Capsigel N

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Capsigel N emulsja na skórę
 • Forma farmaceutyczna:
 • emulsja na skórę
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Capsigel N emulsja na skórę
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 40 g, 5909990008810, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00088
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Capsigel N emulsja na skórę

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY


100 g emulsji na skórę zawiera: Nonivamidum - 0,05 g, Acidum salicylicum - 1,9 g, Camphora - 5,0 g, Terebinthinae aetheroleum a Pino pinastro - 5,0 g, Eucalypti aetheroleum - 2,0 g. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt 6.1.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA


Emulsja na skórę

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE


Wskazania do stosowania


Capsigel N stosowany jest jako środek rozgrzewający w bólach mięśniowych (naciągnięcia, bolesne skurcze mięśni), pomocniczo w bólach przy stanach zapalnych stawów oraz w nerwobólach (zapalenie korzonków nerwowych, rwa kulszowa).

Dawkowanie i sposób podawania

Stosować zewnętrznie na skórę. Dorośli: niewielką ilość emulsji na skórę delikatnie wmasować w bolące miejsca 1 – 2 razy dziennie. Odstępy między kolejnymi aplikacjami emulsji powinny być nie mniejsze niż 4 godziny. Stosować nie dłużej niż przez okres 2 dni. Po nałożeniu leku należy dokładnie umyć dłonie wodą z mydłem, zmywając pozostałości emulsji. W trakcie nanoszenia produktu bezwzględnie unikać kontaktu z oczami oraz błonami śluzowymi. Nie stosować na uszkodzoną skórę. Przerwa przed ponownym zastosowaniem na to samo miejsce musi wynosić przynajmniej 14 dni. Uwaga: przy dłuższym stosowaniu w tym samym miejscu może nastąpić uszkodzenie nerwów czuciowych.

Przeciwwskazania


Uszkodzona skóra, nadwrażliwość na noniwamid lub przetwory z pieprzowca, salicylany lub na pozostałe składniki produktu. Nie należy stosować u dzieci.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania


- nie stosować na uszkodzoną skórę; - w przypadku wystąpienia objawów uczulenia charakteryzujących się powstaniem wysięków lub wysypki należy niezwłocznie zaprzestać stosowania; - na początku terapii można odczuwać mrowienie, pieczenie; - po nałożeniu produktu należy dokładnie umyć dłonie wodą z mydłem, zmywając pozostały na dłoniach produkt; - w żadnym wypadku nie należy brać gorącej kąpieli przed lub po nałożeniu produktu, gdyż może to pogłębić odczucie mrowienia, pieczenia; - lanolina może wywołać miejscowe podrażnienie skóry (zapalenie skóry kontaktowe); - w przypadku dłużej utrzymującego się rumienia lub wystąpienia obrzęku należy przerwać stosowanie produktu, zaleca się przemyć skórę wodą utlenioną.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji


Brak danych.

Wpływ na płodność, ciążę i laktację


Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania nie stosować produktu w czasie ciąży oraz w czasie karmienia piersią. Brak badań oraz doniesień literaturowych wykazujących wpływ poszczególnych składników emulsji Capsigel N na płodność.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn


Brak danych na temat wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane


W niektórych przypadkach mogą wystąpić odczyny uczuleniowe (wykwit pokrzywkowy).
W przypadku utrzymywania się odczynu uczuleniowego, po zaprzestaniu stosowania produktu, należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Przedawkowanie


Przedawkowanie produktu Capsigel N może wywołać podrażnienie skóry.
Niewłaściwe użycie
Przypadkowe połknięcie emulsji Capsigel N może wywołać dolegliwości żołądkowo-jelitowe takie jak wymioty i biegunka. Należy zastosować leczenie objawowe. Ostre zatrucia z nudnościami, wymiotami, bólem brzucha i głowy, zawrotami głowy, uczuciem i uderzeniami gorąca, konwulsjami, trudnościami w oddychaniu i śpiączką obserwowano po znaczącym przypadkowym spożyciu, Pacjenci z ciężkimi żołądkowo-jelitowymi lub neurologicznymi objawami zatrucia powinni być obserwowani i leczeni objawowo. Nie należy wywoływać wymiotów.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE


Właściwości farmakodynamiczne


Produkt leczniczy po aplikacji na skórę wywiera działanie drażniące, powodując jej przekrwienie, zaczerwienienie a jednocześnie rozgrzanie. Rozszerzenie naczyń krwionośnych powoduje lepsze ukrwienie obolałego miejsca, szybsze ustępowanie obrzęków, stanów zapalnych a w konsekwencji bólu.

Właściwości farmakokinetyczne


Nie przeprowadzono badań farmakokinetycznych produktu Capsigel N.

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie


Nie przeprowadzono przedklinicznych badań bezpieczeństwa stosowania dla produktu Capsigel N.

DANE FARMACEUTYCZNE


Wykaz substancji pomocniczych


Lanolina Parafina stała Parafina ciekła Metylohydroksyetyloceluloza Woda oczyszczona

Niezgodności farmaceutyczne


Nie stwierdzono.

Okres ważności


3 lata

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC. Produkt leczniczy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Rodzaj i zawartość opakowania


Dostępne opakowanie zawiera 40 g emulsji w tubie aluminiowej z zakrętką z polietylenu w kartoniku.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania


Produkt do stosowania na skórę.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań tel. +48 61 886 18 00, fax +48 61 853 60 58

NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


R/0088

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA


12.04.1968./11.12.2008

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO