Cholinex Intense

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Cholinex Intense 2,5 mg + 1,2 mg pastylki twarde
 • Dawkowanie:
 • 2,5 mg + 1,2 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • pastylki twarde
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Cholinex Intense 2,5 mg + 1,2 mg pastylki twarde
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 tabl. w blistrze, 5909990219131, OTC; 10 tabl. w saszetce, 5909990665976, OTC; 12 tabl. w blistrze, 5909990219148, OTC; 16 tabl. w blistrach, 5909990042654, OTC; 20 tabl. w blistrach, 5909990419944, OTC; 24 tabl. w blistrach, 5909990900312, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09003
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Cholinex Intense

2,5 mg + 1,2 mg, pastylki twarde

Hexylresorcinolum + Benzalkonii chloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie

lub pielęgniarce. Patrz punkt 4

Jeśli po upływie 7 dni (u dorosłych) lub 3 dni (u dzieci) nie nastąpiła poprawa lub pacjent

czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest Cholinex Intense i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cholinex Intense

Jak stosować lek Cholinex Intense

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Cholinex Intense

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Cholinex Intense i w jakim celu się go stosuje

Pastylki twarde Cholinex Intense zawierają działający miejscowo znieczulająco

i przeciwbakteryjnie heksylorezorcynol oraz chlorek benzalkoniowy o działaniu przeciwbakteryjnym.

Pastylki twarde

Cholinex Intense stosuje się objawowo w bólu i zapaleniu gardła.

Jeśli po upływie 7 dni (u dorosłych) lub 3 dni (u dzieci) nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się

gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cholinex Intense

Kiedy nie stosować leku Cholinex Intense:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów (glukozy, sacharozy, fruktozy).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cholinex Intense należy omówić to z lekarzem, farmaceutą

lub pielęgniarką.

Jedna pastylka zawiera ok. 1,2 g sacharozy i ok. 1,2 g glukozy. Osoby chore na cukrzycę powinny

uwzględnić tę ilość cukru w swojej diecie.

Dzieci

Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 7 lat.

Lek Cholinex Intense a inne leki

Nie stwierdzono oddziaływania leku Cholinex Intense z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku Cholinex Intense na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

Lek Cholinex Intense zawiera

Lek zawiera sacharozę i glukozę, patrz punkty „Kiedy nie stosować leku Cholinex Intense”

oraz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cholinex Intense”.

Ze względu na zawartość czerwieni koszenilowej i czerni brylantowej lek może powodować reakcje

alergiczne.

3.

Jak stosować lek Cholinex Intense

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,

farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy powoli ssać pastylkę.

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Przyjmować jedną pastylkę co trzy godziny; nie więcej niż 8 pastylek na dobę.

Dzieci w wieku od 7 do 12 lat:

Przyjmować jedną pastylkę co trzy godziny; nie więcej niż 4 pastylki na dobę.

Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 7 lat.

Nie stosować dawki większej niż zalecana. W razie utrzymywania się objawów należy zasięgnąć

porady lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Cholinex Intense jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić

się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cholinex Intense

Przedawkowanie heksylorezorcynolu może spowodować podrażnienie żołądka i jelit.

Po odstawieniu leku należy zastosować leczenie objawowe.

Po przyjęciu zbyt dużej dawki leku mogą wystąpić nudności, wymioty, biegunka, obfite pocenie się

i zwiększone pragnienie związane z nadmiernym spożyciem lewomentolu.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Cholinex Intense

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u

każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić miejscowe podrażnienia lub stany zapalne w obrębie jamy ustnej i gardła.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych , Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Cholinex Intense

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cholinex Intense

Substancjami czynnymi leku są: heksylorezorcynol i chlorek benzalkoniowy. Jedna pastylka

twarda zawiera 2,5 mg heksylorezorcynolu i 1,2 mg chlorku benzalkoniowego.

Pozostałe składniki to: sacharoza i glukoza ciekła (50:50), glikol propylenowy, kwas cytrynowy

jednowodny, lewomentol, aromat jeżynowy 500948E, czerwień koszenilowa, czerń brylantowa.

Jak wygląda lek Cholinex Intense i co zawiera opakowanie

Lek Cholinex Intense

jest w postaci jasnofioletowych, okrągłych, obustronnie wypukłych pastylek

twardych.

Dostępne opakowania

10, 12, 16, 20 lub 24 pastylek twardych.

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.,

ul. Rzymowskiego 53,

02-697 Warszawa

Tel. (22) 576 9600

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EWA” S.A. w Krotoszynie

ul. Zamkowy Folwark 9,

63-700 Krotoszyn

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

08.2015

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych