Betaloc

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Betaloc 1 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 1 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Betaloc 1 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 5 amp. 5 ml, 5909990233519, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02335
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Betaloc, 1 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Metoprololi tartras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Betaloc i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Betaloc

Jak stosować lek Betaloc

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Betaloc

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Betaloc i w jakim celu się go stosuje

Metoprolol, substancja czynna leku Betaloc, należy do grupy leków nazywanych lekami blokującymi

receptory β-adrenergiczne (β-adrenolityki). Działanie leku polega na blokowaniu receptorów β

znajdujących się w sercu, co objawia się zmniejszeniem częstości rytmu serca i kurczliwości mięśnia

sercowego i w konsekwencji prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego.

Wskazania do stosowania leku Betaloc:

Leczenie częstoskurczów, szczególnie nadkomorowych.

Wczesne zastosowanie leku Betaloc we wstrzyknięciu dożylnym u pacjentów z ostrym zawałem

mięśnia sercowego zmniejsza obszar zawału i ryzyko wystąpienia migotania komór. Zmniejszenie

nasilenia bólu po zastosowaniu leku, może zmniejszyć konieczność stosowania leków

przeciwbólowych z grupy opioidów.

Zastosowanie leku Betaloc w ostrym zawale mięśnia sercowego zmniejsza śmiertelność.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Betaloc

Kiedy nie stosować leku Betaloc

jeśli pacjent ma uczulenie na metoprololu winian lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6).

jeśli pacjent ma uczulenie na inne leki blokujące receptory β-adrenergiczne, np. atenolol,

propranolol.

jeśli u pacjenta występuje:

wstrząs kardiogenny,

zespół chorego węzła zatokowego (chyba że wszczepiony jest rozrusznik serca),

blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia (stan, który może być leczony

wszczepieniem rozrusznika),

niewyrównana niewydolność serca (duszność, obrzęk okolicy kostek),

bradykardia (zwolnienie rytmu serca poniżej 45 skurczów na minutę),

bardzo niskie ciśnienie tętnicze, które może powodować omdlenie,

ciężkie zaburzenia krążenia w tętnicach obwodowych,

kwasica metaboliczna,

nieleczony guz chromochłonny nadnerczy,

podejrzenie świeżego zawału mięśnia sercowego, jeśli czynność serca jest wolniejsza niż

45 skurczów na minutę, odstęp PQ jest dłuższy niż 0,24 s lub ciśnienie skurczowe jest

mniejsze niż 100 mmHg.

jeśli pacjentowi podawane są (krótko- lub długotrwale) leki o działaniu inotropowym,

pobudzające receptory β-adrenergiczne.

Ostrzeżenia i środki ostrożnosci

Przed rozpoczęciem stosowania leku Betaloc należy omówić to z lekarzem. Należy poinformować

lekarza, jeśli u pacjenta występuje:

astma oskrzelowa, świszczący oddech lub inne, podobne zaburzenia oddychania albo reakcje

alergiczne, np. na jad owadów, pokarm lub inne substancje. Jeśli u pacjenta kiedykolwiek

wystąpił napad astmatyczny lub świszczący oddech – nie należy stosować tego leku bez

konsultacji z lekarzem,

ból w klatce piersiowej, spowodowany dławicą Prinzmetala,

zaburzenia krążenia lub niewydolność serca,

choroba wątroby,

blok serca I˚ (zaburzenia przewodzenia w sercu),

chromanie przestankowe (męczenie się i słabnięcie jednej lub nóg podczas chodzenia),

cukrzyca (lekarz może zalecić zmianę dawek leków przeciwcukrzycowych),

nadczynność tarczycy – lek Betaloc może maskować objawy,

guz chromochłonny nadnerczy,

łuszczyca.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących

w przeszłości.

Przed planowanym znieczuleniem należy poinformować dentystę lub anestezjologa o leczeniu lekiem

Betaloc.

Betaloc a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Szczególnie należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę o przyjmowaniu któregokolwiek

z następujących leków:

klonidyna (stosowana w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego lub migreny). W przypadku

jednoczesnego leczenia klonidyną i lekiem Betaloc, nie należy przerywać stosowania

klonidyny bez konsultacji z lekarzem. Jeśli konieczne będzie przerwanie stosowania

klonidyny lub leku Betaloc, lekarz poinformuje pacjenta, jak należy to zrobić.

terbinafina, propafenon i difenhydramina

leki obniżające ciśnienie tętnicze (pochodne dihydropirydyny np. amlodypina,

trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne)

leki blokujące zwoje współczulne, sympatykomimetyki (mogą znajdować się m.in. w składzie

niektórych leków stosowanych w przeziębieniu)

β-adrenolityki (np. w postaci kropli do oczu, stosowanych m.in. w leczeniu jaskry - tymolol)

inhibitory monoaminooksydazy

werapamil, diltiazem, nifedypina (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i bólu

w klatce piersiowej)

chinidyna, amiodaron lub glikozydy naparstnicy (stosowane w leczeniu chorób serca)

hydralazyna (stosowana w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi)

cymetydyna (lek stosowany w chorobie wrzodowej żołądka)

ryfampicyna (stosowana w zakażeniach bakteryjnych)

adrenalina (lek stymulujący serce)

indometacyna, celekoksyb – leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, stosowane np. w przypadku

zapalenia stawów)

leki z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (np. paroksetyna,

fluoksetyna i sertralina, stosowane w leczeniu depresji)

fenotiazyna (stosowana w leczeniu zaburzeń psychicznych)

barbiturany (leki uspokajające i przeciwpadaczkowe)

insulina lub inne leki przeciwcukrzycowe (może być konieczna zmiana ich dawkowania)

lidokaina (lek miejscowo znieczulający)

pochodne ergotaminy (leki stosowane w leczeniu migreny).

Należy również poinformować lekarza o niepokojących reakcjach, które występowały po zażyciu

innych leków.

Betaloc z jedzeniem, piciem lub alkoholem

Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę o spożywaniu alkoholu przed podaniem leku Betaloc.

Alkohol może wpływać na działanie leku Betaloc.

Dzieci i młodzież

Doświadczenia ze stosowaniem leku Betaloc u dzieci są niewielkie.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna

poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Leku Betaloc nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że korzyści wynikające z jego zastosowania

są większe niż ryzyko dla płodu.

-adrenolityki w tym metoprolol mogą powodować uszkodzenie

płodu i przedwczesny poród.

Jeśli kobieta leczona lekiem Betaloc zajdzie w ciążę, powinna jak najszybciej poinformować o tym

lekarza.

Karmienie piersią

Leku Betaloc nie należy stosować w okresie karmienia piersią, chyba że korzyści wynikające z jego

zastosowania są większe niż ryzyko dla dziecka karmionego piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Należy sprawdzić, jaka jest indywidualna reakcja pacjenta po zażyciu leku Betaloc, ponieważ

u niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy lub objawy zmęczenia zaburzające sprawność

psychofizyczną.

3.

Jak stosować lek Betaloc

Lek Betaloc przeznaczony jest do stosowania w szpitalu i powinien być podawany przez personel

mający doświadczenie w leczeniu tym produktem.

Lek będzie podawany dożylnie.

O ilości podanego leku zadecyduje lekarz. Ilość podanego leku zależy od rodzaju schorzenia.

Dawkowanie w przypadku częstoskurczów

Początkowo podaje się dożylnie 5 mg metoprololu z szybkością od 1 mg do 2 mg na minutę.

Dawka ta może być powtórzona w 5-minutowych odstępach aż do uzyskania oczekiwanego skutku

klinicznego. Całkowita dawka 10 mg do 15 mg jest zwykle wystarczająca. Maksymalna zalecana

dawka leku Betaloc wynosi 20 mg.

Dawkowanie w zawale mięśnia sercowego

Betaloc we wstrzyknięciu dożylnym powinien być zastosowany jak najszybciej od wystąpienia

objawów zawału mięśnia sercowego. Leczenie należy rozpocząć na oddziale kardiologicznym lub

podobnym niezwłocznie po ustabilizowaniu stanu hemodynamicznego pacjenta. Należy podać trzy

razy 5 mg we wstrzyknięciach w bolusie, w odstępach co 2 minuty w zależności od stanu

hemodynamicznego pacjenta.

U pacjentów, którzy tolerowali całkowitą dawkę dożylną (15 mg), po upływie 15 minut od podania

ostatniej dawki dożylnie należy podać 50 mg metoprololu winianu doustnie lub odpowiadającą dawkę

metoprololu bursztynianiu i kontynuować podawanie doustnie przez 48 godzin.

Zalecana dawka podtrzymująca metoprololu winianiu wynosi 100 mg dwa razy na dobę (rano

i wieczorem) lub 200 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.. U pacjentów, którzy nie tolerowali

pełnej dawki dożylnej (15 mg) leku Betaloc, należy doustne leczenie rozpoczynać ostrożnie od

połowy zalecanej dawki doustnej.

Zastosowanie większej lub mniejszej niż zalecana dawki leku Betaloc

Lek Betaloc jest podawany przez lekarza, jest więc mało prawdopodobne, aby doszło do

przedawkowania metoprololu. W razie przypadkowego podania dawki leku większej niż zalecana

stosuje się leczenie podtrzymujące i objawowe, w tym kontrolę czynności układu krążenia, układu

oddechowego, nerek oraz stężenia glukozy i elektrolitów we krwi.

Lek Betaloc nie jest usuwany przez hemodializę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Betaloc jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do

lekarza.

Przerwanie stosowania leku Betaloc

Nie należy ani samodzielnie przerywać leczenia β-adrenolitykami ani zmieniać dawki leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej wymieniono działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania tego leku.

Bardzo często (mogą wystąpić u co najmniej 1 na 10 pacjentów)

- zmęczenie

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

- zawroty głowy

- ból głowy

- zwolnienie czynności serca; należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza, bo może on

zmniejszyć dawkę leku lub stopniowo zaprzestać podawania leku

- kołatanie serca

- zmiany ciśnienia tętniczego związane ze zmianą pozycji ciała (bardzo rzadko z omdleniem)

- duszność podczas wysiłku

- nudności

- ból brzucha

- biegunka

- zaparcie

- uczucie ziębnięcia rąk i stóp

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

- depresja

- bezsenność

- koszmary senne

- zaburzenia koncentracji

- senność

- uczucie pieczenia, mrowienia lub drętwienia (parestezja)

- nasilenie istniejącej niewydolności serca

- zaburzenia przewodzenia w sercu, stwierdzane w EKG (blok serca I˚)

- gwałtowne obniżenie ciśnienia tętniczego podczas zawału (wstrząs kardiogenny)

- skurcz oskrzeli

- wymioty

- wysypka skórna

- nasilone pocenie

- kurcze mięśni

- ból zamostkowy

- obrzęki

- zwiększenie masy ciała

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

- nerwowość

- stany lękowe

- zaburzenia widzenia

- suchość i (lub) podrażnienie oczu

- zapalenie spojówek

- zaburzenia przewodzenia w sercu, zaburzenia rytmu serca, nasilenie istniejącego bloku

przedsionkowo-komorowego

- zblednięcie, zasinienie, a następnie zaczerwienienie palców z towarzyszącym zdrętwieniem i bólem

(zespół Raynauda)

- nieżyt błony śluzowej nosa

- suchość błony śluzowej jamy ustnej

- wypadanie włosów

- zaburzenia erekcji (impotencja)

- zaburzenia czynności wątroby (stwierdzane w badaniach krwi)

- dodatnie miano przeciwciał przeciwjądrowych (przeciwciała wykorzystywane w rozpoznawaniu

chorób tkanki łącznej)

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

- zgorzel (martwica tkanek) u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego

- zmniejszona liczba płytek krwi, co może powodować łatwe powstawanie siniaków

- splątanie

- omamy

- utrata lub zaburzenia pamięci

- zaburzenia smaku

- szum uszny

- nasilenie chromania przestankowego (ból nóg podczas chodzenia)

- zapalenie wątroby

- nadwrażliwość na światło

- zaostrzenie łuszczycy

- ból stawów

Stany mogące ulec pogorszeniu

Podczas stosowania tego leku, mogą ulec nasileniu następujące stany:

duszność, uczucie zmęczenia lub obrzęk okolicy kostek (w przypadku zawału serca). Są to

niezbyt częste działania niepożądane, występujące u mniej niż 1 na 100 osób.

łuszczyca (choroba skóry), zaburzenia krążenia krwi. Są to rzadko występujące działania

niepożądane, stwierdzane u mniej niż 1 na 10 000 osób.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Betaloc

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności, który jest podany na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Betaloc

Substancją czynną leku jest metoprololu winian. Jeden mililitr roztworu zawiera 1 mg metoprololu

winianu.

Pozostałe składniki to sodu chlorek i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Betaloc i co zawiera opakowanie

5 ampułek po 5 ml.

Ampułka z bezbarwnego szkła w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

AstraZeneca AB

S-151 85 Sodertalje

Szwecja

Wytwórca

CENEXI

52 Rue Marcel et Jacques Gaucher

94120 Fontenay Sous Bois

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

ul. Postępu 14

02-676 Warszawa

tel: +48 22 245 73 00

fax: +48 22 485 30 07

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowe informacje o tym leku, w tym informacje przeznaczone dla fachowego personelu

medycznego, są w Charakterystyce Produktu Leczniczego dostępnej na stronie internetowej Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

www.urpl.gov.pl.