawierających

50 mg losartanu potasowego. Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

COZAAR 100 mg dostępny jest w postaci tabletek powlekanych, bez rowka dzielącego, zawierających

100 mg losartanu potasowego.

Dostępne są następujące wielkości opakowań leku COZAAR:

COZAAR 12,5 mg - blistry PVC/PE/PVDC z aluminiową folią pokrywającą, w opakowaniach

po 21 lub 28 tabletek.

COZAAR 50 mg - blistry PVC/PE/PVDC z aluminiową folią pokrywającą, w opakowaniach

po 28 tabletek.

COZAAR 100 mg - blistry PVC/PE/PVDC z aluminiową folią pokrywającą, w opakowaniach

po 14 i 28 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

MSD Polska Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

tel. (+48) 22 549 51 00

e-mail msdpolska@merck.com

Wytwórca

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Holandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru

Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Państwo

członkowskie

Nazwa własna

Austria

Cosaar 12,5 mg - Filmtabletten

Państwo

członkowskie

Nazwa własna

Austria

Cosaar 50 mg - Filmtabletten

Austria

Cosaar 100 mg - Filmtabletten

Belgia

COZAAR 12,5 mg

Belgia

COZAAR 50 mg

Belgia

COZAAR 100 mg

Bułgaria

COZAAR 12,5 mg film-coated tablets

Bułgaria

COZAAR 50 mg film-coated tablets

Cypr

COZAAR

Czechy

COZAAR 50 mg

Czechy

COZAAR 100 mg

Dania

Cozaar

Finlandia

Cozaar 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Finlandia

Cozaar 50 mg kalvopäällysteiset tabletit

Finlandia

Cozaar 100 mg kalvopäällysteiset tabletit

Francja

COZAAR 50 mg scored coated tablets

Francja

COZAAR 100 mg film-coated tablets

Niemcy

LORZAAR PROTECT 100 mg Filmtabletten

Niemcy

LORZAAR PROTECT 50 mg Filmtabletten

Niemcy

LORZAAR START 12,5 mg Filmtabletten

Grecja

COZAAR

Węgry

COZAAR

Islandia

COZAAR

Irlandia

COZAAR 12,5 mg film-coated tablets

Irlandia

COZAAR 50 mg film-coated tablets

Irlandia

COZAAR 100 mg film-coated tablets

Włochy

LORTAAN 12,5 mg compresse rivestite con film

Włochy

LORTAAN 50 mg compresse rivestite con film

Włochy

LORTAAN 100 mg compresse rivestite con film

Luksemburg

COZAAR 12,5 mg

Luksemburg

COZAAR 50 mg

Luksemburg

COZAAR 100 mg

Malta

COZAAR 12,5 mg film-coated tablets

Malta

COZAAR 50 mg film-coated tablets

Malta

COZAAR 100 mg film-coated tablets

Holandia

COZAAR 12,5 mg

Holandia

COZAAR 50 mg

Holandia

COZAAR 100 mg

Norwegia

Cozaar

Polska

COZAAR

Portugalia

Cozaar

Portugalia

Cozaar 100 mg

Portugalia

Cozaar IC

Rumunia

COZAAR 12,5 mg comprimate filmate

Rumunia

COZAAR 50 mg comprimate filmate

Słowenia

Cozaar 12,5 mg filmsko obložene tablete

Państwo

członkowskie

Nazwa własna

Słowenia

Cozaar 50 mg filmsko obložene tablete

Słowenia

Cozaar 100 mg filmsko obložene tablete

Hiszpania

COZAAR 12,5 mg Inicio comprimidos recubiertos con película

Hiszpania

COZAAR 50 mg comprimidos recubiertos con película

Hiszpania

COZAAR 100 mg comprimidos recubiertos con película

Szwecja

COZAAR 12,5 mg filmdragerade tabletter

Szwecja

COZAAR 50 mg filmdragerade tabletter

Szwecja

COZAAR 100 mg filmdragerade tabletter

Wielka Brytania

COZAAR 12,5 mg film-coated tablets

Wielka Brytania

COZAAR 50 mg film-coated tablets

Wielka Brytania

COZAAR 100 mg film-coated tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05/2017