Campto

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Campto 20 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do wlewów dożylnych
 • Dawkowanie:
 • 20 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • koncentrat do sporządzania roztworu do wlewów dożylnych
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Campto 20 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do wlewów dożylnych
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 fiol. 2 ml, 5909990645176, Lz; 1 fiol. 15 ml, 5909990645060, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07521
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CAMPTO, 20 mg/ ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Irinotecani hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

ważne informacje dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek CAMPTO i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku CAMPTO

Jak stosować lek CAMPTO

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek CAMPTO

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek CAMPTO i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku CAMPTO jest irynotekan. Irynotekan jest półsyntetyczną pochodną

kamptotecyny. Należy do grupy leków cytostatycznych (przeciwnowotworowych). Lek CAMPTO

hamuje replikację DNA dzielących się komórek, dzięki czemu działa cytotoksycznie na komórki

nowotworowe, prowadząc do ich zniszczenia.

Lek CAMPTO jest stosowany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym stadium raka jelita grubego

(okrężnicy i odbytnicy):

w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym u pacjentów, którzy nie otrzymywali

uprzednio chemioterapii z powodu zaawansowanej choroby nowotworowej;

w monoterapii u pacjentów po niepowodzeniu leczenia 5-fluorouracylem.

Lek CAMPTO w skojarzeniu z cetuksymabem jest wskazany w leczeniu pacjentów z rozsianą

postacią raka jelita grubego, którego komórki wykazują ekspresję receptora naskórkowego czynnika

wzrostu (EGFR), z genem KRAS typu dzikiego, którzy nie byli uprzednio leczeni z powodu raka

jelita grubego z przerzutami lub po niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego z zastosowaniem leku

CAMPTO.

Lek CAMPTO w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, kwasem folinowym oraz bewacyzumabem jest

wskazany jako lek pierwszego rzutu w leczeniu pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego

(okrężnicy lub odbytnicy).

Lek CAMPTO w skojarzeniu z kapecytabiną z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu jest

wskazany jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego

(okrężnicy i odbytnicy).

Lekarz zadecyduje o odpowiednim schemacie podawania leku CAMPTO w zależności od stopnia

zaawansowania choroby, stanu pacjenta i odpowiedzi na leczenie.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku CAMPTO

Kiedy nie stosować leku CAMPTO

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6);

u pacjentów z przewlekłymi chorobami zapalnymi jelit i (lub) niedrożnością jelita grubego;

u kobiet w okresie karmienia piersią;

u pacjentów, u których stężenie bilirubiny w surowicy jest ponad 3 razy większe niż górna granica

normy (wartości uznanej za prawidłową);

u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności szpiku;

u pacjentów, u których stan sprawności wg klasyfikacji WHO określono jako > 2 (pacjenci

z ograniczoną zdolnością wykonywania czynności osobistych, spędzający w łóżku ponad połowę

lub cały dzień, oraz pacjenci wymagający opieki drugiej osoby).

Jednoczesne stosowanie preparatów zawierających ziele dziurawca jest przeciwwskazane.

Dodatkowe przeciwwskazania dotyczące cetuksymabu lub bewacyzumabu zawarte są w ulotkach dla

pacjenta dotyczących tych leków. Pacjenci przyjmujący jednocześnie z lekiem CAMPTO cetuksymab

lub bewacyzumab powinni zapoznać się z ulotkami dołączonymi do opakowań tych leków.

Pacjenci przyjmujący jednocześnie z lekiem CAMPTO kapecytabinę powinni zapoznać się z ulotką

dołączoną do opakowania kapecytabiny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku CAMPTO należy omówić z lekarzem zastosowanie leku u:

pacjentów, u których występuje ryzyko powikłań, zwłaszcza u osób, których stan sprawności wg

klasyfikacji WHO określono jako 2 (pacjenci zdolni do wykonywania czynności osobistych, ale

niezdolni do pracy, spędzający w łóżku około połowy dnia);

pacjentów, którzy nie będą w stanie przestrzegać zaleceń dotyczących postępowania w razie

wystąpienia działań niepożądanych (np. późnej biegunki);

pacjentów z ciężką niewydolnością szpiku kostnego;

pacjentów z wyjściowym stężeniem bilirubiny w surowicy wynoszącym co najmniej 1,0 mg/dl,

u których istnieje istotnie wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia neutropenii stopnia 3. lub 4.

w trakcie pierwszego cyklu leczenia. Lekarz powinien zalecić cotygodniowe kontrolne badania

morfologii krwi z rozmazem oraz poinformować pacjenta o zagrożeniach związanych z

neutropenią, oraz związanej z nią gorączki;

pacjentów po wcześniejszej radioterapii miednicy i (lub) jamy brzusznej, lub dużych powierzchni

ciała, u których ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia mielosupresji może zaistnieć

konieczność zmniejszenia dawki;

pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Lekarz powinien zalecić badania czynnościowe

wątroby przed i po każdym cyklu chemioterapii;

pacjentów, u których wcześniej występował ostry zespół cholinergiczny (określany jako wczesna

biegunka, pocenie się, bolesne skurcze brzucha, łzawienie, zwężenie źrenic i ślinienie);

pacjentów chorych na astmę;

pacjentów z zajęciem płuc przez proces nowotworowy lub z inną wcześniej występującą chorobą

płuc, oraz stosujących leki działające toksycznie na płuca, lub poddawanych radioterapii;

pacjentów w podeszłym wieku;

pacjentów z niedrożnością jelit, u których nie wolno podawać leku CAMPTO do czasu ustąpienia

niedrożności jelit;

pacjentów ze stwierdzoną wcześniej chorobą serca, czynnikami ryzyka choroby serca lub

stosujących chemioterapię cytotoksyczną.

Zaleca się profilaktyczne podanie środków przeciwwymiotnych przed każdym podaniem leku

CAMPTO.

Należy zachować ostrożność podczas podawania leku CAMPTO i nie dopuścić do wynaczynienia

leku. W przypadku wynaczynienia zalecane jest przepłukanie miejsca wynaczynienia i przyłożenie

lodu.

Należy zachować ostrożność, ponieważ odnotowano ciężkie reakcje anafilaktyczne i (lub)

rzekomoanafilaktyczne po podaniu leku CAMPTO.

U odwodnionych pacjentów obserwowano zawroty głowy, które czasami mogą stanowić objaw

hipotonii ortostatycznej (nagły spadek ciśnienia u osób z prawidłowym ciśnieniem lub nawet

nadciśnieniem tętniczym, występujący wskutek szybkiego przejścia z pozycji leżącej do stojącej lub

przy dłuższym staniu).

Obserwowano przypadki ostrej niewydolności nerek, przypisywane powikłaniom zakażeń lub

odwodnieniu związanemu z nudnościami, wymiotami i biegunką. Odnotowano również przypadki

zaburzenia czynności nerek, spowodowane zespołem rozpadu guza.

Podanie żywych lub żywych atenuowanych szczepionek pacjentom z zaburzoną odpornością w

wyniku stosowania chemioterapeutyków, w tym leku CAMPTO, może prowadzić do wystąpienia

poważnych zakażeń, mogących prowadzić do zgonu. Należy unikać szczepienia pacjentów

otrzymujących lek CAMPTO żywymi szczepionkami. Można podawać szczepionki zawierające

martwe lub inaktywowane organizmy, jednakże odpowiedź na takie szczepionki może być osłabiona.

Pacjenci otrzymujący lek CAMPTO powinni stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie i co

najmniej przez 3 miesiące po zakończeniu leczenia.

U pacjentów, u których oprócz nowotworu występowały inne czynniki ryzyka, lek CAMPTO rzadko

powodował incydenty zakrzepowo-zatorowe (zator tętnicy płucnej, zakrzepica żył i tętnic).

Tak jak inne leki przeciwnowotworowe, lek CAMPTO może wykazywać działania niepożądane,

niektóre ciężkie. W razie ich wystąpienia powinno zostać wdrożone odpowiednie postępowanie

w celu zmniejszenia ryzyka powikłań. Lekarze zalecający lek CAMPTO mają doświadczenie

w stosowaniu tego typu leków i łagodzeniu objawów niepożądanych, jakie mogą wystąpić podczas

leczenia, jednak zaleca się, aby pacjent zapoznał się z punktem „Postępowanie w razie wystąpienia

biegunki” i postępował zgodnie z zawartymi tam wskazówkami.

Postępowanie w razie wystąpienia biegunki

Lek CAMPTO może wywoływać biegunkę. W zależności od tego, kiedy ona wystąpi, wyróżnia się

dwa rodzaje biegunki:

biegunka wczesna (występuje w czasie pierwszych 24 godzin po podaniu leku), której mogą

towarzyszyć następujące objawy:

pocenie się;

bóle brzucha;

łzawienie;

zaburzenia widzenia;

zawroty głowy;

spadek ciśnienia tętniczego;

złe samopoczucie;

nadmierne wydzielanie śliny.

W razie wystąpienia wczesnej biegunki należy natychmiast poinformować o tym lekarza, który zaleci

odpowiednie leczenie.

Pacjentowi nie wolno samodzielnie podejmować decyzji o zastosowaniu jakichkolwiek leków

przeciwbiegunkowych, zaleconych przez lekarza w celu leczenia biegunki późnej.

biegunka późna (występuje po upływie 24 godzin od podania leku).

W razie wystąpienia późnej biegunki należy poinformować o tym lekarza prowadzącego i natychmiast

rozpocząć przyjmowanie leków przeciwbiegunkowych przez niego zaleconych.

Trzeba też zacząć pić duże ilości płynów (tj. woda, woda sodowa, napoje gazowane, zupy lub doustne

preparaty nawadniające).

Należy natychmiast poinformować lekarza w razie wystąpienia:

biegunki, której towarzyszą nudności i wymioty;

biegunki, której towarzyszy gorączka;

biegunki, która nie ustępuje mimo prowadzonego przez 48 godzin leczenia.

Nie wolno stosować innych sposobów leczenia biegunki niż przyjmowanie leków

przeciwbiegunkowych zaleconych przez lekarza prowadzącego i picie wymienionych płynów.

CAMPTO a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niektóre leki przyjmowane jednocześnie z lekiem CAMPTO mogą wpływać na działanie leku

CAMPTO lub lek CAMPTO może wpływać na ich działanie.

Należy powiadomić lekarza, jeśli pacjent stosuje następujące leki:

preparaty zawierające ziele dziurawca (Hypericum perforatum), które nie mogą być

stosowane jednocześnie z lekiem CAMPTO

ketokonazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych)

ryfampicynę (antybiotyk)

karbamazepinę, fenobarbital lub fenytoinę (leki stosowane w leczeniu padaczki i innych

stanów neurologicznych)

atazanawir (lek stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV)

deksametazon (lek przeciwzapalny, stosowany także w celu zapobiegania wymiotom)

moczopędne

przeczyszczające

Znieczulenie przed operacją

Jeżeli pacjent udaje się do szpitala na operację, należy powiedzieć anestezjologowi o przyjmowaniu

leku CAMPTO. CAMPTO wchodzi w interakcje z anestetykami oraz lekami zwiotczającymi mięśnie,

które są stosowane do znieczulania przed operacją.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli u pacjenta wystąpi ciężka biegunka, leukopenia lub

neutropenia w trakcie jednoczesnego stosowania bewacyzumabu z lekiem CAMPTO.

W przypadku otrzymywania leku CAMPTO jednocześnie z innymi lekami przeciwnowotworowymi

tj. cetuksymab, kapecytabina lub bewacyzumab, należy przeczytać ulotki dla pacjenta dołączone do

tych leków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek CAMPTO nie powinien być stosowany u kobiet ciężarnych. Kobiety w wieku rozrodczym

otrzymujące lek CAMPTO powinny stosować skuteczną antykoncepcję. W razie zajścia w ciążę

należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza prowadzącego leczenie.

Jeżeli lek CAMPTO jest stosowany w trakcie ciąży lub jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie

stosowania tego leku, pacjentkę należy poinformować o zagrożeniu dla płodu.

Nie wolno karmić piersią podczas stosowania leku CAMPTO.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Wpływ leku CAMPTO na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn nie był badany.

Jednakże podczas leczenia lekiem CAMPTO mogą wystąpić zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Jeśli

wystąpią wymienione działania niepożądane, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń

mechanicznych.

Lek CAMPTO zawiera sorbitol

Nie należy stosować leku u pacjentów z wrodzoną nietolerancją fruktozy. Jeżeli u pacjenta

stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien poinformować o tym

lekarza przed rozpoczęciem leczenia.

3.

Jak stosować lek CAMPTO

Lek CAMPTO będzie podawany wyłącznie pod kontrolą lekarza mającego kwalifikacje do

stosowania leczenia przeciwnowotworowego, w oddziale szpitalnym wyspecjalizowanym

w podawaniu cytostatyków.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza.

Szczegółowe informacje dotyczące dawkowania i sposobu podawania przeznaczone dla personelu

medycznego lub pracowników służby zdrowia podano na końcu ulotki.

Roztwór leku CAMPTO do infuzji podaje się do żyły obwodowej lub głównej. Lek stosuje się

wyłącznie u dorosłych.

Zalecane dawkowanie

Lekarz zaleci odpowiednie dawkowanie leku CAMPTO stosowanego jako jedyny lek (monoterapia)

lub jednocześnie z innymi lekami (terapia wielolekowa).

Modyfikacje dawkowania

Lekarz zaleci odpowiednie dostosowanie dawki leku CAMPTO w zależności od nasilenia działań

niepożądanych, które wystąpiły po podaniu leku (np. biegunka) lub podczas poprzedniego cyklu

leczenia, jak również w przypadku konieczności jednoczesnego zastosowania innych leków.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

W monoterapii: lekarz zaleci odpowiednie dostosowanie dawki leku CAMPTO oraz wykonywanie

pełnych badań krwi obwodowej.

Terapia wielolekowa: brak danych dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

leczonych lekiem CAMPTO w chemioterapii skojarzonej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie należy stosować leku CAMPTO u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ponieważ nie

przeprowadzono badań klinicznych w tej grupie pacjentów.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

W związku z częstszym występowaniem zaburzeń czynności narządów w tej grupie pacjentów, lekarz

zachowa szczególną ostrożność dobierając dawkę leku oraz zaleci dokładne monitorowanie pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku CAMPTO

W związku z tym, że lek będzie podawany pod ścisłą kontrolą medyczną, zastosowanie dawki

większej niż zalecana jest mało prawdopodobne. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem

leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Pominięcie zastosowania leku CAMPTO

W związku z tym, że lek będzie podawany pod ścisłą kontrolą medyczną, pominięcie dawki wydaje

się mało prawdopodobne.

Przerwanie stosowania leku CAMPTO

O przerwaniu leczenia zdecyduje lekarz.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lekarz powinien poinformować pacjenta o możliwych działaniach niepożądanych. W razie

wystąpienia niektórych z działań niepożądanych bardzo ważne jest natychmiastowe wdrożenie

odpowiedniego postępowania. Poniżej opisano możliwe działania niepożądane opisane w badaniach

klinicznych oraz zgłaszane po wprowadzeniu leku do obrotu w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem

farmakoterapii.

Poniższe działania niepożądane zostały uporządkowane według częstości ich występowania jako:

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

neutropenia (zmniejszona liczba granulocytów obojętnochłonnych)

niedokrwistość

zmniejszenie apetytu

zespół cholinergiczny (objawy: nieżyt nosa, nasilone ślinienie, zwężenie źrenicy, łzawienie, obfite

pocenie się, zaczerwienienie, bradykardia [zwolnienie czynności serca], zawroty głowy, zapalenie

spojówek, zaburzenia widzenia)

biegunka

wymioty

nudności

ból brzucha

łysienie (odwracalne)

zapalenie błon śluzowych

gorączka

astenia (osłabienie)

Często (występują u 1 do 10 pacjentów spośród 100 pacjentów):

zakażenie

małopłytkowość

gorączka neutropeniczna

zaparcia

zwiększone stężenie kreatyniny we krwi

zwiększona aktywność aminotransferaz (AlAT i AspAT)

zwiększone stężenie bilirubiny

zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych:

rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy

posocznica

zakażenia grzybicze

zakażenia wirusowe

obwodowa małopłytkowość z przeciwciałami skierowanymi przeciwko płytkom krwi

odwodnienie (z powodu biegunki i wymiotów)

hipowolemia

reakcje nadwrażliwości

reakcje anafilaktyczne

przemijające zaburzenia mowy

parestezja

nadciśnienie tętnicze

zapaść krążeniowa

śródmiąższowe choroby płuc

duszność

czkawka

niedrożność jelit

okrężnica olbrzymia

krwotok z przewodu pokarmowego

zapalenie okrężnicy; w niektórych przypadkach powikłane owrzodzeniem, krwawieniem,

niedrożnością lub zakażeniem

zapalenie kątnicy

niedokrwienne zapalenie okrężnicy

wrzodziejące zapalenie okrężnicy

krwawienie z przewodu pokarmowego

zwiększona aktywność enzymów trzustki przebiegająca z objawami i bez objawów

perforacja jelit

stłuszczeniowe choroby wątroby

reakcje skórne

reakcje w miejscu wlewu

zwiększenie aktywności amylazy we krwi

zwiększenie aktywności lipazy

hipokaliemia

hiponatremia (zmniejszenie stężenia sodu we krwi) przeważnie w przebiegu biegunki i wymiotów

zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy (tj. AspAT i AlAT), w przypadku braku

postępujących przerzutów do wątroby były bardzo rzadko zgłaszane

skurcze mięśni

zaburzenia czynności nerek i ostra niewydolność nerek u pacjentów z zakażeniami i (lub)

u pacjentów z niedoborem płynów, spowodowanym przez toksyny w przewodzie pokarmowym

niewydolność nerek

nadciśnienie tętnicze

Podczas jednoczesnego stosowania leku CAMPTO z cetuksymabem mogą wystąpić dodatkowe

działania niepożądane, związane z zastosowaniem obu leków (m.in. wysypka trądzikopodobna).

Zalecane jest zapoznanie się z ulotką dla pacjenta dołączoną do opakowania cetuksymabu.

Podczas jednoczesnego stosowania leku CAMPTO z bewacyzumabem mogą wystąpić dodatkowe

działania niepożądane, związane z zastosowaniem obu leków. Zalecane jest zapoznanie się z ulotką

dla pacjenta dołączoną do opakowania bewacyzumabu.

Podczas jednoczesnego stosowania leku CAMPTO z kapecytabiną mogą wystąpić dodatkowe

działania niepożądane, związane ze skojarzonym stosowaniem obu leków. Takie działania

niepożądane to między innymi: bardzo często: zakrzepy; często: reakcje alergiczne, zawał serca

i gorączka u pacjentów ze zmniejszoną liczbą białych krwinek. Zalecane jest zapoznanie się z treścią

ulotki dołączonej do opakowania kapecytabiny.

Podczas jednoczesnego stosowania leku CAMPTO z kapecytabiną i bewacyzumabem mogą wystąpić

dodatkowe działania niepożądane, związane ze skojarzonym stosowaniem ww. leków. Takie działania

niepożądane to między innymi: zmniejszenie liczby białych krwinek, zakrzepy, wysokie ciśnienie

krwi i zawał serca. Z tego względu zalecane jest zapoznanie się z treścią ulotki dołączonej do

opakowania kapecytabiny lub bewacyzumabu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi

podmiotu odpowiedzialnego.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek CAMPTO

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C, chronić od światła.

Rozcieńczony roztwór należy zużyć bezpośrednio po sporządzeniu.

Jeżeli sporządzenie roztworu odbywa się w warunkach aseptycznych (komora z nawiewem

laminarnym), to roztwór leku należy podać pacjentowi (zakończyć wlew dożylny) najpóźniej w ciągu

12 godzin przy przechowywaniu w temperaturze pokojowej lub do 24 godzin (wliczając czas trwania

wlewu), jeśli roztwór był przechowywany od momentu przygotowania w temperaturze od 2

C do 8

(w lodówce).

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Wszystkie

materiały i sprzęt używane do przygotowania i podania leku, należy zniszczyć zgodnie ze

standardowymi procedurami postępowania dotyczącymi usuwania odpadów po środkach

cytotoksycznych. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek CAMPTO

Substancją czynną leku jest irynotekanu chlorowodorek trójwodny.

Pozostałe składniki leku to: D-sorbitol, kwas mlekowy, sodu wodorotlenek, woda do

wstrzykiwań.

Jak wygląda lek CAMPTO i co zawiera opakowanie

Lek CAMPTO to przezroczysty, lekko żółty płyn.

Zawartość opakowania:

1 fiolka o pojemności 2 ml (40 mg/2 ml) z brązowego polipropylenu w tekturowym pudełku;

1 lub 5 fiolek o pojemności 5 ml (100 mg/5 ml) z brązowego polipropylenu w tekturowym pudełku;

1 fiolka o pojemności 15 ml (300 mg/15 ml) z brązowego polipropylenu w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgia

Wytwórca:

Pfizer Service Company BVBA

Hoge Wei

101930, Zaventem

Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, tel. 22 335 61 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05/2018

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Zalecane dawkowanie

Monoterapia (u pacjentów wcześniej leczonych)

Zalecana dawka leku CAMPTO wynosi 350 mg/m

pc. podawana raz na trzy tygodnie, we wlewie

dożylnym trwającym od 30 do 90 minut.

Terapia wielolekowa (u pacjentów wcześniej nieleczonych)

Bezpieczeństwo i skuteczność leku CAMPTO w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem

folinowym (FA) zostały określone w następującym schemacie dawkowania:

Lek CAMPTO z 5-FU/FA w schemacie co dwa tygodnie

Zalecana dawka leku CAMPTO wynosi 180 mg/m

pc. podawana raz na dwa tygodnie we wlewie

dożylnym trwającym od 30 do 90 minut, po którym podaje się we wlewie dożylnym kwas folinowy

i 5-fluorouracyl.

Lek CAMPTO w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i leukoworyną w schemacie podawania co

2 tygodnie

Zalecane jest stosowanie irynotekanu w skojarzeniu z 5-FU i leukoworyną w leczeniu pacjentów

z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami. We wszystkich schematach dawkę leukoworyny należy

podać bezpośrednio po podaniu irynotekanu, a 5-FU bezpośrednio po podaniu leukoworyny.

Dane dotyczące dawkowania i sposobu podawania leku CAMPTO jednocześnie z cetuksymabem

można znaleźć w Charakterystyce Produktu Leczniczego opracowanej dla cetuksymabu.

Zwykle stosuje się taką samą dawkę irynotekanu, jak w ostatnim cyklu poprzedzającego schematu

leczenia zawierającego irynotekan. Irynotekan nie może być podawany wcześniej niż 1 godzinę po

zakończeniu wlewu cetuksymabu.

Dane dotyczące dawkowania i sposobu podawania bewacyzumabu można znaleźć w Charakterystyce

Produktu Leczniczego opracowanej dla tego produktu.

Dane dotyczące dawkowania i sposobu podawania produktu CAMPTO w skojarzeniu z kapecytabiną

można znaleźć w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego kapecytabiny.

Modyfikacje dawkowania

Lek CAMPTO można podać po zmniejszeniu się nasilenia działań niepożądanych do stopnia 0 lub 1

według skali toksyczności NCI-CTC (ang. National Cancer Institute Common Toxicity Criteria) i po

całkowitym ustąpieniu biegunki, związanej z podawaniem leku.

Dawkę leku CAMPTO i 5-FU można zmniejszyć w kolejnym cyklu chemioterapii, w zależności od

nasilenia działań niepożądanych podczas poprzedniego cyklu leczenia.

Leczenie można opóźnić o 1 do 2 tygodni, aby mogły ustąpić działania niepożądane związane

z podawaniem leku.

Dawkę leku CAMPTO i (lub) 5-FU należy zmniejszyć o 15-20% w razie wystąpienia następujących

działań niepożądanych:

toksyczności hematologicznej - neutropenia stopnia 4., neutropenia z gorączką (neutropenia

stopnia 3.-4. i gorączka stopnia 2.-4.), trombocytopenia i leukopenia stopnia 4.;

toksyczności niehematologicznej (stopnia 3.-4.).

W przypadku jednoczesnego stosowania cetuksymabu z irynotekanem, należy przestrzegać zaleceń

dotyczących modyfikacji dawki cetuksymabu zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego

tego produktu.

W przypadku równoczesnego stosowania bewacyzumabu z lekiem CAMPTO w skojarzeniu z

5-fluorouracylem i kwasem folinowym (CAMPTO/5-FU/FA), należy stosować się do zaleceń

dotyczących modyfikacji dawkowania zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego

bewacyzumabu.

W przypadku stosowania kapecytabiny w skojarzeniu z produktem CAMPTO, u pacjentów w wieku

65 lat i powyżej, zaleca się zmniejszenie dawki początkowej kapecytabiny do 800 mg/m² pc. dwa razy

na dobę zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego kapecytabiny. Należy również zapoznać się

z zaleceniami dotyczącymi modyfikacji dawki w schemacie dawkowania skojarzonego

przedstawionymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego kapecytabiny.

Czas trwania leczenia

Leczenie lekiem CAMPTO należy kontynuować do czasu progresji procesu nowotworowego lub

znacznego nasilenia działań niepożądanych.

Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane. Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi.

Przygotowanie i podawanie roztworu do wlewu dożylnego

Tak jak w przypadku innych leków przeciwnowotworowych, roztwór leku CAMPTO należy

sporządzać i przechowywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Wymagane jest

używanie ochronnych okularów, masek i rękawiczek.

Jeżeli koncentrat leku CAMPTO lub roztwór rozcieńczony płynem do wlewu dostanie się na skórę,

należy go natychmiast dokładnie zmyć wodą z mydłem. Gdy dostanie się na błony śluzowe, należy je

natychmiast przepłukać wodą.

Tak jak inne leki do podawania dożylnego, roztwór leku CAMPTO musi być sporządzony z

zachowaniem zasad aseptyki.

W sposób aseptyczny pobrać z fiolki do kalibrowanej strzykawki wymaganą ilość leku CAMPTO

i dodać do 250 ml płynu infuzyjnego w butelce, lub pojemniku zawierającym 0,9% roztwór chlorku

sodu, lub 5% roztwór glukozy. Powstały roztwór dokładnie wymieszać i podać do żyły obwodowej,

lub centralnej. Leku nie należy podawać we wstrzyknięciu dożylnym, ani też we wlewie trwającym

krócej niż 30 minut lub dłużej niż 90 minut.

Jeśli pojawi się osad w fiolce lub w przygotowywanym roztworze do wlewu, leku nie należy podawać

pacjentom i trzeba go wyrzucić zgodnie ze standardowymi procedurami usuwania odpadów po lekach

cytostatycznych.

Usuwanie pozostałości leku i opakowań

Wszystkie materiały i sprzęt używane do przygotowania i podania leku należy zniszczyć zgodnie ze

standardowymi procedurami postępowania dotyczącymi usuwania odpadów po środkach

cytotoksycznych.