Cosopt

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Cosopt (20 mg + 5 mg)/ml krople do oczu, roztwór
 • Dawkowanie:
 • (20 mg + 5 mg)/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople do oczu, roztwór
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Cosopt (20 mg + 5 mg)/ml krople do oczu, roztwór
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 5 ml, 5909990442423, Rp; 3 butelki 5 ml, 5909990832255, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04424
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Cosopt, (20 mg + 5 mg)/ml, krople do oczu, roztwór

Dorzolamidum + Timololum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Cosopt i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cosopt

Jak stosować lek Cosopt

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Cosopt

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Cosopt i w jakim celu się go stosuje

Cosopt zawiera dwa leki: dorzolamid i tymolol.

Dorzolamid należy do grupy leków zwanych „inhibitorami anhydrazy węglanowej”.

Tymolol należy do grupy leków zwanych „inhibitorami receptorów beta-adrenergicznych” (beta-

adrenolitykami).

Leki te powodują zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego na drodze dwóch różnych

mechanizmów.

Cosopt zalecany jest w leczeniu jaskry w celu zmniejszenia podwyższonego ciśnienia

wewnątrzgałkowego, kiedy nie wystarcza stosowanie kropli do oczu zawierających tylko inhibitor

receptora beta-adrenergicznego.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cosopt

Kiedy nie stosować leku Cosopt

jeśli pacjent ma uczulenie na dorzolamidu chlorowodorek, tymololu maleinian lub którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

jeśli obecnie lub w przeszłości u pacjenta stwierdzono zaburzenia układu oddechowego, takie

jak astma lub ciężkie przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli (poważna choroba płuc, która

może objawiać się świszczącym oddechem, problemami z oddychaniem i (lub) długo

utrzymującym się kaszlem),

jeśli u pacjenta stwierdza się zwolnienie akcji serca, niewydolność serca lub zaburzenia rytmu

serca (nieregularną akcję serca),

jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę nerek lub ciężkie zaburzenia funkcji nerek albo

kamicę nerkową w wywiadzie,

jeśli u pacjenta stwierdza się nadmierne zakwaszenie krwi w wyniku nagromadzenia jonów

chlorkowych w organizmie (kwasica hiperchloremiczna).

W przypadku wątpliwości, czy można stosować ten lek, należy zwrócić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cosopt należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poinformować lekarza o wszystkich występujących obecnie lub w przeszłości zaburzeniach

oka i chorobach:

chorobie niedokrwiennej serca (jej objawy to między innymi ból lub uczucie ucisku w klatce

piersiowej, duszność lub uczucie dławienia się), niewydolność serca, niskie ciśnienie krwi;

zaburzenia częstości akcji serca, na przykład zwolnienie akcji serca;

problemy z oddychaniem, astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc;

choroby związane ze słabym krążeniem krwi (takie jak choroba Raynauda lub zespół Raynauda);

cukrzyca, ponieważ tymolol może maskować przedmiotowe i podmiotowe objawy hipoglikemii

(małe stężenie cukru we krwi);

nadczynność tarczycy, ponieważ tymolol może maskować jej objawy przedmiotowe

i podmiotowe.

Przed zabiegiem operacyjnym należy poinformować lekarza prowadzącego o stosowaniu leku Cosopt,

ponieważ tymolol może zmienić działanie niektórych leków stosowanych do znieczulenia.

Należy także powiedzieć lekarzowi o jakichkolwiek uczuleniach i reakcjach alergicznych, w tym

pokrzywka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła który może powodować trudności

w oddychaniu i przełykaniu.

Należy powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta wystąpiło osłabienie siły mięśniowej lub rozpoznano

miastenię (Myasthenia gravis).

W przypadku wystąpienia podrażnienia oka lub jakiegokolwiek nowego problemu z okiem, takiego

jak zaczerwienienie oka albo obrzęk powiek, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Jeżeli pacjent podejrzewa, że Cosopt wywołuje reakcję alergiczną lub nadwrażliwość (np. wysypka na

skórze, ciężka reakcja skórna, zaczerwienienie lub swędzenie oka), należy przerwać stosowanie tego

leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy powiadomić lekarza w przypadku stwierdzenia infekcji oka, doznania urazu oka, po operacji

gałki ocznej lub wystąpieniu reakcji, której towarzyszy pojawienie się nowych lub nasilenie

dotychczasowych objawów.

Po podaniu do oka lek Cosopt może wywołać działania ogólnoustrojowe.

Przed zastosowaniem tego leku osoby używające miękkich soczewek kontaktowych powinny

zasięgnąć porady lekarskiej.

Stosowanie u dzieci

Doświadczenia związane ze stosowaniem leku Cosopt u niemowląt i dzieci są ograniczone.

Stosowanie u

osób w

podeszłym wieku

W badaniach prowadzonych z zastosowaniem leku Cosopt, wywoływał on zbliżone działania u osób

w podeszłym wieku i młodszych.

Stosowanie u

osób z

zaburzeniami czynności wątroby

Należy poinformować lekarza o istniejących obecnie lub w przeszłości chorobach wątroby.

Lek Cosopt a inne leki

Cosopt może wpływać na działanie innych leków lub też inne stosowane przez pacjenta leki, mogą

wpływać na działanie leku Cosopt. Dotyczy to także innych przeciwjaskrowych leków

okulistycznych. Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu lub zamiarze przyjmowania leków

obniżających ciśnienie krwi, leków nasercowych lub przeciwcukrzycowych. Należy powiedzieć

lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Jest to szczególnie istotne w przypadku:

przyjmowania leków zmniejszających ciśnienie krwi lub stosowanych w chorobach serca

(takich jak leki blokujące kanał wapniowy, antagoniści receptorów beta-adrenergicznych czy

digoksyna);

przyjmowania leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca czy przywracających

regularny rytm serca (takich jak leki blokujące kanał wapniowy, antagoniści receptorów beta-

adrenergicznych czy digoksyna);

stosowania innych kropli do oczu zawierających leki z grupy antagonistów receptorów

beta-adrenergicznych;

przyjmowania innych inhibitorów anhydrazy węglanowej, takich jak acetazolamid;

przyjmowania inhibitorów monoaminooksydazy (MAOI);

przyjmowania leków o działaniu parasympatykomimetycznym (cholinergicznym), które mogą

być stosowane w zaburzeniach oddawania moczu. Leki parasympatykomimetyczne są także

czasami stosowane w celu przywrócenia prawidłowej motoryki (ruchomości) jelit;

przyjmowania narkotyków, takich jak morfina, stosowanych w leczeniu umiarkowanie silnych

lub silnych bólów;

przyjmowania leków przeciwcukrzycowych;

przyjmowania leków przeciwdepresyjnych takich jak fluoksetyna i paroksetyna;

przyjmowania chemioterapeutyków z grupy sulfonamidów;

przyjmowania chinidyny (leku stosowanego w leczeniu chorób serca i pewnych postaci

malarii).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie w okresie ciąży

Nie należy stosować tego leku w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne.

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Nie należy stosować tego leku podczas karmienia piersią. Tymolol może przenikać do mleka

ludzkiego. Przed przyjęciem jakiegokolwiek leku w okresie karmienia piersią należy poradzić się

lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania

maszyn. Niektóre działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Cosopt, takie jak niewyraźne

widzenie, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i (lub) obsługiwania maszyn. Pacjenci,

którzy źle się czują lub widzą niewyraźnie, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Cosopt zawiera benzalkoniowy chlorek

Jeśli pacjent nosi miękkie soczewki kontaktowe, należy skonsultować się z lekarzem przed

zastosowaniem leku Cosopt (środek konserwujący – benzalkoniowy chlorek może spowodować

odbarwienie soczewek kontaktowych).

3.

Jak stosować lek Cosopt

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz ustala właściwą dawkę leku i czas leczenia.

Zwykle stosuje się po jednej kropli do worka spojówkowego chorego oka (chorych oczu) rano

i wieczorem.

Jeżeli oprócz leku Cosopt równocześnie stosowane są inne krople do oczu, należy zachować

co najmniej 10 minut przerwy przed podaniem następnego leku.

Nie należy zmieniać dawki leku bez porozumienia z lekarzem.

Nie należy końcówką kroplomierza dotykać oka lub jego okolic. Lek może ulec zanieczyszczeniu

bakteriami, które mogą spowodować zakażenie oka prowadzące do jego poważnego uszkodzenia,

a nawet utraty wzroku. Aby uniknąć możliwego zanieczyszczenia należy umyć ręce przed

zastosowaniem tego leku oraz unikać kontaktu kroplomierza z jakąkolwiek powierzchnią. Jeżeli

pacjent uważa, że lek mógł ulec zanieczyszczeniu lub jeżeli wystąpiła infekcja oczu, należy

natychmiast skontaktować się z lekarzem w sprawie dalszego stosowania bieżącego opakowania leku.

Instrukcja stosowania

Przed pierwszym użyciem leku należy upewnić się, że butelka jest oryginalnie zabezpieczona

papierowym paskiem. W nowym opakowaniu szczelina występująca pomiędzy butelką

i nakrętką jest prawidłowa.

2. Należy oderwać pasek, aby przerwać

zabezpieczenie.

Szczelina ►

Miejsce uciśnięcia ►

Strzałki wskazujące, w jakim kierunku

należy odkręcać nakrętkę ►

Pasek zabezpieczający

Aby otworzyć butelkę należy odkręcić nakrętkę zgodnie z kierunkiem wskazanym przez

strzałki. Nie należy zdejmować nakrętki, pociągając ją bezpośrednio do góry. Pociąganie

nakrętki do góry spowoduje niewłaściwe funkcjonowanie kroplomierza.

Należy przechylić głowę do tyłu i odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę

pomiędzy powieką i gałką oczną.

Należy odwrócić butelkę i delikatnie nacisnąć kciukiem lub palcem wskazującym na

oznaczoną, miękką ściankę kroplomierza ("miejsce uciśnięcia"), aż do wyciśnięcia jednej kropli

leku do oka.

NIE NALEŻY DOTYKAĆ KOŃCÓWKĄ KROPLOMIERZA DO OKA LUB POWIEKI.

Po podaniu do oka leku Cosopt należy ucisnąć palcem okolicę kącika oka od strony nosa lub

zamknąć oko na 2 minuty. W ten sposób można zapobiec przedostaniu się leku do całego

organizmu.

Miejsce uciśnięcia

Miejsce uciśnięcia ►

Zamknąć oko i przycisnąć palcem wewnętrzny kącik oka przez około 1 minutę. Uniemożliwi

to spływanie kropli kanalikiem łzowym.

Jeśli pierwsza próba odmierzenia kropli do oczu po otwarciu opakowania sprawia trudności,

należy umieścić nakrętkę z powrotem na butelce i dokręcić ją mocno (unikając zbyt mocnego

przekręcenia), a następnie odkręcić zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałki na górnej

powierzchni nakrętki.

W celu zakroplenia leku do drugiego oka, jeśli wskazane, należy powtórzyć czynności

z punktów 4 i 5.

Po zakropleniu należy zakręcić nakrętkę tak, aby nie pozostawić szczeliny pomiędzy nią

a butelką. W celu prawidłowego zamknięcia butelki, strzałka umieszczona po lewej stronie

nakrętki musi zrównać się ze strzałką widoczną po lewej stronie etykiety. Nie należy zbyt

mocno dokręcać, ponieważ może to spowodować uszkodzenie nakrętki lub butelki.

Kroplomierz jest tak zaprojektowany, aby odmierzać dokładnie jedną kroplę, dlatego

NIE NALEŻY powiększać otworu w kroplomierzu.

12.

Po wykorzystaniu przepisanej przez lekarza ilości leku, w opakowaniu pozostaje jego

niewielka, dodatkowa ilość. Nie należy się tym przejmować. Jest to nadmiar dodany celowo,

aby zapewnić możliwość wykorzystania leku w ilości przepisanej przez lekarza (5 ml). Nie

należy więc usiłować wycisnąć nadmiaru roztworu z opakowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cosopt

W przypadku podania do oka zbyt wielu kropli lub połknięcia zawartości butelki, wśród innych

objawów mogą wystąpić zawroty głowy, trudności w oddychaniu lub uczucie zwolnionej czynności

serca. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Cosopt

Cosopt należy przyjmować zgodnie ze wskazaniami lekarza.

W razie pominięcia dawki leku, należy ją zastosować jak najszybciej. Jeżeli jednak do przyjęcia

następnej dawki pozostało niewiele czasu, nie należy podawać pominiętej dawki i powrócić do

regularnego schematu dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Cosopt

Przed odstawieniem tego leku należy skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Leczenie kroplami można na ogół kontynuować, chyba że działania niepożądane są ciężkie. W razie

obaw należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy przerywać stosowania leku

Cosopt bez konsultacji z lekarzem.

Uogólnione reakcje alergiczne, w tym obrzęk pod skórą, mogą występować w okolicach twarzy

i kończyn oraz powodować niedrożność dróg oddechowych i trudności z przełykaniem lub

oddychaniem, pokrzywkę lub swędzącą wysypkę, wysypkę miejscową i uogólnioną, świąd oraz

ciężką, nagłą i zagrażającą życiu reakcję alergiczną.

Częstość występowania możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej zdefiniowano

zgodnie z następującą konwencją:

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 osoby na 10)

Często (występujące u 1 do 10 osób na 100)

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 osób na 1000)

Rzadko (występujące u 1 do 10 osób na 10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Podczas badań klinicznych lub po wprowadzeniu leku do obrotu, zgłoszono następujące działania

niepożądane związane z lekiem Cosopt lub z jednym z jego składników czynnych:

ardzo często

:

Uczucie palenia i kłucia w oku, zmiana odczuwania smaku.

zęsto:

Zaczerwienienie gałek ocznych i skóry wokół oka (oczu), łzawienie lub swędzenie oka (oczu),

nadżerki rogówki (uszkodzenie przedniej warstwy gałki ocznej), obrzęk i (lub) podrażnienie gałek

ocznych i skóry wokół oka (oczu), uczucie ciała obcego w oku, zmniejszenie wrażliwości rogówki

(nie odczuwanie ciała obcego w oku oraz nie odczuwanie bólu), ból oka, suche oczy, niewyraźne

widzenie, ból głowy, zapalenie zatok (uczucie napięcia lub wypełnienia nosa), nudności, osłabienie

i uczucie zmęczenia.

iezbyt często

:

Zawroty głowy, depresja, zapalenie tęczówki, zaburzenia widzenia, w tym zmiany refrakcji

(w niektórych przypadkach z powodu odstawienia leków zwężających źrenicę), zwolnienie akcji

serca, omdlenia, trudności z oddychaniem (duszności), niestrawność oraz kamica nerkowa.

Rzadko:

Toczeń rumieniowaty układowy (choroba autoimmunologiczna, która może powodować

zapalenie narządów wewnętrznych), mrowienie lub drętwienie dłoni albo stóp, bezsenność,

koszmary senne, utrata pamięci, nasilenie objawów przedmiotowych oraz podmiotowych

miastenii (zaburzenie mięśni), osłabienie popędu płciowego, udar mózgu, przemijająca

krótkowzroczność, która może ustąpić po odstawieniu leku, odwarstwienie po zabiegach

filtracyjnych leżącej pod siatkówką warstwy, w której znajdują się naczynia krwionośne,

co może powodować zaburzenia wzroku, opadanie powiek (powieki są w połowie zamknięte),

podwójne widzenie, tworzenie się strupów na powiekach, obrzęk rogówki (z objawami

podmiotowymi zaburzenia widzenia), niskie ciśnienie w oku, dzwonienie w uszach, obniżenie

ciśnienia krwi, zmiany rytmu lub tempa pracy serca, zastoinowa niewydolność serca (choroba

serca objawiająca się zadyszką i obrzękiem stóp i nóg z powodu nagromadzenia płynu),

obrzęk (nagromadzenie płynu), niedokrwienie mózgu (zmniejszony dopływ krwi do mózgu),

ból w klatce piersiowej, kołatanie serca (przyspieszony i (lub) nieregularny rytm serca), zawał

serca, choroba Raynauda, obrzęk dłoni i stóp lub zimne dłonie i stopy oraz osłabienie krążenia

w kończynach górnych i dolnych, skurcze mięśni nóg i (lub) bóle nóg podczas chodzenia

(chromanie), duszność, niewydolność oddechowa, zapalenie błony śluzowej nosa (nieżyt),

krwawienia z nosa, zwężenie dróg oddechowych w płucach, kaszel, podrażnienie gardła,

suchość jamy ustnej, biegunka, kontaktowe zapalenie skóry, wypadanie włosów, biało-

srebrzysta wysypka (wysypka łuszczycopodobna), choroba Peyroniego (w przebiegu której

może dojść do skrzywienia penisa), reakcje alergiczne, takie jak wysypka, pokrzywka, świąd,

w rzadkich przypadkach możliwy też obrzęk warg, obrzęki powiek i jamy ustnej, świszczący

oddech lub ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna

naskórka).

Tak jak inne leki podawane miejscowo do oczu, tymolol wchłania się do krwiobiegu, w wyniku

czego mogą wystąpić działania niepożądane podobne do obserwowanych po doustnym podaniu leków

blokujących receptory beta-adrenergiczne. Działania niepożądane występują rzadziej po zastosowaniu

kropli do oczu miejscowo, niż po podaniu tych leków na przykład doustnie lub we wstrzyknięciach.

Wśród wymienionych dodatkowych działań niepożądanych uwzględniono reakcje typowe dla grupy

terapeutycznej leków o działaniu beta-adrenolitycznym stosowanych w schorzeniach okulistycznych:

Nieznana:

Małe stężenie cukru we krwi, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, ból brzucha, wymioty, bóle

mięśni niezwiązane z wysiłkiem fizycznym, zaburzenia funkcji seksualnych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49

21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić

więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Cosopt

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku (sześć cyfr po

skrócie EXP). Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc, a ostatnie cztery-rok. Termin ważności oznacza

ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze do 30°C, w oryginalnym opakowaniu.

Po upływie 28 dni od daty otwarcia butelki lek należy wyrzucić, nawet jeśli nie został zużyty.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cosopt

Substancjami czynnymi leku są dorzolamid i tymolol.

W każdym mililitrze roztworu znajduje się 20 mg dorzolamidu (w postaci 22,26 mg

dorzolamidu chlorowodorku ) i 5 mg tymololu (w postaci 6,83 mg tymololu maleinianu).

Pozostałe składniki to: hydroksyetyloceluloza, mannitol, sodu cytrynian dwuwodny, sodu

wodorotlenek, woda do wstrzykiwań. Benzalkoniowy chlorek jest dodawany jako środek

konserwujący.

Jak wygląda lek Cosopt i co zawiera opakowanie

Cosopt jest przejrzystym, bezbarwnym lub prawie bezbarwnym, lekko lepkim roztworem.

Dozownik o nazwie OCUMETER Plus składa się z przezroczystego pojemnika z polietylenu o dużej

gęstości, zawierającego 5 ml roztworu.

Nierozerwany pasek zabezpieczający na etykiecie pojemnika

wskazuje, że produkt nie był używany.

Wielkość opakowania:

1 x 5 ml (1 butelka 5 ml)

3 x 5 ml (trójpak zawierający 3 butelki po 5 ml)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Finlandia

Wytwórca:

Laboratoires Merck Sharp & Dohme – Chibret

Mirabel Plant

Route de Marsat – Riom

63963 Clermont-Ferrand, Cedex-9

Francja

Data ostatniej aktualizacji ulotki: