Cebion

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Cebion 0,1 g/ml krople doustne, roztwór
 • Dawkowanie:
 • 0,1 g/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople doustne, roztwór
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Cebion 0,1 g/ml krople doustne, roztwór
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 30 ml, 5909990259311, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02593
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Cebion

100 mg/ml, krople doustne, roztwór,

(Acidum ascorbicum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

-

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest Cebion i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cebion

Jak stosować Cebion

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Cebion

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Cebion i w jakim celu się go stosuje

Krople doustne Cebion zawierają kwas askorbowy (witaminę C), substancję niezbędną dla człowieka.

Witamina C uczestniczy w wielu reakcjach enzymatycznych (m.in. synteza kolagenu, synteza

katecholamin, hydroksylacja steroidów, tyrozyny i substancji egzogennych), zwiększa wchłanianie

soli żelaza, hamuje łańcuchowe reakcje wolnorodnikowe. Jej działanie antyoksydacyjne pozostaje w

ścisłej zależności biochemicznej z antyoksydacyjnym działaniem witaminy E, witaminy A i

karotenoidów.

Cebion przeznaczony jest do zapobiegania i leczenia stanów niedoboru witaminy C, w przypadkach

kiedy stosowanie odpowiedniej diety nie wystarcza.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cebion

Kiedy nie stosować leku Cebion

Nie należy stosować leku jeśli:

pacjent ma uczulenie na kwas askorbowy lub na którąkolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6),

pacjent ma kamicę nerkową,

u pacjenta stwierdzono zwiększone stężenie kwasu moczowego w wywiadzie,

u pacjenta występują zaburzenia spichrzania żelaza (gromadzenia w organizmie),

u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności.

Ostrożność należy zachować w przypadku:

wady enzymatycznej krwinek czerwonych np. niedoboru erytrocytarnej dehydrogenazy

glukozo-6-fosforanowej - nie należy stosować dużych dawek kwasu askorbowego (4 g na dobę)

ciężkiej lub schyłkowej niewydolności nerek – duże dawki kwasu askorbowego mogą

przyczynić się do tworzenia kamieni moczowych.

Lek Cebion a inne leki

Należy poinformować lekarza w przypadku stosowania leków zobojętniających sok żołądkowy

(antacida), zawierających glin, szczególnie przy współistniejącej niewydolności nerek (kwas

askorbowy zwiększa wchłanianie glinu w przewodzie pokarmowym).

Jednoczesne stosowanie salicylanów może zwiększać nerkowe wydalanie kwasu askorbowego.

Jednoczesne stosowanie deferoksaminy może nasilać toksyczne działanie żelaza na tkanki, zwłaszcza

serca, powodując jego niewydolność.

Duże stężenie kwasu askorbowego może wpływać na wyniki różnych badań laboratoryjnych

(oznaczanie glukozy, kwasu moczowego, kreatyniny, fosforanów nieorganicznych). Takie stężenia

mogą być osiągane w moczu po dawkach powyżej 1g. Również wykrywanie utajonej krwi w kale

może dawać fałszywie ujemne wyniki po dawkach powyżej 1g.

Zafałszowane mogą być także inne chemiczne metody wykrywania oparte na reakcjach barwnych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży bez nadzoru lekarza.

Kwas askorbowy przenika przez barierę łożyskową i do mleka ludzkiego.

Nie należy przekraczać ustalonej dawki w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie obserwowano wpływu witaminy C na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować Cebion

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

U małych dzieci do 3 roku życia lek należy podawać po uzgodnieniu z lekarzem.

Jeśli nie występuje konieczność innego dawkowania:

niemowlętom i małym dzieciom (od 28 dnia życia do końca 23 miesiąca życia) podaje się 5 – 8

kropli na dobę, najlepiej dodając krople do butelki lub na łyżkę mleka, herbaty lub soku

owocowego

dzieci (od 24 miesiąca życia do końca 11 roku życia) powinny przyjmować 10 kropli na dobę

młodzież (od 12 roku życia) i dorośli 15-20 kropli na dobę.

W razie większego zapotrzebowania na witaminę podane dawki można przyjmować dwa razy na

dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cebion

Po przyjęciu pojedynczej dawki 3 g lub większej może niekiedy wystąpić przejściowa biegunka

osmotyczna z charakterystycznymi objawami brzusznymi. Biegunka występuje niemal zawsze po

zastosowaniu dawek 10 g i wyższych.

W takim przypadku należy odstawić lek.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W pojedynczych przypadkach obserwowano reakcje nadwrażliwości skórnej oraz ze strony układu

oddechowego.

Zwłaszcza przy stosowaniu dużych dawek obserwowano występowanie bólu głowy, zaburzeń

żołądkowo-jelitowych (np. nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, niestrawność) oraz wielomocz.

Długotrwałe stosowanie zwiększonych dawek może powodować kamicę nerkową.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al.

Jerozolimskie 181C , 02-222 Warszawa; Tel.: + 48 22 49 21 301; Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail:

ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej

informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Cebion

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Lek można stosować przez 3 miesiące po otwarciu opakowania. Po tym okresie pozostałość należy

wyrzucić.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cebion

Substancją czynną leku jest kwas askorbowy (witamina C).

Pozostały składnik to: glicerol 87%.

Jak wygląda lek Cebion i co zawiera opakowanie

Cebion ma postać kropli.

Opakowanie 30 ml, butelka szklana z kroplomierzem.

Podmiot odpowiedzialny

Merck Selbstmedikation GmbH

Frankfurter Str. 250

64293 Darmstadt, Niemcy

Wytwórca

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacȇutica, S.A

Estrada Consiglieri Pedroso, n.̊ 69-B

Queluz de Baixo

2730-055 Barcarena

Portugalia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego

Merck Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 142B

02-305 Warszawa

tel. 22-53-59-700

Data ostatniej aktualizacji ulotki: