Cholamid

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Cholamid 500 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 500 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Cholamid 500 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990615575, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01327
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Cholamid, tabletki, 500 mg

(Nicotinylmethylamidum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

- Jeśli po upływie około 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest Cholamid i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cholamid

Jak przyjmować Cholamid

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Cholamid

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Cholamid i w jakim celu się go stosuje

Cholamid jest lekiem wykazującym działanie żółciopędne i odkażające drogi żółciowe. Po podaniu

doustnym ulega w organizmie hydrolizie do kwasu nikotynowego i formaldehydu. Kwas nikotynowy

wykazuje działanie żółciopędne, żółciotwórcze i rozkurczające na pęcherzyk i drogi żółciowe.

Formaldehyd wywiera działanie przeciwbakteryjne w wyniku hamowania enzymów drobnoustrojów.

Wskazania do stosowania:

zaburzenia czynności pęcherzyka żółciowego. Cholamid stosuje się jako lek żółciopędny.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cholamid

Kiedy nie przyjmować leku Cholamid:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na nikotynylometyloamid lub na którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli pacjent ma uczulenie na kwas nikotynowy i jego pochodne lub na formaldehyd;

jeśli pacjent ma żółtaczkę mechaniczną i cholestatyczną.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Cholamid w przypadku kamicy żółciowej ze

względu na możliwość wtórnego uszkodzenia wątroby lub trzustki w wyniku wzrostu ciśnienia

w drogach żółciowych na skutek działania żółciopędnego leku.

W takich przypadkach stosowanie leku należy uzgodnić z lekarzem.

Należy porozumieć się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących

w przeszłości.

Inne leki i Cholamid

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Cholamid nasila działanie niektórych antybiotyków (chloromycetyna, streptomycyna, penicylina)

stosowanych w leczeniu ostrych, bakteryjnych zapaleń dróg żółciowych.

Cholamid nasila działanie leków działających rozkurczowo (papaweryna, suchy wyciąg z pokrzyku

wilczej jagody).

Cholamid z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować doustnie, po posiłkach.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Cholamid nie należy stosować w okresie w ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu leku Cholamid na zdolność prowadzenia pojazdów

mechanicznych i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować Cholamid

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przyjmuje się doustnie.

Zalecana dawka:

Zwykle początkowo stosuje się 2 tabletki 3 razy na dobę. Po uzyskaniu poprawy dawkę zmniejsza się

do 1 tabletki 3 razy na dobę. Czas leczenia najczęściej wynosi około 10 dni.

W razie potrzeby lek można stosować w skojarzeniu z antybiotykami.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Cholamid

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów klinicznych przedawkowania leku należy

zastosować leczenie objawowe ze względu na brak specyficznych odtrutek.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Pominięcie przyjmowania leku Cholamid

Należy przyjąć następną dawkę w zwykłym czasie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W czasie stosowania leku mogą niekiedy wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nasilenie stanów

zapalnych i skurczowych dróg żółciowych oraz uszkodzenie wątroby, zwłaszcza przy długotrwałym

stosowaniu i utrudnionym odpływie żółci. Podczas długotrwałego stosowania leku może wystąpić

biegunka. W przypadku nasilenia dolegliwości bólowych w obrębie jamy brzusznej, wymiotów

oraz wystąpienia lub nasilenia żółtaczki, należy odstawić Cholamid i natychmiast skontaktować się

z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Cholamid

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Cholamid

- Substancją czynną leku jest nikotynylometyloamid

Jedna tabletka zawiera 500 mg nikotynylometyloamidu.

- Pozostałe substancje pomocnicze to: skrobia ziemniaczana, talk, magnezu stearynian,

karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda Cholamid i co zawiera opakowanie

Cholamid to białe tabletki, okrągłe, o jednolitej powierzchni, obustronnie płaskie, z oznakowaniem

„Cholamid” po jednej stronie, zapakowane blistry z folii PVC/Aluminium i tekturowe pudełko.

Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

Data ostatniej aktualizacji ulotki: