Clotrimazolum Ziaja

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Clotrimazolum Ziaja 10 mg/g krem
 • Dawkowanie:
 • 10 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • krem
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Clotrimazolum Ziaja 10 mg/g krem
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 20 g, 5909990821914, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08219
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Clotrimazolum Ziaja, 10 mg/g, krem

Clotrimazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z

lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Clotrimazolum Ziaja i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clotrimazolum Ziaja

Jak stosować lek Clotrimazolum Ziaja

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Clotrimazolum Ziaja

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Clotrimazolum Ziaja i w jakim celu się go stosuje

Lek Clotrimazolum Ziaja zawiera substancję czynną klotrymazol, która jest pochodną imidazolu o

działaniu przeciwgrzybiczym. Po miejscowym zastosowaniu kremu z klotrymazolem na skórę,

klotrymazol przenika do naskórka. Klotrymazol wykazuje szeroki zakres działania grzybobójczego –

działa na dermatofity

Trichophyton

Microsporum

Epidermophyton

; drożdżaki –

Candida

, grzyby

pleśniowe i grzyby dimorficzne.

Wskazania do stosowania

Grzybice skóry wywołane przez różne gatunki dermatofitów, w tym grzybica pachwin, dłoni, stóp,

grzybica międzypalcowa, łupież pstry.

Kandydoza skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clotrimazolum Ziaja

Kiedy nie stosować leku Clotrimazolum Ziaja:

jeśli pacjent ma uczulenie na klotrymazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6),

dopochwowo.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Clotrimazolum Ziaja należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek stosowany na błony śluzowe zewnętrznych narządów płciowych może uszkadzać środki

antykoncepcyjne wykonane z lateksu (prezerwatywy i krążki domaciczne), dlatego też nie zaleca się

ich stosowania podczas leczenia tym lekiem.

Nie należy stosować środków antykoncepcyjnych wykonanych z lateksu co najmniej przez 5 dni po

zastosowaniu leku.

Unikać kontaktu leku z oczami i ustami.

Dzieci

Dane nie są dostępne.

Clotrimazolum Ziaja a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Klotrymazol może hamować działanie innych, miejscowo stosowanych leków przeciwgrzybiczych,

szczególnie antybiotyków polienowych, jak nystatyna, natamycyna. Klotrymazol osłabia działanie

terapeutyczne amfoterycyny B.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku podczas I trymestru ciąży. W pozostałym okresie ciąży stosować w

przypadku, gdy w opinii lekarza przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko

dla płodu.

Nie ma wyników badań mogących określać przenikanie klotrymazolu do mleka ludzkiego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem Clotrimazolum Ziaja na zdolność prowadzenia pojazdów i

obsługiwania maszyn.

Lek Clotrimazolum Ziaja zawiera alkohol cetostearylowy.

Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3.

Jak stosować lek Clotrimazolum Ziaja

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Clotrimazolum Ziaja przeznaczony jest do stosowania miejscowego.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, chorobowo zmienione miejsca należy smarować cienką warstwą leku

od 2 do 3 razy na dobę, lekko wcierając.

Przeciętny czas trwania leczenia różni się w zależności od wielkości zmian chorobowych i ich

umiejscowienia. Po ustąpieniu objawów chorobowych leczenie powinno być kontynuowane przez co

najmniej 4 tygodnie.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z

lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Clotrimazolum Ziaja

Brak danych.

Nie odnotowano przypadku przedawkowania.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów) mogą wystąpić reakcje skórne

(zaczerwienienia skóry, pieczenie, podrażnienie); ponadto mogą wystąpić ogólnoustrojowe reakcje

alergiczne, ból oraz reakcje miejscowe, jak świąd i wysypka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. + 48 (22) 49 21 301, fax +

48 (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

. Działania niepożądane można zgłaszać również

podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Clotrimazolum Ziaja

Przechowywać w temperaturze poniżej

25°C

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: „EXP”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Clotrimazolum Ziaja

Substancją czynną leku jest klotrymazol. Jeden gram kremu zawiera 10 mg klotrymazolu.

Pozostałe składniki to: alkohol benzylowy, sorbitanu stearynian, polisorbat 60, cetylu

palmitynian, oktylododekanol, alkohol cetostearylowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Clotrimazolum Ziaja i co zawiera opakowanie

Lek Clotrimazolum Ziaja to krem.

Opakowanie: tuba aluminiowa z membraną wewnętrznie lakierowana, z pierścieniem lateksowym i

zakrętką polietylenową z przebijakiem, zawierająca 20 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.

80-298 Gdańsk, ul. Jesienna 9

tel. +48 (58) 521 34 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: