Clopixol

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Clopixol 25 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 25 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Clopixol 25 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl., 5909990126811, Rp; 100 tabl., 5909990126828, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01268
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

1/7

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Clopixol, 10 mg, tabletki powlekane

Clopixol, 25 mg, tabletki powlekane

Zuclopenthixolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Clopixol i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clopixol

Jak stosować lek Clopixol

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Clopixol

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Clopixol i w jakim celu się go stosuje

Jak działa Clopixol

Clopixol zawiera substancję czynną zuklopentyksol. Clopixol należy do grupy leków

przeciwpsychotycznych (zwanych również neuroleptykami).

Leki te działają na drogi przewodzenia nerwowego w określonych obszarach mózgu i pomagają w

wyrównaniu niektórych zaburzeń równowagi chemicznej w mózgu, które wywołują objawy choroby.

W jakich przypadkach stosowany jest Clopixol

Clopixol stosuje się w leczeniu ostrej i przewlekłej schizofrenii oraz innych psychoz, szczególnie z

takimi objawami jak: omamy, urojenia, zaburzenia myślenia, pobudzenie ruchowe, niepokój, wrogość

i agresywność.

Clopixol jest również stosowany w leczeniu manii w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clopixol

Kiedy nie stosować leku Clopixol:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na zuklopentyksol lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

jeśli u pacjenta występuje zapaść krążeniowa, ograniczenie świadomości (np. w zatruciu

alkoholem, barbituranami lub opioidami) lub śpiączka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Clopixol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby;

jeśli u pacjenta występowały w przeszłości napady drgawek;

jeśli pacjent choruje na cukrzycę (wymagana może być zmiana leczenia przeciwcukrzycowego);

2/7

jeśli u pacjenta występuje organiczny zespół mózgowy (stan chorobowy, który może się rozwinąć

w wyniku zatrucia alkoholem lub rozpuszczalnikami organicznymi);

jeśli u pacjenta występują czynniki ryzyka udaru (np. palenie papierosów, nadciśnienie);

jeśli u pacjenta występuje hipokaliemia (zmniejszone stężenie potasu we krwi) lub

hipomagnezemia (zmniejszone stężenie magnezu we krwi) lub predyspozycje genetyczne do

takich nieprawidłowości;

jeśli u pacjenta występowały zaburzenia sercowo-naczyniowe w przeszłości;

jeśli pacjent przyjmuje inne leki przeciwpsychotyczne;

jeśli u pacjenta lub u kogoś z jego rodziny występowały zakrzepy żylne, ponieważ stosowanie

leków takich jak ten wiąże się z powstawaniem zakrzepów.

Dzieci i młodzież

Clopixol nie jest zalecany w tej grupie pacjentów.

Lek Clopixol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu o stosowaniu wymienionych poniżej leków:

trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych;

guanetydyny i podobnych leków (obniżających ciśnienie krwi);

barbituranów i podobnych leków (leków wywołujących senność);

leków stosowanych w leczeniu padaczki;

lewodopy i podobnych leków (stosowanych do leczenia choroby Parkinsona);

metoklopramidu (leku stosowanego w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych);

piperazyny (leku przeciwpasożytniczego, działającego na owsiki i glisty ludzkie);

leków zaburzających równowagę wodno-elektrolitową (za mało potasu lub magnezu we krwi);

leków, o których wiadomo, że zwiększają stężenie we krwi zuklopentyksolu, substancji czynnej

leku Clopixol.

Następujące leki nie powinny być przyjmowane równocześnie z lekiem Clopixol:

leki zmieniające akcję serca (chinidyna, amiodaron, sotalol, dofetylid, erytromycyna, terfenadyna,

astemizol, gatyfloksacyna, moksyfloksacyna, cyzapryd, lit);

inne leki przeciwpsychotyczne (np. tiorydazyna).

Stosowanie leku Clopixol z jedzeniem, piciem i alkoholem

Clopixol można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Clopixol może nasilać uspokajające działanie alkoholu, powodując senność. Nie zaleca się picia

napojów zawierających alkohol podczas stosowania leku Clopixol.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza że może być w ciąży, powinna poinformować o tym

lekarza prowadzącego. Clopixol nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży, chyba że jest to

zdecydowanie konieczne.

U noworodków matek, które stosowały lek Clopixol w trzecim trymestrze ciąży (ostatnie trzy

miesiące ciąży) wystąpić mogą następujące objawy: drżenia, sztywność i/lub osłabienie mięśni,

senność, pobudzenie, problemy z oddychaniem, trudności w karmieniu. Jeśli u noworodka wystąpią

takie objawy należy skontaktować się z lekarzem.

3/7

Karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Clopixol nie

powinien być stosowany przez kobiety karmiące piersią, ponieważ niewielkie ilości leku mogą być

wydzielane do mleka kobiecego.

Płodność

Badania wykonane na zwierzętach wykazują, że Clopixol wpływa na płodność. Pacjent powinien

zwrócić się do lekarza po poradę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Istnieje ryzyko wystąpienia senności i zawrotów głowy po zastosowaniu leku Clopixol, zwłaszcza na

początku. Jeśli tak się stanie, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, obsługiwać maszyn ani

posługiwać się narzędziami do czasu ustąpienia tych objawów.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Clopixol

Clopixol zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,

pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek ten zawiera uwodorniony olej rycynowy, który może powodować rozstrój żołądka oraz biegunkę.

3.

Jak stosować lek Clopixol

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek stosuje się w różnych dawkach, których wielkość zależy od nasilenia choroby. Na ogół, na

początku leczenia lekarz przepisze małe dawki, a następnie zwiększy je do optymalnego skutecznego

poziomu, w zależności od odpowiedzi na terapię.

W leczeniu podtrzymującym Clopixol należy przyjmować w pojedynczej dawce wieczorem, przed

snem.

Zalecana dawka to:

Dorośli

Ostra schizofrenia i inne ostre psychozy. Ciężkie ostre stany pobudzenia. Mania.

Zazwyczaj stosuje się 10-50 mg na dobę.

W przypadkach o umiarkowanym i ciężkim nasileniu początkowo dawka wynosi 20 mg na dobę,

zwiększana, w razie potrzeby, o 10-20 mg co 2 do 3 dni do 75 mg lub więcej na dobę. Maksymalna

dawka pojedyncza wynosi 40 mg, całkowita dawka wynosi 150 mg na dobę.

Przewlekła schizofrenia i inne przewlekłe psychozy

Dawka podtrzymująca wynosi zazwyczaj 20-40 mg na dobę.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Clopixol u dzieci.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku powinni przyjmować dawki w dolnej granicy zakresu dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek powinni przyjmować Clopixol w zwykle stosowanych

dawkach.

4/7

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Zalecane jest zachowanie ostrożności podczas dobierania dawki przez lekarza i, jeśli to możliwe,

oznaczanie stężenia leku we krwi.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Clopixol jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do

lekarza.

Sposób podawania

Clopixol można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Tabletki należy połykać popijając wodą. Nie rozgryzać.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia ustala lekarz. Leczenie należy kontynuować tak długo, jak zaleci lekarz, nawet

jeśli nastąpi poprawa samopoczucia.

Choroba może utrzymywać się przez długi czas i jeśli leczenie zostanie przerwane za wcześnie,

objawy mogą powrócić.

Nie wolno zmieniać dawki leku bez zasięgnięcia porady lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Clopixol

W razie podejrzenia, że doszło do spożycia zbyt dużej liczby tabletek leku Clopixol należy

natychmiast się zgłosić do lekarza lub izby przyjęć najbliższego szpitala, nawet jeśli nie ma żadnych

dolegliwości ani objawów zatrucia. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku Clopixol.

Mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania:

senność;

utrata świadomości;

mimowolne ruchy lub sztywność mięśni;

drgawki;

obniżenie ciśnienia tętniczego, słabe tętno, przyspieszenie akcji serca, bladość, niepokój;

podwyższenie lub obniżenie temperatury;

zmiany akcji serca, w tym nieregularność lub zwolnienie akcji, gdy Clopixol podawano

w zbyt dużej dawce w skojarzeniu z lekami o znanym działaniu na serce.

Pominięcie zastosowania leku Clopixol

Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Clopixol

O przerwaniu leczenia decyduje lekarz. Na ogół zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Clopixol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia opisanych poniżej objawów należy skontaktować się z lekarzem lub

natychmiast zgłosić się do szpitala:

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące z częstością od 1 z 1000 do 1 ze 100 pacjentów):

5/7

niezależne od woli rytmiczne ruchy warg i języka; może to być objaw stanu chorobowego

zwanego dyskinezą późną.

Bardzo rzadkie, ale poważne działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 z 10 000 pacjentów):

wysoka gorączka, nadmierna sztywność mięśni i zaburzenia świadomości, z towarzyszącym

poceniem się i szybką akcją serca; mogą być to objawy rzadkiego stanu chorobowego zwanego

złośliwym zespołem neuroleptycznym, który zdarza się po zastosowaniu różnych leków

przeciwpsychotycznych.

żółte zabarwienie skóry i białkówki oka (żółtaczka), co może wskazywać na uszkodzenie wątroby.

Wymienione poniżej działania niepożądane są najbardziej nasilone na początku leczenia i większość z

nich ustępuje w miarę kontynuacji terapii.

Bardzo częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 z 10 pacjentów):

senność, niemożność siedzenia lub stania dłuższy czas nieruchomo (akatyzja), mimowolne

ruchy (hiperkinezja), zwolnione lub upośledzone ruchy (hipokinezja);

suchość w jamie ustnej.

Częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 i u mniej niż 10 ze 100 pacjentów):

kołatanie serca (tachykardia), wrażenie szybkiego, mocnego lub nieregularnego bicia serca

(palpitacje);

drżenie, skręt lub powtarzające się ruchy lub nietypowe postawy w związku z ciągłym skurczem

mięśni (dystonia), zwiększona sztywność mięśni (hipertonia), zawroty głowy, ból głowy, wrażenie

mrowienia skóry (parestezje), zaburzenia uwagi, niepamięć, nieprawidłowy chód;

zaburzenia ostrości widzenia przedmiotów usytuowanych blisko oczu (zaburzenia akomodacji),

nieprawidłowości widzenia;

wrażenie wirowania lub chwiania się, gdy ciało jest w spoczynku (zawroty głowy);

„zapchany nos”, trudności w oddychaniu lub bolesne oddychanie (duszność);

zwiększone wydzielanie śliny (ślinotok), zaparcia, wymioty, problemy trawienne lub uczucie

dyskomfortu zlokalizowane w górnej części brzucha (niestrawność), biegunka;

zaburzenia oddawania moczu, zatrzymanie moczu, zwiększona objętość moczu (wielomocz);

nasilone pocenie się, świąd (swędzenie);

ból mięśni;

zwiększenie apetytu, zwiększenie masy ciała;

zmęczenie, uczucie osłabienia (astenia), ogólne uczucie dyskomfortu lub niepokoju, dolegliwości

bólowe;

bezsenność, depresja, niepokój, nerwowość, nieprawidłowe marzenia senne, pobudzenie,

zmniejszenie popędu płciowego (osłabienie libido);

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 z 1 000 i mniej niż 1 z 100

pacjentów):

nadmierne odruchy (hiperrefleksja), niepłynne ruchy (dyskineza), parkinsonizm, upadki

(omdlenia), niezdolność do koordynowania czynności mięśni (ataksja), zaburzenia płynności

mowy, zmniejszone napięcie mięśni (hipotonia), drgawki, migrena;

napad przymusowego patrzenia z rotacja gałek ocznych, rozszerzenie źrenic;

nadwrażliwość na pewne częstotliwości dźwięku lub trudność w tolerancji zwykłych

(codziennych) dźwięków, dzwonienie w uszach;

ból brzucha, nudności, wzdęcie z oddawaniem gazów;

wysypka, reakcje skórne w związku z nadwrażliwością na światło (fotowrażliwość), zaburzenia

pigmentacji, tłusta, błyszcząca i żółtawa skóra w związku ze zwiększeniem wydzielania przez

skórę łoju (łojotok), egzema lub zapalenia skóry, krwawienia podskórne obserwowane jako

czerwone przebarwienia na skórze (plamica);

sztywność mięśni, niezdolność do normalnego otwierania ust, wykręcenie szyi oraz nienaturalna

pozycja głowy (sztywność karku);

zmniejszenie apetytu, zmniejszenie masy ciała;

6/7

niskie ciśnienie tętnicze krwi (hipotensja), uderzenia gorąca;

pragnienie, nieprawidłowo niska temperatura ciała (hipotermia), gorączka;

nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby;

zaburzenia seksualne (opóźniony wytrysk, problemy ze wzwodem, u kobiet może występować

zaburzenie orgazmu, suchość pochwy);

wyraźne zobojętnienie na otoczenie pacjenta (apatia), koszmary senne, zwiększony popęd płciowy

(zwiększone libido), stan splątania;

Rzadkie działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 z 10 000 i u mniej niż 1 z 1000

pacjentów):

mała liczba płytek krwi (trombocytopenia), mała liczba białych krwinek (neutropenia),

zmniejszona liczba białych krwinek (leukopenia), toksyczne uszkodzenie szpiku kostnego

(agranulocytoza);

podwyższenie poziomu prolaktyny we krwi (hiperprolaktynemia);

podwyższenie poziomu cukru we krwi (hiperglikemia), upośledzona tolerancja glukozy,

podwyższenie poziomu lipidów we krwi (hiperlipidemia);

nadreaktywność (nadwrażliwość), ostra ogólnoustrojowa oraz ciężka reakcja alergiczna (reakcja

anafilaktyczna);

powiększenie się piersi u mężczyzn (ginekomastia), nadmierna produkcja mleka (mlekotok), brak

miesiączki, ciągły, bolesny wzwód niepołączony z podnieceniem seksualnym (priapizm).

Jak po innych lekach działających podobnie do zuklopentyksolu (substancji czynnej leku Clopixol)

odnotowano rzadkie przypadki następujących działań niepożądanych:

wolna akcja serca i zmiany w zapisie EKG (wydłużenie odstępu QT);

nieregularna akcja serca (komorowe zaburzenia rytmu serca, torsade de pointes);

W rzadkich przypadkach nieregularna akcja serca (arytmia) może zakończyć się nagłą śmiercią.

Zakrzepy krwi w żyłach, zwłaszcza w żyłach nóg (do objawów należą: obrzęk, ból oraz

zaczerwienienie skóry nóg), które to zakrzepy mogą przemieszczać się naczyniami krwionośnymi do

płuc, powodować ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. Jeżeli wystąpią którekolwiek z

tych objawów, należy natychmiast powiadomić lekarza.

W grupie pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, przyjmujących leki przeciwpsychotyczne,

stwierdzono nieznacznie większą liczbę zgonów niż u pacjentów niestosujących środków

przeciwpsychotycznych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C,

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Clopixol

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

7/7

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Clopixol

Substancją czynną leku jest zuklopentyksol (w postaci dichlorowodorku).

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg lub 25 mg zuklopentyksolu.

Inne składniki leku to skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna,

kopowidon, glicerol 85%, talk, olej rycynowy uwodorniony, magnezu stearynian.

Otoczka: hypromeloza 5, makrogol 6000,

barwniki: tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony

(E 172), magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Clopixol i co zawiera opakowanie

Clopixol dostępny jest w postaci tabletek powlekanych w dawce 10 mg i 25 mg.

Tabletki powlekane 10 mg są okrągłe, dwustronnie wypukłe, jasnoczerwonobrązowe.

Tabletki powlekane 25 mg są okrągłe, dwustronnie wypukłe, czerwonobrązowe.

Tabletki powlekane pakowane są w pojemniki z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) ze środkiem

osuszającym, w pudełku tekturowym.

Tabletki powlekane 10 mg i 25 mg: 50 lub 100 tabletek w jednym pojemniku z polietylenu o wysokiej

gęstości (HDPE) ze środkiem osuszającym, w pudełku tekturowym.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

DK-2500 Valby

Dania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

Lundbeck Poland Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 142

00-061 Warszawa

Tel.: + 48 22 626 93 00

Fax.: + 48 22 626 93 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: