Bepanthen Plus

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Bepanthen Plus (50 mg + 5 mg)/g krem
 • Dawkowanie:
 • (50 mg + 5 mg)/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • krem
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Bepanthen Plus (50 mg + 5 mg)/g krem
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 3,5 g, 5909990683710, OTC; 1 op. 30 g, 5909990683727, OTC; 1 op. 100 g, 5909990683734, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 06837
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Bepanthen Plus,

(50 mg + 5 mg)/g, krem

Dexpanthenolum + Chlorhexidini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku , ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie,

pielęgniarce

. Patrz punkt 4.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Bepanthen Plus i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bepanthen Plus

Jak stosować lek Bepanthen Plus

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Bepanthen Plus

Zawartość opakowania i inne informacje

l. CO TO JEST LEK BEPANTHEN PLUS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Bepanthen Plus zawiera dwie substancje czynne: dekspantenol i chlorheksydynę. Dekspantenol po

przeniknięciu przez skórę szybko przekształca się w kwas pantotenowy, który odgrywa ważną rolę w

budowie skóry oraz regeneracji skóry w trakcie gojenia się ran.

Chlorheksydyna jest substancją odkażającą, działającą na bakterie Gram dodatnie, w tym na wrażliwe

szczepy

Staphylococcus aureus

, które są najczęstszą przyczyną zakażeń skóry.

Chlorheksydyna działa słabiej na bakterie Gram-ujemne, nie działa na bakterie z rodzaju

Pseudomonas

oraz

Proteus.

Wskazania

Leczenie i odkażanie powierzchniowych ran różnego rodzaju, gdy istnieje ryzyko ich zakażenia (np.

zadrapania, skaleczenia, otarcia, pęknięcia skóry, oparzenia, odparzenia, zapalenia skóry) oraz leczenie

ran po małych zabiegach chirurgicznych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BEPANTHEN PLUS

Kiedy nie stosować leku Bepanthen Plus

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne dekspantenol lub chlorheksydynę, lub na którykolwiek

z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6),

- w przypadku przerwania błony bębenkowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania

leku Bepanthen

należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, lub

pielęgniarką.

Nie należy stosować leku Bepanthen Plus na duże, głębokie i zakażone rany. W takich przypadkach

pacjent powinien skontaktować się z lekarzem

.

Nie należy stosować leku jednocześnie z innymi środkami odkażającymi.

Należy unikać kontaktu leku z oczami, uszami i błonami śluzowymi.

Jeśli objawy utrzymują się lub ulegają pogorszeniu należy skontaktować się z lekarzem.

Bepanthen Plus nie powinien być stosowany na podrażnienia skórne, które nie są podatne na zakażenie

(np. oparzenia słoneczne). W takich sytuacjach zaleca się stosowanie Bepanthen krem lub maść.

Lek Bepanthen Plus a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również o tych, które wydawane

są bez recepty.

Leku Bepanthen Plus nie należy stosować jednocześnie z innymi środkami odkażającymi.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje

mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Bepanthen Plus może być stosowany podczas ciąży i karmienia piersią tylko na zlecenie lekarza.

Należy unikać stosowania leku na duże obszary skóry u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

W przypadku stosowania na brodawki u kobiet karmiących piersią, konieczne jest mycie

brodawek przed karmieniem piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Bepanthen Plus nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania

urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Bepanthen Plus

Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego, alkoholu stearylowego i lanoliny, lek Bepanthen Plus

może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. JAK STOSOWAĆ LEK BEPANTHEN PLUS

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle nakłada się kilka razy na dobę, zależnie od potrzeb, na

oczyszczone rany lub miejsca objęte zapaleniem. Nie jest konieczne stosowanie opatrunku.

Należy unikać stosowania na rozległych powierzchniach skóry.

Częste stosowanie kremu na te same powierzchnie może prowadzić do podrażnienia skóry.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Bepanthen Plus

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Bepanthen Plus może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Mogą wystąpić alergiczne reakcje skórne, takie jak: zapalenie kontaktowe skóry, zapalenie alergiczne

skóry, świąd, rumień, wyprysk, wysypka, pokrzywka, podrażnienie skóry i pęcherzyki na skórze w

miejscu podania, nadwrażliwość, ciężkie reakcje uczuleniowe, jak reakcje anafilaktyczne, wstrząs

anafilaktyczny (potencjalnie zagrażający życiu) objawiające się wystąpieniem zaburzeń oddychania,

łagodnych do umiarkowanych reakcji obejmujących skórę (wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd), układ

pokarmowy, układ sercowo-naczyniowy (zaburzenia pracy serca).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BEPANTHEN PLUS

Bepanthen Plus należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Po każdym użyciu tubę należy starannie zakręcić.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Bepanthen Plus

Substancjami czynnymi leku są: dekspantenol i chlorheksydyny chlorowodorek.

1 gram kremu zawiera 50 mg dekspantenolu i 5 mg chlorheksydyny chlorowodorku.

Pozostałe składniki leku to: lakton kwasu pantotenowego, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy,

wazelina biała, parafina ciekła, lanolina, makrogolu stearynian, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Bepanthen Plus i co zawiera opakowanie

Lek Bepanthen Plus ma postać kremu.

Dostępne opakowania leku to tuby aluminiowe zawierające 3,5 g; 30 g lub 100 g kremu, umieszczone w

tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

Numer telefonu: (0-22) 572 35 00

Wytwórca

GP Grenzach Produktions GmbH

Emil-Barell-Strasse 7

79639 Grenzach-Wyhlen

Niemcy

W razie pytań lub wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: