Carbo Medicinalis VP

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Carbo Medicinalis VP 300 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 300 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Carbo Medicinalis VP 300 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909990062010, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00620
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Carbo medicinalis VP, 300 mg, tabletki

Carbo activatus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa (w przypadku biegunki po 2 dniach, a w przypadku wzdęć po 7

dniach) lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest Carbo medicinalis VP i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Carbo medicinalis VP

Jak stosować Carbo medicinalis VP

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Carbo medicinalis VP

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Carbo medicinalis VP i w jakim celu się go stosuje

Carbo medicinalis VP zawiera jako substancję czynną węgiel aktywny, który jest sproszkowanym

węglem aktywowanym. Po podaniu doustnym wiąże różne substancje znajdujące się w przewodzie

pokarmowym, w tym związki nasilające perystaltykę (czynność ruchową) jelit oraz zwiększające

przenikanie wody do światła jelita. Lek wiąże również toksyny bakteryjne, bakterie, leki, produkty

gnilne, gazy jelitowe, substancje toksyczne itp. i w ten sposób uniemożliwia ich wchłonięcie

z przewodu pokarmowego. Uniemożliwia także wtórne wchłanianie substancji wydalonych do jelit np.

z żółcią.

Carbo medicinalis VP stosowany jest:

- w leczeniu biegunek, niestrawności i wzdęć;

- w zatruciach lekami i innymi związkami chemicznymi - po porozumieniu z lekarzem.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Carbo medicinalis VP

Kiedy nie stosować leku Carbo medicinalis VP

jeśli pacjent ma uczulenie na węgiel aktywny lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli pacjent jest nieprzytomny a jednocześnie nie ma w odpowiedni sposób zabezpieczonych dróg

oddechowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli pomimo leczenia wzdęcia utrzymują się 7 dni a biegunka 2 dni, lub jeśli wystąpi gorączka

lub krew w stolcu, należy zgłosić się do lekarza, ponieważ może to wskazywać, że leczenie

wyłącznie węglem aktywnym jest niewystarczające.

Gdy zatrucie wywołane jest przez leki hamujące ośrodkowy układ nerwowy lub prowadzące do

drgawek, ponieważ w przypadku zatrucia takimi lekami, podobnie jak u osób nieprzytomnych,

istnieje zagrożenie aspiracji do płuc (przedostania się substancji płynnych lub stałych do płuc);

w takich sytuacjach przed zastosowaniem płukania żołądka lekarz powinien najpierw

przeprowadzić intubację.

Jeśli lek Carbo medicinalis VP stosuje się w zatruciu środkami wpływającymi na perystaltykę

jelit.

Węgla aktywnego nie należy przyjmować jednocześnie z innymi lekami, ponieważ może osłabiać ich

działanie.

Węgiel aktywny jest mało skuteczny w zatruciu między innymi: kwasem borowym, siarczanem

żelaza(II) i innymi związkami metali, DDT, cyjankami, litem, etanolem, metanolem, glikolem

etylenowym, produktami rafinacji ropy naftowej a także kwasami i zasadami nieorganicznymi.

Środki przeczyszczające należy stosować ostrożnie i tylko sporadycznie podczas leczenia węglem

aktywnym, ponieważ ciężka i długotrwała biegunka może prowadzić do zaburzeń wodno-

elektrolitowych.

Carbo medicinalis VP a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Węgiel aktywny podany doustnie w różnym stopniu hamuje wchłanianie licznych, jednocześnie

podanych leków. W przypadku konieczności podania innych leków doustnie, należy je zastosować co

najmniej 2 godziny przed lub po przyjęciu węgla aktywnego.

Carbo medicinalis VP z jedzeniem i piciem

Leku Carbo medicinalis VP nie należy przyjmować podczas, ani bezpośrednio po posiłkach, ponieważ

pokarm zmniejsza zdolność adsorpcyjną węgla aktywnego.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Carbo medicinalis VP zawiera sacharozę

Każda tabletka zawiera 283,5 mg sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Carbo medicinalis VP

Zalecana dawka leku Carbo medicinalis VP:

Niestrawność i wzdęcia:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

Doustnie, przeciętnie 3 do 4 tabletki kilka razy na dobę, aż do ustąpienia objawów. Tabletki można

połykać w całości, jednak w celu uzyskania szybszego działania zalecane jest ich rozgryzanie.

Biegunki:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

Jednorazowo doustnie około 4,0 g (10 do 13 tabletek), najlepiej w postaci przygotowanej

z rozkruszonych tabletek wodnej papki. Dawkę można powtarzać co kilka godzin, jeśli to konieczne.

Zatrucia lekami i związkami chemicznymi:

Dorośli oraz dzieci powyżej 1 roku:

Jednorazowa dawka doustna wynosi zwykle około 12,5 g (41 do 42 tabletek). W razie potrzeby można

ją podawać kilkukrotnie w ciągu doby.

Dzieci poniżej 1 roku:

Jednorazowa dawka doustna wynosi zwykle 1 g/kg masy ciała. W razie potrzeby można ją powtarzać

co 4 – 6 godzin.

Osoby w wieku podeszłym, pacjenci z niewydolnością nerek i wątroby:

Bez zmian dawkowania.

W leczeniu zatruć lekami i substancjami chemicznymi lek podaje się najczęściej w zawiesinie wodnej,

np. do płukania żołądka. Sporządza się ją mieszając rozkruszone tabletki z 400 ml wody destylowanej.

Zawiesina powinna mieć konsystencję gęstej śmietany. Podaje się ją w zalecanej dawce doustnie przez

zgłębnik i usuwa przez odessanie lub wywołanie wymiotów odzyskując całkowitą ilość podanego

węgla.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Carbo medicinalis VP

W przypadku zażycia zbyt dużej dawki leku Carbo medicinalis VP może dojść do zaparcia.

Lek nie wchłania się jednak z przewodu pokarmowego i nie wywołuje ogólnoustrojowych objawów

zatrucia.

Pominięcie zastosowania leku Carbo medicinalis VP

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak

najszybciej. Jeśli jednak zbliża się pora zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną

dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Carbo medicinalis VP

W przypadku przerwania stosowania leku Carbo medicinalis VP może dojść do nasilenia objawów,

z których powodu jest stosowany.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych jest nieznana (nie może być

określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit:

wymioty, zwłaszcza u dzieci, zaparcia.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: aspiracja do płuc (przedostania się

substancji płynnych lub stałych do płuc), zwłaszcza podczas wymiotów po podaniu węgla.

Węgiel barwi stolec na czarno.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Carbo medicinalis VP

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Carbo medicinalis VP

Substancją czynną leku jest węgiel aktywny. Jedna tabletka zawiera 300 mg węgla aktywnego.

Pozostałe składniki to:

sacharoza, powidon K-25, magnezu stearynian.

Jak wygląda Carbo medicinalis VP i co zawiera opakowanie

Tabletki Carbo medicinalis VP są okrągłe, obustronnie płaskie i gładkie o czarnej barwie.

Lek dostępny jest w opakowaniu zawierającym 20 tabletek (2 blistry z folii Aluminium/PVC

zawierające po 10 tabletek).

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praga 7

Republika Czeska

Wytwórca

ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

tel. (48 17) 865 51 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

18-5-2018

Keytruda (pembrolizumab) or Tecentriq (atezolizumab): FDA Alerts Health Care Professionals and Investigators: FDA Statement - Decreased Survival in Some Patients in Clinical Trials Associated with Monotherapy

Keytruda (pembrolizumab) or Tecentriq (atezolizumab): FDA Alerts Health Care Professionals and Investigators: FDA Statement - Decreased Survival in Some Patients in Clinical Trials Associated with Monotherapy

Early reviews found patients in the monotherapy arms of both trials with PD-L1 low status had decreased survival compared to patients who received cisplatin- or carboplatin-based chemotherapy.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-2-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): (Z)-N-(3-bromo-4- fluorophenyl)-N-hydroxy-4-(2-(sulfamoylamino)ethylamino)-1,2,5-oxadiazole-3-carboximidamide, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0246/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): (Z)-N-(3-bromo-4- fluorophenyl)-N-hydroxy-4-(2-(sulfamoylamino)ethylamino)-1,2,5-oxadiazole-3-carboximidamide, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0246/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): (Z)-N-(3-bromo-4- fluorophenyl)-N-hydroxy-4-(2-(sulfamoylamino)ethylamino)-1,2,5-oxadiazole-3-carboximidamide, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0246/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

10-1-2019


Orphan designation: (6aR,10aR)-3-(1,1-dimethylheptyl)-delta8-tetrahydro-cannabinol-9-carboxylic acid, Treatment of dermatomyositis, , Positive

Orphan designation: (6aR,10aR)-3-(1,1-dimethylheptyl)-delta8-tetrahydro-cannabinol-9-carboxylic acid, Treatment of dermatomyositis, , Positive

Orphan designation: (6aR,10aR)-3-(1,1-dimethylheptyl)-delta8-tetrahydro-cannabinol-9-carboxylic acid, Treatment of dermatomyositis, , Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-12-2018


Orphan designation: 1-(3-methylbutanoyl)-L-aspartyl-L-threonyl-L-histidyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-(L-cystinyl-L-isoleucyl-[(N6-(S)-4-carboxy-4-palmitamidobutanoyl)-L-lysinyl]-L-phenylalanyl-L-glutamyl-L-prolyl-L-arginyl-L-serinyl-L-lysinyl-L-glycinyl-L-c

Orphan designation: 1-(3-methylbutanoyl)-L-aspartyl-L-threonyl-L-histidyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-(L-cystinyl-L-isoleucyl-[(N6-(S)-4-carboxy-4-palmitamidobutanoyl)-L-lysinyl]-L-phenylalanyl-L-glutamyl-L-prolyl-L-arginyl-L-serinyl-L-lysinyl-L-glycinyl-L-c

Orphan designation: 1-(3-methylbutanoyl)-L-aspartyl-L-threonyl-L-histidyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-(L-cystinyl-L-isoleucyl-[(N6-(S)-4-carboxy-4-palmitamidobutanoyl)-L-lysinyl]-L-phenylalanyl-L-glutamyl-L-prolyl-L-arginyl-L-serinyl-L-lysinyl-L-glycinyl-L-cystinyl)-L-lysinamide, disulfide, acetate salt, Treatment of beta-thalassaemia intermedia and major, 24/08/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-12-2018


Orphan designation: 1-(2-hydroxyethyl)-8-{[5-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-(trifluoromethoxy) phenyl]amino}-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxamide fumarate salt, Treatment of acute myeloid leukaemia, 24/08/2018, Positive

Orphan designation: 1-(2-hydroxyethyl)-8-{[5-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-(trifluoromethoxy) phenyl]amino}-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxamide fumarate salt, Treatment of acute myeloid leukaemia, 24/08/2018, Positive

Orphan designation: 1-(2-hydroxyethyl)-8-{[5-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-(trifluoromethoxy) phenyl]amino}-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxamide fumarate salt, Treatment of acute myeloid leukaemia, 24/08/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-12-2018

EU/3/17/1828 (Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited)

EU/3/17/1828 (Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited)

EU/3/17/1828 (Active substance: 1-(2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-{1-[(2R)-2,3-dihydroxypropyl]-6-fluoro-2-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-1H-indol-5-yl}cyclopropane-1-carboxamide and ivacaftor) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)9017 of Tue, 18 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000002757

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018


Orphan designation: 1-(2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-{1-[(2R)-2,3-dihydroxypropyl]-6-fluoro-2-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-1H-indol-5-yl}cyclopropane-1-carboxamide and ivacaftor (tezacaftor and ivacaftor), Treatment of cystic fibrosis, 27/02

Orphan designation: 1-(2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-{1-[(2R)-2,3-dihydroxypropyl]-6-fluoro-2-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-1H-indol-5-yl}cyclopropane-1-carboxamide and ivacaftor (tezacaftor and ivacaftor), Treatment of cystic fibrosis, 27/02

Orphan designation: 1-(2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-{1-[(2R)-2,3-dihydroxypropyl]-6-fluoro-2-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-1H-indol-5-yl}cyclopropane-1-carboxamide and ivacaftor (tezacaftor and ivacaftor), Treatment of cystic fibrosis, 27/02/2017, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/17/1861 (Roivant Sciences Ireland Limited)

EU/3/17/1861 (Roivant Sciences Ireland Limited)

EU/3/17/1861 (Active substance: (S)-8-{2-amino-6-[1-(5-chloro-biphenyl-2-yl)-(R)-2,2,2-trifluoro-ethoxy]-pyrimidin-4-yl}-2,8-diaza-spiro[4.5]decane-3-carboxylic acid ethyl ester) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1826 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/299/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety