Bobotic

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Bobotic 66,66 mg/ml krople doustne
 • Dawkowanie:
 • 66,66 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople doustne
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Bobotic 66,66 mg/ml krople doustne
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 30 ml, 5909990443611, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04436
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Bobotic, 66,66 mg/ml, krople doustne

Simeticonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Bobotic i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bobotic

Jak stosować lek Bobotic

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Bobotic

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Bobotic i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną w leku Bobotic jest symetykon, związek zmniejszający napięcie powierzchniowe,

ułatwiający

wydalanie

gazów.

Symetykon

zapobiega

tworzeniu

się

większych

konglomeratów

gazowo-śluzowych powodujących bolesne wzdęcia. Wzdęcia te mogą powstawać między innymi w

wyniku: połykania powietrza podczas jedzenia, spożywania ciężko strawnych posiłków, zażywania

leków zobojętniających sok żołądkowy (szczególnie zawierających węglany).

Symetykon po podaniu doustnym nie wchłania się z przewodu pokarmowego i jest wydalany z kałem

w postaci niezmienionej.

Wskazania do stosowania:

stany nadmiernego gromadzenia się gazów w obrębie przewodu pokarmowego (uczucie

pełności w jamie brzusznej, długotrwałe wzdęcia, bębnica pooperacyjna);

środek pomocniczy w przygotowaniu pacjentów do badań diagnostycznych jamy brzusznej,

takich jak

badania

radiologiczne

ultrasonograficzne

oraz

wziernikowanie

żołądka

dwunastnicy.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bobotic

Kiedy nie przyjmować leku Bobotic:

jeśli pacjent ma uczulenie na symetykon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienione w punkcie 6);

u niemowląt poniżej 28 dnia życia.

Inne leki i Bobotic

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a

także o lekach, które pacjent planuje stosować.

niektórych

doniesień

wynika,

symetykon

może

zaburzać

wchłanianie

doustnych

leków

przeciwzakrzepowych.

Stosowanie

symetykonu

może

dawać

fałszywie

ujemne

wyniki

testów

diagnostycznych z zastosowaniem żywicy gwajakowej, nie wpływa zaś na wyniki szybkiego testu

ureazowego (diagnostyka Helicobacter pylori).

Bobotic z jedzeniem i piciem

Podczas stosowania leku Bobotic nie należy pić napojów gazowanych.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Bobotic nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Bobotic zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3.

Jak stosować lek Bobotic

Lek Bobotic należy przyjmować zgodnie z zaleceniami. W razie wątpliwości należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

Lek należy podawać doustnie.

1 ml preparatu zawiera około 27 kropli.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to:

Stany nadmiernego gromadzenia się gazów w obrębie przewodu pokarmowego:

Dzieci od 28 dnia życia do 3 lat – 8 kropli (20 mg symetykonu) 4 razy na dobę

Dzieci od 3 lat do 6 lat – 14 kropli (35 mg symetykonu) 4 razy na dobę

Dzieci od 6 lat i dorośli – 16 kropli (40 mg symetykonu) 4 razy na dobę

Lek zwykle stosuje się po 3 głównych posiłkach oraz przed snem.

Przygotowanie do badań diagnostycznych:

Badanie radiologiczne i ultrasonograficzne przewodu pokarmowego

W przeddzień badania:

Dzieci od 28 dnia życia do 3 lat – 10 kropli (25 mg symetykonu) 2 razy na dobę

Dzieci od 3 lat do 6 lat – 16 kropli (40 mg symetykonu) 2 razy na dobę

Dzieci od 6 lat i dorośli – 20 kropli (50 mg symetykonu) 2 razy na dobę

Rano w dniu badania, na czczo, dawkę jednorazową powtórzyć.

Uwaga:

Przed użyciem lek dokładnie wymieszać kilkakrotnie wstrząsając butelką.

Bobotic można uprzednio wymieszać z niewielką ilością przegotowanej, ostudzonej wody, normalnie

stosowanej odżywki lub innego niegazowanego płynu.

Lek nie zawiera cukru, może być stosowany przez diabetyków.

Leczenie należy kontynuować do czasu ustąpienia dolegliwości.

W razie konieczności Bobotic może być podawany przez dłuższy okres czasu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bobotic

Nie odnotowano przypadków przedawkowania lub zatrucia lekiem.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Bobotic

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nie zanotowano działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Bobotic.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Bobotic

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Nie należy stosować leku Bobotic po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Bobotic

Substancją czynną leku jest symetykon (dimetykon aktywowany dwutlenkiem krzemu).

1 ml kropli zawiera 66,66 mg symetykonu.

Pozostałe składniki leku to: sacharyna sodowa, karmeloza sodowa, metylu parahydroksybenzoesan,

propylu parahydroksybenzoesan, kwas cytrynowy jednowodny, aromat malinowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Bobotic i co zawiera opakowanie

30 ml kropli w butelce ze szkła brunatnego w tekturowym pudełku

Rozpoczęte opakowanie należy zużyć w ciągu 2 miesięcy.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Medana Pharma SA

ul. Władysława Łokietka 10

98 – 200 Sieradz

tel.

43/8299207

Data ostatniej aktualizacji ulotki: