Convafort

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Convafort 15,7 mg tabletki drażowane
 • Dawkowanie:
 • 15,7 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki drażowane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Convafort 15,7 mg tabletki drażowane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990665877, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00084
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CONVAFORT

Convallariae extractum siccum

15,7 mg (0,53 – 0,79 jednostek gołębich), tabletki drażowane

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokladnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja należy zwrócić się do farmaceuty..

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Convafort i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Convafort

Jak stosować lek Convafort

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Convafort

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Convafort i w jakim celu się go stosuje

Convafort jest produktem leczniczym roślinnym stosowanym tradycyjnie, którego skuteczność opiera

się wyłącznie na długotrwałym stosowaniu i doświadczeniu.

Convafort zawiera glikozydy kardenolidowe konwalii, które wzmacniają siłę skurczu mięśnia

sercowego (działanie inotropowo dodatnie).

Wskazania do stosowania

Lek stosuje się tradycyjnie, wspomagająco w początkowym okresie upośledzonej wydolności serca,

nie wymagającej stosowania innych leków, bez objawów zastoju krążenia i w osłabieniu mięśnia

sercowego u osób w wieku starszym.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Convafort

Kiedy nie stosować leku Convafort

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6). Nie należy stosować preparatu w przypadku, gdy występują:

- hipokaliemia (niedobór potasu)

- hiperkalcemia (nadmiar wapnia w organizmie)

- zaburzenia przewodnictwa serca, np.: częstoskurcz komorowy, migotanie komór serca, blok

przedsionkowo-komorowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli nie występuje poprawa lub nasilają się dolegliwości związane z niewydolnością krążenia, np.

następuje gromadzenie płynu w organizmie, objawiające się obrzękami nóg, należy wówczas zwrócić

się do lekarza, który zadecyduje o dalszej terapii.

UWAGA: Jeżeli wystąpiły objawy poważnej niewydolności serca: ból w okolicy serca rozszerzający

się w kierunku ramienia, ból w górnej części jamy brzusznej, ból w okolicy szyi, wystąpienie

duszności - należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek może powodować niestrawność i biegunkę.

Lek Convafort a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ze względu na możliwość wystąpienia interakcji nie zaleca się łączenia produktu z następującymi

lekami: innymi glikozydami nasercowymi, beta-blokerami, blokerami kanału wapniowego.

Zwiększenie siły działania produktu może wystąpić przy równoczesnym stosowaniu chinidyny, soli

wapnia, saluretyków, środków przeczyszczających oraz przy długotrwałej terapii

glikokortykosteroidami.

Stosowanie leku Convafort z jedzeniem, piciem i alkoholem.

Lek należy stosować przed posiłkiem

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży, dlatego nie zaleca się

stosowania leku w tym okresie.

Karmienie piersią

Ze względu na możliwość przechodzenia do mleka matki glikozydów nasercowych nie należy

stosować w okresie karmienia piersią.

Płodność

Wpływ na płodność nie jest znany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych na temat wpływu na osoby kierujące pojazdami mechanicznymi i obsługujące maszyny.

3.

Jak stosować lek Convafort

Lek stosować doustnie.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 do 2 tabletek drażowanych 3 razy na dobę, 15 minut przed

posiłkiem.

W leczeniu skojarzonym ze strofantyną lek można podawać w odstępach 9 godzin przed

i 8 godzin po iniekcji strofantyny.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Convafort

Glikozydy konwalii kumulują się w bardzo małym stopniu, podawane nawet kilkakrotnie w ciągu dnia

nie wywołują objawów przedawkowania. Wydalane są przez nerki.

Kilkakrotne przedawkowanie glikozydów konwalii nie powodowało objawów toksycznych, niemniej

nie można wykluczyć, że znaczne przedawkowanie może doprowadzić do zatrucia glikozydami

nasercowymi.

Objawy zatrucia glikozydami nasercowymi to: wymioty, zaburzenia widzenia, halucynacje

i zaburzenia rytmu serca.

W przypadku przyjęcia omyłkowo większej dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z

lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Convafort

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dotychczas nie raportowano występowania działań niepożądanych podczas stosowania leku zgodnie z

zalecanym dawkowaniem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio

Departamentu

Monitorowania

Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, nr tel.: +48 22 49-21-301, nr faksu: +48 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Convafort

Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca..

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Convafort

Substancją czynną leku jest wyciąg suchy z ziela konwalii.

1 tabletka zawiera 15,7 mg wyciągu suchego z ziela konwalii (Convallariae herbae extractum siccum)

DER 10-11:1, ekstrahent etanol 60 % v/v

Substancje pomocnicze to: sacharoza, laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, talk, magnezu

stearynian.

Masa drażowa: sacharoza, talk, celulozy octanoftalan, guma arabska, olej rycynowy pierwszego

tłoczenia.

Jak wygląda lek Convafort i co zawiera opakowanie

Convafort to białe tabletki drażowane w blistrze z folii PVC/Al.

Opakowanie zawiera 30 tabletek drażowanych

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

50-951 Wrocław , ul. Św. Mikołaja 65/68,

tel.: 71 33 57 225

fax: 71 372 47 40

e-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego: tel. 71 321 86 04 w.123

Data ostatniej aktualizacji ulotki: