Chlorocyclinum 3%

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Chlorocyclinum 3% 30 mg/g maść
 • Dawkowanie:
 • 30 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Chlorocyclinum 3% 30 mg/g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 10 g, 5909990267613, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02676
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Strona 1 z 4

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CHLOROCYCLINUM 3%, 30 mg/g, maść

(Chlortetracyclini hydrochloridum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Chlorocyclinum 3% i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Chlorocyclinum 3%

Jak stosować lek Chlorocyclinum 3%

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Chlorocyclinum 3%

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Chlorocyclinum 3% i w jakim celu się go stosuje

Lek Chlorocyclinum 3% ma postać maści, zawiera substancję czynną chlorotetracykliny

chlorowodorek.

Zakres działania chlorotetracykliny jest bardzo szeroki. Chlorotetracyklina działa na:

bakterie Gram-dodatnie: gronkowce, paciorkowce, Listeria spp., Erysipelothrix spp., Bacillus

anthracis, Clostridium spp., Nocardia spp.;

bakterie Gram-ujemne: Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Shigella spp.,

Neisseria gonorrhoeae, Brucella spp., Pasteurella spp., Vibrio cholerae, Haemophilus spp.,

Bordetella pertussis, Actinobacillus mallei, Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Bartonella

spp.;

inne: Spirochaeta spp., Mycobacterium spp., Rickettsia spp., Chlamydia spp., Mycoplasma spp.,

Actinomyces spp.

Nie działa na Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Serratia marcescens, Providencia spp.

Nie wywiera również działania na grzyby, pierwotniaki i wirusy.

Szczepy oporne na tetracykliny występują we wszystkich gatunkach bakterii, w nierównym jednak

stopniu. Najczęściej szczepy oporne stwierdza się wśród gronkowców, enterokoków i enterobakterii.

Wskazania

Lek Chlorocyclinum 3 % stosuje się:

w miejscowym leczeniu ropnych zakażeń skóry wywołanych przez bakterie wrażliwe na

tetracykliny, a także ropnych powikłań oparzeń, odmrożeń oraz (w skojarzeniu z

kortykosteroidami) ropnych powikłań alergicznych chorób skóry (np. wyprysku, świerzbiączki);

w leczeniu zapalnych form trądzika. Głównie w trądziku grudkowo – krostkowym (acne papulo -

pustulosa). Maść może być stosowana w monoterapii oraz w leczeniu skojarzonym z preparatami

do stosowania na skórę, zawierającymi retinoidy lub nadtlenek benzoilu;

w leczeniu trądziku ropowiczego (acne phlegmonosa) jako środek pomocniczy z retinoidami

stosowanymi doustnie.

Strona 2 z 4

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Chlorocyclinum 3%

Kiedy nie stosować leku Chlorocyclinum 3%:

jeśli pacjent ma uczulenie na chlorotetracyklinę, jak również na jej pochodne lub którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosując maść Chlorocyclinum 3% przeciwwskazane jest opalanie.

Uwaga: lek daje żółte świecenie w świetle nadfioletowym (np. światło w dyskotece).

Lek Chlorocyclinum 3% a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować a zwłaszcza: penicylinach,

cefalosporynach, ryfampicynie (lek stosowany w gruźlicy), antybiotykach aminoglikozydowych,

antybiotykach

- laktamowych, erytromycynie, triacetylooleandomycynie, chloramfenikolach,

sulfonamidach, pochodnych fenotiazyny (leki przeciwpsychotyczne), fenytoinie, karbamazepinie,

barbituranach (leki stosowane m.in. w padaczce).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku u kobiet w ciąży.

Nie zostało określone bezpieczeństwo stosowania u kobiet karmiących piersią. W związku z tym

u matek karmiących należy rozważyć zaprzestanie karmienia piersią lub odstawienie leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Chlorocyclinum 3% nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Chlorocyclinum 3%

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Chorobowo zmienione miejsca pokrywać cienką warstwą leku 3 do 5 razy na dobę lub nakładać maść

w opatrunku zamkniętym.

Po użyciu maści należy umyć ręce.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Pominięcie zastosowania leku Chlorocyclinum 3%

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dawki, należy zastosować lek tak szybko jak jest to możliwe. Następnie

należy kontynuować leczenie stosując lek zgodnie z zalecanym przez lekarza dotychczasowym

dawkowaniem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie stosowania leku Chlorocyclinum 3 %

Strona 3 z 4

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić skórne reakcje nadwrażliwości (rumień, pokrzywka, nadwrażliwość na światło,

obrzęki), nadkażenia drożdżakami lub opornymi szczepami bakterii, rzadko złuszczające zapalenie

skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Chlorocyclinum 3%

Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy zwracać szczególną uwagę na datę ważności leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Chlorocyclinum 3%

Substancją czynną leku jest chlorotetracyklina w postaci chlorotetracykliny chlorowodorku.

1 g maści zawiera 30 mg chlorotetracykliny chlorowodorku.

- Pozostały składnik to: wazelina biała.

Jak wygląda lek Chlorocyclinum 3% i co zawiera opakowanie

Lek Chlorocyclinum 3 % jest jednolitą, tłustą maścią barwy żółtej.

Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 10 g maści, umieszczona w tekturowym

pudełku.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego.

Strona 4 z 4

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

CHEMA-ELEKTROMET

Spółdzielnia Pracy

ul. Przemysłowa 9

35-105 Rzeszów

tel. 17 862 05 90

e-mail: chema@chema.rzeszow.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: