caraform flex

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • caraform flex
 • Używać do:
 • Sprzęt
 • Typ medycyny:
 • Urządzenie medyczne

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • caraform flex
  Polska
 • Język:
 • polski

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • DrWeigert
 • Numer pozwolenia:
 • PN3180
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 12-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

caraform flex

WERSJA:

1.0/PL

INIEJSZA KARTA ZASTĘPUJE I UNIEWAŻNIA WSZYSTKIE JEJ POPRZEDNIE WERSJE

AKTUALIZACJA: 10.03.2017 R.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) z późn. zm.

str.: 1/9

S e k c j a 1 : I d e n ty fi k a c j a s u b st a n c j i / mi e sz an i n y i i d e n ty f ik a c j a p r z e dsi ę b i or st w a

Identyfikator produktu

Nazwa produktu:

caraform flex

Numer produktu:

3180 _ 1/10.02.2016

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane:

Płynny środek myjący wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Zastosowania odradzane:

Nie określono.

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent:

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG

Adres:

Mühlenhagen 85, D-20539 Hamburg, Niemcy

Telefon/Fax:

+49 40 78960 0 / +49 40 789 60 120

Dystrybutor:

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.

Adres:

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A, 01-531 Warszawa, Polska

Telefon/Fax:

+48 22 616 02 23 / +48 22 617 81 21

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: office_pl@drweigert.com, reach@isotop.pl

Numer telefonu alarmowego

112 (telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie ratunkowe)

Sekcja 2: I d e n t y fi k a c j a z ag r oż e ń

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodne z rozporządzeniem 1272/2008/WE (CLP):

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

Brak.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Brak.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Brak.

Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie:

Brak.

EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 dotyczące detergentów/Oznakowanie dotyczące zawartości:

Zawiera

mniej niż 5% anionowych środków powierzchniowo czynnych oraz niejonowych środków powierzchniowo

czynnych. Zawiera środek konserwujący: 2-fenoksyetanol.

Inne zagrożenia

Produkt nie zawiera składników spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia

REACH.

S e k c j a 3 : S k ł a d/ i n f orm a c j a o s k ł a d ni k ac h

Substancje

Nie dotyczy.

caraform flex

WERSJA:

1.0/PL

INIEJSZA KARTA ZASTĘPUJE I UNIEWAŻNIA WSZYSTKIE JEJ POPRZEDNIE WERSJE

AKTUALIZACJA: 10.03.2017 R.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) z późn. zm.

str.: 2/9

Mieszaniny

Propan-2-ol

Flam. Liq. 2; H225

Eye Irrit. 2; H319

STOT SE 3; H336

CAS: 67-63-0

WE: 200-661-7

Numer indeksowy: 603-117-00-0

Numer rejestracji właściwej:

01-2119457558-25-XXXX

≥1-<5%

Siarczan sodowy eteru laurylowego

Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

Aquatic Chronic 3; H412

Specyficzne stężenia graniczne:

Eye Dam. 1; H318 C ≥ 10%

Eye Irrit. 2; H319 5% ≥ C <10%

CAS: 68891-38-3

WE: 500-234-8

Numer indeksowy: -

Numer rejestracji właściwej:

01-2119488639-16-XXXX

≥1-<5%

2-(2-butoksyetoksy)etanol

Eye Irrit. 2; H319

CAS: 112-34-5

WE: 203-961-6

Numer indeksowy: 603-096-00-8

Numer rejestracji właściwej:

01-2119475104-44-XXXX

≥1-<5%

Alkiloetoksylowany alkohol tłuszczowy*

Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319

CAS: -

WE: -

Numer indeksowy: -

Numer rejestracji właściwej: -

≥1-<5%

*Substancja nieklasyfikowana w Załączniku VI, Tabeli 3.1 rozporządzenia 1272/2008. Klasyfikacja producenta.

W sekcji 16 podano znaczenie zwrotów H oraz symboli.

S e k c j a 4 : Ś r o d ki pi erw sz ej p om oc y

Opis środków pierwszej pomocy

narażeniu

drogą

oddechową:

Wyprowadzić

poszkodowanego

świeże

powietrze,

zapewnić

ciepło

i spokój. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem.

W kontakcie ze skórą:

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać obficie ciepłą wodą. W przypadku wystąpienia

niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem.

W kontakcie z oczami:

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Zanieczyszczone oczy

przepłukiwać dokładnie wodą przez 15 minut. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować

się z lekarzem.

połknięciu:

Wypłukać

usta

wodą.

Podać

wypicia

dużą

ilość

wody.

W przypadku

wystąpienia

niepokojących objawów wezwać lekarza.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

W kontakcie ze skórą:

Może powodować lekkie podrażnienie skóry.

Wskazania

dotyczące

wszelkiej

natychmiastowej

pomocy

lekarskiej

szczególnego

postępowania

z poszkodowanym

Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego.

Zastosować leczenie objawowe. W trakcie wymiotów może dojść do aspiracji produktu do płuc, co może

caraform flex

WERSJA:

1.0/PL

INIEJSZA KARTA ZASTĘPUJE I UNIEWAŻNIA WSZYSTKIE JEJ POPRZEDNIE WERSJE

AKTUALIZACJA: 10.03.2017 R.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) z późn. zm.

str.: 3/9

wywołać chemiczne zapalenie płuc lub uduszenie.

Sekcja 5: P o st ę p o w a nie w p rz y p a d k u p oż a ru

Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:

Środki gaśnicze dostosować do produktów znajdujących się w sąsiedztwie.

Niewłaściwe środki gaśnicze:

Zwarty strumień wody.

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Podczas pożaru mogą uwalniać się szkodliwe gazy zawierające np. tlenki węgla oraz inne nieokreślone produkty

rozkładu

termicznego.

Unikać

wdychania

produktów

spalania,

ponieważ

mogą

stwarzać

zagrożenie

zdrowia.

Informacje dla straży pożarnej

Stosować

środki

ochrony

ogólnej

typowe

przypadku

pożaru.

wdychać

oparów.

przebywać

w zagrożonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania

z niezależnym obiegiem powietrza. Pojemniki narażone na działanie ognia chłodzić z bezpiecznej odległości

rozpylonym strumieniem wody. Zbierać zużyte środki gaśnicze. Nie należy dopuścić do przedostania się wody

gaśniczej do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

Sekcja 6: P o s t ę p o w a ni e w prz y p a d k u n i ez am i erz o n e g o uw ol n i en i a d o ś r o d ow i s k a

Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczyć

dostęp

osób

postronnych

obszaru

awarii

czasu

zakończenia

odpowiednich

operacji

oczyszczania. W przypadku dużych wycieków odizolować zagrożony obszar. Unikać zanieczyszczenia oczu,

skóry i odzieży. Zapewnić odpowiednio wydajną wentylację. Dopilnować, aby usuwanie awarii i jej skutków

przeprowadzał wyłącznie przeszkolony personel. Stosować środki ochrony indywidualnej.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

W przypadku uwolnienia większych ilości produktu należy zapobiegać rozprzestrzenieniu się w środowisku

naturalnym. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze.

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Wyciek zebrać za pomocą materiału absorbującegp i umieścić w oznakowanych pojemnikach. Zebrany materiał

potraktować jak odpady. Oczyścić zanieczyszczone miejsce.

Odniesienia do innych sekcji

Postępowanie z odpadami produktu – sekcja 13. Środki ochrony indywidualnej – sekcja 8.

S e k c j a 7 : P os t ę p ow an i e z s u b st a n c j am i i m i esz a n i n am i o r az ic h m ag a z y n ow a n i e

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Pracować

zgodnie

zasadami

bezpieczeństwa

higieny.

Zapewnić

odpowiednio

wydajną

wentylację.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać

tylko

oryginalnych,

szczelnie

zamkniętych

opakowaniach

dobrze

wentylowanym

pomieszczeniu. Pojemnik po otwarciu uszczelnić i przechowywać w pozycji pionowej w celu uniknięcia wycieku.

Nie mieszać z innymi produktami. Przechowywać z dala od żywności. Klasa składowania: 10-13.

Szszególne zastosowanie(-a) końcow i paszami dla zwierząt

Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w podsekcji 1.2.

caraform flex

WERSJA:

1.0/PL

INIEJSZA KARTA ZASTĘPUJE I UNIEWAŻNIA WSZYSTKIE JEJ POPRZEDNIE WERSJE

AKTUALIZACJA: 10.03.2017 R.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) z późn. zm.

str.: 4/9

S e k c j a 8 : K o n tr o l a n a r a ż e ni a / śr o d k i o c hro n y i n d y w i d u a l n ej

Parametry dotyczące kontroli

Nazwa substancji

NDSCh

NDSP

Propan-2-ol

[CAS: 67-63-0]

900 mg/m

1200 mg/m

2-(2-Butoksyetoksy)etanol

[CAS: 112-34-5]

67 mg/m

100 mg/m

67,5 mg/m

(UE)

101,2 mg/m

(UE)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie

najwyższych

dopuszczalnych

stężeń

natężeń

czynników

szkodliwych

zdrowia

środowisku

pracy

(Dz. U. 2014, poz. 817 z późn. zm.).

Procedury monitorowania:

PN-Z-04224-02:1992

Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu propylowego. Oznaczanie

alkoholu

izopropylowego

stanowiskach

pracy

metodą

chromatografii

gazowej

(norma

wycofana

zastąpienia).

PN-Z-04399:2011

Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie 2-(2-butoksyetoksy)etanolu na stanowiskach pracy

metodą chromatografii gazowej.

Kontrola narażenia

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.

Zapewnić odpowiednią wentylację. Przed przerwą i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce. Unikać

zanieczyszczenia oczu i skóry. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym

użyciem.

Ochrona rąk i ciała:

Stosować

odpowiednie

rękawice

ochronne

odporne

działanie

chemikaliów

wykonane

neoprenu,

kauczuku butylwego lub nitrylu (EN 374). Stosować odpowiednie ubranie robocze.

Ochrona oczu:

Stosować odpowiednie okulary ochronne z bocznymi osłonami (EN 166).

Ochrona dróg oddechowych:

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana. W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych

stężeń stosować maskę ochronną z odpowiednim pochłaniaczem.

Zagrożenia termiczne:

Ochrona nie jest wymagana.

Stosowane środki ochrony indywidualnej powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra

Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

(Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173). Pracodawca zobowiązany jest zapewnić środki ochrony indywidualnej

właściwe do wykonywanych prac oraz spełniające wszystkie wymagania, w tym ich konserwację, a także

oczyszczanie.

Należy monitorować stężenie niebezpiecznych substancji w środowisku pracy zgodnie z uznanymi metodami

badawczymi. Tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla

zdrowia występujących w środowisku pracy powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia

lutego

2011

w sprawie

badań

pomiarów

czynników

szkodliwych

zdrowia

w środowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166).

Kontrola narażenia środowiska:

Unikać zrzutów do środowiska, nie wprowadzać do kanalizacji. Ewentualne emisje z układów wentylacyjnych

caraform flex

WERSJA:

1.0/PL

INIEJSZA KARTA ZASTĘPUJE I UNIEWAŻNIA WSZYSTKIE JEJ POPRZEDNIE WERSJE

AKTUALIZACJA: 10.03.2017 R.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) z późn. zm.

str.: 5/9

i urządzeń procesowych powinny być sprawdzane w celu określenia ich zgodności z wymogami prawa ochrony

środowiska.

S e k c j a 9 : W ł aś c iw o śc i fiz y c z n e i c h em ic z ne

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

wygląd:

niebiesko-zielona ciecz

zapach:

charakterystyczny

próg zapachu:

nie określono

wartość pH:

około 9,6

temperatura topnienia/krzepnięcia:

nie określono

początkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia:

nie określono

temperatura zapłonu:

nie określono

szybkość parowania:

nie określono

palność (ciała stałego, gazu):

nie dotyczy

górna/dolna granica palności

lub górna/dolna granica wybuchowości:

nie dotyczy

prężność par

nie określono

gęstość par:

nie określono

gęstość względna:

nie określono

rozpuszczalność:

nie określono

współczynnik podziału: n-oktanol/woda:

nie określono

temperatura samozapłonu:

nie określono

temperatura rozkładu:

nie określono

lepkość:

nie określono

właściwości wybuchowe:

nie wykazuje

właściwości utleniające:

nie wykazuje

Inne informacje

Nie określono.

S e k c j a 1 0 : S t a b il n o ść i r e a kt y w n oś ć

10.1

Reaktywność

Produkt w prawidłowych warunkach stosowania nie jest reaktywny chemicznie.

10.2

Stabilność chemiczna

Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.

10.3

Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczne reakcje nie są znane.

10.4

Warunki, których należy unikać

Nie określono.

10.5

Materiały niezgodne

Nie określono.

10.6

Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie są znane.

caraform flex

WERSJA:

1.0/PL

INIEJSZA KARTA ZASTĘPUJE I UNIEWAŻNIA WSZYSTKIE JEJ POPRZEDNIE WERSJE

AKTUALIZACJA: 10.03.2017 R.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) z późn. zm.

str.: 6/9

S e k c j a 1 1 : I n f orm a c j e t o k sy k ol og ic z n e

11.1

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

(doustnie, szczur) >2000 mg/kg m.c.

Działanie żrące/drażniące na skórę:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione (Lekki efekt drażniący – metoda: OECD 405).

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie rakotwórcze:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Szkodliwe działanie na rozrodczość:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Zagrożenie spowodowane aspiracją:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

S e k c j a 1 2 : I n f orm a c j e e k o l og ic z n e

12.1

Toksyczność

Nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako stwarzający zagrożenia dla środowiska.

Nieznacznie niebezpieczny dla wody – WGK 1 (klasyfikacja niemiecka).

12.2

Trwałość i zdolność do rozkładu

Nie określono.

12.3

Zdolność do bioakumulacji

Nie określono.

12.4

Mobilność w glebie

Nie określono.

12.5

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie oznaczono.

12.6

Inne szkodliwe skutki działania

Nie oznaczono.

caraform flex

WERSJA:

1.0/PL

INIEJSZA KARTA ZASTĘPUJE I UNIEWAŻNIA WSZYSTKIE JEJ POPRZEDNIE WERSJE

AKTUALIZACJA: 10.03.2017 R.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) z późn. zm.

str.: 7/9

S e k c j a 1 3 : P o st ę p ow a n i e z o d p a d a mi

13.1

Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia dotyczące mieszaniny: Nie składować razem z odpadami komunalnymi. Pozostałości produktu

usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów. Kod

odpadu należy przypisać w miejscu jego wytwarzania.

Sposób

likwidacji

produktu:

wprowadzać

środowiska.

Przekazać

odpowiednio

oznakowanych

pojemnikach na odpady do uprawnionego przedsiębiorstwa.

Sposób likwidacji opakowań: Opakowania usuwać jako odpad; dostarczać do utylizacji lub likwidacji do

uprawnionego przedsiębiorstwa.

Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE z późn. zm. i 94/62/WE

z późn. zm. Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm. , Dz. U. 2013, poz. 888 z późn. zm.

S e k c j a 1 4 : I n f orm a c j e d o t y c z ąc e t r a ns p o rt u

14.1

Numer UN (numer ONZ)

Nie dotyczy.

14.2

Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.

14.3

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Nie dotyczy.

14.4

Grupa pakowania

Nie dotyczy.

14.5

Zagrożenia dla środowiska

Nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako stwarzający zagrożenia dla środowiska.

14.6

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Podczas obchodzenia się z ładunkiem należy stosować środki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8.

14.7

Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy.

S e k c j a 1 5 : I n f orm a c j e d o t y c z ąc e pr z e pis ów pr aw n y c h

15.1

Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

Ustawa

dnia

lutego

2011

substancjach

chemicznych

mieszaninach

tekst

ujednolicony

(Dz. U. 2015, poz. 1203).

Rozporządzenie

Ministra

Pracy

Polityki

Społecznej

dnia

czerwca

2014r.

sprawie

najwyższych

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014,

poz. 817).

Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy

europejskiej

dotyczącej

międzynarodowego

przewozu

drogowego

towarów

niebezpiecznych

(ADR),

sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. - wersja ujednolicona (Dz. U. 2015, poz. 882)

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013,

poz. 888 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014,

poz. 1923).

caraform flex

WERSJA:

1.0/PL

INIEJSZA KARTA ZASTĘPUJE I UNIEWAŻNIA WSZYSTKIE JEJ POPRZEDNIE WERSJE

AKTUALIZACJA: 10.03.2017 R.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) z późn. zm.

str.: 8/9

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków

ochrony indywidualnej

(Dz. U. Nr 2005, Nr 259, poz. 2173).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych

dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166).

DYREKTYWA

KOMISJI

2006/15/WE

dnia

lutego

2006

ustanawiająca

drugi

wykaz

indykatywnych

dopuszczalnych

wartości

narażenia

zawodowego

celu

wykonania

dyrektywy

Rady

98/24/WE

oraz

zmieniająca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE

Rozporządzenie (WE) nr

1907/2006

Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 18 grudnia 2006 r.

w sprawie

rejestracji,

oceny,

udzielania

zezwoleń

stosowanych

ograniczeń

zakresie

chemikaliów

(REACH)

utworzenia

Europejskiej

Agencji

Chemikaliów,

zmieniające

dyrektywę

1999/45/WE

oraz

uchylające

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady

76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późn. zm.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

1272/2008

z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG

i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z późn. zm.

Rozporządzenie Komisji (UE)

2015/830

z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń

w zakresie chemikaliów (REACH) z późn. zm.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady

2008/98/WE

z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz

uchylająca niektóre dyrektywy.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady

94/62/WE

z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań

i odpadów opakowaniowych.

15.2

Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Przeprowadzono Ocenę Bezpieczeństwa Chemicznego dla mieszaniny.

S e k c j a 1 6 : I n n e i nf o rm a c j e

Pełen tekst zwrotów H z sekcji 2 i 3:

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Wyjaśnienie skrótów i akronimów:

Aquatic Chronic 3 - Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, kategoria 3.

DSB - Dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym.

Eye Dam. 1 - Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 1.

Eye Irrit. 2 - Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2.

Flam. Liq. 2 - Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria zagrożenia 2.

- Dawka śmiertelna medialna.

NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie.

NDSCh - Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe.

NDSP - Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe.

Skin Irrit. 2 - Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2.

STOT SE 3 - Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, kategoria zagrożenia 3,

działanie narkotyczne.

vPvB - Substancje bardzo trwałe i o bardzo dużej zdolności do bioakumulacji.

Porady szkoleniowe:

Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BiHP odnośnie

caraform flex

WERSJA:

1.0/PL

INIEJSZA KARTA ZASTĘPUJE I UNIEWAŻNIA WSZYSTKIE JEJ POPRZEDNIE WERSJE

AKTUALIZACJA: 10.03.2017 R.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) z późn. zm.

str.: 9/9

obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności powinien odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Dodatkowe informacje:

Klasyfikację

wykonano

biorąc

uwagę

dane

fizykochemiczne

mieszaniny

i/lub

zawartość

składników

niebezpiecznych metodą obliczeniową w oparciu o wytyczne znajdujące się w rozporządzeniu CLP.

Powyższe informacje oparte są o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz aktualny stan naszej

wiedzy

interpretacją

jest

opisanie

produktu

tylko

kątem

uwzględnienia

wymogów

zdrowia,

bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków mających na celu spełnienie wymogów

prawa krajowego oraz za określenie przydatności produktu do konkretnych celów. Karta charakterystyki nie

może być traktowana jako gwarancja właściwości produktu.

Kartę charakterystyki wykonano na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących substancji chemicznych

i ich mieszanin oraz danych i wzoru karty charakterystyki otrzymanej od dystrybutora przez Firmę Doradczą

ISOTOP s.c. z siedzibą w Gdańsku: www.isotop.pl; e-mail: reach@isotop.pl

Karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem:

http://www.drweigert.com/pl/pliki-do-pobrania/karty-charakterystyki/

Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza karta charakterystyki podlega przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016, poz. 666 - tekst ujednolicony). Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego

i bezpiecznego korzystania z produktów Dr. Weigert jest dozwolone tylko pod warunkiem, że: informacje są kopiowane w całości i bez

zmian, chyba że uzyskano uprzednio pisemną zgodę od Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.

20-12-2018

Button batteries: prevent their ingestion by young children and adopt the right reflexes in the event of an accident

Button batteries: prevent their ingestion by young children and adopt the right reflexes in the event of an accident

In view of the numerous cases of very young children(usually under the age of 6) ingesting button batteries, with serious and sometimes fatal consequences, the health authorities are once again alerting parents, carers and health professionals to this little-known health risk and making them aware of the immediate steps to take in the event of an accident.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

13-11-2018

Registration Reminder: FDA Center for Veterinary Medicine Public Webinar about Genome Editing in Animals on Dec. 3

Registration Reminder: FDA Center for Veterinary Medicine Public Webinar about Genome Editing in Animals on Dec. 3

On Dec. 3, 2018, FDA’s Center for Veterinary Medicine (CVM) will hold a public webinar about genome editing in animals, focusing mainly on current scientific evidence, promising uses of this technology in animals, the potential risks & CVM’s flexible, risk-based approach to regulation.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-11-2018

Minister Bruno Bruins ondertekent actieplan ambulancezorg

Minister Bruno Bruins ondertekent actieplan ambulancezorg

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg), Ambulancezorg Nederland (AZN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) presenteerden vandaag het actieplan ambulancezorg. Het actieplan bevat verbeteringen waarmee ambulancezorg efficiënter kan worden ingezet en waarmee de opleiding en inzet van personeel in de regio’s gestroomlijnd wordt. Ook is er aandacht voor het aantrekkelijker maken van de vakopleiding. Door meer flexibiliteit in de bekostiging van ambulancezorg wordt het makkelijker om maatwerk te leveren in de reg...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

11-10-2018

Wild boar in focus: Review of existing models on spatial distribution and density of wild boar and proposal for next steps

Wild boar in focus: Review of existing models on spatial distribution and density of wild boar and proposal for next steps

Published on: Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200 This report provides a review of existing models for predicting the spatial distribution and abundance of wild boar at various scales (global, continental, national and regional) in order to inform the development of a new model to produce estimates of wild boar abundance at European level. The review identifies and discusses a range of models based on a wide variety of data types, corresponding to those targeted by the data collection model set by ENETwild,...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

6-9-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on an updated approach for including added sugar information on the Nutrition Facts labels of pure maple syrup and honey

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on an updated approach for including added sugar information on the Nutrition Facts labels of pure maple syrup and honey

Proposed rule revises front of package calorie labeling requirements to provide more flexibility to industry

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-8-2018

Voluntary Recall Notice of El Guapo Jamaica Hibiscus Flower Pouches Due to Unlabeled Peanut Allergen

Voluntary Recall Notice of El Guapo Jamaica Hibiscus Flower Pouches Due to Unlabeled Peanut Allergen

Mojave Foods Corporation is initiating a voluntary recall of four sizes of El Guapo Jamaica Hibiscus Flower packages in flexible packaging due to an unlabeled peanut allergen

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-6-2018

Home Hardware Stores Ltd. recalls Home Flexible Multi-Purpose Lighter

Home Hardware Stores Ltd. recalls Home Flexible Multi-Purpose Lighter

Health Canada's sampling and evaluation program has determined that these lighters do not meet the Lighters Regulations in Canada and may pose a fire or burn hazard. Specifically the lighters:

Health Canada

22-6-2018

Kabinet wil mensen kansen geven op werk, ontwikkeling en invloed

Kabinet wil mensen kansen geven op werk, ontwikkeling en invloed

De samenleving verandert door globalisering, technologische vooruitgang en flexibilisering. Sommige mensen varen daar wel bij, anderen raken achterop. Het kabinet vindt het belangrijk dat iedereen in de samenleving kan blijven meedoen. Daarom moeten mensen meer kansen krijgen: om zich te ontwikkelen, op de arbeidsmarkt, en om hun eigen omgeving te beïnvloeden. Dit schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer, mede namens de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetens...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.