Cinnarizinum WZF

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Cinnarizinum WZF 25 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 25 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Cinnarizinum WZF 25 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl., 5909990092215, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00922
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CINNARIZINUM WZF, 25 mg, tabletki

Cinnarizinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Cinnarizinum WZF i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cinnarizinum WZF

Jak stosować lek Cinnarizinum WZF

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Cinnarizinum WZF

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Cinnarizinum WZF i w jakim celu się go stosuje

Cynaryzyna - substancja czynna znajdująca się w leku jest zaliczana do grupy tzw. antagonistów

wapnia.

Cinnarizinum WZF stosuje się:

- w zaburzeniach krążenia obwodowego (zespół Raynauda, chromanie przestankowe, kurcze

mięśniowe);

- w zaburzeniach naczyniowych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (np. zaburzenia krążenia

w układzie kręgowo-podstawnym);

- w zespołach niedokrwiennych w okulistyce;

- zapobiegawczo w chorobie lokomocyjnej (kinetozach);

- pomocniczo w zaburzeniach błędnikowych (zawroty głowy, szum w uszach, nudności, wymioty),

np. w zespole Meniere’a.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cinnarizinum WZF

Kiedy nie stosować leku Cinnarizinum WZF:

jeśli pacjent ma uczulenie na cynaryzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6.).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cinnarizinum WZF należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty

lub pielęgniarki.

Przed zastosowaniem leku Cinnarizinum WZF pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, jeśli

stwierdzono u niego:

chorobę Parkinsona;

poważną chorobę krwi (porfirię);

niskie ciśnienie krwi;

zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

Cinnarizinum WZF należy odstawić na 4 dni przed wykonaniem testów alergicznych.

Lek Cinnarizinum WZF a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Cinnarizinum WZF nasila działanie leków wpływających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy -

nasennych, uspokajających, silnie działających leków przeciwbólowych, trójpierścieniowych leków

przeciwdepresyjnych.

Cinnarizinum WZF z jedzeniem i piciem lub alkoholem

Cinnarizinum WZF należy przyjmować po posiłku, ponieważ pozwala to zmniejszyć lub uniknąć

dolegliwości żołądkowych.

Lek nasila działanie alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią, gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Cynaryzyna może powodować senność, szczególnie na początku leczenia. Pacjenci, u których

wystąpią takie objawy nie powinni prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Cinnarizinum WZF zawiera laktozę jednowodną i sacharozę

Lek zawiera laktozę i sacharozę; jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych

cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Cinnarizinum WZF

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować doustnie, po posiłku.

W zawrotach głowy i innych zaburzeniach o charakterze niedokrwiennym:

1 tabletka (25 mg) trzy razy na dobę (75 mg).

W początkowym okresie leczenia można stosować dawki dwukrotnie większe.

Zapobiegawczo w chorobie lokomocyjnej:

1 tabletka (25 mg) na 2 godziny przed podróżą, a następnie w miarę potrzeby 1 tabletka (25 mg) co

8 godzin w czasie podróży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cinnarizinum WZF

Po zastosowaniu większej niż zalecana dawki leku Cinnarizinum WZF mogą pojawić się: wymioty,

senność, śpiączka, drżenia, niedociśnienie tętnicze. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli od spożycia dawki kilkakrotnie przekraczającej dawkę leczniczą upłynęło nie więcej niż jedna

godzina, lekarz rozważy płukanie żołądka z podaniem węgla aktywowanego.

Jeżeli od przedawkowania upłynęło więcej niż godzina, lekarz wdroży leczenie objawowe.

Nie ma specyficznego antidotum (odtrutki).

Pominięcie zastosowania leku Cinnarizinum WZF

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej podano działania niepożądane z uwzględnieniem częstości ich występowania.

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 osób):

- zwiększenie masy ciała (w przypadku długotrwałego stosowania leku);

- senność.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1 000 osób):

- zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zwykle przemijające;

- nadmierne pocenie.

Rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 osób):

- suchość w jamie ustnej.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób):

- zmiany skórne (liszaj płaski, zmiany toczniopodobne) – mogą wystąpić w przypadku długotrwałego

stosowania leku).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- reakcje alergiczne;

- ból głowy;

- żółtaczka cholestatyczna (objawy - zażółcenie skóry, błon śluzowych i białkówki oczu);

- objawy pozapiramidowe - opisano wystąpienie lub pogorszenie się objawów pozapiramidowych

(czasami związanych z depresją), szczególnie u osób w podeszłym wieku w czasie długotrwałego

stosowania leku. Objawy pozapiramidowe to sztywność mięśni, zubożenie mimiki, spowolnienie

ruchowe, niepokój ruchowy, mimowolne skurcze mięśni i mimowolne ruchy - jeżeli wystąpią, należy

przerwać stosowanie leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Cinnarizinum WZF

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać blistry w opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Cinnarizinum WZF po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku

i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer

serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cinnarizinum WZF

Substancją czynną leku jest cynaryzyna. Jedna tabletka zawiera 25 mg cynaryzyny.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, talk, powidon

K-25, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Cinnarizinum WZF i co zawiera opakowanie

Cinnarizinum WZF to białe tabletki, ze ściętymi krawędziami, obustronnie płaskie, z wytłoczonym

oznakowaniem ‘25’ po jednej stronie.

W tekturowym pudełku znajduje się 50 tabletek (2 blistry z folii Aluminium/PVC po 25 tabletek).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie

ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: