Bepanthen

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Bepanthen 50 mg/g krem
 • Dawkowanie:
 • 50 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • krem
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Bepanthen 50 mg/g krem
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 3,5 g, 5909990030422, OTC; 1 op. 30 g, 5909990030415, OTC; 1 op. 100 g, 5909990030439, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00304
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Bepanthen

50 mg/g krem

Dexpanthenolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do

lekarza

farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie, lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z

lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Bepanthen i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bepanthen

Jak stosować lek Bepanthen

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Bepanthen

Zawartość opakowania i inne informacje

l. CO TO JEST LEK BEPANTHEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Bepanthen w postaci kremu zawiera substancję czynną dekspantenol.

Dekspantenol po zastosowaniu miejscowym na skórę, przenika do skóry i szybko przekształca się

w pantenol, który odgrywa ważną rolę w procesie wzrostu i w regeneracji skóry.

Wskazania

Lek Bepanthen w postaci kremu stosuje się w:

- leczeniu powierzchniowych ran i otarć naskórka,

- leczeniu niewielkich oparzeń termicznych i słonecznych,

- codziennej pielęgnacji skóry narażonej na wysychanie i pękanie (np. twarzy, dłoni, łokci, pięt),

- do leczenia niewielkich stanów zapalnych nieuszkodzonej skóry.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BEPANTHEN

Kiedy nie stosować leku Bepanthen

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną dekspantenol lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania

leku Bepanthen

należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, lub

pielęgniarką.

Należy unikać kontaktu leku z oczami. Nie należy stosować leku Bepanthen na duże głębokie i wyraźnie

zakażone rany. W takich przypadkach pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Lek Bepanthen a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również o tych, które wydawane są

bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje

mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Bepanthen w postaci kremu może być stosowany w okresie ciąży tylko po zaleceniu przez lekarza.

W przypadku stosowania leku u kobiet karmiących piersią, należy umyć brodawki przed każdym

karmieniem piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych

w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Bepanthen

Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego, alkoholu stearylowego lub lanoliny lek może powodować

miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego lek może powodować podrażnienie skóry.

3. JAK STOSOWAĆ LEK BEPANTHEN

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się na skórę raz lub kilka razy na dobę, w zależności od

potrzeb.

Pominięcie zastosowania leku Bepanthen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Bepanthen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje alergiczne, w tym alergiczne reakcje skórne, jak zapalenie kontaktowe skóry,

zapalenie alergiczne skóry, świąd, rumień, wyprysk, wysypka, pokrzywka, podrażnienie skóry

i pęcherzyki na skórze w miejscu zastosowania.

W przypadku wystąpienia tych objawów, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się

z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie

wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BEPANTHEN

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Po każdym użyciu tubę należy starannie zakręcić.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Bepanthen

- Substancją czynną leku jest dekspantenol.

1 gram kremu zawiera 50 mg dekspantenolu.

- Pozostałe składniki leku to: lakton kwasu pantotenowego, fenoksyetanol, amfysol K, alkohol cetylowy,

alkohol stearylowy, lanolina, izopropylu mirystynian, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Bepanthen i co zawiera opakowanie

Lek ma postać kremu.

Dostępne opakowania leku to tuby aluminiowe zawierające 3,5 g, 30 g lub 100 g kremu, umieszczone

w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

Wytwórca

GP Grenzach Produktions GmbH

Emil-Barell-Strasse 7

79639 Grenzach-Wyhlen

Niemcy

W razie pytań lub wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

tel: (22) 572 35 00

fax: (22) 572 35 55

Data

ostatniej aktualizacji

ulotki: