Calcium chloratum WZF

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Calcium chloratum WZF 67 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 67 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Calcium chloratum WZF 67 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 amp. 10 ml, 5909990477111, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04771
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CALCIUM CHLORATUM WZF, 67 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Calcii chloridum dihydricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Calcium chloratum WZF i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium chloratum WZF

Jak stosować lek Calcium chloratum WZF

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Calcium chloratum WZF

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Calcium chloratum WZF i w jakim celu się go stosuje

Lek zawiera wapnia chlorek w postaci roztworu do podawania dożylnego, który stosuje się:

w stanach niedoboru wapnia wymagających szybkiego uzupełnienia;

w zatruciach: antagonistami kanału wapniowego (jeśli dochodzi do zaburzeń krążenia: spadku

ciśnienia tętniczego, zaburzenia przewodnictwa), siarczanem magnezu, fluorkami i

szczawianami;

w resuscytacji krążeniowej;

w znacznej hiperkaliemii (zwiększonym stężeniu potasu we krwi) ze zmianami w EKG.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium chloratum WZF

Kiedy nie stosować leku Calcium chloratum WZF

jeśli pacjent ma uczulenie na wapnia chlorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta występuje hiperkalcemia (zbyt wysokie stężenie wapnia we krwi);

jeśli u pacjenta występuje hiperkalciuria (zbyt duże stężenie wapnia w moczu);

jeśli pacjent ma kamicę nerkową;

jeśli pacjent ma ostrą niewydolność nerek;

jeśli pacjent ma migotanie komór serca.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Calcium chloratum WZF należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą.

Jeżeli u pacjenta stwierdzono zmniejszone stężenie wapnia w surowicy wynikające z niewydolności

nerek, kwasicę oddechową lub niewydolność oddechową, nie zaleca się stosowania wapnia chlorku,

z uwagi na jego właściwości kwasowe.

Leku nie podawać podskórnie lub domięśniowo, ponieważ w miejscu podania może wystąpić

martwica tkanek.

Lek podawać powoli do dużych żył centralnych, aby uniknąć podrażnienia żył i zapobiec wystąpieniu

działań niepożądanych.

Po wstrzyknięciu leku może wystąpić obniżenie ciśnienia tętniczego.

Podanie leku ze zbyt dużą szybkością i (lub) w zbyt dużych dawkach, prowadzących do wystąpienia

dużych stężeń wapnia we krwi docierającej do serca, może spowodować ryzyko wystąpienia utraty

przytomności z przyczyn sercowych.

Dzieci

U niemowląt leku nie należy wstrzykiwać do żył znajdujących się na głowie. Nie podawać leku

doustnie niemowlętom, ponieważ może wystąpić ciężkie podrażnienie przewodu pokarmowego.

Calcium chloratum WZF a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podawanie dożylne soli wapnia pacjentom przyjmującym glikozydy nasercowe (np. digoksynę)

grozi wywołaniem groźnych zaburzeń rytmu serca. Jeśli podanie leku w takim przypadku jest

konieczne, należy podawać go powoli w małych porcjach, najlepiej we wlewie kroplowym

w warunkach oddziału intensywnej terapii.

Tiazydowe leki moczopędne (np. hydrochlorotiazyd) stosowane w leczeniu nadciśnienia mogą

nasilać ryzyko wystąpienia zwiększonego stężenia wapnia w surowicy powyżej normy

fizjologicznej (hiperkalcemii).

Bisfosfoniany (pochodne kwasu bisfosfoniowego) stosowane w leczeniu osteoporozy lub

choroby Pageta mogą oddziaływać z wapnia chlorkiem, czego skutkiem jest zmniejszenie

wchłaniania bisfosfonianów.

Sole wapnia zmniejszają wchłanianie antybiotyków z grupy tetracyklin.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży, jeśli w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad

potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Wapnia

chlorek przenika do mleka kobiecego w tak małych ilościach, że nie wywiera to wpływu na

karmione dziecko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wywiera wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3.

Jak stosować lek Calcium chloratum WZF

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie jest indywidualne, zależne od stopnia niedoboru wapnia. Lek należy podawać powoli,

z szybkością 1 do 2 ml/min. W przypadku wystąpienia u pacjenta niekorzystnych objawów, należy

zaprzestać podawania leku. Wznowienie podawania jest możliwe po ustąpieniu objawów. Po

wstrzyknięciu leku pacjent powinien przez kilka minut pozostać w pozycji leżącej.

Lek jest przeznaczony wyłącznie do podawania dożylnego

. Leku nie należy podawać podskórnie lub

domięśniowo, ponieważ w miejscu podania może wystąpić martwica tkanek.

Roztwór przeznaczony do podania powinien mieć temperaturę pokojową.

Stany niedoboru wapnia wymagające szybkiego uzupełnienia

Dorośli

Od 5 do 10 ml roztworu (2,3 mmol do 4,6 mmol jonów wapnia) podać bardzo powoli dożylnie.

Kolejną dawkę można podać po przerwie trwającej 1 do 3 dni, w zależności od odpowiedzi pacjenta

i (lub) wyników oznaczeń stężenia wapnia w surowicy. W przypadku zwiększonego wydalania

wapnia, może być konieczne powtórzenie dawki.

Dzieci

0,2 ml/kg mc./dawkę (0,092 mmol jonów wapnia/kg mc./dawkę) roztworu bardzo powoli dożylnie.

Maksymalna dawka 1 do 10 ml na dobę.

Zatrucia

antagonistami wapnia (jeśli dochodzi do zaburzeń krążenia: spadku ciśnienia

tętniczego, zaburzeń przewodnictwa), siarczanem magnezu, fluorkami lub szczawianami

Dorośli

Początkowo 5 ml roztworu (2,3 mmol jonów wapnia) podane natychmiast po stwierdzeniu zatrucia.

Jeśli zachodzi potrzeba, dawkę można powtarzać.

Resuscytacja krążeniowa

Dorośli:

od 5 do 10 ml roztworu (2,3 mmol do 4,6 mmol jonów wapnia) podawać bardzo powoli

dożylnie.

Znaczna hiperkaliemia ze zmianami w EKG

Dorośli:

wapnia chlorek powinien być podawany wyłącznie pod kontrolą EKG.

Uwaga:

wapnia chlorek nie powinien być mieszany z węglanami, fosforanami, siarczanami,

winianami, tetracyklinami w roztworach przeznaczonych do podawania parenteralnego.

Instrukcja otwierania ampułki

Przed otwarciem ampułki należy upewnić się, że cały roztwór znajduje się w dolnej części ampułki.

Można delikatnie potrząsnąć ampułką lub postukać w nią palcem, aby ułatwić spłynięcie roztworu.

Na każdej ampułce umieszczono kolorową kropkę (patrz rysunek 1.) jako oznaczenie znajdującego się

poniżej niej punktu nacięcia.

- Aby otworzyć ampułkę należy trzymać ją pionowo, w obu dłoniach, kolorową kropką do siebie -

patrz rysunek 2. Górną część ampułki należy uchwycić w taki sposób, aby kciuk znajdował się

powyżej kolorowej kropki.

- Nacisnąć zgodnie ze strzałką umieszczoną na rysunku 3.

Ampułki są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku, należy je otwierać bezpośrednio przed

użyciem. Pozostałą zawartość niezużytego produktu należy zniszczyć zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium chloratum WZF

Podawanie dużych dawek soli wapnia może prowadzić do wystąpienia hiperkalcemii; objawy

hiperkalcemii obejmują: utratę łaknienia, nudności, wymioty, zaparcia, bóle brzucha, osłabienie

mięśni, zaburzenia psychiczne, wzmożone pragnienie, wielomocz, kamicę nerkową, a w ciężkich

przypadkach także zaburzenia rytmu serca i śpiączkę.

Leczenie podejmowane przez personel medyczny polega na nawodnieniu pacjenta, podaniu

diuretyków pętlowych, związków chelatujących, kalcytoniny i kortykosteroidów. Należy często,

w równych odstępach czasu, określać stężenie wapnia w surowicy, w celu dostosowania leczenia do

stanu pacjenta.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wstrzyknięcie soli wapnia może powodować działanie drażniące. Domięśniowe i podskórne podanie

leku wiąże się ze szczególnym zagrożeniem wystąpienia takiego działania i jest przeciwwskazane.

Podczas pozajelitowego stosowania soli wapnia obserwowano zwapnienia tkanek miękkich.

Podawanie dużych dawek soli wapnia może prowadzić do wystąpienia hiperkalcemii (patrz punkt

„Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium chloratum WZF”).

Zbyt szybkie wstrzyknięcie dożylne soli wapnia może także prowadzić do wystąpienia hiperkalcemii,

a ponadto uczucia smaku kredy w ustach, uderzeń gorąca, rozszerzenia naczyń obwodowych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Calcium chloratum WZF

Nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Substancją czynną leku jest wapnia chlorek dwuwodny. Każdy ml roztworu zawiera 67 mg

wapnia chlorku dwuwodnego, co odpowiada 0,46 mmol (18,3 mg) jonów wapnia.

Pozostałe składniki to: sodu wodorotlenek 10% lub kwas solny 10% (do ustalenia pH), woda do

wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Calcium chloratum WZF i co zawiera opakowanie

10 ampułek po 10 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: