Bengay Maść Przeciwbólowa

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Bengay Maść Przeciwbólowa (150 mg + 100 mg)/g maść
 • Dawkowanie:
 • (150 mg + 100 mg)/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Bengay Maść Przeciwbólowa (150 mg + 100 mg)/g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 50 g, 5909990760497, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01616
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Bengay Maść Przeciwbólowa, (150 mg + 100 mg)/g, maść

Methylis salicylas + Mentholum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Bengay Maść Przeciwbólowa i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bengay Maść Przeciwbólowa

Jak stosować lek Bengay Maść Przeciwbólowa

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Bengay Maść Przeciwbólowa

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Bengay Maść Przeciwbólowa i w jakim celu się go stosuje

Bengay Maść Przeciwbólowa przeznaczona jest dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat

i wskazana w celu łagodzenia:

bólów i sztywności mięśni oraz stawów spowodowanych przeciążeniem, urazem lub

stanem zapalnym,

bólów odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bengay Maść Przeciwbólowa

Kiedy nie stosować leku Bengay Maść Przeciwbólowa:

jeśli pacjent ma uczulenie na salicylan metylu, mentol lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

na uszkodzoną skórę i rany,

u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować pod opatrunek okluzyjny lub pod okład rozgrzewający.

Należy przerwać stosowanie, jeżeli wystąpi nadmierne podrażnienie skóry (patrz punkt 4).

Należy unikać kontaktu maści z oczami i błonami śluzowymi.

Lek Bengay Maść Przeciwbólowa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jednoczesne stosowanie leku Bengay Maść Przeciwbólowa z kwasem acetylosalicylowym może

prowadzić do wystąpienia działań toksycznych salicylanu.

Nie należy stosować leku Bengay Maść Przeciwbólowa u pacjentów przyjmujących leki

przeciwzakrzepowe (warfaryna), gdyż istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia krwawienia.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Bengay Maść Przeciwbólowa nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

Lek zawiera lanolinę bezwodną

Lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować lek Bengay Maść Przeciwbólowa

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Odpowiednią ilość maści nałożyć na chore miejsce i wcierać, delikatnie masując do całkowitego

wchłonięcia.

Stosować tylko na chorobowo zmienione miejsce. Wcieranie powtarzać co kilka godzin (3 do 4 razy

na dobę).

Stosowanie leku Bengay Maść Przeciwbólowa bez zalecenia lekarza nie powinno przekraczać 7 dni.

Dzieci i młodzież

Maść jest przeznaczona do stosowania u dzieci powyżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bengay Maść Przeciwbólowa

Przedawkowanie jest mało prawdopodobne.

Nadużywanie leku Bengay Maść Przeciwbólowa może prowadzić do wystąpienia działań toksycznych

salicylanu.

W przypadku spożycia leku należy poradzić się lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Bengay Maść Przeciwbólowa

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych przedstawiono zgodnie z następującym schematem:

Bardzo często

występuje częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Często

występuje nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Niezbyt często

występuje nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów

Rzadko

występuje nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów

Bardzo rzadko

występuje nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów

Częstość nieznana

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Bardzo rzadko zgłaszano obrzęk naczynioruchowy, duszność (jako reakcję uczuleniową), pęcherze,

pieczenie, rumień, podrażnienie, ból, parastezję (uczucie mrowienia, drętwienia lub zmiany

temperatury skóry), świąd i wysypkę oraz oparzenia w miejscu podania.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301,

fax: 22 49-21-309,e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Bengay Maść Przeciwbólowa

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Bengay Maść Przeciwbólowa

Substancjami czynnymi leku są salicylan metylu i mentol.

Pozostałe składniki to: stearynowy kwas, glicerolu monostearynian, lanolina bezwodna,

polisorbat 85, sorbitolu tristearynian, trietyloamina, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Bengay Maść Przeciwbólowa i co zawiera opakowanie

1 tuba aluminiowa zawierająca 50 g maści w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

McNeil Healthcare (Ireland) Limited

Airton Road, Tallaght

Dublin 24

Irlandia

Wytwórca:

Janssen-Cilag

Domaine de Maigremont

27100 Val de Reuil

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa

tel. (22) 237 80 02

Data ostatniej aktualizacji ulotki: