Chlorchinaldin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Chlorchinaldin 30 mg/g maść
 • Dawkowanie:
 • 30 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Chlorchinaldin 30 mg/g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 20 g, 5909990297610, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02976
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CHLORCHINALDIN, 30 mg/g, maść

(Chlorquinaldolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest Chlorchinaldin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Chlorchinaldin

Jak stosować Chlorchinaldin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Chlorchinaldin

Zawartość opakowania i inne informacje

Co to jest Chlorchinaldin i w jakim celu się go stosuje

Chlorchinaldin ma postać maści, zawiera substancję czynną chlorochinaldol, pochodną chinoliny.

Chlorochinaldol działa bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, w tym na bakterie z

rodzaju Salmonella, Shigella, Proteus vulgaris, Escherichia coli, jak również na Corynebacterium

diphtheriae, Streptococcus pyogenes i Staphylococcus aureus. Ponadto chlorochinaldol hamuje wzrost

grzybów (Candida albicans) i działa pierwotniakobójczo.

Wskazania

Chlorchinaldin w maści jest wskazany w miejscowym leczeniu ropnych stanów zapalnych skóry

pochodzenia bakteryjnego oraz zapalenia błony śluzowej nosa w zakażeniach drobnoustrojami

wrażliwymi na chlorochinaldol.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Chlorchinaldin

Kiedy nie stosować leku Chlorchinaldin:

jeśli pacjent ma uczulenie na chlorochinaldol, jak również na jego pochodne (np. kliochinol) lub

którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

w I trymestrze ciąży;

u dzieci w wieku do 12 lat;

w żylakowatych owrzodzeniach podudzi;

zapobiegawczo;

długotrwale.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować leku jednocześnie z lekami mogącymi powodować występowanie interakcji

opisanych poniżej w „Chlorchinaldin a inne leki”.

Jeśli wystąpią objawy uczulenia, należy zaprzestać stosowania leku.

Chronić oczy i błony śluzowe, z wyjątkiem błony śluzowej nosa, przed kontaktem z lekiem.

Strona 1 z 4

Jeśli po kilku dniach stosowania leku objawy choroby nie ustąpią, należy skontaktować się z

lekarzem, lekarz zaleci inne leczenie.

W przypadku stosowania leku zgodnie z zaleceniami, wystąpienie ogólnych działań niepożądanych

chlorochinaldolu, takich jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, uszkodzenie nerwu wzrokowego,

zapalenie wielonerwowe jest mało prawdopodobne.

W razie wystąpienia objawów neurologicznych, zaburzenia widzenia należy zaprzestać stosowania

leku i skontaktować się z lekarzem.

Chlorchinaldin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Stosowany z czwartorzędowymi zasadami amoniowymi, może powodować uczulenia. Nie należy

stosować leku jednocześnie z innymi miejscowo stosowanymi lekami zawierającymi jod lub metale o

podobnym mechanizmie działania, gdyż zmniejszają one skuteczność leczenia.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować w I trymestrze ciąży.

Ze względu na brak danych dotyczących stosowania leku w późniejszym okresie ciąży, lek można

stosować w późniejszym okresie ciąży tylko wtedy, gdy w opinii lekarza korzyści wynikające ze

stosowania leku są większe niż możliwe ryzyko dla płodu.

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią, gdyż nie określono bezpieczeństwa stosowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Chlorchinaldin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Chlorchinaldin zawiera lanolinę, która może powodować miejscowe reakcje alergiczne (np.

kontaktowe zapalenie skóry).

Chlorchinaldin zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje

alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Jak stosować Chlorchinaldin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego.

Miejsca chorobowo zmienione zwykle pokrywa się 2 lub 3 razy na dobę cienką warstwą maści, a w

razie konieczności, jeśli lekarz zaleci – nakłada się opatrunek okluzyjny.

Po użyciu leku należy umyć ręce.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Chlorchinaldin

W razie użycia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie są znane objawy przedawkowania leku w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i

zalecanym sposobem stosowania.

W razie spożycia leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Strona 2 z 4

W razie połknięcia leku lub w przypadku stosowania leku w nadmiernych ilościach, na uszkodzoną

skórę lub długotrwale, mogą wystąpić ogólne objawy niepożądane chlorochinaldolu, takie jak

zaburzenia żołądkowo-jelitowe, uszkodzenie nerwu wzrokowego i zapalenie wielonerwowe.

Pominięcie zastosowania leku Chlorchinaldin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dawki, należy zastosować lek tak szybko jak jest to możliwe. Następnie

należy kontynuować leczenie stosując lek zgodnie z zalecanym przez lekarza dotychczasowym

dawkowaniem.

Przerwanie stosowania leku Chlorchinaldin

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić przemijające podrażnienie skóry, wysuszenie, zaczerwienienie, uczucie swędzenia lub

pieczenia, kontaktowe zapalenie skóry, odczyny uczuleniowe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49-21-301

Faks: + 48 22 49-21-309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać Chlorchinaldin

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy zwracać uwagę na datę ważności leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Chlorchinaldin

Substancją czynną leku jest chlorochinaldol.

1 g maści zawiera 30 mg chlorochinaldolu.

Strona 3 z 4

Pozostałe składniki to: wazelina biała, lanolina, alkohol cetylowy, wosk biały, metylu

parahydroksybenzoesan.

Jak wygląda Chlorchinaldin i co zawiera opakowanie

Chlorchinaldin jest jednorodną maścią, barwy zielonkawo-kremowej z odcieniem szarym.

Opakowanie leku to tuba zawierająca 20 g maści. Tuba wraz z ulotką dla pacjenta umieszczona jest w

tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

CHEMA-ELEKTROMET

Spółdzielnia Pracy

ul. Przemysłowa 9

35-105 Rzeszów

tel. 17 862 05 90

e-mail: chema@chema.rzeszow.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Strona 4 z 4