Biosteron

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Biosteron 10 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 10 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Biosteron 10 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990958016, OTC; 60 tabl., 5909990958023, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09580
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Biosteron, 10 mg, tabletki

Biosteron, 25 mg, tabletki

(Dehydroepiandrosteronum)

<logo podmiotu odpowiedzialnego>

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli po kilku tygodniach nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest Biosteron i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Biosteron

Jak stosować Biosteron

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Biosteron

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Biosteron i w jakim celu się go stosuje

Substancją

czynną

leku

Biosteron

jest

dehydroepiandrosteron

(DHEA),

który

jest

hormonem

steroidowym wytwarzanym w nadnerczach i uwalnianym do krwi.

W różnych tkankach DHEA ulega przemianie do aktywnych hormonów płciowych: estrogenów

i androgenów.

Największe stężenia DHEA w surowicy występują w okresie młodości (2 i 3 dekada życia), po czym

następuje powolny spadek, do ok. 10-20% u osób w wieku 80 lat.

Niedobór DHEA może być przyczyną niekorzystnych zjawisk związanych z procesem starzenia się

jak np.:

osłabienie pamięci, sprawności intelektualnej, zdolności koncentracji;

pogorszenie samopoczucia i depresja;

dolegliwości psychiczne i fizyczne związane z okresem menopauzy u kobiet i andropauzy u

mężczyzn;

zmniejszenie siły mięśni, uczucie nadmiernego zmęczenia, zespół przewlekłego zmęczenia;

zmniejszenie odporności na stres;

spadek popędu płciowego i zmniejszenie sprawności seksualnej;

otyłość, zmniejszona wrażliwość tkanek na insulinę, która może powodować cukrzycę;

miażdżyca;

zaburzenia snu;

spadek odporności organizmu na zakażenia wirusowe i bakteryjne.

Uzupełnienie niedoboru DHEA może przeciwdziałać wyżej wymienionym procesom i zjawiskom,

a w efekcie poprawiać stan zdrowia i jakość życia starzejących się osób.

Wskazania do stosowania

Biosteron jest wskazany w celu uzupełniania niedoborów dehydroepiandrosteronu (DHEA).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Biosteron

Kiedy nie stosować leku Biosteron:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którykolwiek

z pozostałych składników leku Biosteron;

jeśli u pacjenta występuje rak piersi, jajnika lub inny nowotwór zależny od estrogenów;

jeśli u pacjenta występuje łagodny rozrost i rak gruczołu krokowego, rak sutka u mężczyzn;

jeśli pacjent choruje na ciężką niewydolność wątroby;

jeśli pacjent choruje na ciężką niewydolność nerek;

w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

U pacjentów w wieku poniżej 40 lat przyjmowanie leku Biosteron należy omówić z lekarzem.

Jeśli wystąpią nasilone działania niepożądane należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią działania niepożądane, takie jak trądzik lub przetłuszczanie się skóry, należy

odstawić lek na 2-3 tygodnie. Po tym czasie można kontynuować leczenie stosując mniejszą

dawkę niż poprzednio, przy czym zalecana jest rozmowa z lekarzem. Jeśli działania niepożądane

wystąpią ponownie, leku nie należy przyjmować.

Biosteron nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Biosteron a inne leki

Stosowanie leku Biosteron jednocześnie z hormonalną terapią zastępczą (HTZ) może prowadzić do

zwiększenia stężenia i nadmiaru estrogenów. W związku z tym lek nie powinien być przyjmowany

przez kobiety otrzymujące HTZ.

Leku Biosteron nie powinni przyjmować mężczyźni leczeni testosteronem, ze względu ma możliwość

nasilenia działania.

DHEA może osłabiać działanie niektórych leków, takich jak:

leki przeciwdrgawkowe (np. karbamazepina, kwas walproinowy);

leki psycholeptyczne (pochodne fenotiazyny, diazepiny i oksazepiny).

Nie zaleca się stosowania leku Biosteron z wymienionymi lekami z powodu możliwości zmniejszenia

ich skuteczności.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty

.

Biosteron z jedzeniem i piciem

Biosteron należy przyjmować z posiłkiem, aby przyspieszyć jego wchłanianie.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Biosteron jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

W przypadku, gdy kobieta przyjmująca Biosteron zajdzie w ciążę, powinna odstawić lek i jak

najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie badano wpływu leku Biosteron na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Biosteron zawiera laktozę

Jeżeli

stwierdzono

wcześniej

pacjenta

nietolerancję

niektórych

cukrów,

pacjent

powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Biosteron

Biosteron należy przyjmować raz na dobę, rano, zgodnie z naturalnym rytmem wydzielania DHEA.

Lek należy przyjmować z posiłkiem, aby ułatwić jego wchłanianie.

Zalecana początkowa, jednorazowa dawka dobowa DHEA dla kobiet wynosi 5 mg, a dla mężczyzn

10 mg. Początkową dawkę leku należy stopniowo zwiększać (o 5 do 10 mg co 2 tygodnie).

Maksymalna dawka dobowa DHEA zalecana kobietom wynosi 25 mg, a mężczyznom 50 mg.

Efekt działania leku nie jest natychmiastowy i występuje po kilku tygodniach przyjmowania, dlatego

Biosteron jest przeznaczony do długotrwałego stosowania.

W przypadku konieczności stosowania dawek większych niż 25 mg na dobę u kobiet i 50 mg na dobę

u mężczyzn

(tylko

przepisu

lekarza)

należy

regularnie

oznaczać

stężenie

DHEA

osoczu

i odpowiednio często wykonywać badania lekarskie.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku wymagają z reguły większych dawek leku z powodu zmniejszonego

wytwarzania DHEA. Stosowanie dawek większych niż zalecane należy jednak poprzedzić rozmową z

lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Biosteron nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Biosteron

Nie są znane przypadki ostrego przedawkowania DHEA u ludzi.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Biosteron

Biosteron służy do długotrwałego uzupełniania niedoboru DHEA i pominięcie pojedynczej dawki nie

wiąże się z istotnym zmniejszeniem skuteczności leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty

.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Prawidłowo stosowany Biosteron jest lekiem bezpiecznym i bardzo dobrze tolerowanym. Działania

niepożądane

występują

rzadko,

zależą

dawki

leku

przemijają

zaniechaniu

terapii.

Prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych jest większe u kobiet niż u mężczyzn.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo częste (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

wzrost potliwości, zmiany łojotokowe skóry twarzy, świąd skóry głowy, trądzik skóry twarzy lub

łagodne trądzikowate zapalenie skóry oraz u kobiet umiarkowanie nasilone nadmierne owłosienie

(hirsutyzm).

Rzadkie (występujące u więcej niż 1 na 10 000 i u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

ból głowy, niepokój, zmiany nastroju, powiększenie i tkliwość sutków u mężczyzn, zaburzenia

miesiączkowania u kobiet.

Bardzo rzadkie (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

bezsenność, mania, niezagrażające życiu zaburzenia rytmu pracy serca, ustępujące po odstawieniu

DHEA i zastosowaniu odpowiedniego leku (z grupy beta-adrenolityków).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli

wystąpią

jakiekolwiek

objawy

niepożądane,

wszelkie

objawy

niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów

Medycznych

Produktów

Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Biosteron

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu

ochrony przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę,

usunąć

leki,

których

się

już

używa.

Takie

postępowanie

pomoże

chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Biosteron

Substancją czynną leku jest dehydroepiandrosteron (DHEA) w ilości 10 mg lub 25 mg.

Biosteron

tabletki

zawiera:

krzemionkę

koloidalną

bezwodną,

celulozę

mikrokrystaliczną, laktozę jednowodną, kroskarmelozę sodową, magnezu stearynian.

Jak wygląda Biosteron i co zawiera opakowanie

Tabletki są białe, okrągłe, obustronnie wypukłe o gładkiej powierzchni.

Tabletki o mocy 10 mg mają kreskę dzielącą po jednej stronie tabletki, umożliwiającą przyjęcie

połowy dawki, czyli 5 mg.

Opakowanie

stanowi

pojemnik

polietylenu

polietylenowym

wieczkiem

zaopatrzonym

zabezpieczenie, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 30 lub 60 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

ul. Ostrzykowizna 14A

05-170 Zakroczym

Tel. (022) 785 20 69

Fax: (022) 785 20 69 wew. 106

Data ostatniej aktualizacji ulotki: