Chlorchinaldin VP

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Chlorchinaldin VP 2 mg tabletki do ssania
 • Dawkowanie:
 • 2 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki do ssania
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Chlorchinaldin VP 2 mg tabletki do ssania
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909990231713, OTC; 40 tabl., 5909990881253, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02317
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Chlorchinaldin VP, 2 mg, tabletki do ssania

Chlorquinaldolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest Chlorchinaldin VP i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Chlorchinaldin VP

Jak stosować Chlorchinaldin VP

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Chlorchinaldin VP

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Chlorchinaldin VP i w jakim celu się go stosuje

Chlorchinaldin VP jest lekiem o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym

i przeciwpierwotniakowym.

Wskazany jest do stosowania miejscowego:

- w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł,

- w pleśniawkach,

- w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Chlorchinaldin VP

Kiedy nie stosować leku Chlorchinaldin VP

jeśli pacjent ma uczulenie na chlorochinaldol lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Chlorchinaldinu VP należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli dolegliwości utrzymują się lub nasilają mimo stosowania leku przez kilka dni, należy zgłosić się

do lekarza, który zaleci odpowiednie leczenie. W zakażeniach bakteryjnych często konieczne jest

zastosowanie odpowiedniego antybiotyku o działaniu ogólnoustrojowym, a Chlorchinaldin VP stosuje

się jedynie pomocniczo.

Lek Chlorchinaldin VP a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Związki metali i jodu osłabiają działanie leku.

Chlorchinaldin VP z jedzeniem i piciem

Leku nie należy stosować podczas posiłków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Chlorchinaldin VP nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za

bezwzględnie konieczne.

Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Chlorchinaldin VP nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych

i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Chlorchinaldin VP

Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,

pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek może wpływać szkodliwie

na zęby.

3. Jak stosować Chlorchinaldin VP

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Co 1 - 2 godziny ssać 1 tabletkę. Nie należy stosować dawki większej niż 10 tabletek do ssania na

dobę.

Nie rozgryzać tabletek.

Nie stosować leku podczas posiłków.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach stosowania leku, należy skontaktować się z

lekarzem.

Nie należy stosować leku przez długi okres i w dawkach większych niż zalecane.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Chlorchinaldin VP

Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Ze względu na dawkę leku oraz nieznaczne wchłanianie, wystąpienie ciężkich działań niepożądanych

w wyniku przedawkowania jest mało prawdopodobne. Jednak wyniki badań wskazują, że

chlorowcopochodne chinoliny (chlorochinaldol należy do tej grupy), zwłaszcza stosowane w dużych

dawkach i długotrwale, mogą być przyczyną podostrej neuropatii rdzeniowo-wzrokowej (rodzaj

zaburzenia układu nerwowego), charakteryzującej się zaburzeniami czucia, osłabieniem mięśni,

bólami i zaburzeniami widzenia. Objawy często poprzedza uporczywa biegunka i bóle brzucha,

a charakterystycznym objawem jest zielone zabarwienie moczu i języka.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z

lekarzem.

Postępowanie w przypadku przedawkowania obejmuje wywoływanie wymiotów i płukanie

żołądka oraz leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Chlorchinaldin VP

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie, należy zastosować ją jak

najszybciej. Jednakże, jeśli zbliża się czas zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną

dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych jest nieznana (nie może być

określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: podrażnienie błony śluzowej, świąd, objawy alergiczne.

Zaburzenia układu immunologicznego: objawy alergiczne (wysypka lub pokrzywka) u osób

nadwrażliwych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Chlorchinaldin VP

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu

ochrony przed światłem i wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Chlorchinaldin VP

Substancją czynną leku jest chlorochinaldol. Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg

chlorochinaldolu.

Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, sacharoza, karmeloza sodowa, talk,

magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Chlorchinaldin VP i co zawiera opakowanie

Tabletki Chlorchinaldin VP są okrągłe, obustronnie płaskie o marmurkowej powierzchni.

Lek jest dostępny w opakowaniu zawierającym 20 lub 40 tabletek (1 lub 2 blistry z folii

Aluminium/PVC zawierające 20 tabletek, w tekturowym pudełku).

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praga 7

Republika Czeska

Wytwórca

ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Valeant sp. z o.o. sp. j.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

Tel.: (+48 17) 865 51 00

Fax: (+48 17) 862 46 18

Data ostatniej aktualizacji ulotki: