Berodual

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Berodual (0,5 mg + 0,25 mg)/ml roztwór do nebulizacji
 • Dawkowanie:
 • (0,5 mg + 0,25 mg)/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do nebulizacji
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Berodual (0,5 mg + 0,25 mg)/ml roztwór do nebulizacji
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 20 ml, 5909990101917, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01019
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Berodual (0,5 mg + 0,25 mg)/ml roztwór do nebulizacji

Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

.Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż

może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

Co to jest Berodual i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem Berodual

Jak stosować Berodual

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Berodual

Inne informacje

1.

CO TO JEST BERODUAL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancje czynne leku, bromek ipratropiowy (hamujący układ cholinergiczny, tzw.

parasympatykolityk) i bromowodorek fenoterolu (pobudzający receptory beta-adrenergiczne, tzw.

sympatykomimetyk), wykazują działanie rozszerzające oskrzela.

Lek jest wskazany jako środek rozszerzający oskrzela w zapobieganiu i leczeniu objawów schorzeń

obturacyjnych dróg oddechowych: astmy oskrzelowej oraz przewlekłego zapalenia oskrzeli z rozedmą

lub bez rozedmy płuc.

2.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM BERODUAL

Kiedy nie stosować Berodual:

jeżeli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na bromowodorek fenoterolu, substancje

atropinopodobne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku.

jeżeli u pacjenta występuje zaporowa kardiomiopatia przerostowa i tachyarytmia (zaburzenia

rytmu z przyspieszoną czynnością serca).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Berodual

W przypadku ostrej, szybko nasilającej się duszności pacjent powinien bezzwłocznie skontaktować się

z lekarzem.

Stosowanie długotrwałe:

u pacjentów z astmą oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc o przebiegu

łagodnym, bardziej wskazane jest podawanie leku doraźnie niż jego regularne stosowanie.

u pacjentów z astmą oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc reagującą na

kortykosteroidy, lekarz powinien rozważyć dodatkowe podanie leków przeciwzapalnych (lub

zwiększenie ich dawki),w celu opanowania stanu zapalnego w obrębie dróg oddechowych i

zapobiegania nasileniu się choroby.

W przypadku pogarszającej się drożności oskrzeli, ciągłe zwiększanie zlecanych powyżej dawek leku

i stosowanie ich przez dłuższy okres jest niewskazane i ryzykowne; wskazuje na utratę kontroli nad

przebiegiem procesu chorobowego. W takim przypadku lekarz zweryfikuje schemat leczenia,

zwracając szczególną uwagę na zasadność jednoczesnego stosowania leków przeciwzapalnych –

steroidów wziewnych.

Inne sympatykomimetyki rozszerzające oskrzela mogą być stosowane jednocześnie z lekiem Berodual

wyłącznie pod kontrolą lekarza.

W wymienionych poniżej schorzeniach, lek szczególnie gdy jest stosowany w dawkach większych niż

zalecane, może być stosowany jedynie po wnikliwym rozpatrzeniu korzyści i ryzyka: niedostatecznie

kontrolowana cukrzyca, ostatnio przebyty zawał mięśnia sercowego i (lub) ciężkie schorzenia serca

lub naczyń, nadczynność tarczycy, guz chromochłonny nadnerczy.

Stosowanie fenoterolu może wywoływać zmniejszenie stężenia potasu we krwi.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów, u których stwierdzono: przerost

gruczołu krokowego, zwężenie szyi pęcherza moczowego, predyspozycję do jaskry z wąskim kątem

przesączania.

Notowano pojedyncze przypadki następujących zaburzeń po dostaniu się do oka aerozolu

zawierającego bromek ipratropiowy lub bromek ipratropiowy w skojarzeniu z lekiem pobudzającym

receptory beta-adrenergiczne: rozszerzenie źrenic, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego, jaskra z

wąskim kątem przesączania, ból oka.

Ból oka lub dyskomfort, niewyraźne widzenie, aureola wzrokowa lub kolorowe widzenie

współistniejące z zaczerwienieniem oczu w następstwie przekrwienia spojówki i rogówki mogą być

objawami ostrej jaskry z wąskim kątem przesączania. W razie wystąpienia jednego z wymienionych

objawów należy rozpocząć leczenie kroplami zwężającymi źrenicę oka i natychmiast zasięgnąć opinii

specjalisty.

Pacjenci powinni być poinformowani o właściwym stosowaniu leku. Należy zachować szczególną

ostrożność, aby roztwór nie dostał się do oka. Zaleca się, aby roztwór był stosowany przez ustnik.

Jeżeli nie jest to możliwe, należy użyć maski do nebulizacji, dokładnie przylegającej do twarzy.

Pacjenci z predyspozycją do jaskry powinni zachować szczególną ostrożność chroniąc oczy w trakcie

inhalacji.

Pacjenci z mukowiscydozą mogą być bardziej podatni na występowanie zaburzeń motoryki przewodu

pokarmowego.

Po zastosowaniu leku mogą wystąpić natychmiastowe reakcje nadwrażliwości, takie jak: rzadkie

przypadki pokrzywki, obrzęk naczynioruchowy, wysypka, skurcz oskrzeli, obrzęk nosogardzieli i

anafilaksja.

Stosowanie Berodual z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które

wydawane są bez recepty.

Inne leki ß-adrenergiczne, przeciwcholinergiczne, pochodne ksantynowe (np. teofilina) mogą nasilać

działanie rozszerzające oskrzela. Równoczesne podawanie innych leków pobudzających receptory

beta-adrenergiczne, ogólnie działających leków przeciwcholinergicznych, pochodnych ksantynowych,

może zwiększać działania niepożądane.

Równoczesne podawanie leków blokujących receptory beta-adrenergiczne może wywołać

potencjalnie niebezpieczne zmniejszenie efektu działania leku.

Zmniejszenie stężenia potasu we krwi wywołane podawaniem leków pobudzających receptory beta-

adrenergiczne, może ulec nasileniu po jednoczesnym leczeniu pochodnymi ksantyny,

kortykosteroidami lub lekami moczopędnymi. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z

silnym skurczem oskrzeli.

Zmniejszenie stężenia potasu we krwi może zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca u

pacjentów leczonych preparatami digoksyny.

Dodatkowo niedotlenienie może pogłębiać niekorzystny wpływ zmniejszonego stężenia potasu na

rytm serca. W takich przypadkach zaleca się kontrolowanie stężenia potasu w surowicy krwi.

Należy zachować ostrożność w czasie stosowania leków pobudzających receptory beta-adrenergiczne

u pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (MAO) lub trójpierścieniowe leki

przeciwdepresyjne, ponieważ leki te mogą nasilać działanie leków pobudzających receptory beta-

adrenergiczne.

Inhalacja halogenowych leków do znieczulenia ogólnego, takich jak: halotan, trójchloroetylen i

enfluran może nasilać działanie leków pobudzających receptory beta-adrenergiczne na układ sercowo-

naczyniowy.

Stosowanie Berodual z jedzeniem i piciem

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Badania nie dostarczyły dowodów niekorzystnego oddziaływania fenoterolu lub ipratropium w

okresie ciąży.

Jednakże nie należy stosować leku w okresie ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze, chyba że

spodziewane korzyści terapeutyczne przewyższają możliwe ryzyko dla płodu.

Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że lek hamuje czynność skurczową macicy.

Bromowodorek fenoterolu jest wydzielany do mleka kobiecego. Nie wiadomo czy bromek

ipratropiowy jest wydzielany do mleka kobiecego.

Wydaje się mało prawdopodobne, aby bromek ipratropiowy mógł przedostać się do organizmu

dziecka w znaczącej ilości, szczególnie gdy lek jest stosowany w postaci aerozolu.

Jednakże, ponieważ u człowieka wiele leków wydziela się do mleka kobiecego, należy zachować

ostrożność stosując lek u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach Berodual

Lek zawiera chlorek benzalkoniowy. Lek może powodować skurcz oskrzeli.

3.

JAK STOSOWAĆ BERODUAL

Berodual należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy

ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

20 kropli leku = 1,0 ml (co odpowiada 0,25 mg bromku ipratropiowego jednowodnego i 0,5 mg

bromowodorku fenoterolu).

Lekarz dostosuje dawkowanie indywidualnie dla każdego pacjenta. W trakcie leczenia pacjenci

powinni znajdować się pod kontrolą lekarza. Jeżeli nie zalecono inaczej, stosuje się następujące

dawkowanie:

Dorośli (również pacjenci w podeszłym wieku) i młodzież w wieku powyżej 14 lat:

Leczenie ostrych napadów astmy:

1 ml (20 kropli leku) jest zazwyczaj dawką wystarczającą do uzyskania natychmiastowego ustąpienia

objawów o łagodnym i średnim nasileniu.

W ciężkich przypadkach mogą być konieczne dawki większe – do 2,5 ml (50 kropli).

W szczególnie ciężkich przypadkach można podawać pod kontrolą lekarza dawki do 4 ml (80 kropli).

Leczenie okresowe i długotrwałe:

Jeżeli wymagane jest wielokrotne dawkowanie, zaleca się 1 do 2 ml roztworu na każde podanie (od 20

do 40 kropli) do 4 razy na dobę.

W przypadkach umiarkowanego skurczu oskrzeli lub w przypadku wentylacji sztucznej zaleca się

mniejsze dawki do 0,5 ml (10 kropli).

Dzieci w wieku od 6 do 14 lat:

Leczenie ostrych napadów astmy:

0,5 - 1 ml (10 do 20 kropli) jest zazwyczaj dawką wystarczającą do uzyskania natychmiastowego

ustąpienia objawów.

W ciężkich przypadkach mogą być konieczne dawki większe – do 2 ml (do 40 kropli).

W szczególnie ciężkich przypadkach można podawać, tylko pod kontrolą lekarza, dawki do 3 ml (do

60 kropli).

Leczenie okresowe i długotrwałe:

Jeśli wymagane są wielokrotne dawki w ciągu doby, zaleca się:

0,5 - 1 ml na każde podanie (10 do 20 kropli) do 4 razy na dobę.

W przypadku umiarkowanego skurczu oskrzeli lub w przypadku wentylacji sztucznej zaleca się

mniejsze dawki – 0,5 ml (10 kropli).

Dzieci w wieku poniżej 6 lat (o masie ciała mniejszej niż 22 kg):

Ponieważ ilość informacji dotyczących tej grupy wiekowej jest ograniczona, zalecone poniżej

dawkowanie należy stosować tylko pod kontrolą lekarza:

Około 25 mikrogramów bromku ipratropiowego i 50 mikrogramów bromowodorku fenoterolu na

1 kilogram masy ciała na dawkę maksymalnie do 0,5 ml (do 10 kropli) do 3 razy na dobę.

Roztwór do nebulizacji należy podawać wziewnie przy użyciu nebulizatorów. Nie przyjmować

doustnie.

Leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej zalecanej dawki.

Zalecaną dawkę należy rozcieńczyć 0,9% roztworem chlorku sodu do objętości 3 do 4 ml i inhalować

do momentu całkowitego zużycia roztworu.

Leku nie należy rozcieńczać wodą destylowaną. Roztwór do nebulizacji należy rozcieńczać przed

każdorazowym użyciem, a pozostały, niezużyty rozcieńczony roztwór należy wyrzucić.

Rozcieńczony roztwór należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Dawkowanie może zależeć od sposobu inhalacji i typu nebulizatora. Czas inhalacji może być

regulowany objętością roztworu.

Lek może być aplikowany za pomocą różnych dostępnych na rynku nebulizatorów pneumatycznych.

Jeżeli dostępna jest tlenowa instalacja ścienna, należy stosować przepływ 6-8 litrów na minutę.

Pacjenci powinni zastosować się do instrukcji dotyczącej właściwego użycia, przechowywania i

utrzymywania w czystości nebulizatora, opracowanej przez wytwórcę danego nebulizatora.

Jeśli konieczne, inhalacje dawki można powtarzać z przerwami co najmniej 4-godzinnymi.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Berodual

Objawy przedawkowania związane są głównie z działaniem bromowodorku fenoterolu i są to:

zaczerwienienie twarzy, przyspieszenie czynności serca, przyspieszenie tętna, kołatanie serca,

podwyższenie lub obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, bóle dławicowe, zaburzenia rytmu serca,

drżenie.

Potencjalne objawy przedawkowania bromku ipratropiowego (takie jak suchość błony śluzowej jamy

ustnej, zaburzenia akomodacji) są łagodne i przemijające.

Leczenie

Podawanie leków uspokajających, w ciężkich przypadkach intensywna terapia.

Jako specyficzne antidota można zastosować leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, najlepiej

receptory beta1, pamiętając jednak o możliwym zmniejszeniu drożności oskrzeli i o szczególnie

ostrożnym dostosowaniu dawki u pacjentów chorych na astmę oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną

chorobę płuc.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Pominięcie zastosowania Berodual

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Berodual może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Działaniami niepożądanymi leku są: zwiększona pobudliwość nerwowa, suchość błony śluzowej jamy

ustnej, ból głowy, zawroty głowy i drżenia mięśni szkieletowych. Może wystąpić przyspieszenie

czynności serca i kołatanie serca.

Notowano również przemijające działania niepożądane w postaci zaburzeń motoryki przewodu

pokarmowego (np. wymioty, zaparcia, biegunka) oraz zatrzymania moczu.

Mogą wystąpić objawy oczne, w tym zaburzenia akomodacji i jaskra (patrz punkt Kiedy zachować

szczególną ostrożność stosując Berodual). Opisano przypadki reakcji skórnych lub reakcje typu

alergicznego, takie jak: wysypka, obrzęk naczynioruchowy języka, warg i twarzy, pokrzywka, skurcz

krtani i reakcje anafilaktyczne.

Stosowanie leków z grupy pobudzających receptory beta2-adrenergiczne może wywoływać

potencjalnie ciężką hipokalemię (zmniejszenie stężenia potasu we krwi).

Podobnie jak inne leki zawierające leki pobudzające receptory beta-adrenergiczne, lek może

powodować nudności, wymioty, nadmierne pocenie, osłabienie, bóle i skurcze mięśni.

Zaobserwowano przypadki obniżenia ciśnienia rozkurczowego krwi lub wzrostu ciśnienia

skurczowego krwi. Mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca (szczególnie po zastosowaniu dużych

dawek), migotanie przedsionków i częstoskurcz nadkomorowy.

Opisano pojedyncze przypadki zmian w psychice w następstwie wziewnego stosowania leków

pobudzających receptory beta-adrenergiczne.

Podobnie jak w przypadku innych leków stosowanych wziewnie, może wystąpić kaszel, miejscowe

podrażnienie (takie jak zapalenie gardła, podrażnienie gardła) i skurcz oskrzeli wywołany przez

inhalację.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-

21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi

odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego. Dzięki zgłaszaniu działań

niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

JAK PRZECHOWYWAĆ BERODUAL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. W celu ochrony przed światłem przechowywać w

opakowaniu zewnętrznym (tekturowe pudełko).

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.

INNE INFORMACJE

Co zawiera Berodual

1 ml roztworu do nebulizacji zawiera 0,5 mg fenoterolu bromowodorku 0,25 mg ipratropiowego

bromku jednowodnego.

Inne składniki leku to: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, sodu chlorek, kwas solny

stężony (do ustalenia pH), woda oczyszczona

Jak wygląda Berodual i co zawiera opakowanie

Opakowanie: butelka ze szkła oranżowego typu III, umieszczona w tekturowym pudełku.

Butelka jest wyposażona w kroplomierz i zamknięta plastykową nakrętką.

Wielkość opakowania: 20 ml

Podmiot odpowiedzialny:

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim/Rhein

Niemcy

Wytwórca:

ISTITUTO DE ANGELI S.R.L

Localita Prulli,

103/C-50066 Reggello (FI)

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

ul. F. Klimczaka 1

02-797 Warszawa

Tel.: +48 22 699 0 699

Data zatwierdzenia ulotki: