Cavinton Forte

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Cavinton Forte 10 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 10 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Cavinton Forte 10 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909991028916, Rp; 90 tabl., 5909991028923, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10289
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Cavinton Forte, 10 mg, tabletki

Vinpocetinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest Cavinton Forte i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cavinton Forte

Jak stosować Cavinton Forte

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Cavinton Forte

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Cavinton Forte i w jakim celu się go stosuje

Lek Cavinton Forte zawiera substancję czynną winpocetynę.

Winpocetyna jest związkiem stosowanym w leczeniu chorób lub łagodzeniu objawów związanych z

zaburzeniami krążenia krwi w mózgu.

Wskazania do stosowania leku Cavinton Forte:

leczenie

przewlekłej

niewydolności

krążenia

mózgowego,

stanów

udarze

niedokrwiennym i otępienia naczyniopochodnego.

łagodzenie psychicznych i neurologicznych objawów niewydolności krążenia mózgowego.

leczenie przewlekłych zaburzeń krążenia w naczyniówce i siatkówce oka.

leczenie zaburzeń słuchu o podłożu naczyniowym.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cavinton Forte

Kiedy nie stosować leku Cavinton Forte

jeśli pacjent ma uczulenie na winpocetynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią;

jeś

li u pacjenta występują niektóre choroby serca, tj. ciężka choroba niedokrwienna serca lub

ciężkie zaburzenia rytmu serca;

w ostrej fazie udaru krwotocznego;

u dzieci, ze względu na brak wystarczających danych z badań klinicznych w tej grupie wiekowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cavinton Forte należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli u pacjenta występują niektóre choroby serca, lekarz zaleci wykonywanie kontrolnych badań EKG

(badanie elektrokardiologiczne - badanie czynności serca). Jest to szczególnie ważne u pacjentów, u

których stwierdzono wydłużenie odstępu QT lub u pacjentów jednocześnie przyjmujących leki, które

powodują wydłużenie odstępu QT.

Dzieci i młodzież

Stosowanie tego leku jest przeciwwskazane u dzieci i młodzieży ze względu na brak wystarczających

danych z badań klinicznych w tej grupie wiekowej.

Cavinton Forte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Cavinton Forte może zaburzać działanie innych leków lub inne leki mogą wpływać na jego

działanie. Należy powiedzieć lekarzowi, zwłaszcza gdy pacjent stosuje następujące leki:

alfa metylodopa (lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi);

leki przeciwzakrzepowe (leki stosowane w zapobieganiu nadmiernej krzepliwości krwi);

leki przeciwarytmiczne (leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca);

leki działające na ośrodkowy układ nerwowy.

Cavinton Forte z jedzeniem i piciem

Lek Cavinton Forte należy przyjmować po jedzeniu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje

ć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Cavinton Forte jest przeciwwskazany w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu winpocetyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

Cavinton Forte zawiera laktozę (cukier mleczny)

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3.

Jak stosować Cavinton Forte

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowana dawka leku Cavinton Forte to 1 tabletka (10 mg) trzy razy na dobę (30 mg).

Tabletki należy przyjmować po posiłkach.

Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Nie ma konieczności zmiany dawkowania, jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

Nie ma konieczności zmiany dawkowania, jeśli pacjent jest w wieku powyżej 65 lat.

Zastosowanie większej ni

ż zalecana dawki leku Cavinton Forte

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Cavinton Forte, należy niezwłocznie zwrócić się

do lekarza lub udać się do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Cavinton Forte

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną dawkę leku

należy przyjąć o zwykłej porze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty

.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane wymienione poniżej pogrupowane są zgodnie z częstością występowania.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 100 osób):

- zaburzenia snu (bezsenność, senność);

- zawroty głowy i bóle głowy, osłabienie - objawy te mogą być związane z chorobą podstawową,

- zmiany w zapisie EKG (obniżenie odcinka ST, wydłużenie odstępu QT), częstoskurcz i dodatkowe

skurcze serca; objawy te występowały samoistnie, dlatego nie jest pewne, czy zastosowanie leku

Cavinton Forte mogło być przyczyną tych objawów,

- zmiany ciśnienia krwi (głównie niż

sze ciśnienie krwi niż zwykle), uderzenia gorąca,

- nudności, zgaga i suchość w ustach

- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,

- alergiczne reakcje skórne.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 1000 osób):

- leukopenia (zmniejszenie liczby białych komórek krwi, co może powodować częste zakażenia),

- ból brzucha.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Cavinton Forte

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cavinton Forte

Substancją czynną leku jest winpocetyna.

Pozostałe składniki to: krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, talk, skrobia

kukurydziana, laktoza jednowodna.

Jak wygląda Cavinton Forte i co zawiera opakowanie

Białe lub prawie białe tabletki, płaskie w kształcie dysku, ze ściętymi krawędziami o średnicy około 8

mm, z wytłoczonym oznakowaniem „10 mg” po jednej stronie i linią dzielącą po drugiej stronie.

Lek pakowany jest w blistry z folii Aluminium /PVC.

Opakowanie tekturowe zawiera 30 lub 90 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapeszt, Węgry.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

26-9-2018

FORTEKOR PLUS (Elanco GmbH)

FORTEKOR PLUS (Elanco GmbH)

FORTEKOR PLUS (Active substance: pimobendan / benazepril) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6321 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2804/T/11

Europe -DG Health and Food Safety