Cardioxane

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Cardioxane 500 mg proszek do sporządzania roztworu do infuzji
 • Dawkowanie:
 • 500 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek do sporządzania roztworu do infuzji
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Cardioxane 500 mg proszek do sporządzania roztworu do infuzji
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 fiol., 5909990169917, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01699
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Cardioxane, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Dexrazoxanum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub

pielęgniarki.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Cardioxane i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cardioxane

Jak stosować lek Cardioxane

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Cardioxane

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Cardioxane i w jakim celu się go stosuje

Lek Cardioxane zawiera substancję czynną zwaną deksrazoksanem. Substancja ta należy do grupy

leków o ochronnym działaniu na serce (leki kardioprotekcyjne).

Lek Cardioxane jest stosowany w celu zapobiegania uszkodzeniu serca u dorosłych pacjentów z

rakiem piersi, leczonych z tego powodu antracyklinami (doksorubicyną lub epirubicyną).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cardioxane

Kiedy nie stosować leku Cardioxane

jeśli pacjent ma mniej niż 18 lat i planowaną dawkę antracykliny uznaje się za małą — należy

porozmawiać o tym z lekarzem;

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na deksrazoksan;

jeśli pacjentka karmi piersią (patrz także „Ciąża i karmienie piersią”);

jeśli pacjent otrzymał szczepionkę przeciwko żółtej febrze;

Jeśli którakolwiek z tych sytuacji ma miejsce, pacjent nie może otrzymywać tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cardioxane należy omówić to z lekarzem

jeśli pacjent ma lub miał chorobę wątroby lub nerek;

jeśli pacjent ma lub miał zawał serca, niewydolność serca, nieleczony ból w klatce piersiowej i

chorobę zastawek serca;

jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę (patrz także „Ciąża i karmienie piersią”);

jeśli pacjent jest uczulony na deksrazoksan.

Należy mieć świadomość, że:

lekarz prowadzący może zlecić wykonanie badań przed lub w trakcie leczenia lekiem

Cardioxane, aby sprawdzić skuteczność leczenia oraz funkcjonowanie pewnych narządów,

takich jak serce, nerki lub wątroba;

lekarz prowadzący może zlecić badania krwi podczas leczenia produktem Cardioxane w celu

kontrolowania czynności szpiku kostnego. Jeśli pacjent jest leczony dużymi dawkami leków

przeciwnowotworowych (np. chemioterapią lub naświetlaniem), a także otrzymuje duże dawki

leku Cardioxane, czynność szpiku kostnego może być osłabiona. Stan ten może wpływać na

wytwarzanie krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi;

lek Cardioxane może zwiększyć ryzyko wystąpienia białaczki (nowotworu krwi);

podczas leczenia lekiem Cardioxane kobiety w wieku rozrodczym i mężczyźni powinni

stosować skuteczne metody antykoncepcji. Kobiety i mężczyźni powinni stosować

antykoncepcję jeszcze przez co najmniej sześć miesięcy po zakończeniu leczenia lekiem

Cardioxane (patrz także „Ciąża i karmienie piersią”);

leczenie skojarzone lekiem Cardioxane i lekami przeciwnowotworowymi może zwiększyć

ryzyko powstawania zakrzepów krwi;

jeśli lek Cardioxane w postaci proszku lub roztworu zetknie się ze skórą, należy

natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. Pacjent lub lekarz powinni natychmiast dokładnie

przemyć to miejsce wodą.

Dzieci i młodzież

Długotrwałe korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem tego leku u dzieci i młodzieży nie są

dotychczas jasne. Lekarz prowadzący omówi korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem tego

leku.

Pacjenci w wieku podeszłym (powyżej 65 lat)

Lekarz może dostosować leczenie lekiem Cardioxane w zależności od stanu zdrowia pacjenta (w

przypadku chorób serca, wątroby lub nerek).

Lek Cardioxane a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie zaleca się stosowania innych leków bez konsultacji z lekarzem prowadzącym, z uwagi na

możliwość interakcji pomiędzy lekiem Cardioxane i innymi lekami:

szczepionki: nie wolno stosować leku Cardioxane, jeśli będzie stosowana szczepionka przeciw

żółtej febrze, i nie zaleca się stosowania leku Cardioxane, jeśli będzie stosowana szczepionka

zawierająca żywe cząsteczki wirusa;

fenytoina: leczenie przeciwdrgawkowe;

cyklosporyna lub takrolimus: leki które hamują układ odpornościowy i są stosowane, aby

zapobiec odrzuceniu przeszczepu po przeszczepieniu narządu

leki mielosupresyjne:leki, które zmniejszają wytwarzanie krwinek czerwonych, białych i płytek

krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Pacjentki będące w ciąży lub planujące zajście w ciążę nie będą otrzymywały leku Cardioxane,

chyba, że lekarz zdecyduje, iż jest to konieczne.

Kobiety w wieku rozrodczym i mężczyźni powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji

podczas leczenia lekiem Cardioxane i jeszcze przez co najmniej sześć miesięcy po jego

zakończeniu.

Podczas leczenia lekiem Cardioxane należy przerwać karmienie piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed podaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas leczenia lekiem Cardioxane zgłaszano występowanie zmęczenia. Dlatego, jeśli pacjent

odczuwa senność, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3.

Jak stosować lek Cardioxane

W jaki sposób lek Cardioxane jest podawany pacjentowi

Ten lek zostanie przygotowany, a następnie podany pacjentowi przez lekarza lub inną osobę z

personelu medycznego. Wielkość dawki podawanej pacjentowi ustala lekarz.

Lek Cardioxane jest podawany w kroplówce (infuzji) dożylnej trwającej około 15 minut.

Infuzję tę rozpoczyna się około 30 minut przed podaniem leku przeciwnowotworowego

(doksorubicyny i (lub) epirubicyny).

Prawdopodobne zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cardioxane

Jeśli pacjent otrzyma zbyt dużą ilość leku Cardioxane, należy natychmiast powiedzieć o tym

lekarzowi lub pielęgniarce. Mogą wówczas wystąpić niektóre z działań niepożądanych wymienionych

w punkcie 4, “Możliwe działania niepożądane”.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być poważne i wymagają natychmiastowej pomocy

medycznej:

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

Częste zakażenia, gorączka, ból gardła, nieoczekiwane zasinienia i krwawienia (objawy

zaburzeń krwi takich jak mała liczba krwinek czerwonych, mała liczba krwinek białych, mała

liczba płytek krwi i mała liczba granulocytów. Jednak po każdym cyklu leczenia wyniki badań

krwi mogą wrócić do normy)

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

Obrzęk i zaczerwienienie żyły

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

Białaczka (nowotwór krwi)

Nagła utrata przytomności

Obrzęk i ból jednej części ciała, który może być spowodowany powstaniem zakrzepu w żyle

Obrzęk tkanek kończyn

Podczas leczenia lekiem Cardioxane u bardzo niewielu pacjentów zgłaszano występowanie

następujących działań niepożądanych:

Reakcje alergiczne, w tym swędzenie, wysypka, obrzęk twarzy/gardła, świszczący oddech,

duszność lub trudności w oddychaniu, zmiany w stanie świadomości, niedociśnienie

Nagły napad duszności, odkrztuszanie krwi i ból w klatce piersiowej (objawy zakrzepu w

płucu)

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych wyżej objawów, należy natychmiast powiedzieć o

tym lekarzowi lub zgłosić się na izbę przyjęć najbliższego szpitala.

Do innych działań niepożądanych należą:

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

Łysienie

Wymioty, owrzodzenia w jamie ustnej, nudności

Osłabienie

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

Biegunka, ból brzucha, zaparcie, uczucie wypełnienia żołądka i utrata apetytu

Osłabienie czynności mięśnia sercowego, szybkie bicie serca

Ból, zaczerwienienie i obrzęk wilgotnej wyściółki takich przewodów wewnętrznych jak drogi

oddechowe lub przełyk

Zaburzenia paznokci takie jak czernienie

Reakcja skórna taka jak obrzęk, zaczerwienienie, ból, uczucie pieczenia, swędzenie w miejscu

podania leku

Mrowienie i drętwienie dłoni lub stóp, zawroty głowy, ból głowy

Uczucie zmęczenia, złe samopoczucie ogólne

Nieznaczne zwiększenie temperatury ciała, ból w klatce piersiowej i (lub) zwiększona częstość

akcji serca, skrócenie oddechu lub gwałtowne łapanie powietrza

Nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby

Niezbyt często (może występować rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

Wzrost liczby komórek krwi

Zawroty głowy, zakażenia uszu

Krwawienie, wrażliwość lub powiększenie dziąseł, pleśniawki

Pragnienie

Zaczerwienienie, nadmierna ciepłota oraz tkliwość spowodowana zapaleniem podskórnym

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Cardioxane

Lek należy przechowywać przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25

C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu

w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa, których się już nie potrzebuje.

Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cardioxane

Substancją czynną leku jest deksrazoksan (w postaci deksrazoksanu chlorowodorku).

Każda fiolka zawiera 500 mg deksrazoksanu. Lek Cardioxane nie zawiera innych składników.

Jak wygląda lek Cardioxane i co zawiera opakowanie

Lek Cardioxane dostępny jest w postaci proszku liofilizowanego barwy białej lub niemal białej,

w opakowaniu zawierającym jedną fiolkę.

Podmiot odpowiedzialny

Clinigen Healthcare Ltd

Pitcairn House, Centrum 100

Burton-on-Trent, Staffordshire

DE14 2WW, Wielka Brytania

Wytwórca

Cenexi Laboratoires Thissen S.A.

Rue de la Papyrée 2-4-6

B - 1420 Braine-l’Alleud

Belgia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

08/2017 r.

INFORMACJE PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA FACHOWEGO PERSONELU

MEDYCZNEGO

Cardioxane, 500 mg, proszek do sporządzenia roztworu do infuzji

Dexrazoxanum

DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA

Lek Cardioxane jest podawany w krótkotrwałym wlewie dożylnym (15 minut) na około 30 minut

przed podaniem antracyklin w dawce odpowiadającej 10-krotności dawki doksorubicyny lub 10-

krotności dawki epirubicyny.

Zalecana dawka leku Cardioxane wynosi 500 mg/m

pc. w powszechnie stosowanym schemacie

dawkowania doksorubicyny wynoszącym 50 mg/m

pc. lub 600 mg/m

pc. w powszechnie

stosowanym schematacie dawkowania epirubicyny wynoszącym 60 mg/m

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Cardioxane u dzieci w

wieku od 0 do 18 lat.

Produkt leczniczy Cardioxane jest przeciwwskazany u dzieci w wieku od 0 do 18 lat, u których

planowane jest podawanie dawki skumulowanej doksorubicyny mniejszej niż 300 mg/m

pc. lub

równoważnej dawki skumulowanej innej antracykliny.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

W przypadku umiarkowanych do ciężkich zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny < 40 ml/min)

dawkę deksrazoksanu należy zmniejszyć o 50%.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U tych pacjentów należy utrzymać odpowiednie proporcje pomiędzy dawkami leków, np.: zmniejszyć

dawkę deksrazoksanu proporcjonalnie do zmniejszenia dawki antracykliny.

Osoby w wieku podeszłym (powyżej 65 lat)

Dawkę można dostosować w przypadku leczenie lekiem Cardioxane w zależności od stanu zdrowia

(w przypadku problemów z sercem, wątrobą lub nerkami).

W przypadku przedawkowania leku, należy zastosować leczenie objawowe.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA LEKU CARDIOXANE DO

STOSOWANIA

Ogólne zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania

Lek powinien być rekonstytuowany wyłącznie przez przeszkolony personel w specjalnie do tego celu

przeznaczonym miejscu. Procedury tej nie powinny wykonywać kobiety w ciąży. Zaleca się użycie

rękawic i innej odzieży ochronnej w celu ochrony skóry. Opisywano reakcje skórne w następstwie

kontaktu z lekiem Cardioxane. Jeżeli dojdzie do kontaktu leku Cardioxane w postaci proszku lub

roztworu ze skórą lub błonami śluzowymi, należy natychmiast dokładnie spłukać je wodą.

Przygotowanie roztworu do infuzji dożylnej

Rekonstytucja leku Cardioxane

W celu rekonstytucji zawartość fiolki należy rozpuścić w 25 ml wody do wstrzykiwań. Zawartość

fiolki ulega rozpuszczeniu w ciągu kilku minut przy delikatnym wstrząsaniu. Otrzymany roztwór ma

pH około 1,6. Należy go rozcieńczyć przed podaniem pacjentowi.

Rozcieńczanie leku Cardioxane

W celu uniknięcia ryzyka zakrzepowego zapalenia żył w miejscu wstrzyknięcia, roztwór powinien

być rozcieńczony przed infuzją jednym z podanych poniżej płynów. Zaleca się użycie roztworów o

podwyższonym pH. Końcowa objętość płynu jest proporcjonalna do liczby fiolek leku Cardioxane i

objętości płynu użytego do rozcieńczenia; wynosi ona od 25 ml do 100 ml na fiolkę.

W tabeli zestawiono końcową objętość i przybliżone pH zrekonstytuowanego i rozcieńczonego leku

Cardioxane

w zależności od użycia 1 lub 4 fiolek. Zaleca się stosowanie następujących płynów:

Płyn

Objętość płynu

użytego do

rozcieńczenia

1 fiolki ze

zrekonstytuowanym

lekiem Cardioxane

Końcowa

objętość płynu z 1

fiolki leku

Cardioxane

Końcowa objętość

płynu uzyskana z 4

fiolek Cardioxane

Przybliżone

pH

Płyn Ringera z

mleczanami

25 ml

100 ml

50 ml

125 ml

200 ml

500 ml

0,16 M roztwór

mleczanu sodu*

25 ml

100 ml

50 ml

125 ml

200 ml

500 ml

11,2% roztwór mleczanu sodu należy rozcieńczyć sześciokrotnie do uzyskania stężenia 0,16 M.

W celu podwyższenia pH leku Cardioxane zaleca się użycie większej objętości płynu (maksymalnie

100 ml płynu na 25 ml leku Cardioxane po rekonstytucji). Jeśli zachodzi taka potrzeba i wymaga tego

stan hemodynamiczny pacjenta, można stosować mniejsze objętości płynu (co najmniej 25 ml płynu

na 25 ml leku Cardioxane po rekonstytucji).

Zrekonstytuowany, rozcieńczony lek Cardioxane jest przeznaczony do jednorazowego użycia. Po

rekonstytucji i rozcieńczeniu produkt leczniczy Cardioxane należy użyć natychmiast lub w ciągu 4

godzin, jeśli jest przechowywany w temp. od 2

do 8

Leki przeznaczone do podania pozajelitowego powinny być przed podaniem oceniane wzrokowo pod

kątem obecności ciał obcych i zmiany zabarwienia. Tuż po rekonstytucji roztwór leku Cardioxane

powinien mieć kolor od bezbarwnego do żółtego, jednak wraz z upływem czasu może się on zmieniać,

co nie musi oznaczać utraty jego aktywności, jeśli był prawidłowo przechowywany. Niemniej jednak

w przypadku, gdy po rozpuszczeniu roztwór leku ma inny kolor niż opisany powyżej, zaleca się go

wyrzucić.

Niezgodności farmaceutyczne

Nie należy mieszać leku Cardioxane z innymi produktami leczniczymi i rozpuszczalnikami, z

wyjątkiem wymienionych powyżej.

Przechowywanie

Nie stosować leku Cardioxane po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przed otwarciem

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25

C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu

ochrony przed światłem.

Po rekonstytucji i rozcieńczeniu

Lek Cardioxane po rozpuszczeniu w wodzie do wstrzykiwań oraz rozcieńczeniu zachowuje trwałość

przez 4 godziny w temperaturze poniżej 25

Z mikrobiologicznego punktu widzenia lek Cardioxane po rekonstytucji i rozcieńczeniu, powinien być

zużyty natychmiast.

Jeżeli lek Cardioxane nie zostanie natychmiast zużyty, może być przechowywany bez dostępu światła

w temperaturze od 2˚C do 8˚C (w lodówce), jednak nie dłużej niż 4 godziny – za co ponosi

odpowiedzialność osoba podająca lek.

Usuwanie pozostałości leku

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z

lokalnymi przepisami. Należy zachować szczególną uwagę i stosować odpowiednie środki ostrożności

podczas usuwania przedmiotów użytych do rekonstytucji i rozcieńczenia leku Cardioxane.