CaniLeish

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • CaniLeish
 • Używać do:
 • Zwierzęta
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • CaniLeish
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Psy
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Immunomodulatorów,
 • Wskazania:
 • Do aktywnej immunizacji psów z ujemnym poziomem Leishmania od szóstego miesiąca życia w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju aktywnej infekcji i choroby klinicznej po kontakcie z Leishmania infantum. Skuteczność szczepionki wykazano u psów poddanych wielokrotnej ekspozycji na naturalne pasożyty w strefach o wysokim ciśnieniu infekcyjnym. Początek odporności: 4 tygodnie po pierwszym szczepieniu. Czas trwania odporności: 1 rok po ostatnim ponownym szczepieniu.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 2

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/V/C/002232
 • Data autoryzacji:
 • 14-03-2011
 • Kod EMEA:
 • EMEA/V/C/002232
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 18-01-2019

Sprawozdanie z oceny publicznego

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/296055/2010

EMEA/V/C/002232

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

CaniLeish

Szczepionka dla psów przeciwko Leishmania infantum, z adiuwantem

Niniejszy dokument stanowi streszczenie Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego. Jego

celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób ocena dokonana przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów

Leczniczych (CVMP) na podstawie przedstawionej dokumentacji doprowadziła do ustalenia zaleceń

dotyczących warunków stosowania produktu leczniczego.

Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem. W celu uzyskania

dodatkowych informacji na temat stanu zdrowia lub leczenia zwierzęcia należy skontaktować się z

weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń CVMP należy zapoznać

się z dyskusją naukową (również częścią EPAR).

Co to jest CaniLeish?

Preparat CaniLeish jest szczepionką. Szczepionka ma postać proszku i rozpuszczalnika do sporządzania

roztworu do wstrzykiwań. Szczepionka zawiera białko ekskrecyjno-sekrecyjne

Leishmania infantum.

W jakim celu stosuje się preparat CaniLeish?

Preparat CaniLeish stosuje się do szczepienia psów powyżej szóstego miesiąca życia w celu

zminimalizowania zagrożenia rozwinięcia się rozwinięcia się czynnego zakażenia i objawów klinicznych

choroby w następstwie kontaktu z Leishmania infantum.

Leishmania infantum to pasożyt wywołujący leiszmaniozę. Choroba ta powszechnie występuje w

krajach regionu Morza Śródziemnego. Pasożyt jest przenoszony z zarażonego psa na niezarażonego

psa przez ukąszenia muchówek. U zarażonych psów mogą nie wystąpić objawy zakażenia, ale u

niektórych takie występują (gorączka, utrata włosów i masy ciała, owrzodzenia skóry), a w tym drugim

przypadku czynne zakażenie może doprowadzić do zgonu zwierzęcia. Zarażone psy odgrywają główną

rolę w przypadkowym przekazywaniu pasożytów ludziom.

Szczepionkę CaniLeish można stosować tylko u psów niezarażo

nych leiszmaniozą. Przed szczepieniem

zaleca się wykonanie badania w kierunku zakażenia leiszmaniozą przy pomocy szybkiego testu

diagnostycznego.

Szczepionkę podaje się psom w postaci trzech wstrzyknięć podskórnych, w trzytygodniowych

odstępach czasu. Pierwsze wstrzyknięcie można podać począwszy od szóstego miesiąca życia, drugie –

po upływie trzech tygodni, a trzecie – trzy tygodnie po podaniu drugiego wstrzyknięcia. Następnie co

roku należy podawać pojedynczą dawkę przypominającą w celu utrzymania działania szczepionki. Na

obszarach, w których prawie lub w ogóle nie występuje Leishmania infantum, weterynarze powinni

ocenić stosunek korzyści do ryzyka przed zaszczepieniem psów.

Jak działa CaniLeish?

Preparat CaniLeish jest szczepionką zawierającą określoną liczbę białek, które są uwalniane przez

pasożyt Leishmania infantum w trakcie jego rozwoju.

Preparat CaniLeish jest szczepionką. Działanie szczepionek polega na uczeniu układu odpornościowego

(naturalny układ obronny organizmu), jak bronić się przed chorobami. Po podaniu szczepionki

CaniLeish psom, układ odpornościowy zwierząt rozpoznaje białka jako ciało obce i wytwarza przeciwko

niemu przeciwciała. W przyszłości układ odpornościowy u zwierząt narażonych na kontakt z pasożytem

Leishmania infantum będzie w stanie szybciej reagować. Wzmaga to odporność na zachorowanie.

Szczepionka CaniLeish zawiera adiuwant (wysokooczyszczony ekstrakt Quillaja saponaria), aby

wzmocnić odpowiedź immunologiczną.

Jak badano preparat CaniLeish?

Bezpieczeństwo szczepionki oceniano w dwóch głównych badaniach laboratoryjnych nad

bezpieczeństwem przeprowadzanych u psów niezarażonych leiszmaniozą (przedawkowanie oraz

pojedyncze i powtarzane podawanie) oraz w jednym badaniu terenowym. Szczepionka była zazwyczaj

dobrze tolerowana, co zostało potwierdzone brakiem istotniejszych reakcji niepożądanych.

Skuteczność szczepionki oceniano w jednym terenowym badaniu głównym, które trwało dwa lata.

Badano w nim psy z grupy zaszczepionej i kontrolnej poddane naturalnemu kontaktowi z zakażeniem

na obszarach, w których istnieje wysokie ryzyko zakażenia. Przedstawiono również kilka badań

laboratoryjnych, w których psy poddawano zarażeniu w ramach eksperymentów.

Jakie korzyści ze stosowania preparatu CaniLeish zaobserwowano w

badaniach?

Z badań wynika, że szczepionka jest bezpieczna zarówno dla psów zarażonych, jak i niezarażonych

leiszmaniozą. Korzyść z zaszczepienia oceniano na obszarach o wysokim ryzyku zakażenia: wykazano,

że w przypadku psów niezarażonych leiszmaniozą spada ryzyko rozwinięcia się czynnego zakażenia i

objawów choroby po kontakcie z pasożytem. Liczba psów, u których rozwinęło się czynne zakażenia i

objawy choroby, znacznie zmniejszyła się w grupie zaszczepionej.

Skuteczność szczepienia u psów zarażonych nie była badana, dlatego też nie można zalecić takiego

szczepienia. U psów z rozwijającą się lejszmaniozą (zakażenie czynne lub choroba) pomimo szczepienia,

podanie szczepionki nie przyniosło korzyści.

Można wykluczyć ryzyko wystąpienia zakażenia wywołanego przez szczepionkę, ponieważ szczepionka

nie zawiera pasożytów.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem preparatu CaniLeish?

Po wstrzyknięciu niektóre psy mogą mieć umiarkowane i tymczasowe reakcje w miejscu wstrzyknięcia,

takie jak opuchlizna, guzek (stwardnienie), ból przy dotyku lub rumień (zaczerwienienie). Takie reakcje

zanikają samoistnie w ciągu 2 dni do 2 tygodni. Mogą występować inne tymczasowe objawy

CaniLeish

EMA/296055/2010

Strona 2/3

CaniLeish

EMA/296055/2010

Strona 3/3

powszechnie obserwowane w następstwie zaszczepienia, np. hipertermia (podwyższona temperatura

ciała), osowiałość (brak witalności) i zaburzenia trawienia trwające 1-6 dni. Reakcje rodzaju

alergicznego nie są częste, a jeżeli u psa zostaną zaobserwowane objawy reakcji alergicznej, należy im

podać odpowiednie leczenie objawowe.

Krótko utrzymujące się we krwi przeciwciała przeciwko L. infantum mogą być wykryte w badaniu

immunofluorescencji pośredniej (IFAT), lecz nie oznacza to czynnego zakażenia.

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze

zwierzęciem?

W razie przypadkowego samowstrzyknięcia preparatu należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Na jakiej podstawie zatwierdzono preparat CaniLeish?

CVMP uznał, że korzyści ze stosowania preparatu CaniLeish przewyższają ryzyko w czynnym

uodparnianiu psów niezarażonych L. infantum w wieku powyżej 6 miesięcy w celu zminimalizowania

ryzyka wytworzenia się czynnego zakażenia i objawów klinicznych choroby po kontakcie z Leishmania

infantum i zalecił przyznanie preparatowi CaniLeish pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Stosunek

korzyści do ryzyka przedstawiono w module 6 niniejszego sprawozdania EPAR.

Inne informacje dotyczące preparatu CaniLeish:

W dniu 14/03/2011 r. Komisja Europejska przyznała firmie Virbac S.A. pozwolenie na dopuszczenie

preparatu CaniLeish do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. Informacje na temat kategorii

dostępności tego produktu można znaleźć na etykiecie/opakowaniu zewnętrznym.

Data ostatniej aktualizacji: 14/03/2011 r.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA

CaniLeish liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla psów

1.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY

ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

VIRBAC

ère

avenue – 2065 m – LID

06516 Carros

Francja

2.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CaniLeish liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla psów

3.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ I INNYCH SUBSTANCJI

Każda dawka szczepionki (1 ml) zawiera:

Liofilizat:

Substancja czynna:

Leishmania infantum białko ekskrecyjno - sekrecyjne (ESP) przynajmniej 100 µg

Adiuwant:

Oczyszczony ekstrakt Quillaja saponaria (QA-21): 60 µg

Rozpuszczalnik:

Sodu chlorek 9 mg/ml (0,9%)

1 ml

4.

WSKAZANIA LECZNICZE

Do czynnego uodparniania psów nie zarażonych Leishmania, w wieku od 6 miesiąca życia, celem

zminimalizowania zagrożenia rozwinięcia się czynnego zakażenia i objawów klinicznych choroby w

następstwie kontaktu z Leishmania infantum.

Skuteczność szczepionki została wykazana u psów narażonych na wielokrotną, naturalną ekspozycję

pasożytów na obszarach o wysokim stopniu zagrożenia.

Powstanie odporności: 4 tygodnie po pierwszym szczepieniu.

Utrzymywanie się odporności: 1 rok po ostatnim szczepieniu.

5.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną, adiuwant lub na jakąkolwiek

substancję pomocniczą.

6.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Po iniekcji zwykle występuje nieznacznego stopnia i przejściowa reakcja miejscowa w postaci

obrzęku, guzka, bólu przy palpacji lub rumienia, która zanika samoistnie w ciągu 2 do 15 dni. W

bardzo rzadkich przypadkach była odnotowywana poważniejsza reakcja w miejscu iniekcji (martwica

w miejscu iniekcji, zapalenie naczyń). Mogą być obserwowane inne zanikające objawy, powszechnie

obserwowane po szczepieniu, takie jak: hipertermia, senność, zaburzenia trawienia trwające od 1 do 6

dni. Rzadko może pojawić się brak apetytu czy też wymioty.

Rzadko występują reakcje alergiczne. Bardzo rzadko jest obserwowana poważna nadwrażliwość,

która może zakończyć się śmiercią zwierzęcia. W takich przypadkach należy szybko zastosować

leczenie objawowe, a także obserwować zwierzę do czasu zaniku objawów.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

- bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu

leczenia)

- często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 zwierząt)

- niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 zwierząt)

- rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 zwierząt)

- bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie

wymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.

7.

DOCELOWY GATUNEK ZWIERZĄT

8.

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA I SPOSÓB PODANIA

Podanie podskórne.

Pierwsze szczepienie:

- pierwsza dawka od 6 miesiąca życia,

- druga dawka 3 tygodnie później,

- trzecia dawka 3 tygodnie po drugiej iniekcji.

Coroczne doszczepianie:

- Jedna dawka przypominająca powinna zostać podana 1 rok po trzecim szczepieniu, a następnie

corocznie.

9.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Po rozpuszczeniu liofilizatu rozpuszczalnikiem, wstrząśnij delikatnie i podaj natychmiast 1 dawkę (1

ml) podskórnie, zgodnie ze schematem szczepienia.

10.

OKRES KARENCJI

Nie dotyczy

11.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym (2 ºC - 8 °C).

Chronić przed światłem.

12.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Szczepić tylko zdrowe zwierzęta. Skuteczność szczepienia u psów zarażonych nie była badana,

dlatego też takie szczepienie nie może być zalecane. U psów z rozwijającą się lejszmaniozą (zakażenie

czynne i/lub choroba) pomimo szczepienia, podanie szczepionki nie przyniosło korzyści. Podanie

szczepionki psom już zarażonym Leishmania infantum nie spowodowało wystąpienia żadnych

specyficznych działań niepożądanych, innych niż te opisane w punkcie „działania niepożądane” .

Przed szczepieniem zaleca się wykonanie badania w kierunku zakażenia Leismania przy pomocy

szybkiego testu serologicznego.

W przypadku reakcji anafilaktycznej należy zastosować odpowiednie leczenie objawowe, a także

kontrolować stan zwierzęcia do czasu zaniku objawów. Aby ułatwić przeprowadzenie tych czynności,

zwierzę powinno być obserwowane przez właściciela przez kilka godzin po szczepieniu.

Zaleca się odrobaczenie psów przed szczepieniem.

Szczepienie nie powinno zastępować innych działań podjętych w celu redukcji ekspozycji na

moskity.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić

lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Stosowanie w ciąży, laktacji

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego podczas ciąży i laktacji nie

zostało określone.

Zatem, nie zaleca się podawania produktu podczas ciąży i laktacji.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej

jednocześnie z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej

szczepionki

przed

podaniu

innego

produktu

leczniczego

weterynaryjnego

powinna

być

podejmowana indywidualnie.

Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie

wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Przedawkowanie

podaniu

szczepionki

dawce

2-krotnie

wyższej

niż

zalecana

obserwowano

działań

niepożądanych innych niż te wymienione w pkt 4.6.

Inne informacje

Krótko utrzymujące się we krwi przeciwciała przeciwko Leishmania mogą być stwierdzane w badaniu

immunofluorescencji

pośredniej

(IFAT).

Przeciwciała

poszczepienne

mogą

być

różnicowane

przeciwciał powstałych na skutek naturalnego zakażenia przy użyciu szybkich testów serologicznych,

jako pierwszy etap diagnostyki różnicowej.

Na obszarach o niskim stopniu zagrożenia lub tam, gdzie brak jest tego zagrożenia, ocena bilansu

korzyści/ryzyka musi być wzięta pod uwagę przez lekarza weterynarii przed podjęciem decyzji

dotyczącej zastosowania szczepionki u psów.

Wpływ szczepionki na zdrowie publiczne i zwalczanie zakażeń u ludzi nie może być oszacowane na

podstawie dostępnych danych

Badania skuteczności wykazały, że u szczepionych psów 3,6 razy mniejsze było ryzyko rozwinięcia

się czynnego zakażenia, a 4 razy mniejsze było ryzyko rozwinięcia się objawów klinicznych choroby

porównaniu

psów

szczepionych,

były

narażone

wielokrotną,

naturalną

ekspozycję na pasożyty, na obszarach o wysokiej częstości ich występowania.

13.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROZNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW , JEŚLI MA

TO ZASTOSOWANIE.

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii.

14.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TREŚCI ULOTKI.

Szczegółowe informację na temat tego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne na stronie

Europejskiej Agencji Leków : http://www.ema.europa.eu

15.

INNE INFORMACJE

Fiolka ze szkła typu I zawierająca 1 dawkę liofilizatu i fiolka ze szkła typu I zawierająca 1 ml

rozpuszczalnika, obie fiolki zamykane korkiem z elastomeru butylowego i uszczelnione kapslem

aluminiowym.

Wielkości opakowań:

Plastikowe pudełko zawierające 1 fiolkę liofilizatu (1 dawka) i 1 fiolkę rozpuszczalnika (1 ml).

Plastikowe pudełko zawierające 1 fiolkę liofilizatu (1 dawka), 1 fiolkę rozpuszczalnika (1 ml), 1

strzykawkę i 1 igłę.

Plastikowe pudełko zawierające 3 fiolki liofilizatu (1 dawka) i 3 fiolki rozpuszczalnika (1 ml).

Plastikowe pudełko zawierające 5 fiolek liofilizatu (1 dawka) i 5 fiolek rozpuszczalnika (1ml).

Plastikowe pudełko zawierające 10 fiolek liofilizatu (1 dawka) i 10 fiolek rozpuszczalnika (1 ml).

Plastikowe pudełko zawierające 15 fiolek liofilizatu (1 dawka) i 15 fiolek rozpuszczalnika (1 ml).

Plastikowe pudełko zawierające 25 fiolek liofilizatu (1 dawka) i 25 fiolek rozpuszczalnika (1 ml).

Plastikowe pudełko zawierające 30 fiolek liofilizatu (1 dawka) i 30 fiolek rozpuszczalnika (1 ml).

Plastikowe pudełko zawierające 50 fiolek liofilizatu (1 dawka) i 50 fiolek rozpuszczalnika (1 ml).

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Import, sprzedaż, dostawa i/lub stosowanie CaniLeish jest lub może być zabronione w niektórych

Państwach Członkowskich na całym terytorium lub ich części, objętych krajowymi działaniami w

zakresie zdrowia zwierząt. Każda osoba zamierzająca importować, sprzedawać, dostarczać i/lub

stosować

CaniLeish

musi

zasięgać

opinii

właściwych

władz

danego

Państwa

Członkowskiego

odnośnie aktualnych ustaleń na temat prowadzonych szczepień przed importem, sprzedażą, dostawą

i/lub stosowaniem.

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego należy

kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego.

België/Belgique/Belgien

VIRBAC BELGIUM

Esperantolaan 4

B-3001 Leuven

Tel: 32 (0) 16 38 72 60

Luxembourg/Luxemburg

VIRBAC BELGIUM

Esperantolaan 4

B-3001 Leuven

Tel: 32 (0) 16 38 72 60

Република България

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Magyarország

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Česká republika

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Malta

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark

VIRBAC Danmark A/S

Profilvej 1

6000 Kolding

Tel: 45 75521244

Nederland

VIRBAC NEDERLAND BV

Hermesweg 15

NL-3771 ND-Barneveld

Tel: 31 (0) 342 427 100

Deutschland

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

Rögen 20

D-22843 Bad Oldesloe

Tel: 49 (4531) 805 111

Norge

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Eesti

OÜ ZOOVETVARU

Uusaru 5

ET -76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

Tel: + 372 6 709 006

E-mail: margus@zoovet.ee

Österreich

VIRBAC Österreich GmbH

Hildebrandgasse 27

A-1180 Wien

Tel: 43 (0) 1 21 834 260

Ελλάδα

VIRBAC HELLAS A.E.

23 rd Klm National Road Athens-Lamia

145 65 Agios Stefanos

Athens - GREECE

Tel: +30 210 6219520

E-mail: info@virbac.gr

Polska

VIRBAC Sp.z o.o.

ul. Puławska 314

02 – 819 Warszawa

tel. (22) 855 40 46

fac (22) 855 07 34

España

VIRBAC ESPAÑA S.A.

ES-8950 Esplugues de Llobregat

(Barcelona).

Tél. : + 34 93 470 79 40

Portugal

VIRBAC DE PORTUGAL

LABORATÓRIOS LDA

R.do Centro Empresarial

Ed13-Piso 1- Esc.3

Quinta da Beloura

2710-693 Sintra

00 351 219 245 020

France

VIRBAC France

ème

rue – L.I.D – BP 27

F-06517 Carros

România

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland

C&M Veterinary Distributors Limited

IE-Limerick

Tel: 353 61 314 933

Slovenija

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenská republika

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia

VIRBAC SRL

Via Caldera 21

20153 Milano

Tel: 0039 02 409247.1

Suomi/Finland

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος

GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS LTD

25-27 Dimostheni Severi, 1080

CY-1080 Nicosia - CYPRUS

Τηλ: + 357 22456117

E-mail: theodosiou.vet@gpa.com.cy

Sverige

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Latvija

OÜ ZOOVETVARU

Uusaru 5

ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

Tel: + 372 6 709 006

E-mail: margus@zoovet.ee

United Kingdom

VIRBAC Ltd

UK-Suffolk IP30 9 UP

Tel: 44 (0) 1359 243243

Lietuva

OÜ ZOOVETVARU

Uusaru 5

ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

Tel: + 372 6 709 006

E-mail: margus@zoovet.ee