Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) 116 mg Ca 2+/5 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • 116 mg Ca 2+/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) 116 mg Ca 2+/5 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 150 ml, 5909990685417, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 06854
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

(Calcii glubionas, Calcii lactobionas)

116 mg jonów wapnia / 5 ml, syrop

Należy uważnie całą zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja , należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 5 dni u osób dorosłych i po 3 dniach u dzieci nie nastąpiła poprawa lub pacjent

czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

Jak przyjmować lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) i w jakim celu się go stosuje

Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) jest syropem zawierającym 116 mg jonów wapnia w 5 ml

syropu.

Syrop Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) wskazany jest:

- w celu uzupełniania niedoborów wapnia, zwłaszcza w stanach zwiększonego zapotrzebowania

(ciąża, karmienie piersią, okresy intensywnego wzrostu u dzieci, rekonwalescencja, złamanie kości,

krzywica);

- wspomagająco w leczeniu chorób alergicznych, infekcji górnych dróg oddechowych, osteoporozy.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

Kiedy nie przyjmować leku Calcium Aflofarm (o smaku bananowym):

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta występuje hiperkalcemia (zbyt duże stężenie wapnia we krwi), hiperkalciuria

(zbyt duże stężenie wapnia w moczu), galaktozemia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) należy omówić to z

lekarzem lub farmaceutą.

1

Lek zawiera wapń. Ze względu na ryzyko przedawkowania przed użyciem należy sprawdzić, czy inne

przyjmowane leki nie zawierają wapnia.

Pacjenci z predyspozycją do tworzenia się kamieni nerkowych, chorobami nerek, chorobami serca,

przed zastosowaniem leku powinni poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jednoczesne stosowanie glikozydów nasercowych i związków wapnia zwiększa ryzyko wystąpienia

zaburzeń rytmu serca. Nie należy podawać z dużymi dawkami witaminy D

ani podczas stosowania

antybiotyków z grupy tetracyklin i tiazydowych leków moczopędnych (np. chlorotiazyd).

Lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanychprzez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli przyjmuje którykolwiek z niżej wymienionych leków

lub produktów spożywczych.

Związki wapnia zmniejszają m.in. wchłanianie tetracyklin, fluorochinolonów, związków

fluoru, sulfasalazyny.

Należy zachować trzy godziny odstępu pomiędzy podawaniem preparatów wapnia

i innych leków.

Jednoczesne przyjmowanie soli wapnia i tiazydowych leków moczopędnych może być

przyczyną wystąpienia objawów zespołu mleczno-alkalicznego (hiperkalcemia, zasadowica

metaboliczna, niewydolność nerek).

Witamina D

, glikokortykosteroidy, parathormon, kwas cytrynowy oraz kwaśny odczyn

treści pokarmowej zwiększają wchłanianie soli wapnia.

Nadmiar lipidów, zasadowy odczyn treści pokarmowej, fityniany (produkty zbożowe),

szczawiany (szpinak, rabarbar) i fosforany zmniejszają wchłanianie soli wapnia.

Jednoczesne stosowanie glikozydów nasercowych i związków wapnia zwiększa ryzyko

wystąpienia zaburzeń rytmu serca.

Duże dawki wapnia, zwłaszcza w skojarzeniu z witaminą D

, mogą osłabić działanie

werapamilu i innych leków blokujących kanał wapniowy (leki stosowane w nadciśnieniu

i chorobach serca).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wywiera wpływu.

Lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) zawiera sacharozę

Syrop zawiera sacharozę w ilości 1,53 g w 5 ml produktu. Jeżeli stwierdzono wcześniej

u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, powinien on skontaktować się z lekarzem przed

przyjęciem leku.

3.

Jak przyjmować lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

Podanie doustne. Do opakowania dołączona jest miarka.

Zalecana dawka to:

- dzieci w wieku od 2 do 11 lat - 2,5 do 5 ml syropu 2 razy dziennie;

- dzieci w wieku od 12 do 17 lat - 5 do 10 ml syropu 2 do 3 razy dziennie;

2

- dorośli - 15 ml syropu 2 do 3 razy dziennie.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, nawet gdy samopoczucie pacjenta jest

dobre.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć kolejną dawkę

o wyznaczonej porze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane

,

chociaż nie u każdego one wystąpią.

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo - jelitowe.

U chorych z niewydolnością nerek może dochodzić do hiperkalcemii, której objawami są brak

łaknienia, zaburzenia żołądkowo - jelitowe, osłabienie mięśniowe, wielomocz.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25ºC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąćleki, których sie już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

3

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

- Substancją czynną leku jest wapnia glukonolaktobionian i wapnia laktobionian.

- 5 ml syropu zawiera 116 mg jonów wapnia w postaci wapnia glukonolaktobionianu i wapnia

laktobionianu.

- Pozostałe składniki to: sacharoza, kwas propionowy, sodu benzoesan (E 211), aromat bananowy AR

0476 G, kwas solny 10%, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) i co zawiera opakowanie

Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) to syrop o zabarwieniu żółto-brunatnym, bananowym

zapachu i słodkim, bananowym smaku.

Opakowanie leku to szklana butelka zawierająca 150 ml syropu, z aluminiową zakrętką oraz miarką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

tel.(42) 22-53-100

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4