Cincol

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Cincol (2,5 mg + 1 mg)/ml krople do oczu, roztwór
 • Dawkowanie:
 • (2,5 mg + 1 mg)/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople do oczu, roztwór
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Cincol (2,5 mg + 1 mg)/ml krople do oczu, roztwór
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 2 op. 5 ml, 5909990099115, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00991
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CINCOL

(2,5 mg + 1 mg)/ml, krople do oczu, roztwór

Zinci sulfas + Naphazolini nitras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Cincol i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cincol

Jak stosować lek Cincol

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Cincol

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Cincol i w jakim celu się go stosuje

Lek Cincol jest lekiem złożonym, zawierającym cynku siarczan i nafazoliny azotan. Cynku siarczan

działa ściągająco, przeciwzapalnie i słabo odkażająco. Nafazolina - pochodna imidazoliny, zwęża

naczynia krwionośne, zmniejsza przekrwienie i obrzęk spojówek.

Lek stosuje się:

miejscowo, doraźnie w ostrym i przewlekłym zapaleniu spojówek o różnej etiologii

i umiarkowanym nasileniu.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cincol

Kiedy nie stosować leku Cincol

jeśli pacjent ma uczulenie na cynku siarczan oraz nafazoliny azotan lub środki

adrenomimetyczne, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione

w punkcie 6.);

jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem;

jeśli pacjent ma zespół „suchego oka”;

jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze;

jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy;

u dzieci w wieku poniżej 2 roku życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cincol należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub

pielęgniarki.

U dzieci oraz osób w wieku podeszłym - nadużywanie leku może prowadzić do niepożądanych

działań ogólnoustrojowych nafazoliny.

Inne leki i Cincol

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stosować leku jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) i trójpierścieniowymi

lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli lekarz zaleci stosowanie dwóch lub więcej leków w postaci kropli do oczu, należy odczekać

15 minut przed zakropleniem kolejnego leku.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek można stosować u kobiet w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki

przeważa nad zagrożeniem dla płodu.

Stosowanie leku u kobiety karmiącej piersią wymaga zachowania ostrożności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może powodować zaburzenia widzenia, dlatego nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać

maszyn bezpośrednio po jego podaniu.

Lek Cincol zawiera benzalkoniowy chlorek

Lek Cincol zawiera benzalkoniowy chlorek, który pełni rolę środka konserwującego w leku.

Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie oczu i zmieniać zabarwienie miękkich

soczewek kontaktowych.

Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe, powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem

leku. Przed zakropleniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe i założyć je ponownie po upływie co

najmniej 15 minut od jego zakroplenia.

Nie powinno się stosować soczewek kontaktowych, gdy występuje zakażenie oka.

3.

Jak stosować lek Cincol

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przeznaczony do stosowania do oczu.

Zakraplać po 1 kropli do worka spojówkowego oka (oczu) 4 razy na dobę.

UWAGA: bez porozumienia z lekarzem leku nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni.

Sposób podawania

Lek jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego – miejscowo do worka spojówkowego.

Nie należy dotykać końcówki kroplomierza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie

zawartości butelki.

Przed zakropleniem leku należy dokładnie umyć ręce.

Odkręcić zakrętkę znajdującą się na butelce.

Przechylić głowę do tyłu i odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę

pomiędzy powieką i gałką oczną.

Odwrócić butelkę i delikatnie nacisnąć kciukiem lub palcem wskazującym na ściankę, aż do

wyciśnięcia jednej kropli leku do oka. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza do oka,

ani powiek. Jeśli kropla nie trafiła do oka, należy zakroplić następną.

Po zakropleniu leku Cincol należy przez około 2 minuty delikatnie uciskać wewnętrzny

kącik oka. Pomoże to zahamować wchłanianie leku do organizmu.

Jeśli lekarz zalecił zakraplanie leku także do drugiego oka, należy powtórzyć czynności

z punktów 3., 4. i 5.

Kroplomierz jest tak zaprojektowany, aby dokładnie odmierzać krople, dlatego nie należy

powiększać otworu w kroplomierzu.

Po zakropleniu należy zakręcić butelkę. Nie należy jednak zakręcać jej zbyt mocno.

Zaleca się regularne zakraplanie leku przez cały okres leczenia zalecony przez lekarza, nawet jeśli

objawy zakażenia oka (oczu) ustąpią wcześniej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cincol

Przedawkowanie po podaniu do worka spojówkowego, a także po przypadkowym połknięciu leku,

z powodu niewielkiej zawartości substancji czynnych jest mało prawdopodobne. W przypadku

zakroplenia zbyt dużej ilości leku, nadmiar można usunąć przepłukując oko 0,9% roztworem chlorku

sodu lub przegotowaną wodą o temperaturze pokojowej.

W przypadku długotrwałego lub zbyt częstego podawania leku u małych dzieci może wystąpić

zahamowanie ośrodkowego układu nerwowego, hipotermia, śpiączka.

Pominięcie zastosowania leku Cincol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić: przemijające przekrwienie i podrażnienie spojówek.

Rzadko: senność, zawroty głowy, ból głowy, nudności, osłabienie, zaburzenia widzenia, nerwowość,

nadmierne wydzielanie potu. Długotrwałe stosowanie może wywołać uszkodzenie nabłonka oka.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5.

Jak przechowywać lek Cincol

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu butelki, leku nie należy stosować dłużej niż przez 4 tygodnie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cincol

Substancjami czynnymi lekami są cynku siarczan siedmiowodny i nafazoliny azotan. 1 ml

roztworu zawiera 2,5 mg cynku siarczanu siedmiowodnego i 1 mg nafazoliny azotanu.

Pozostałe składniki to: kwas borowy; benzalkoniowy chlorek, roztwór; trolamina; kwas solny

rozcieńczony (do ustalenia pH); woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Cincol i co zawiera opakowanie

Lek Cincol to jałowe krople do oczu, w postaci bezbarwnego lub przezroczystego płynu.

Opakowanie zawiera 2 butelki polietylenowe o pojemności 5 ml roztworu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

{logo podmiotu odpowiedzialnego} Polfa Warszawa S.A.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

tel. (22) 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: