Cerazette

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Cerazette 0,075 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 0,075 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Cerazette 0,075 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 28 tabl., 5909990925711, Rp; 84 tabl., 5909990925728, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09257
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Cerazette, 75 mikrogramów, tabletki powlekane

Desogestrelum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek

wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek

objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Cerazette i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cerazette

Jak stosować lek Cerazette

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Cerazette

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Cerazette i w jakim celu się go stosuje

Jak działa lek Cerazette?

Lek Cerazette stosowany jest w celu zapobiegania ciąży. Tabletki leku Cerazette zawierają małą ilość

żeńskiego hormonu płciowego, progestagenu o nazwie

de zogestrel

. Z tego powodu lek Cerazette

nazywany jest tabletką zawierającą tylko progestagen. W przeciwieństwie do złożonych tabletek

antykoncepcyjnych, tabletki zawierające tylko progestagen nie zawierają estrogenu, drugiego

żeńskiego hormonu płciowego.

Mechanizm działania większości tabletek zawierających tylko progestagen polega przede wszystkim

na zatrzymaniu migracji plemników przez kanał szyjki macicy. W przeciwieństwie do złożonych

tabletek antykoncepcyjnych nie zawsze hamują one dojrzewanie komórki jajowej. Lek Cerazette różni

się od innych tabletek zawierających tylko progestagen tym, że tak jak tabletki złożone zwykle hamuje

dojrzewanie komórki jajowej. W rezultacie lek Cerazette jest bardzo skutecznym środkiem

antykoncepcyjnym.

W odróżnieniu od produktów złożonych może być stosowany u kobiet nietolerujących estrogenów

i u kobiet karmiących piersią. Największą niedogodnością podczas stosowania leku Cerazette mogą

być nieregularne krwawienia. Krwawienia mogą także wcale nie występować.

Możliwość zajścia w ciążę w trakcie prawidłowego stosowania leku Cerazette (o ile nie zapomniano

przyjąć tabletki) jest bardzo niewielka.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cerazette

Lek Cerazette, tak jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne nie zapobiega zakażeniu HIV (AIDS)

i innym chorobom przenoszonym drogą płciową.

Kiedy nie stosować leku Cerazette

Nie należy stosować leku Cerazette w przypadku występowania któregokolwiek z wymienionych

poniżej czynników. W przypadku ich występowania należy poinformować o tym fakcie lekarza przed

rozpoczęciem stosowania leku Cerazette. Lekarz może doradzić stosowanie niehormonalnej metody

antykoncepcji.

Jeśli pacjentka ma uczulenie na dezogestrel lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6).

Występowanie obecnie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Żylna choroba zakrzepowo-

zatorowa polega na powstawaniu zakrzepów blokujących żyły [np. w nogach (zakrzepica żył

głębokich) lub w płucach (zatorowość płucna)].

Występowanie, obecnie lub w przeszłości żółtaczki (zażółcenie skóry) lub ciężkich chorób

wątroby do czasu, gdy parametry czynności wątroby nie wrócą do normy.

Występowanie, obecnie lub w przeszłości, nowotworów zależnych od hormonów płciowych

(np. specyficznych rodzajów raka piersi).

Krwawienia z pochwy o nieznanej przyczynie.

Jeżeli którykolwiek z podanych powyżej objawów wystąpi po raz pierwszy w czasie stosowania leku

Cerazette, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku stosowania leku Cerazette w którymkolwiek z wymienionych poniżej przypadków,

wymaga się ścisłej kontroli lekarskiej. Przed rozpoczęciem stosowania leku Cerazette należy

poinformować lekarza o:

występowaniu obecnie lub w przeszłości raka piersi;

występowaniu nowotworu wątroby; ponieważ nie można wykluczyć potencjalnie szkodliwego

działania leku Cerazette;

występowaniu w przeszłości żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej;

występowaniu cukrzycy;

występowaniu padaczki (patrz punkt „Lek Cerazette a inne leki”);

występowaniu gruźlicy (patrz punkt „Lek Cerazette a inne leki”);

występowaniu nadciśnienia tętniczego;

występowaniu obecnie lub w przeszłości ostudy (żółtobrązowe plamy barwnikowe na skórze,

szczególnie twarzy); w tych przypadkach należy unikać promieniowania słonecznego lub

promieniowania ultrafioletowego.

Możliwe

ciężkie choroby

Zmniejszona masa kostna

Estrogeny odgrywają ważną rolę w utrzymywaniu prawidłowej masy kostnej. Podczas stosowania

leku Cerazette stężenie naturalnego estrogenu - estradiolu, w osoczu jest porównywalne do jego

stężenia w pierwszej połowie naturalnego cyklu kobiety, ale zmniejszone

w porównaniu do jego

stężenia w drugiej połowie naturalnego cyklu. Nie wiadomo, czy ma to wpływ na masę kostną.

Rak piersi

Każda kobieta narażona jest na występowanie raka piersi niezależnie od tego czy stosuje ona tabletki

antykoncepcyjne. U kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne rak piersi występuje nieznacznie

częściej niż u kobiet w tym samym wieku, które ich nie stosują. Po zaprzestaniu przyjmowania

tabletek antykoncepcyjnych ryzyko to stopniowo maleje by po 10 latach od zaprzestania

przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych być takie samo dla kobiet, które przyjmowały tabletki

i tych, które ich nigdy nie stosowały. Rak piersi występuje rzadziej u kobiet w wieku poniżej 40 lat,

ale ryzyko wzrasta z wiekiem kobiety. Dlatego też większa liczba przypadków raka piersi występuje

u kobiet przyjmujących tabletki antykoncepcyjne w starszym wieku. Nie ma tak dużego znaczenia jak

długo przyjmuje się tabletki antykoncepcyjne.

Na każde 10 000 kobiet przyjmujących tabletki antykoncepcyjne nie dłużej niż 5 lat w grupie

wiekowej do 20 roku życia rozpoznano dodatkowo mniej niż 1 przypadek raka piersi w ciągu 10 lat po

zaprzestaniu przyjmowania tabletek w porównaniu do 4 przypadków raka piersi rozpoznawanego

zwykle w tej grupie wiekowej. Podobnie na 10 000 kobiet przyjmujących tabletki antykoncepcyjne do

5 lat w grupie wiekowej do 30 roku życia, rozpoznano dodatkowo 5 przypadków raka piersi

w porównaniu do 44 przypadków zwykle w tej grupie rozpoznawanych. Na 10 000 kobiet stosujących

tabletki do 5 lat w grupie wiekowej po 40 roku życia, rozpoznano o 20 przypadków raka piersi więcej

w stosunku do 160 przypadków zwykle rozpoznawanych.

Występowanie raka piersi u kobiet stosujących tabletki zawierające tylko progestagen, jak Cerazette,

jest podobne do ryzyka wystąpienia raka piersi u kobiet stosujących tabletki złożone, jednak dowody

nie są ostateczne.

Przypadki raka piersi rozpoznane u pacjentek przyjmujących tabletki antykoncepcyjne wydają się być

mniej zaawansowane niż te stwierdzane u kobiet ich niestosujących. Nie wiadomo, czy różnica ta ma

związek ze stosowaniem tabletek antykoncepcyjnych. Może to być związane z częstszą kontrolą

pacjentek stosujących antykoncepcję i tym samym wcześniejszym rozpoznaniem raka piersi.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa to formowanie się zakrzepu, który może blokować naczynie

krwionośne. Czasami może ona występować w żyłach głębokich kończyn dolnych (zakrzepica żył

głębokich). Jeżeli zakrzep oderwie się od miejsca, w którym powstał, może on dotrzeć do płuc

i zablokować tętnicę płucną tworząc zator płucny. Może to prowadzić do śmierci. Zakrzepica żył

głębokich występuje bardzo rzadko. Może rozwinąć się również, jeżeli nie stosuje się tabletek

antykoncepcyjnych. Może wystąpić również w czasie ciąży. Ryzyko wystąpienia żylnej choroby

zakrzepowo-zatorowej jest większe u stosujących tabletki antykoncepcyjne niż u nie stosujących ich.

Przypuszcza się, że ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u stosujących tabletki

antykoncepcyjne zawierające tylko progestagen, do których należy Cerazette, jest mniejsze niż

u stosujących tabletki antykoncepcyjne zawierające w swoim składzie również estrogeny (tabletki

złożone). W przypadku wystąpienia objawów żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej należy

niezwłocznie skontaktować się z lekarzem (patrz punkt „Regularne badania kontrolne”).

Dzieci i młodzież

Brak dostępnych danych klinicznych

dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania

u młodzieży

w wieku poniżej

18 lat.

Lek Cerazette a inne leki

Należy poinformować lekarza o lekach lub o produktach ziołowych stosowanych obecnie lub ostatnio

przez pacjentkę, a także o tych, które pacjentka planuje stosować. Należy również poinformować

lekarza innej specjalizacji lub lekarza stomatologa przepisującego inne leki (lub farmaceutę)

o przyjmowaniu leku Cerazette. Mogą oni poinformować o ewentualnej konieczności stosowania

dodatkowych metod antykoncepcji (np. prezerwatyw) oraz czasu ich stosowania, a także czy

konieczna jest modyfikacja stosowania przepisanego leku.

Niektóre leki:

- mogą wpływać na stężenie leku Cerazette we krwi

- mogą

zmniejszać jego skuteczność antykoncepcyjną

- mogą powodować nieoczekiwane krwawienie.

Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu:

padaczki (np. prymidon, fenytoina, karbamazepina, okskarbazepina, felbamat, topiramat oraz

fenobarbital),

gruźlicy (np. ryfampicyna, ryfabutyna),

zakażenia HIV (np. rytonawir, nelfinawir, newirapina, efawirenz),

zakażenia wirusem wątroby typu C (HCV) (np. boceprewir, telaprewir),

innych chorób zakaźnych (np. gryzeofulwina),

wysokiego ciśnienia tętniczego krwi w naczyniach krwionośnych płuc (bosentan),

nastrojów depresyjnych (ziele dziurawca zwyczajnego

(Hypericum perforatum))

pewnych zakażeń bakteryjnych (np. klarytromycyna, erytromycyna),

zakażeń grzybiczych (np. ketokonazol, itrakonazol,

flukonazol),

wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia), dusznicy lub niektórych zaburzeń rytmu

serca (np. diltiazem).

Jeśli pacjentka przyjmuje

leki lub

leki

ziołowe, które mogą zmniejszać skuteczność leku Cerazette,

należy stosować także antykoncepcję mechaniczną. Ze względu na fakt, że wpływ innego leku na

Cerazette może utrzymywać się do 28 dni po przerwaniu stosowania leku, konieczne jest stosowanie

w tym czasie dodatkowej antykoncepcji mechanicznej. Lekarz poinformuje pacjentkę o ewentualnej

potrzebie zastosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych i o czasie ich stosowania.

Cerazette może także zaburzać działanie innych leków, co powoduje zwiększenie (np. leki zawierające

cyklosporynę) lub zmniejszenie ich działania (np. lamotrygina).

Przed przyjęciem jakiegokolwiek leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Krwawienia z pochwy

Podczas stosowania leku Cerazette krwawienia z pochwy mogą występować nieregularnie. Może to

być niewielkie

plamienie

intensywne krwawienie. Krwawienie może również nie wystąpić.

Nieregularne krwawienia nie oznaczają, że skuteczność antykoncepcyjna leku Cerazette jest

zmniejszona. Zwykle nie trzeba podejmować żadnych działań i kontynuować przyjmowanie leku

Cerazette. Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli krwawienia są bardzo intensywne i długotrwałe.

Czynnościowe torbiele jajników

Podczas stosowania wszystkich środków antykoncepcyjnych zawierających małe dawki hormonów

w jajnikach mogą rozwijać się małe wypełnione płynem pęcherzyki zwane torbielami

czynnościowymi jajników. Zwykle zanikają one samoistnie. W niektórych przypadkach mogą być

przyczyną niewielkiego bólu brzucha. Rzadko wymagają interwencji chirurgicznej.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Stosowanie leku Cerazette jest przeciwwskazane w ciąży lub gdy istnieje podejrzenie zajścia w ciążę.

Karmienie piersią

Lek Cerazette może być stosowany podczas karmienia piersią. Nie wpływa on na ilość lub jakość

wydzielanego mleka. Małe ilości substancji czynnej leku przenikają do mleka matki.

Istnieją obserwacje zdrowia dzieci do 2,5 roku życia dziecka, których matki przez 7 miesięcy

stosowały lek Cerazette. Nie zaobserwowano żadnego wpływu na wzrost i rozwój dziecka.

W przypadku karmienia piersią i chęci stosowania leku Cerazette należy skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono, aby lek Cerazette wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

Lek Cerazette zawiera laktozę

Lek Cerazette zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych

cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Kiedy należy skontaktować się z lekarzem

Regularne badania kontrolne

Pacjentka stosująca lek Cerazette powinna zostać poinformowana przez lekarza o konieczności

przeprowadzania regularnych badań kontrolnych. Zwykle częstość oraz typ badań zależy od cech

indywidualnych

pacjentki.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w następujących przypadkach:

Jeżeli wystąpią objawy sugerujące żylną chorobę zakrzepowo-zatorową (np. silny ból lub

obrzęk kończyn dolnych, nietypowy ból w klatce piersiowej, duszność, nietypowy kaszel,

kaszel z krwiopluciem);

Nagły silny ból w jamie brzusznej z zażółceniem skóry (wskazujący na możliwe choroby

wątroby);

Wyczuwanie guzka piersi;

Nagły silny ból w dolnej części jamy brzusznej lub okolicy żołądka (wskazujący na możliwość

występowania ciąży pozamacicznej);

Unieruchomienie (np. pozostawanie w łóżku) lub planowany zabieg chirurgiczny; należy

skonsultować się z lekarzem, co najmniej

4 tygodnie wcześniej;

Jeżeli wystąpi nieregularne intensywne krwawienie z pochwy;

Jeśli pacjentka jest lub może być w ciąży.

3.

Jak stosować lek Cerazette

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami

lekarza. W razie wątpliwości

należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Kiedy i jak stosować tabletki

Opakowanie leku Cerazette zawiera 28 tabletek. Na jednej stronie blistra przy każdej tabletce znajduje

się symbol dnia tygodnia, w którym należy ją przyjąć, a po drugiej stronie znajdują się strzałki

pokazujące kierunek przyjmowanych tabletek. Każdorazowo przyjmowanie tabletek z nowego

opakowania leku Cerazette należy rozpoczynać od górnego rzędu w blistrze, przyjmując tabletki

zgodnie z kierunkiem strzałek, jedną na dobę, aż do wyczerpania zawartości opakowania, np. jeżeli

rozpoczynamy przyjmowanie tabletek w środę należy przyjąć jako pierwszą tabletkę z górnego rzędu

oznaczoną napisem ŚR. Pozwala to łatwo sprawdzić czy tabletka oznaczona danym dniem tygodnia

została przyjęta w tym właśnie dniu. Tabletki należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia.

Tabletkę należy połykać w całości popijając wodą. Podczas przyjmowania tabletek leku Cerazette

może wystąpić niewielkie krwawienie. W tym przypadku należy jednak kontynuować przyjmowanie

tabletek. Po wyczerpaniu tabletek z opakowania należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z nowego

opakowania następnego dnia, bez robienia przerwy i nie czekając na wystąpienie krwawienia.

Przyjmowanie tabletek leku Cerazette można przerwać w dowolnej chwili. Skuteczność

antykoncepcyjna kończy się w dniu zaprzestania przyjmowania tabletek.

Rozpoczęcie pierwszego opakowania leku Cerazette

Jeżeli obecnie pacjentka nie przyjmuje żadnych tabletek antykoncepcyjnych:

Należy odczekać do najbliższej miesiączki. Należy rozpocząć przyjmowanie tabletek leku

Cerazette w pierwszym dniu miesiączki. Nie trzeba stosować dodatkowych metod

antykoncepcyjnych.

Przyjmowanie tabletek można również rozpocząć między 2 a 5 dniem cyklu, jednak w tym

przypadku należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (mechaniczne środki

antykoncepcyjne) przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek w pierwszym cyklu.

Jeżeli wcześniej pacjentka przyjmowała złożony środek antykoncepcyjny (złożone tabletki

antykoncepcyjne, antykoncepcyjny system terapeutyczny dopochwowy, plaster

antykoncepcyjny):

Można rozpocząć przyjmowanie tabletek leku Cerazette następnego dnia po przyjęciu ostatniej

tabletki obecnie przyjmowanego leku lub w dniu usunięcia antykoncepcyjnego systemu

terapeutycznego dopochwowego, plastra antykoncepcyjnego (bez robienia przerwy na dni

wolne od przyjmowania tabletek, stosowania antykoncepcyjnego systemu terapeutycznego

dopochwowego, plastra antykoncepcyjnego). Jeżeli obecnie stosowany lek zawiera również

tabletki

niezawierające substancji czynnej, można rozpocząć przyjmowanie leku Cerazette

następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej hormony (w razie wątpliwości,

która to jest tabletka należy zapytać lekarza lub farmaceutę). Nie ma konieczności stosowania

dodatkowej metody antykoncepcji, jeżeli postępuje się zgodnie z powyższą instrukcją.

Można także rozpocząć przyjmowanie leku Cerazette najpóźniej w pierwszym dniu

następującym po przerwie w przyjmowaniu tabletek obecnie stosowanego leku, w dniu

założenia następnego antykoncepcyjnego systemu terapeutycznego dopochwowego, plastra

antykoncepcyjnego lub w dniu następującym po przyjęciu ostatniej tabletki placebo obecnie

stosowanego leku. W tych przypadkach należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji

(mechaniczną) przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek Cerazette.

Jeżeli wcześniej pacjentka przyjmowała inny lek zawierający tylko progestagen:

Można przerwać przyjmowanie tabletek dowolnego dnia i następnego dnia rozpocząć

przyjmowanie tabletek leku Cerazette. Nie trzeba stosować dodatkowych metod

antykoncepcyjnych.

Jeżeli wcześniej pacjentka stosowała antykoncepcję w postaci iniekcji, implantu lub systemu

terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen):

Należy rozpocząć przyjmowanie tabletek leku Cerazette w dniu, w którym należałoby wykonać

następne wstrzyknięcie lub w dniu usunięcia implantu lub systemu. Nie trzeba stosować

dodatkowych metod antykoncepcyjnych.

Po porodzie:

Po porodzie należy rozpocząć przyjmowanie tabletek między 21. a 28. dniem po porodzie.

W przypadku późniejszego rozpoczęcia przyjmowania tabletek należy zastosować dodatkową

metodę antykoncepcji (mechaniczne środki antykoncepcyjne) przez pierwszych 7 dni

przyjmowania tabletek. Po odbytym stosunku przed rozpoczęciem przyjmowania tabletek

należy sprawdzić czy pacjentka nie jest w ciąży lub należy poczekać do pierwszej miesiączki.

Więcej informacji dotyczących karmienia piersią znajduje się w punkcie „Karmienie piersią”.

Porady udzieli

również lekarz.

Po poronieniu:

Zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cerazette

Nie zaobserwowano żadnego ciężkiego, szkodliwego działania po przyjęciu więcej niż jednej tabletki

leku Cerazette jednocześnie. Mogą wystąpić nudności, wymioty oraz nieznaczne krwawienie

z pochwy zarówno u kobiet, jak i u młodych dziewcząt. Należy zasięgnąć porady lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Cerazette

Jeżeli opóźnienie w przyjmowaniu

tabletek wynosi

mniej niż 12 godzin

skuteczność tabletki jest

zachowana. Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę, a pozostałe przyjmować jak

zazwyczaj.

Jeżeli opóźnienie w przyjmowaniu

tabletek wynosi

więcej niż 12 godzin

skuteczność tabletki może

być zmniejszona. Im więcej zapomnianych tabletek tym większe jest ryzyko zmniejszenia

skuteczności antykoncepcyjnej tabletki. Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę,

a pozostałe przyjmować jak zazwyczaj. Przez następne 7 dni należy zastosować dodatkową metodę

antykoncepcji (np. prezerwatywa). Istnieje możliwość zajścia w ciążę w przypadku pominięcia

przyjęcia jednej lub więcej tabletek w pierwszym tygodniu rozpoczęcia stosowania tabletek, jeżeli

w tygodniu poprzedzającym zapomnienie miał miejsce stosunek płciowy. Należy zasięgnąć porady

lekarza.

Postępowanie w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. wymioty, silna biegunka)

Należy postąpić tak jak w przypadku pominięcia tabletki patrz punkt powyżej. Jeżeli wymioty lub

silna biegunka wystąpią w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki leku Cerazette wchłanianie

substancji czynnej mogło zostać zmniejszone. W przypadku silnej biegunki należy skontaktować się

z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Cerazette

Można przerwać przyjmowanie leku Cerazette w dowolnym momencie. W przypadku nie planowania

zajścia w ciążę należy poprosić lekarza o inną metodę antykoncepcji.

W przypadku planowania ciąży zwykle doradza się odczekać do pierwszej naturalnej miesiączki przed

zajściem w ciążę. To ułatwi określenie spodziewanego terminu urodzenia dziecka.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy poinformować lekarza o wystąpieniu jakichkolwiek

niepożądanych zmian w stanie zdrowia,

zwłaszcza, jeżeli są one nasilone i długotrwałe oraz o zmianach w stanie zdrowia, które wydają się być

spowodowane przyjmowaniem tabletek leku Cerazette.

Ciężkie działania niepożądane

Ciężkie działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Cerazette opisane zostały w punkcie

„Rak piersi”, „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa” w punkcie 2 „Informacje ważne przed

zastosowaniem leku Cerazette”. Należy przeczytać ten punkt, a w celu uzyskania dodatkowych

informacji i w razie potrzeby należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Inne możliwe działania niepożądane

Działania

niepożądane, które mogą wystąpić u stosujących lek Cerazette:

Często

(występujące

u więcej niż 1 na 100 lecz

mniej niż u 1 na

10 stosujących)

Niezbyt często

(występujące

u więcej niż 1 na 1000, ale mniej

niż 1 na 100 stosujących)

Rzadko

(występujące u więcej

niż 1 na 10 000, ale mniej niż

1 na 1000 stosujących)

zmienny nastrój, nastrój

depresyjny, zmniejszone

libido

zapalenie pochwy

wysypka, pokrzywka, rumień

guzowaty (sprawiające ból

niebiesko-czerwone guzki)

ból głowy

nietolerancja szkieł kontaktowych

nudności

wymioty

trądzik

łysienie

ból piersi, nieregularne

krwawienia lub brak

krwawienia

bolesne krwawienia, torbiele

jajników

zwiększenie masy ciała

uczucie zmęczenia

Poza wyżej wymienionymi działaniami

niepożądanymi

może pojawić się wydzielina

z piersi. Należy

niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpiły objawy obrzęku naczynioruchowego takie

jak:

(i) obrzęk twarzy, języka i gardła; (ii) trudności w połykaniu,

lub (iii) pokrzywka i trudności

w oddychaniu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49-21-301

fax: + 48 22 49-21-309

e-mail:

ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi

odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Cerazette

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku. Po otwarciu blister należy

przechowywać w oryginalnej saszetce w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Po otwarciu saszetki

produkt należy zużyć w ciągu 1 miesiąca.

Substancja czynna wykazuje ryzyko zagrożenia dla środowiska w odniesieniu

do ryb.

Leków nie zależy wyrzucać do kanalizacji

ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cerazette

Substancją czynną leku jest dezogestrel w ilości

75 mikrogramów.

Pozostałe składniki to: krzemionka koloidalna bezwodna, α-tokoferol, laktoza jednowodna,

skrobia kukurydziana, powidon, kwas stearynowy, hypromeloza, makrogol 400, talk, dwutlenek

tytanu (E171). Patrz również punkt 2 „Lek Cerazette zawiera laktozę”.

Jak wygląda lek Cerazette i co zawiera opakowanie

Tabletki

są białe, okrągłe, obustronnie wypukłe o średnicy 5 mm oznaczone kodem 2 poniżej KV z

jednej strony i napisem Organon i gwiazdką z drugiej.

Blister (PVC/Al) zawierający 28 tabletek pakowany jest w saszetkę z laminowanej

folii

aluminiowej.

1 lub 3 blistry w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości

opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

MSD Polska Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

Tel. (+48) 22 54 95 100

msdpolska@merck.com

Wytwórca

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: