Clemastinum Aflofarm

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Clemastinum Aflofarm 0,5 mg/5 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • 0,5 mg/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Clemastinum Aflofarm 0,5 mg/5 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 100 ml, 5909990955510, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09555
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Clemastinum Aflofarm, 0,5 mg/ 5ml, syrop

Clemastinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek

może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Clemastinum Aflofarm i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Clemastinum Aflofarm

Jak przyjmować lek Clemastinum Aflofarm

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Clemastinum Aflofarm

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Clemastinum Aflofarm i w jakim celu się go stosuje

Clemastinum Aflofarm to syrop o działaniu przeciwhistaminowym. Lek zawiera substancję czynną

klemastynę. Działanie przeciwalergiczne polega na blokowaniu receptorów histaminowych H

, co

zapobiega skutkom działania histaminy, takim jak rozszerzenie i zwiększenie przepuszczalności

naczyń prowadzące do obrzęków i zaczerwienienia.

Klemastyna szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Obecność pokarmu nie wpływa na

wchłanianie. Maksymalne stężenie we krwi występuje po 4 - 6 godzinach.

Wskazania do stosowania:

leczenie objawów związanych z alergicznym nieżytem nosa, takich jak wodnista wydzielina

z nosa, kichanie, łzawienie, świąd nosa;

łagodzenie objawów niektórych alergii skórnych, takich jak pokrzywka, kontaktowe zapalenie

skóry, wyprysk atopowy, świąd, obrzęk Quinckego (nagły obrzęk twarzy, kończyn lub stawów

bez świądu i bólu).

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Clemastinum Aflofarm

Kiedy nie przyjmować leku Clemastinum Aflofarm

Leku nie należy przyjmować:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienione w punkcie 6);

jeśli pacjent ma uczulenie na inne leki o budowie chemicznej podobnej do klemastyny (np.

chlorfeniramina, difenhydramina);

jeśli pacjent stosuje jednocześnie leki zwane inhibitorami monoaminooksydazy (patrz w punkcie:

Inne leki i Clemastinum Aflofarm).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Clemastinum Aflofarm należy poinformować lekarza:

jeśli pacjent ma jaskrę z zamkniętym kątem przesączania (choroba oka spowodowana

uszkodzeniem nerwu wzrokowego);

jeśli pacjent ma podwyższone ciśnienie śródgałkowe;

jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy;

jeśli pacjent ma choroby układu krążenia i nadciśnienie tętnicze;

jeśli pacjent ma trudności w oddawaniu moczu (spowodowane np. przerostem gruczołu

krokowego (prostatą), niedrożnością szyi pęcherza moczowego);

jeśli pacjent ma zwężenie odźwiernika (utrudniające przesuwanie się treści pokarmowej z żołądka

do dwunastnicy);

jeśli pacjent ma wrzód trawienny utrudniający przesuwanie się treści pokarmowej w przewodzie

pokarmowym;

jeśli pacjent ma choroby układu oddechowego (włącznie z astmą);

jeśli pacjent ma porfirię (chorobę polegającą na nieprawidłowym wytwarzaniu hemu – składnika

hemoglobiny).

U osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) istnieje większe ryzyko działań niepożądanych,

jak: drżenia, zawroty głowy, nadmierne uspokojenie oraz obniżenie ciśnienia tętniczego.

Klemastyny nie należy stosować jednocześnie z lekami hamującymi czynność ośrodkowego układu

nerwowego, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz hydroksyzyną (patrz w punkcie:

Inne leki i Clemastinum Aflofarm).

Lek może wpływać na wyniki testów alergicznych; nie należy przyjmować leku co najmniej 3 dni

przed wykonaniem tych testów.

Dzieci

Leku Clemastinum Aflofarm nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Clemastinum Aflofarm a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z niżej wymienionych leków, powinien powiedzieć o tym

lekarzowi.

Klemastyna nasila działanie leków hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego,

takich jak:

barbiturany (leki stosowane w leczeniu bezsenności i padaczki np. fenobarbital);

neuroleptyki (leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych np. promazyna,

chloropromazyna, pernazyna);

leki przeciwlękowe.

Leki, które nasilają działanie klemastyny:

trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz inhibitory monoaminooksydazy (MAO) (leki

stosowane w depresji);

hydroksyzyna (lek stosowany w leczeniu lęku i świądu oraz przed zabiegiem chirurgicznym).

Jeśli pacjent nie jest pewien, czy przyjmuje którykolwiek z wyżej wymienionych leków, powinien

zapytać lekarza lub farmaceutę.

Clemastinum Aflofarm z alkoholem

Podczas przyjmowania tego leku nie należy pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie wtedy, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Leku Clemastinum Aflofarm nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ lek przenika

do mleka i może powodować objawy niepożądane u dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli wystąpi senność,

zaburzenia koordynacji, bóle i zawroty głowy, uczucie znużenia i zmęczenia oraz zaburzenia widzenia

(widzenie podwójne i niewyraźne) – nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek zawiera sorbitol, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, etanol i

glikol propylenowy

Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,

pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan i może powodować

reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) i wyjątkowo skurcz oskrzeli.

Lek zawiera 250 mg etanolu 96% (240 mg czystego etanolu), co jest równoważne ok. 6,08 ml

piwa i 2,53 ml wina na dawkę (5 ml syropu).

Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci

i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

Lek zawiera glikol propylenowy, który może powodować objawy jak po spożyciu alkoholu.

3.

Jak przyjmować lek Clemastinum Aflofarm

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do podawania doustnego.

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

Do dawkowania leku należy używać miarki dołączonej do opakowania. Umożliwia to odmierzanie

dokładnej dawki.

Zalecane dawki:

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

Wskazania

Dawka

Stosować

Alergiczny nieżyt

nosa

Alergie skórne

5 ml syropu (0,5 mg

klemastyny)

Maksymalna dawka dobowa nie

większa niż 30 ml

(3 mg klemastyny)

10 ml syropu (1 mg klemastyny)

2 razy na dobę

2 razy na dobę

Maksymalna dawka dobowa nie

większa niż 30 ml

(3 mg klemastyny)

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

Wskazania

Dawka

Stosować

Alergiczny nieżyt

nosa

Alergie skórne

10 ml syropu (1 mg klemastyny)

Maksymalna dawka dobowa nie

większa niż 60 ml

(6 mg klemastyny)

20 ml syropu (2 mg klemastyny)

Maksymalna dawka dobowa nie

większa niż 60 ml

(6 mg klemastyny)

2 razy na dobę

2 razy na dobę

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Clemastinum Aflofarm

W razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem.

Po przedawkowaniu klemastyny może wystąpić zahamowanie lub pobudzenie czynności

ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

U dzieci przedawkowanie prowadzi początkowo do pobudzenia OUN objawiającego się:

pobudzeniem, omamami (spostrzeganie nieistniejących przedmiotów, osób), drgawkami z wtórną

depresją oddechowo-krążeniową (spowolnienie akcji serca oraz zwolnienie i spłycenie oddechu,

bezdech i śmierć wskutek uduszenia się), zaburzeniami koordynacji ruchów, ataksją (niezborność

ruchów), drżeniami mięśniowymi, atetozą (zaburzenie neurologiczne polegające na występowaniu

niezależnych od woli nierytmicznych, powolnych ruchów rąk), podwyższoną temperaturą ciała, sinym

zabarwieniem skóry i błon śluzowych. Mogą wystąpić inne objawy, jak suchość błony śluzowej jamy

ustnej, rozszerzenie źrenic, zaczerwienienie twarzy.

U dorosłych częściej występuje hamowanie czynności OUN objawiające się sennością a nawet

śpiączką.

Zarówno u dzieci, jak i u dorosłych może wystąpić śpiączka i zapaść sercowo-naczyniowa (nagłe

zatrzymanie pracy serca).

Pominięcie przyjęcia leku Clemastinum Aflofarm

Należy kontynuować przyjmowanie leku, nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi:

wstrząs anafilaktyczny – pierwszymi objawami mogą być: wysypka na skórze, obrzęki twarzy, ust

lub gardła, trudności w oddychaniu, świszczący oddech, duszność, niewyczuwalne tętno, znacznie

obniżone ciśnienie krwi, poty, utrata przytomności.

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Często (u więcej niż 1 na 100, ale mniej niż u 1 na 10 pacjentów):

zmęczenie, senność.

Niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000, ale mniej niż u 1 na 100 pacjentów):

zawroty głowy pochodzenia błędnikowego.

Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000, ale mniej niż u 1 na 1000 pacjentów):

pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze), wysypka (swędzące, czerwone grudki na

skórze);

rumień polekowy (miejscowe zaczerwienienie skóry);

fotodermatoza (choroba skóry związana z nadwrażliwością na promieniowanie UV – światło

słoneczne);

wstrząs anafilaktyczny;

nudności, suchość w jamie ustnej, dyskomfort w nadbrzuszu;

ból głowy.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

kołatanie serca (nierównomierne bicie serca);

tachykardia (szybkie bicie serca);

zaparcia.

Częstość nieznana:

nadmierna potliwość, dreszcze;

małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi – większe ryzyko krwawienia i powstawania

siniaków);

agranulocytoza (zmniejszenie liczby granulocytów – jednego z rodzaju białych krwinek,

powodujące większą podatność na zakażenia);

niedokrwistość hemolityczna (znaczne zmniejszenie liczby krwinek czerwonych z powodu ich

rozpadu; objawiająca się bladością, osłabieniem, dusznością, żółtaczką, powiększeniem

śledziony);

zaburzenia miesiączkowania;

trudności w oddawaniu moczu lub zatrzymanie moczu;

niedociśnienie tętnicze (znaczne zmniejszenie ciśnienia krwi);

skurcze dodatkowe;

zmniejszenie wytwarzania śluzu w drogach oddechowych;

uczucie zatkanego nosa, suchość błony śluzowej nosa i gardła;

chrypka;

brak łaknienia, wymioty, biegunka;

nadmierne uspokojenie;

zaburzenia koordynacji (trudności w utrzymaniu równowagi);

uczucie znużenia;

zaburzenia nastroju (euforia, nadmierna pobudliwość, podniecenie), niepokój, bezsenność,

drżenia;

zaburzenia widzenia (widzenie podwójne i niewyraźne);

szumy w uszach;

drgawki.

Zgłąszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Clemastinum Aflofarm

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nieużywa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Clemastinum Aflofarm

- Substancją czynną leku jest klemastyna w postaci klemastyny fumaranu.

5 ml syropu zawiera 0,5 mg klemastyny.

Pozostałe składniki to: sorbitol ciekły niekrystalizujący, glikol propylenowy, etanol 96%,

sacharyna sodowa, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, substancja

poprawiająca smak i zapach cytrynowa i brzoskwiniowa, sodu diwodorofosforan jednowodny,

disodu fosforan dwunastowodny, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Clemastinum Aflofarm i co zawiera opakowanie

Lek ma postać syropu.

Opakowanie leku to butelka ze szkła brunatnego z białą aluminiową zakrętką oraz miarką, w

tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 100 ml syropu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

tel. 42 22 53 100

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: