Baikadent

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Baikadent 5,77 mg/g żel do stosowania w jamie ustnej
 • Dawkowanie:
 • 5,77 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel do stosowania w jamie ustnej
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Baikadent 5,77 mg/g żel do stosowania w jamie ustnej
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 15 g, 5909990886524, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08865
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

BAIKADENT

Zespół flawonów izolowanych z korzenia Scutellaria baicalensis, 5,77 mg/g

żel do stosowania w jamie ustnej

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

– Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

– Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Baikadent i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Baikadent

3. Jak stosować lek Baikadent

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Baikadent

6. Zawartość opakowanie i inne informacje

1.

CO TO JEST LEK BAIKADENT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Baikadent jest to żel do stosowania na dziąsła w chorobach przyzębia.

Lecznicze działanie żelu oparte jest na zmniejszaniu wytwarzania w komórkach chorej tkanki

substancji wywołujących rozwój stanu zapalnego (działanie przeciwzapalne) oraz na pobudzeniu

aktywności komórek regenerujących dziąsła (działanie poprawiające stan dziąseł). Składniki czynne

żelu charakteryzują się także aktywnością przeciwbakteryjną oraz przeciwgrzybiczą. Wykazano ich

działanie wobec bakterii chorobotwórczych, w tym także tych odpowiedzialnych za zmiany chorobowe

u osób cierpiących na przewlekłe stany zapalne śluzówki jamy ustnej. Stosowanie profilaktyczne żelu

może hamować rozwój chorób przyzębia i poprawiać stan dziąseł.

Wskazania do stosowania:

w leczeniu uzupełniającym paradontopatii powierzchownych i głębokich

w profilaktyce chorób przyzębia

w przewlekłych stanach zapalnych śluzówki jamy ustnej (również przy urazach spowodowanych

przez protezy).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BAIKADENT

Kiedy nie stosować leku Baikadent:

– jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Baikadent należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

Zachować

szczególną

ostrożność

osób

skłonnością

uczuleń.

Jeżeli

wystąpi

nich

opuchnięcie dziąseł lub inne niepokojące objawy, należy przerwać stosowanie preparatu i zwrócić się

do lekarza

Lek Baikadent zawiera:

- glikol propylenowy - może powodować podrażnienie skóry

- metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan - może powodować

reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat

Lek nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat

Lek Baikadent a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku Baikadent z jedzeniem i piciem

Po zastosowaniu leku nie jeść i nie pić przez co najmniej 30 minut.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza się, że może być w ciąży lub gdy planuje

mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na nieznane ryzyko stosowania preparatu Baikadent na dziąsła u kobiet w okresie ciąży i

karmienia piersią, nie zaleca się stosowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie badano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK BAIKADENT

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli

Zewnętrznie, 2 do 4 razy dziennie, bezpośrednio po umyciu zębów, ok. 2 cm żelu wcierać w miejsca

chorobowo zmienione jamy ustnej i co najmniej 30 min nie jeść i nie pić.

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego

Baikadent w tej grupie wiekowej.

przewlekłych

stanach

zapalnych

śluzówki

jamy

ustnej

zaleca

się

systematyczne

stosowanie

preparatu przez okres 2 tygodni. Jeżeli po tym czasie objawy zapalne nie ustąpią, należy zwrócić się

do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecane dawki leku Baikadent

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Pominięcie zastosowania leku Baikadent

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Baikadent

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do

lekarz lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nie raportowano działań niepożądanych podczas stosowania leku Baikadent.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio

Departamentu

Monitorowania

Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al.

Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, nr tel.: (22) 49-21-301, nr faksu: (22) 49-21-309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BAIKADENT

należy

przechowywać

temperaturze

wyższej

niż

25°C,

miejscu

niedostępnym

niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie/pudełku. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę,

usunąć

leki,

których

się

już

używa.

Takie

postępowanie

pomoże

chronić

środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Baikadent

Substancją czynną w 100 g żelu jest

Zespół flawonów izolowanych z korzenia Scutellaria baicalensis

(tarczycy baikalskiej)

0,577 g

Pozostałe składniki leku to: karbomer (Carbopol 5984), glicerol, metylu parahydroksybenzoesan,

propylu parahydroksybenzoesan, glikol propylenowy, sodu wodorotlenek, sodu węglan bezwodny,

woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Baikadent i co zawiera opakowanie

Lek Baikadent występuje pod postacią żelu . Opakowanie stanowi tuba aluminiowa z zakrętką

polietylenową zawierająca 15 g żelu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68

tel.: +48 71 335 72 25

fax: +48 71 372 47 40

e-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących leku Baikadent należy zwrócić się

do podmiotu odpowiedzialnego: tel. (71) 321-86-04 wew. 123.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: