Cavinton

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Cavinton 5 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
 • Dawkowanie:
 • 5 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Cavinton 5 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 amp. 2 ml, 5909990296712, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02967
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Cavinton, 5 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

(Vinpocetinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest Cavinton i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cavinton

Jak stosować Cavinton

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Cavinton

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Cavinton i w jakim celu się go stosuje

Lek Cavinton zawiera substancję czynną winpocetynę.

Winpocetyna jest związkiem o złożonym mechanizmie działania, stosowanym w leczeniu lub

łagodzeniu objawów chorób związanych z zaburzeniami krążenia krwi w mózgu.

Wskazania do stosowania:

Cavinton stosuje się w leczeniu następujących chorób:

- ostrych stanów niedokrwienia mózgu: napadowego, przemijającego niedokrwienia (ang.TIA) i

udaru niedokrwiennego oraz stanów po udarze, gdy konieczne jest leczenie pozajelitowe;

- przewlekłych zaburzeń krążenia w naczyniówce i siatkówce oka (np. zakrzepicy, niedrożności

środkowej tętnicy lub żyły siatkówki);

- starczego przytępienia słuchu pochodzenia naczyniowego lub spowodowanego toksycznym

wpływem leków, czy też innego rodzaju starczego przytępienia słuchu (samoistnego, w wyniku

działania hałasu), choroby Meniere’a i szumu w uszach.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cavinton

Kiedy nie stosować leku Cavinton

-

jeśli pacjent ma uczulenie na winpocetynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

w okresie ciąży;

w okresie karmienia piersią;

jeśli u pacjenta występują niektóre choroby serca, tj. ciężka choroba niedokrwienna serca i

ciężkie zaburzenia rytmu serca;

w ostrej fazie udaru krwotocznego;

u dzieci, ze względu na brak wystarczających danych z badań klinicznych w tej grupie

wiekowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cavinton należy omówić to z lekarzem.

U osób z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym, pacjentów przyjmujących leki

przeciwarytmiczne (leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca) oraz u pacjentów z niemiarowością i

zespołem wydłużonego odcinka QT (zmiany w zapisie EKG), lek można stosować po starannym

rozważeniu przez lekarza korzyści względem możliwego ryzyka w wyniku zastosowanej terapii.

Zaleca się wykonywanie kontrolnych badań EKG (badanie elektrokardiologiczne - badanie czynności

serca) u pacjentów z zespołem wydłużonego odcinka QT lub u pacjentów jednocześnie przyjmujących

leki, które powodują wydłużenie odcinka QT.

Lek Cavinton a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W badaniach klinicznych nie obserwowano interakcji z lekami beta-adrenolitycznymi, takimi jak:

kloranolol (lek stosowany w nadciśnieniu tętniczym, w zaburzeniach rytmu serca), pindolol (lek

stosowany w nadciśnieniu tętniczym, chorobie wieńcowej, zaburzeniach rytmu serca) oraz klopamid

(lek moczopędny stosowany w nadciśnieniu tętniczym, obrzękach w niewydolności krążenia),

glibenklamid (lek stosowany w cukrzycy), digoksyna (lek stosowany w niewydolności krążenia

pochodzenia sercowego, w zaburzeniach rytmu serca), acenokumarol (lek zmniejszający krzepliwość

krwi, stosowany w chorobie zakrzepowej, zatorach tętniczych w chorobach serca) lub

hydrochlorotiazyd (lek moczopędny stosowany w nadciśnieniu tętniczym, obrzękach w

niewydolności serca).

W pojedynczych przypadkach winpocetyna wzmaga działanie hipotensyjne (obniżające ciśnienie

tętnicze krwi) α-metylodopy (lek stosowany w nadciśnieniu tętniczym), dlatego podczas

jednoczesnego stosowania tych leków zaleca się systematyczną kontrolę ciśnienia krwi.

Należy zachować ostrożność stosując Cavinton jednocześnie z lekami działającymi na ośrodkowy

układ nerwowy, oraz z lekami przeciwarytmicznymi (leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca) i

przeciwzakrzepowymi (leki zmniejszające krzepliwość krwi).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje

mieć dziecko, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Cavinton jest przeciwwskazany w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu winpocetyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

Cavinton zawiera sorbitol.

Ze względu na zawartość sorbitolu w roztworze (160 mg/2 ml) lekarz

powinien oznaczać stężenie glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą podczas leczenia lekiem

Cavinton.

Cavinton zawiera alkohol benzylowy.

Ze względu na zawartość alkoholu benzylowego (20 mg w 2

ml) może wystąpić nadwrażliwość.

Cavinton zawiera pirosiarczyn sodu.

Ze względu na zawartość pirosiarczynu sodu, lek może

powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

3.

Jak stosować Cavinton

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosowany wyłącznie z przepisu lekarza.

Lek należy podawać wyłącznie w powolnym wlewie kroplowym!

(szybkość wlewu nie może

przekraczać maks. 80 kropli/minutę).

Nie podawać leku we wstrzyknięciu domięśniowym

Nie podawać dożylnie nierozcieńczonego leku.

Lekarz z zachowaniem szczególnej ostrożności ustali indywidualną dawkę w zależności od stanu

klinicznego pacjenta, na podstawie jego masy ciała.

Po zakończeniu terapii dożylnej, zaleca się kontynuowanie leczenia doustnie tabletkami, w dawce trzy

razy na dobę 1 tabletka leku Cavinton Forte (tabletki 10 mg) lub trzy razy na dobę 2 tabletki leku

Cavinton (tabletki 5 mg).

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub słabe, należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Stosowanie u dzieci

Cavinton nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci. Leku nie należy stosować ze względu na brak

wystarczających danych z badań klinicznych w tej grupie wiekowej.

Stosowanie leku Cavinton u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby,

ponieważ lek nie gromadzi się organizmie.

Stosowanie leku Cavinton u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cavinton

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Podanie winpocetyny w dawce 1 mg/kg mc. jest bezpieczne. Brak doświadczenia klinicznego w

stosowaniu dawek większych niż 1 mg/kg mc. i dlatego lekarz nie powinien podawać pacjentom

takich dawek.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych poważnych działań

niepożądanych należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się natychmiast z lekarzem:

- uczucie szybkiego lub nieregularnego bicia serca,

- znaczne zmiany ciśnienia krwi.

Działania niepożądane wymienione poniżej są pogrupowane według częstości występowania.

Częste działania niepożądane (może występować u 1 na 10 osób):

- zmiany ciśnienia krwi (głównie zmniejszenie ciśnienia krwi),

- uderzenia krwi do głowy,

- zapalenie żył.

Niezbyt częste działania niepożądane (może występować u 1 na 100 osób):

- zaburzenia snu (bezsenność, senność), zawroty i bóle głowy, osłabienie i pocenie się. Objawy te

mogą wiązać się z chorobą podstawową.

- zmiany w zapisie EKG (obniżenie odcinka ST, wydłużenie odcinka QT), częstoskurcz i dodatkowy

skurcz serca. Objawy te występowały samoistnie i dlatego nie jest pewne, czy powodem wystąpienia

tych objawów było zastosowanie leku Cavinton,

- nudności, zgaga i suchość w jamie ustnej,

- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,

- alergiczne odczyny skórne.

Rzadkie działania niepożądane (może występować u 1 na 1000 osób):

- leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych),

- bóle brzucha.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Cavinton

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Roztwór do infuzji należy zużyć w ciągu 3 godzin od momentu przygotowania.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin

ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Cavinton

-

Substancją czynną leku jest winpocetyna

Pozostałe składniki to: kwas askorbowy, sodu pirosiarczyn, kwas winowy, alkohol benzylowy,

sorbitol, woda do wstrzykiwań.

Każda ampułka 2 ml zawiera 10 mg winpocetyny.

Jak wygląda Cavinton i co zawiera opakowanie

Ampułki z oranżowego szkła w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 10 ampułek po 2 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapeszt, Węgry.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informację przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego

Jak stosować Cavinton

Zalecane dawkowanie

We wlewie kroplowym początkowa dawka dobowa wynosi zazwyczaj 20 mg (2 ampułki)

rozcieńczone w 500 ml roztworu do infuzji. Dawkę można zwiększyć do 1 mg/kg mc. na dobę, w

ciągu 2-3 dni, w zależności od tolerancji leku przez pacjenta.

Przeciętny czas trwania leczenia wynosi 10-14 dni, a zazwyczaj stosowana dawka dobowa dla

pacjenta o masie ciała 70 kg wynosi 50 mg/dobę (5 ampułek w 500 ml roztworu do infuzji).

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z chorobami wątroby lub nerek.

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Cavinton można rozcieńczać fizjologicznymi płynami

infuzyjnymi zawierającymi chlorek sodu lub glukozę.

Roztwór do wlewów należy zużyć w ciągu 3 godzin od przygotowania

.

Niezgodności farmaceutyczne

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Cavinton jest chemicznie niezgodny z heparyną,

dlatego nie należy mieszać tych leków w tej samej strzykawce. Można jednak stosować jednoczesne

leczenie lekami przeciwzakrzepowymi.

Ze względu na niezgodność leku Cavinton koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji z

roztworami do infuzji zawierającymi aminokwasy, nie należy mieszać tych leków.