Calcium (o smaku wiśniowym)

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Calcium (o smaku wiśniowym) 114 mg Ca 2+/5 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • 114 mg Ca 2+/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Calcium (o smaku wiśniowym) 114 mg Ca 2+/5 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 150 ml, 5909990474813, OTC; 1 butelka 150 ml, 5909990654505, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04748
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Maść nagietkowa, maść

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY


20 g maści zawiera 1,4 g nalewki macierzystej z nagietka lekarskiego
(Calendula officinalis TM ). Produkt zawiera 4,2% (m/m) etanolu.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA


Maść

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE


Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Wskazania do stosowania

Stany zapalne skóry w tym wysypki, zadrapania skóry, a także po oparzeniach słonecznych
i odmrożeniach.

Dawkowanie i sposób podawania

Podanie zewnętrzne. Na miejsca chorobowo zmienione nanieść cienką warstwę maści
i delikatnie wcierać. Zabieg można powtarzać kilka razy dziennie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Nadwrażliwość na rośliny z rodziny astrowatych Asteraceae (wcześniej złożonych Compositae) np. rumianek, jeżówka, arnika (możliwe wystąpienie reakcji krzyżowej).

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku oparzeń słonecznych (promieniami UV) stosować dopiero po schłodzeniu oparzonej skóry. Produkt nie jest jałowy, nie stosować na uszkodzoną skórę.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak danych.

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży. U kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią można stosować lek tylko w małej ilości na małe powierzchnie ciała.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Maść nagietkowa nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane

Brak danych o występowaniu działań niepożądanych.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [aktualny adres, nr telefonu i faksu, adres e-mail] lub podmiotowi odpowiedzialnemu.

Przedawkowanie

Nie zaobserwowano przedawkowania leku.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE


Właściwości farmakodynamiczne

Brak danych.

Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

DANE FARMACEUTYCZNE


Wykaz substancji pomocniczych

Wazelina biała

Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

Okres ważności

2 lata

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w miejscu niedostępnym
i niewidocznym dla dzieci.

Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa w pudełku tekturowym.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.


PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Farmina sp. z o.o. ul. Lipska 44 30-721 Kraków

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr IL-4748/LN-H

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA


Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16 stycznia 1992 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO3