Bactroban

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Bactroban 20 mg/g maść
 • Dawkowanie:
 • 20 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Bactroban 20 mg/g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 15 g, 5909990071418, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00714
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Bactroban maść QRD10

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Bactroban, 20 mg/g, maść

Mupirocyna

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Bactroban i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bactroban

Jak stosować lek Bactroban

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Bactroban

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Bactroban i w jakim celu się go stosuje

Bactroban, maść zawiera antybiotyk zwany mupirocyną. Jest stosowany do:

miejscowego leczenia pierwotnych i wtórnych bakteryjnych zakażeń skóry wywołanych

wrażliwymi na mupirocynę (substancję czynną leku) szczepami bakterii

Staphylococcus

aureus,

w tym szczepami opornymi na leczenie metycyliną (antybiotyk) oraz

Streptococcus

pyogenes.

leczenia zakażeń skóry, takich jak:

liszajec (zakaźna choroba skóry powodująca bezbolesną, czerwoną wysypkę z licznymi

ropnymi pęcherzykami),

zakażenia mieszków włosowych,

czyraczność,

w przebiegu różnych dermatoz (chorób skóry),

w profilaktyce zakażeń zmian urazowych skóry, takich jak niewielkie rany szarpane, rany

szyte i otarcia naskórka.

Ta maść jest przeznaczona do stosowania wyłącznie na skórę.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bactroban

Kiedy nie stosować leku Bactroban

Jeśli pacjent ma uczulenie na mupirocynę, glikol polietylenowy (wymieniony w punkcie 6 tej ulotki

jako makrogol) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Bactroban maść QRD 10

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bactroban należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Ponieważ lek Bactroban zawiera

glikol polietylenowy

, należy skonsultować się z lekarzem lub

farmaceutą przed zastosowaniem leku jeśli:

u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, otwarte rany lub uszkodzenia skóry

wymagające leczenia rozległych powierzchni ciała.

W przypadku wystąpienia reakcji

uczuleniowej lub ciężkiego miejscowego podrażnienia należy przerwać leczenie, zmyć produkt z

powierzchni skóry i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli lek Bactroban stosowany jest na skórę twarzy należy unikać kontaktu leku z oczami.

Nie należy

stosować leku Bactroban do nosa, oczu, w miejscu wenflonu oraz w miejscu centralnego wkłucia.

Jeśli pacjent stosuje lek Bactroban na skórę twarzy, należy zachować ostrożność, aby nie zastosować

go do oczu lub nosa lub w ich pobliżu.

Jeśli maść dostanie się do oka należy dokładnie przemywać je wodą, aż do usunięcia pozostałości

maści.

Nie wprowadzać leku do jamy ustnej ani go nie połykać.

Do stosowania do nosa dostępna jest specjalna postać: Bactroban maść do nosa.

Nie należy stosować leku Bactroban dłużej niż 10 dni.

Lek Bactroban a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować..

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W przypadku, jeśli leczenie dotyczy pękniętej brodawki sutkowej, należy ją bardzo dokładnie umyć

przed karmieniem piersią.

Lek Bactroban zawiera glikol polietylenowy (makrogol)

(dodatkowe informacje patrz punkt

„Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

3. Jak stosować lek Bactroban

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku

Nie należy mieszać leku Bactroban z innymi maściami lub kremami, ponieważ może to spowodować

zmniejszenie jego skuteczności.

Zazwyczaj lek Bactroban nakładany jest na skórę do

3 razy na dobę.

Umyć i osuszyć ręce.

Nałożyć niewielką ilość maści na kawałek czystej waty lub gazik.

Nałożyć za jego pomocą maść na zmienione chorobowo miejsce na skórze.

Leczone miejsce w razie potrzeby można przykryć opatrunkiem, chyba że lekarz zaleci

pozostawienie leczonego miejsca nie przykrytego.

Zakręcić tubkę i umyć ręce.

Bactroban maść QRD 10

Jak długo należy stosować Bactroban

Należy stosować lek Bactroban tak długo, jak zaleci lekarz prowadzący. W przypadku wątpliwości

należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub z farmaceutą. Zazwyczaj bakterie giną po 10

dniach od rozpoczęcia kuracji.

Nie należy stosować leku Bactroban

dłużej niż 10 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bactroban

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Bactroban należy skontaktować się

z lekarzem prowadzącym lub z farmaceutą. Starannie usunąć nadmierną ilość maści.

W przypadku połknięcia leku Bactroban należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

prowadzącym informując o tym, co i w jakiej ilości został

o połknięte.

Pominięcie zastosowania leku Bactroban

Jeśli pacjent zapomni zastosować lek, należy zastosować go, gdy sobie o tym przypomni. Jeśli pora

zastosowania następnej dawki wypada w ciągu godziny należy opuścić dawkę pominiętą.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Bactroban

Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Bactroban zbyt wcześnie, nie wszystkie bakterie mogą zginąć

lub mogą się nadal namnażać. Należy zapytać lekarza prowadzącego lub farmaceutę, kiedy przerwać

stosowanie maści.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej wymieniono działania niepożądane tego leku, jakie mogą wystąpić.

Częste

(mogą wystąpić u 1 na 10 do 1 na 100 pacjentów):

pieczenie w miejscu nałożenia.

Niezbyt częste

(mogą wystąpić u 1 na 100 do 1 na 1000 pacjentów):

świąd, zaczerwienienie, kłucie oraz suchość w miejscu nałożenia.

wysypka alergiczna (uczuleniowa), świąd, zaczerwienienie lub bolesność skóry może także

dotyczyć innych części ciała.

Bardzo rzadkie

(mogą wystąpić rzadziej ni

ż u 1 na 10 000 pacjentów):

Ogólnoustrojowe reakcje alergiczne takie jak:

uogólniona wysypka, pokrzywka,

obrzęk naczynioruchowy (puchnięcie, czasami również twarzy i ust, mogące prowadzić do

trudności z oddychaniem),

omdlenie lub utrata przytomności,

w wypadku wystąpienia takich objawów, należy zaprzestać stosowania leku i

natychmiast skontaktować się z lekarzem

Jeśli u pacjenta wystąpi podrażnienie skóry lub nadwrażliwość

usunąć maść ze skóry

przerwać stosowanie leku

poinformować lekarza prowadzącego tak szybko jak to możliwe

Bactroban maść QRD 10

W rzadkich przypadkach leki takie jak Bactroban maść mogą spowodować zapalenie okrężnicy (jelita

grubego) – objawia się to pojawieniem się biegunki, zwykle krwistej i zawierającej śluz, bólem

brzucha, gorączką (

rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy

W przypadku pojawienia się powyższych objawów

należy skontaktować się z lekarzem tak szybko

jak to możliwe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Bactroban

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: „EXP”.

Skrót „Lot” oznacza numer serii produktu.

Nie stosować leku Bactroban, jeśli wygląda inaczej niż normalnie (patrz opis w pkt 6).

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Bactroban

Substancją czynną leku jest mupirocyna. Każdy gram maści zawiera 20 mg mupirocyny.

Pozostałe składniki to: makrogol 400, makrogol 3350.

Jak wygląda lek Bactroban i co zawiera opakowanie

Bactroban jest półprzeźroczystą maścią o białawej barwie i jednolitej konsystencji. Lek dostępny jest

w tubach aluminiowych zawierających 15 g maści, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Export Ltd

980 Great West Road

Brentford, Middlesex TW8 9GS

Wielka Brytania

Bactroban maść QRD 10

Wytwórca

Glaxo Wellcome Operations

Harmire Road

Barnard Castle

County Durham DL12 8DT

Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

GSK Services Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. (0-22) 576 9000

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

GSK logo