Buscolysin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Buscolysin 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 20 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Buscolysin 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 amp. 1 ml, 5909990286614, Rp; 100 amp. 1 ml, 5909990286621, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02866
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta

Buscolysin

20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań,

(Hyoscini butylbromidum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie objawy niepożądane

nie wymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Buscolysin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Buscolysin

Jak zażywać lek Buscolysin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Buscolysin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Buscolysin i w jakim celu się go stosuje

Buscolysin

wykazuje

podobną

atropiny

aktywność

parasympatykolityczną,

jednak

działając

obwodowo pozbawiony jest ośrodkowych objawów jej oddziaływania. W stosunku do atropiny działa

szybciej, ale krócej.

Buscolysin blokuje receptory muskarynowe, co powoduje zmniejszenie napięcia mięśni gładkich,

osłabienie motoryki przewodu pokarmowego i wydzielania żołądkowego, znosi ponadto skurcze dróg

żółciowych i moczowych.

Buscolysin stosowany jest w następujących przypadkach:

ostre stany skurczowe przewodu pokarmowego: skurcze przełyku, wpustu i odźwiernika, zaparcie

kurczowe, nadruchliwa dyskineza żółciowa,

zapalenie żołądka i dwunastnicy oraz wrzód żołądka i dwunastnicy,

kolka żółciowa,

ostre

stany

skurczowe

dróg

moczowych,

zwłaszcza

przebiegu

kamicy

nerkowej,

kolka

nerkowa, bolesne parcie na pęcherz moczowy,

pomocniczo

diagnostyce

radiologicznej

przewodu

pokarmowego

dróg

moczowych,

badaniach endoskopowych i towarzyszących im zabiegom oraz po zabiegach operacyjnych,

w położnictwie i ginekologii: skurcze kanału porodowego podczas porodu, połogowe zapalenie

macicy, usuwanie łożyska, miesiączkowanie bolesne kurczowe, wspomagająco podczas aborcji (w

początkowym etapie).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Buscolysin

Kiedy nie stosować leku Buscolysin

jeśli

pacjent

uczulenie

hioscynę

którykolwiek

pozostałych

składników

leku

(wymienionych w punkcie 6).

jeśli u pacjenta występuje:

nadwrażliwość na butylobromek hioscyny, atropinę lub którykolwiek składnik leku;

jaskra;

rozrost gruczołu krokowego z zatrzymaniem moczu;

przewężenie w obrębie przewodu pokarmowego;

zaburzenia rytmu serca (tachykardia);

dławica piersiowa;

niewydolność serca;

rozszerzenie okrężnicy;

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Buscolysin.

Butylobromek hioscyny może powodować zatrzymanie moczu lub pogorszenie stanu klinicznego,

zwłaszcza u osób w podeszłym wieku z następującymi schorzeniami: rozrost gruczołu krokowego bez

niedrożności, uropatia (utrudniony odpływ moczu) z niedrożności dróg moczowych, jak niedrożność

szyi pęcherza spowodowana rozrostem gruczołu krokowego. W takim przypadku należy zachować

szczególną ostrożność podczas stosowania leku.

Wskazana

jest

ostrożność

podczas

stosowania

leku

pacjentów

niedrożnością

mechaniczną

przewodu

pokarmowego

różnego

pochodzenia,

zwężenie

odźwiernika,

rozszerzenie

okrężnicy,

bowiem podawanie leku może prowadzić do zastoju treści żołądkowo-jelitowej, wzdęć i zatrucia, co w

konsekwencji prowadzi do zaostrzenia przebiegu wspomnianych schorzeń.

Należy

zachować

szczególną

ostrożność

podczas

stosowania

leku

osób

chorobami

serca,

zwłaszcza arytmią serca (tachykardia, tachyarytmia).

Leku nie należy podawać pacjentom chorym na jaskrę z zamkniętym kątem przesączania oraz chorym

z wysoką gorączką, z uwagi na to, iż butylobromek hioscyny działa hamująco na gruczoły potowe,

jego stosowanie może spowodować przegrzanie organizmu ze wszystkimi jego konsekwencjami.

pacjentów

objawami

suchości

jamie

ustnej,

wysychającym

nieżytem

nosa,

hipertonią

(wzmożone

napięcie

mięśniowe),

oraz

nadczynnością

tarczycy

należy

zachować

szczególną

ostrożność podczas stosowania leku.

W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów nadwrażliwości konieczne jest odstawienie leku.

Nie zaleca się podawania leku przez 24 godziny przed badaniem wydzielania kwasu żołądkowego.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania preparatu Buscolysin u dzieci poniżej 6 lat.

Inne leki a Buscolysin

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach lub o

zamiarze zastosowania innych leków.

preparaty

cholinomimetyczne

(pilokarpina

stosowany

leczeniu

jaskry)

oraz

leki

przeciwcholinoesterazowe

(galantamina,

fizostygmina,

pirydostygmina

leki

zwiększające

neuroprzekaźnictwo), antagonizują (hamują) działanie butylobromku hioscyny,

amantadyna

(lek

stosowany

chorobie

Parkinsona),

chinidyna

(lek

przeciwarytmiczny),

trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki (leki stosowane w leczeniu zaburzeń

psychicznych), związki przeciwhistaminowe (leki przeciwalergiczne) oraz leki przeciw chorobie

Parkinsona potęgują cholinolityczne działanie (działanie rozkurczające) butylobromku hioscyny,

butylobromek

hioscyny

może

osłabiać

perystaltykę

przewodu

pokarmowego,

opóźnia

wchłanianie i działanie farmakologiczne innych leków,

działanie butylobromku hioscyny powoduje w konsekwencji wzmożone wchłanianie i wzrost

stężenia digoksyny w surowicy (o ok. 1/3), co może prowadzić do względnego przedawkowania,

jednoczesne przyjmowanie kortykosteroidów (leków o działaniu m.in. przeciwzapalnym)

i butylobromku hioscyny prowadzi do zwiększonego ryzyka wzrostu ciśnienia śródgałkowego i

prawdopodobieństwo rozwoju jaskry,

wydalanie leku może być osłabione w wyniku stosowania środków alkalizujących mocz, m.in.

cytrynianów, itp.

równoczesne przyjmowanie butylobromku hioscyny z ketokonazolem (lek stosowany w leczeniu

grzybicy)

metoklopramidem

(lek

przeciwwymiotny)

może

prowadzić

zmniejszenia

działania terapeutycznego tych ostatnich,

jednoczesne podawanie inhibitorów MAO (leki przeciwdepresyjne) może hamować metabolizm

leków antycholinergicznych, w tym butylobromku hioscyny, przez co nasila się ich działanie

terapeutyczne i działania niepożądane.

Buscolysin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie dotyczy.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Badania eksperymentalne na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego

działania preparatu na ciążę, rozwój zarodka/płodu, poród ani rozwój poporodowy.

W trakcie ciąży lek może być stosowany jedynie w przypadku wskazań medycznych, pod kontrolą

lekarza, oraz jeżeli korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Substancja

czynna

leku

częściowo

przenika

mleka

matki.

Dlatego

jest

wskazane

jego

stosowanie w okresie karmienia piersią. Jeśli zastosowanie leku jest konieczne, należy zaprzestać

karmienia piersią. Butylobromek hioscyny może także zmniejszać wydzielanie mleka ze względu na

osłabione działanie gruczołów zewnątrzwydzielniczych.

Płodność

Brak jest informacji na temat jakichkolwiek działań niepożądanych produktu na zdolność rozmnażania

u zwierząt.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń akomodacji. Podczas leczenia preparatem

Buscolysin

należy

zatem

prowadzić

pojazdów

mechanicznych

obsługiwać

urządzeń

mechanicznych w ruchu, aż do uzyskania pełnej sprawności wzroku.

Buscolysin zawiera sód mniej niż 1 mmol (23 mg) na dawkę, co oznacza, że uznaje się iż produkt

leczniczy jest wolny od sodu

3.

Jak stosować lek Buscolysin

Dawkowanie i czas trwania leczenia określi lekarz.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. W

przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić sie do lekarza lub pielęgniarki.

Lekarz prowadzący określa dobową dawkę leku Buscolysin w zależności od nasilenia objawów

klinicznych oraz od towarzyszących schorzeń, jeśli takie występują.

Dorośli:

Jedna ampułka (20 mg) domięśniowo lub dożylnie, w razie konieczności co 30 minut można podawać

kolejne dawki. Wstrzyknięcie dożylne powinno być wykonane „powoli” (może dojść do znacznego

obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, a nawet wstrząsu spowodowanego podaniem butylobromku

hioscyny).

Maksymalna dawka dobowa u dorosłych wynosi 100 mg

Dzieci powyżej 6 lat:

Buscolysin podawać domięśniowo lub powoli dożylnie w dawce 5-10 mg, dwa do czterech razy na

dobę.

Sposób stosowania

Buscolysin należy podawać domięśniowo lub powoli dożylnie, a także jako dożylny wlew kroplowy.

Podanie domięśniowe u dzieci powyżej 6 roku życia, należy przeprowadzać powoli, przez co najmniej

1 minutę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Buscolysin

Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Przedawkowanie leku, w zależności od stopnia zatrucia charakteryzuje się następującymi objawami:

zaczerwienienie i suchość skóry, suchość błon śluzowych, rozszerzenie źrenic, zaburzenia rytmu

serca,

trudności

połykaniu,

neuropsychiczne

zaburzenia

(majaczenie,

omamy

wzrokowe,

pobudzenie i lęk, ataksja) aż do utraty przytomności, wysoka gorączka, zatrzymanie moczu, zapaść i

śpiączka.

W przypadku przedawkowania leku, pacjenta należy hospitalizować i zastosować leczenie objawowe

Objawy przedawkowania leku zmniejsza podanie leków parasympatykomimetycznych, takich jak

galantamina, fizostygmina.

W stanach ciężkiego zatrucia należy podać pacjentowi barbiturany i benzodiazepinę, oraz jeśli

wskazane - reanimować chorego.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej podano działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów.

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób):

- zaburzenia akomodacji oka

- tachykardia (serce bije szybciej niż zwykle)

- zawroty głowy

- suchość w jamie ustnej, zaparcia

Nieznana * (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

- wstrząs anafilaktyczny w tym przypadki śmiertelne, reakcje anafilaktyczne (ciężka reakcja

alergiczna, która powoduje obrzęk twarzy lub gardła), duszność (trudności w oddychaniu), reakcje

skórne (np. pokrzywka, wysypka, rumień, świąd) i inne reakcje nadwrażliwości

- rozszerzenie źrenic (rozszerzenie źrenicy oka), zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe,

- obniżenie ciśnienia krwi, zaczerwienienie skóry

- zatrzymanie moczu,

- zmniejszenie wydzielania potu.

Może wystąpić ból w miejscu wkłucia, szczególnie po podaniu domięśniowym.

Butylobromek hioscyny, substancja czynna produktu leczniczego Buscolysin, ze względu na

swoją strukturę chemiczną (czwartorzędowy związek amoniowy) nie powinien przenikać do

ośrodkowego układu nerwowego. Butylobromek hioscyny nie przenika bariery krew-mózg. Nie

można jednak całkowicie wykluczyć, że po podaniu produktu leczniczego Buscolysin nie

wystąpią zaburzenia psychiczne (np. dezorientacja).

*To działanie niepożądane zaobserwowano już po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek. Z

pewnością wynoszącą 95% można stwierdzić, że częstość występowania nie jest większa niż w

kategorii „często”,

może

być

mniejsza.

Dokładne

oszacowanie

częstości

występowania jest

niemożliwe, gdyż w czasie trwania badań klinicznych dane działanie niepożądane nie wystąpiło w

grupie 185 pacjentów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio

Departamentu

Monitorowania

Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al.

Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 49-21-301, fax (22) 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Buscolysin

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Buscolysin

Substancją czynną leku jest hioscyny butylobromek.

Jedna

ampułka

roztworu

wstrzykiwań

zawiera

hioscyny

butylobromku

(Hyoscini butylbromidum).

Pozostałe składniki leku to sodu chlorek i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Buscolysin i co zawiera opakowanie

Ampułki ze szkła oranżowego typ I w blistrze miękkim z foli PCV, umieszczone w tekturowym

pudełku wraz z ulotką dla pacjenta.

Wielkość opakowania:

1 blister po 10 ampułek w pudełku

10 blistrów po 10 ampułek w pudełku

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Sopharma Warszawa Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 136

02-305 Warszawa

Wytwórca:

SOPHARMA AD

16 Iliensko Shosse str.

1220 Sofia, Bułgaria

Data zatwierdzenia ulotki: 11.07.2017