Contractubex

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Contractubex (50 IU + 100 mg + 10 mg)/g żel
 • Dawkowanie:
 • (50 IU + 100 mg + 10 mg)/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Contractubex (50 IU + 100 mg + 10 mg)/g żel
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 20 g, 5909990306510, OTC; 1 tuba 50 g, 5909990306527, OTC; 1 tuba 100 g, 5909990306534, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03065
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Contractubex, (50 IU + 100 mg + 10 mg)/g, żel

Heparyna sodowa, wyciąg płynny z cebuli, alantoina

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest Contractubex i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Contractubex

Jak stosować Contractubex

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Contractubex

Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST CONTRACTUBEX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Contractubex jest lekiem na blizny stosowanym po całkowitym wyleczeniu rany.

Contractubex wykazuje działanie antyproliferacyjne, przeciwzapalne, wygładzające

i rozluźniające tkankę blizny.

Wskazania

Blizny ograniczające ruch, powiększone (przerostowe, obrzmiałe, o kształcie bliznowca),

nieestetyczne blizny pooperacyjne, blizny po amputacjach, blizny pooparzeniowe

i powypadkowe, przykurcze np. palców (przykurcz Dupuytrena), przykurcze ścięgien

spowodowane urazami oraz kurczeniem się blizny.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CONTRACTUBEX

Kiedy nie stosować leku Contractubex:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku wymienionych w punkcie 6);

- na niewyleczone rany;

- na blizny obejmujące duże powierzchnie skóry;

- na uszkodzoną skórę;

- na błony śluzowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Contratubex należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą.

Stosować po całkowitym wyleczeniu rany. Leczenie należy rozpocząć jak najwcześniej po

pojawieniu się blizny. W przypadku stwierdzenia objawów nadwrażliwości należy przerwać

stosowanie leku Contractubex. Podczas leczenia dużych powierzchni skóry mogą wystąpić

objawy związane z ogólnoustrojowym działaniem heparyny.

Dzieci i młodzież

Brak danych dotyczących stosowania u dzieci.

Contractubex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak danych dotyczących interakcji. Dotychczas nie odnotowano interakcji leku

Contractubex z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy

planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego

leku.

Brak danych dotyczących ryzyka stosowania leku Contractubex w okresie ciąży i karmienia

piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Contractubex nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Contractubex zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje

alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Contractubex zawiera kwas sorbinowy, który może powodować miejscowe reakcje skórne

np. kontaktowe zapalenie skóry.

3. JAK STOSOWAĆ CONTRACTUBEX

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się kilka razy na dobę, wcierając delikatnie

w skórę lub tkankę blizny.

W przypadku blizn stwardniałych i zadawnionych można założyć opatrunek z lekiem

Contractubex na noc.

Leczenie trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od wielkości blizny lub

występowania przykurczu.

Podczas leczenia świeżych blizn należy unikać bodźców fizycznych, takich jak: niskie

temperatury, promieniowanie UV oraz zbyt silne wcieranie i inne podrażnienia mechaniczne.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Brak danych dotyczących stosowania u dzieci.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących użycia tego leku, należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Contractubex

Nie odnotowano przypadku przedawkowania leku.

Podczas leczenia dużych powierzchni skóry mogą wystąpić objawy związane

z ogólnoustrojowym działaniem heparyny.

Pominięcie zastosowania leku Contractubex

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były reakcje w miejscu zastosowania

leku.

Poniższe działania niepożądane zgłaszano w trakcie badania przeprowadzonego u 592

pacjentów leczonych lekiem Contractubex.

Często (występują u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

swędzenie (świąd), silne zaczerwienienie (rumień), rozszerzenie naczyń włosowatych na

skórze, pogłębienie blizny.

Niezbyt często (występują u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

przebarwienie skóry, ścieńczenie skóry.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

wysypka, wysypka krostkowa, nadwrażliwość (reakcja alergiczna), nieprawidłowe odczucia

skórne (parestezje), obrzęk; ból w miejscu podania, kontaktowe zapalenie skóry, pokrzywka,

podrażnienie skóry, grudki, zapalenie skóry, pieczenie skóry, złuszczanie

w miejscu podania, uczucie ściągnięcia skóry.

Contractubex jest dobrze tolerowany, nawet podczas długotrwałego stosowania. Podczas

stosowania leku Contractubex obserwowano występowanie świądu, który jest wynikiem

zmian bliznowatych i nie wymaga przerwania leczenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Fax: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ CONTRACTUBEX

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 6 miesięcy.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera Contractubex

Substancjami czynnymi leku są:

heparyna sodowa, wyciąg płynny z cebuli i alantoina.

1 g żelu zawiera 50 IU heparyny sodowej, 100 mg wyciągu płynnego z cebuli i 10 mg

alantoiny.

Substancje pomocnicze:

kwas sorbinowy, metylu parahydroksybenzoesan, guma ksantan, makrogol 200, substancja

poprawiająca zapach Fragrance 231616, woda oczyszczona.

Jak wygląda Contractubex i co zawiera opakowanie

Nieprzezroczysty żel o barwie od jasnobeżowej do jasnobrązowej w tubie zapakowanej

w tekturowe pudełko.

Dostępne opakowania: tuba zawierająca 20 g, 50 g lub 100 g żelu, umieszczona

w tekturowym pudelku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstrasse 100

60318 Frankfurt/Main

Niemcy

Wytwórca

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

Eckenheimer Landstrasse 100

60318 Frankfurt/Main

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: