Canespor Onychoset

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Canespor Onychoset (10 mg + 400 mg)/g maść
 • Dawkowanie:
 • (10 mg + 400 mg)/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Canespor Onychoset (10 mg + 400 mg)/g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 10 g + 15 plastrów do paznokci, 5909990373116, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03731
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CANESPOR ONYCHOSET, 10 mg + 400 mg/g, maść

(Bifonazolum + Urea)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Canespor Onychoset i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Canespor Onychoset

Jak stosować lek Canespor Onychoset

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Canespor

Onychoset

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Canespor Onychoset i w jakim celu się go stosuje

Canespor Onychoset jest lekiem przeciwgrzybiczym, ma postać maści. Lek zawiera substancję czynną

bifonazol o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego oraz mocznik, który ułatwia przenikanie

bifonazolu do paznokcia i nasila jego działanie.

Lek Canespor Onychoset jest wskazany w miejscowym leczeniu grzybiczych zakażeń paznokci rąk i

nóg, obejmującym bezurazowe usuwanie paznokci i jednoczesne leczenie przeciwgrzybicze.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Canespor Onychoset

Kiedy nie stosować leku Canespor

Onychoset

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne – bifonazol i mocznik - lub na którykolwiek z

pozostałych składników tego leku wymienionych w punkcie 6.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Canespor Onychoset, należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą.

Pacjenci, u których w przeszłości wystąpiły reakcje nadwrażliwości na inne przeciwgrzybicze

pochodne imidazolu, np. ekonazol, klotrymazol, mikonazol powinni ostrożnie stosować leki

zawierające bifonazol.

Jeżeli objawy choroby utrzymują się lub nie ustępują po przerwaniu leczenia, należy skontaktować się

z lekarzem.

Należy unikać kontaktu leku z oczami. Nie połykać.

Dzieci i młodzież

U niemowląt i małych dzieci lek może być stosowany wyłącznie na zlecenie i pod kontrolą lekarza.

Lek Canespor

Onychoset a inne leki

Stosowanie leku Canespor Onychoset z warfaryną, zwiększa ryzyko wystąpienia krwotoku. W

przypadku jednoczesnego stosowania leku Canespor Onychoset i warfaryny, pacjent powinien być się

pod ścisłą kontrolą lekarza.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Canespor Onychoset w pierwszym trymestrze ciąży.

Jeśli lekarz zadecyduje o konieczności zastosowaniu leku Canespor Onychoset w okresie karmienia

piersią, należy przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Canespor Onychoset nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia

pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Canespor Onychoset zawiera lanolinę i może powodować miejscowe reakcje skórne, np.

kontaktowe zapalenie skóry.

Jak stosować lek Canespor Onychoset

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Lek Canespor

Onychoset stosuje się raz na dobę, nanosząc cienką warstwę maści na całą powierzchnię

zmienionego chorobowo paznokcia.

Sposób stosowania

Stopę lub dłoń umyć w ciepłej wodzie, dokładnie osuszyć.

Wycisnąć z tuby pasek maści o długości odpowiedniej do pokrycia

dotkniętego grzybicą paznokcia. Nanieść maść na chorobowo

zmienione paznokcie. Nie wcierać.

Połową plastra pokryć paznokieć. (Rysunki przedstawiają

spodnią stronę stopy.) Uwaga! Dla małych paznokci listek

plastra można podzielić na mniejsze części.

Boczne części plastra pokryte klejem przykleić do dolnej

powierzchni palca.

Drugą połową plastra pokryć spód palca.

W ten sposób paznokieć będzie całkowicie zaklejony. Opatrunek

pozostawić na 24 godziny. (Rysunek przedstawia górną stronę

stopy.)

Po upływie 24 godzin zdjąć plaster po czym dłoń lub stopę

moczyć w ciepłej wodzie przez 10 minut i następnie dokładnie

osuszyć.

Za pomocą skrobaka ostrożnie usunąć rozmiękczoną warstwę

zakażonego paznokcia.

Następnie paznokcie należy dokładnie osuszyć i ponownie

nanieść lek i założyć opatrunek.

Lek działa wyłącznie na zakażone powierzchnie paznokcia, pozostawiając zdrowe części bez zmian.

Zazwyczaj nie jest więc konieczne zabezpieczanie przylegających do zakażonego paznokcia okolic

zdrowej skóry. Jeśli jednak wystąpią objawy podrażnienia, należy zabezpieczyć przylegającą skórę,

np. smarując pastą cynkową. Wielkość plastra znajdującego się w zestawie odpowiada rozmiarom

paznokci.

Czas trwania leczenia

Leczenie lekiem Canespor Onychoset powinno trwać tak długo, aż wszystkie zakażone warstwy

paznokcia zostaną usunięte. Zazwyczaj trwa to od 7 do 14 dni.

Po usunięciu zakażonych warstw paznokcia należy kontynuować leczenie lekiem Canespor w postaci

kremu, stosując go raz na dobę przez następne 4 tygodnie.

Ilość maści zawarta w opakowaniu wystarcza na 30-krotne użycie, tzn. można leczyć 3 zakażone

paznokcie przez 10 dni. Jeśli plastry zostaną wykorzystane wcześniej niż maść, można dokupić inny

plaster wodoodporny i dopasować jego wielkość do rozmiarów paznokci.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

U niemowląt i małych dzieci lek może być stosowany wyłącznie na zlecenie i pod kontrolą lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Canespor Onychoset

Nie ma ryzyka ostrego zatrucia.

Pominięcie zastosowania leku Canespor Onychoset

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy jak najszybciej zastosować następną dawkę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Canespor Onychoset może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego

one wystąpią.Częstość wystepowania nie znana (nie może być określona na podstawie dostępnych

danych): kontaktowe zapalenie skóry, maceracja skóry, łuszczenie skóry, zaburzenia w obrębie

paznokcia, odbarwienie paznokcia, rumień, podrażnienie, ból w miejscu podania, ból kończyn, świąd,

wysypka.

Objawy niepożądane zwykle ustępują po zakończeniu leczenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Canespor Onychoset

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności

oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Canespor Onychoset

Substancją czynną leku jest bifonazol oraz mocznik.

Pozostałe składniki to: wosk biały, wazelina biała, lanolina.

Jak wygląda lek Canespor Onychoset i co zawiera opakowanie

Lek Canespor Onychoset ma postać maści.

Dostępne opakowanie leku to zestaw zawierający:

tubę z 10 g maści,

15 szt. plastrów,

skrobak do paznokci.

Całość jest umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

Wytwórca

Kern Pharma, SL

Polígono Industrial Colón II

Venus, 72

08228 Terrassa (Barcelona), Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

Bayer Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

Numer telefonu: + 48 22 572 3500

Numer faksu: + 48 22 572 35 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 06.2016