Corneregel

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Corneregel 50 mg/g żel do oczu
 • Dawkowanie:
 • 50 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel do oczu
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Corneregel 50 mg/g żel do oczu
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 5 g, 5909990656110, Rp; 1 tuba 10 g, 5909990656127, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 06561
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Corneregel

50 mg/g, żel do oczu

(Dexpanthenolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Corneregel i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Corneregel

Jak stosować Corneregel

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Corneregel

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Corneregel i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest dekspantenol.

Lek stosuje się w leczeniu niezapalnej keratopatii, np.: w zwyrodnieniu rogówki, degeneracji

rogówki, nawracającej erozji i uszkodzeniach związanych ze stosowaniem soczewek kontaktowych.

Dodatkowo, jako lek wspomagający proces gojenia w uszkodzeniach rogówki i spojówki, oparzeniach

chemicznych i oparzeniach.

Wspomagająco w specyficznym leczeniu bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych uszkodzeń

rogówki.

UWAGA:

Corneregel nie jest przeznaczony do leczenia bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych uszkodzeń

rogówki, a tylko jako lek wspomagający właściwe leczenie tych chorób rogówki.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Corneregel

Kiedy nie stosować leku Corneregel

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Corneregel należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Corneregel zawiera cetrymid (substancja konserwująca), który może powodować pieczenie,

zaczerwienienie, uczucie obecności ciała obcego w oku, a w przypadku częstego stosowania

może uszkadzać nabłonek rogówki.

Nie należy nosić soczewek kontaktowych w trakcie stosowania leku Corneregel, ponieważ

soczewki mogą się przebarwiać i istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia niezgodności z

materiałem soczewek. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i nie zakładać

ich wcześniej, niż po upływie około 10-15 minut.

Nie wolno dotykać końcówką kroplomierza do powierzchni lub okolicy oka, ani jakiejkolwiek

innej powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie kroplomierza lub żelu

bakteriami, które mogą wywoływać zakażenie oka.

Lek Corneregel a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeśli Corneregel stosuje się jednocześnie z innymi kroplami/maściami podawanymi do oka, należy

zachować co najmniej 15-minutowy odstęp pomiędzy podaniem tych leków, a Corneregel zawsze

powinien zostać podany jako ostatni.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie należy stosować w trakcie ciąży, chyba, że zaleci to lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Corneregel, nawet, jeśli stosowany jest prawidłowo, może zaburzać ostrość widzenia na krótki czas

poprzez tworzenie smug, w związku z tym może wpływać na zdolność do reakcji. Nie należy

prowadzić pojazdów, wykonywać prac bez stabilnego oparcia lub obsługiwać maszyn, do czasu

ustąpienia objawów.

3.

Jak stosować Corneregel

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosować do oka.

Zalecana dawka:

W zależności od ciężkości i nasilenia zaburzeń 1 kropla do worka spojówkowego 4 razy na dobę, a

także 1 kropla przed snem.

Brak jest ograniczeń czasowych w stosowaniu. Produkt może być stosowany do czasu subiektywnego

ustąpienia objawów.

Uwaga!

Instrukcja podawania

Umyć ręce.

Odchylić głowę do tyłu i delikatnie odciągnąć w dół dolną powiekę

palcem wskazującym.

Drugą ręką ustawić tubę w pozycji pionowej nad okiem.

Nie dotykać końcówką tuby oka, powieki, okolic oka lub innych

powierzchni.

To może doprowadzić do zakażenia żelu. Stosowanie

zakażonego żelu może prowadzić do niebezpiecznych powikłań a

nawet do utraty wzroku.

Podać jedną kroplę do worka spojówkowego.

Jeżeli kropla nie wpadnie do oka, próbę podania należy powtórzyć.

Po podaniu należy starać się trzymać oko otwarte i poruszać nim, tak, aby żel został rozmieszczony

równomiernie.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Corneregel:

Podanie większej ilości leku niż zalecana nie jest związane z żadnym dodatkowym ryzykiem.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Corneregel:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 10 000 osób): reakcje

nadwrażliwości (np. świąd, wysypka).

Do działań niepożądanych o nieustalonej częstości należą: podrażnienie oczu, np. zaczerwienienie,

ból, uczucie obecności ciała obcego w oku, łzawienie, świąd oka, obrzęk spojówek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Corneregel

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym

lub bezpośrednim po „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Wyrzucić pozostałą zawartość po 6 tygodniach od pierwszego otwarcia tuby.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Corneregel

Substancją czynną leku jest dekspantenol. 1 g żelu zawiera 50 mg dekspantenolu.

Pozostałe składniki to: cetrymid, disodu edetynian, sodu wodorotlenek, kwas poliakrylowy

(Carbopol 980), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Corneregel i co zawiera opakowanie

Lek Corneregel występuje w postaci żelu do oczu. Lek dostarczany jest w tubach, w tekturowym

pudełku.

Wielkość opakowań: 5 g i 10 g żelu

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Dr. Gerhard Mann

Chem.-Pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berlin, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: