Bactroban

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Bactroban 20 mg/g maść do nosa
 • Dawkowanie:
 • 20 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść do nosa
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Bactroban 20 mg/g maść do nosa
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 3 g, 5909990362318, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03623
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Bactroban, 20 mg/g, maść do nosa, QRD 10

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Bactroban, 20 mg/g, maść do nosa

Mupirocyna

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Bactroban i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bactroban

Jak stosować lek Bactroban

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Bactroban

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Bactroban i w jakim celu się go stosuje

Bactroban w postaci maści do nosa (zwany w tej ulotce Bactrobanem) zawiera antybiotyk zwany

mupirocyną w postaci mupirocyny wapniowej (mikronizowanej).

Jest on stosowany:

do eliminacji z nosa bakterii z grupy zwanej gronkowcami. W tej grupie znajdują się MRSA

(metycylinooporne szczepy

Staphylococcus aureus

Ta maść jest przeznaczona do stosowania wyłącznie do nosa.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bactroban

Kiedy nie stosować leku Bactroban

Jeśli pacjent ma uczulenie na mupirocynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Bactroban

(wymienionych w punkcie 6).

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

nie stosować u noworodków i niemowląt.

nie stosować leku Bactroban do oczu ani w pobliżu oczu.

Unikać kontaktu z oczami

. Jeśli maść

dostanie się do oka, należy dokładnie przemyć je wodą aż do usunięcia pozostałości maści.

nie stosować leku Bactroban do ust ani go nie połykać.

Lek Bactroban a inne leki

Należ

y powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio również tych, które wydawane są bez recepty i o lekach ziołowych, a także o lekach które

pacjent planuje przyjmować.

Bactroban, 20 mg/g, maść do nosa, QRD 10

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

3.

Jak stosować lek Bactroban

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku

Bactroban należy wprowadzać do

nosa 2 razy na dobę.

Umyć i osuszyć ręce.

Niewielką ilość maści wielkości główki od zapałki wycisnąć na mały palec

Umieścić wewnątrz jednego z nozdrzy.

Powtórzyć etapy 2 i 3 do drugiego z nozdrzy

Zacisnąć skrzydełka nosa, tak aby równomiernie rozprowadzić maść w obrębie nozdrzy.

Zakręcić tubkę i umyć ręce.

Małe dzieci i osoby w podeszłym wieku

Zamiast małego palca do wprowadzenia leku do nosa można użyć patyczków kosmetycznych.

U tych pacjentów należy stosować szczególne środki ostrożności. Leku Bactoban nie stosować u

noworodków i niemowląt.

Jak długo należy stosować Bactroban

Należy stosować lek Bactroban tak długo jak zaleci lekarz prowadzący. W przypadku wątpliwości

należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub z farmaceutą. Zazwyczaj bakterie w nosie giną

po 3-5 dniach od rozpoczęcia kuracji.

Nie należy stosować

leku Bactroban

dłużej niż 10 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bactroban

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Bactroban należy skontaktować się

z lekarzem prowadzącym lub z farmaceutą. Starannie usunąć nadmierną ilość maści.

W przypadku połknięcia leku Bactroban należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

prowadzącym informując o tym, co i w jakiej ilości zostało połknięte.

Pominięcie zastosowania leku Bactroban

Jeśli pacjent zapomni zastosować lek, należy zastosować go, gdy sobie o tym przypomni. Jeśli pora

zastosowania następnej dawki wypada w ciągu godziny należy opuścić dawkę pominiętą.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupe

łnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Bactroban

Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Bactroban zbyt wcześnie, nie wszystkie bakterie mogą zginąć

lub mogą się dalej namnażać. Należy zapytać lekarza prowadzącego lub farmaceutę, kiedy przerwać

stosowanie maści.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej wymieniono działania niepożądane tego leku, jakie mogą wystąpić.

Bactroban, 20 mg/g, maść do nosa, QRD 10

Niezbyt częste

(mogą wystąpić u 1 na 100 do 1 na 1000 pacjentów):

świąd, zaczerwienienie, pieczenie, mrowienie lub kłucie w nosie.

katar.

Bardzo rzadkie

(mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

skórne reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, zaczerwienienie, ból),

ogólnoustrojowe reakcje alergiczne, takie jak:

uogólniona wysypka, pokrzywka,

obrzęk naczynioruchowy (puchnięcie, czasami również twarzy i ust, mogące prowadzić do

trudności z oddychaniem),

omdlenie lub utrata przytomności

w wypadku wystąpienia takich objawów, należy zaprzestać stosowania leku i

natychmiast skontaktować się z lekarzem

Jeśli u pacjenta wystąpi podrażnienie skóry lub nadwrażliwość

usunąć maść ze skóry

przerwać stosowanie leku

poinformować lekarza prowadzącego tak szybko jak to możliwe

W rzadkich przypadkach leki takie jak Bactroban maść do nosa mogą spowodować zapalenie

okrężnicy (jelita grubego) – objawia się to pojawieniem się biegunki, zwykle krwistej i zawierającej

śluz, bólem brzucha, gorączką (

rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy

W przypadku pojawienia się powyższych objawów

należy skontaktować się z lekarzem tak szybko

jak to możliwe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepo

żądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Bactroban

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: „EXP”.

Skrót „Lot” oznacza numer serii produktu.

Nie stosować leku Bactroban, jeśli wygląda inaczej niż normalnie (patrz opis w pkt.6).

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoż

e chronić

środowisko.

Bactroban, 20 mg/g, maść do nosa, QRD 10

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Bactroban

Substancją czynną leku jest mupirocyna w postaci mupirocyny wapniowej (mikronizowanej).

Każdy gram maści do nosa zawiera 20 mg mupirocyny.

Pozostałe składniki to: wazelina biała, softisan 649.

Jak wygląda lek Bactroban i co zawiera opakowanie

Bactroban jest maścią o białej barwie i jednolitej konsystencji. Lek dostępny jest w tubach

zawierających 3 g maści, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Export Ltd

980 Great West Road

Brentford, Middlesex TW8 9GS

Wielka Brytania

Wytwórca

Glaxo Wellcome Operations

Harmire Road

Barnard Castle

County Durham DL12 8DT

Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

GSK Services Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. (0-22) 576 9000

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

GSK logo