Bactrim

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Bactrim (200 mg + 40 mg)/5 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • (200 mg + 40 mg)/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Bactrim (200 mg + 40 mg)/5 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 100 ml, 5909990312610, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03126
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Bactrim (200 mg + 40 mg)/ 5 ml syrop

Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić

innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Bactrim i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bactrim

Jak stosować lek Bactrim

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Bactrim

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Bactrim i w jakim celu się go stosuje

Lek Bactrim ma działanie przeciwbakteryjne. Zawiera substancje czynne: sulfametoksazol i trimetoprim.

Połączenie tych dwóch substancji znane jest pod nazwą ko-trimoksazol.

Przed zaleceniem zastosowania leku lekarz weźmie pod uwagę wrażliwość na lek drobnoustrojów

powodujących zakażenie oraz możliwość wystąpienia działań niepożądanych.

Wskazania lecznicze są ograniczone do zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na lek.

Lek Bactrim należy stosować w celu leczenia lub zapobiegania zakażeniom, wyłącznie w przypadkach, w

których potwierdzono lub istnieje uzasadnione podejrzenie, że zostały wywołane przez bakterie lub inne

drobnoustroje wrażliwe na substancje czynne tego leku. W razie braku takich danych, w procesie wyboru

właściwej antybiotykoterapii należy uwzględnić lokalne uwarunkowania epidemiologiczne i dotyczące

lekowrażliwości drobnoustrojów.

Lek Bactrim jest wskazany w leczeniu dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 tygodni (patrz

„Kiedy nie stosować leku Bactrim” w punkcie 2).

Wskazania do stosowania:

zakażenie dróg oddechowych - w przypadku zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli;

zapalenie ucha środkowego;

zakażenie przewodu pokarmowego, w tym dur brzuszny i biegunki podróżnych;

leczenie i profilaktyka (pierwotna i wtórna) zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis

jirovecii u dorosłych i dzieci, w szczególności u osób z ciężkimi zaburzeniami odporności;

zakażenie układu moczowego i wrzód miękki.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bactrim

Kiedy nie stosować leku Bactrim

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6);

u pacjentów z istotnym uszkodzeniem miąższu wątroby;

u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, z klirensem kreatyniny <15 ml/min (patrz punkt 3);

u pacjentów przyjmujących dofetylid;

u dzieci w ciągu pierwszych 6 tygodni życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli u pacjenta wystąpi wysypka skórna lub inne ciężkie działania niepożądane - należy wówczas

natychmiast przerwać stosowanie leku.

Jeśli u pacjenta występuje ciężka alergia lub astma oskrzelowa.

Jeśli u pacjenta występuje porfiria lub zaburzenia czynności tarczycy.

Podwyższone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych o dużym nasileniu istnieje:

u osób w podeszłym wieku,

u pacjentów, u których jednocześnie występują inne choroby np. zaburzenie czynności nerek lub

wątroby,

u pacjentów równocześnie przyjmujących inne leki.

Podczas stosowania leku Bactrim zgłaszano potencjalnie zagrażające życiu wysypki skórne (zespół

Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), pojawiające się na tułowiu,

jako czerwonawe krosty lub okrągłe plamy często ze zlokalizowanymi w centralnej części

pęcherzami.

Dodatkowe objawy mogą wiązać się z występowaniem owrzodzenia jamy ustnej, gardła, nosa,

narządów płciowych i zapaleniem spojówek (czerwone i spuchnięte oczy).

Potencjalnie zagrażającym życiu wysypkom skórnym często towarzyszą objawy grypopodobne.

Wysypka może przechodzić w rozległe pęcherze lub może dochodzić do złuszczania się skóry.

Największe ryzyko pojawienia się ciężkich reakcji skórnych występuje w ciągu pierwszych tygodni

leczenia.

Jeśli u pacjenta podczas stosowania leku Bactrim wystąpił zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczne

martwicze oddzielanie się naskórka, pacjent nie może już nigdy stosować leku Bactrim.

Jeśli u pacjenta wystąpi wysypka lub objawy skórne, należy natychmiast skontaktować się z

lekarzem i poinformować go, że pacjent zażywa lek Bactrim.

Nacieki płucne obserwowane w związku z eozynofilowym lub alergicznym zapaleniem pęcherzyków

płucnych mogą objawiać się kaszlem i dusznością. Jeśli objawy te wystąpią lub ulegną nagłemu nasileniu,

należy zgłosić się do lekarza.

Wpływ na nerki

Sulfonamidy, w tym lek Bactrim, mogą powodować zwiększone wydalanie moczu, szczególnie u

pacjentów z obrzękami pochodzenia sercowego.

Lekarz powinien dokładnie kontrolować stężenie potasu w surowicy krwi oraz czynność nerek

u pacjentów:

przyjmujących duże dawki leku Bactrim, stosowane u pacjentów z zapaleniem płuc wywołanym przez

Pneumocystis jirovecii;

przyjmujących zwykle zalecaną dawkę leku Bactrim, u których występują zaburzenia metabolizmu

potasu lub niewydolność nerek;

którzy otrzymują leki powodujące zbyt duże stężenie potasu we krwi (patrz „Lek Bactrim a inne leki”,

poniżej).

Leczenie długotrwałe

Podczas długotrwałego stosowania leku Bactrim lekarz zaleci regularne wykonywanie badania krwi,

moczu oraz czynności nerek. Należy w okresie leczenia przyjmować odpowiednio dużo płynów.

Jeśli u pacjenta występuje niedobór kwasu folinowego, mogą wystąpić objawy niepożądane dotyczące

krwi. Ustępują one po podaniu kwasu folinowego.

Nie należy stosować leku Bactrim u pacjentów z niedoborem enzymu G6PD, z wyjątkiem absolutnej

konieczności. W takim wypadku stosuje się wyłącznie minimalne dawki leku.

Stosowanie leku Bactrim u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek lekarz zaleci dawkę dostosowaną dla danego pacjenta w zależności

od wyników badań (klirens kreatyniny), patrz punkt 3.

Stosowanie leku Bactrim u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Lek należy stosować ostrożnie. Lekarz zleci częstsze badania krwi.

Stosowanie leku u pacjentów w podeszłym wieku

patrz punkt 3.

Stosowanie leku u pacjentów z niedoborem folianów

U pacjentów z niedoborem kwasu foliowego (u osób w podeszłym wieku, u pacjentów z wcześniej

istniejącym niedoborem kwasu foliowego lub u pacjentów z niewydolnością nerek) częściej występują

objawy niepożądane dotyczące krwi. Objawy te ustępują po podaniu kwasu folinowego.

Lekarz zleci przeprowadzenie okresowych badań krwi.

Lek Bactrim a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a

także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lekarz podejmie decyzję o kontynuacji, ewentualnej

modyfikacji i sposobie monitorowania skutków leczenia. Dotyczy to w szczególności leków

zawierających:

- amantadynę (lek stosowany w leczeniu choroby układu nerwowego - choroby Parkinsona oraz

wykazuje działanie przeciwwirusowe); Pacjenci przyjmujący amantadynę mogą być narażeni na

zwiększone ryzyko niepożądanych zdarzeń neurologicznych, np. majaczenie (delirium) i mioklonie.

- cyklosporynę (lek hamujący aktywność układu immunologicznego); Obserwowano przemijające

pogorszenie czynności nerek u pacjentów leczonych ko-trimoksazolem i cyklosporyną po przeszczepie

nerek.

- dapson (lek przeciwbakteryjny); w razie konieczności równoczesnego stosowania, pacjentów należy

kontrolować w kierunku methemoglobinemii (nieprawidłowej postaci hemoglobiny we krwi).

- digoksynę (lek stosowany w leczeniu niewydolności serca oraz niektórych zaburzeń rytmu serca);

Należy kontrolować stężenie digoksyny w surowicy krwi, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku.

- dofetylid (lek stosowany przeciwko zaburzeniom rytmu serca).

- doustne leki przeciwcukrzycowe; pacjent powinien częściej kontrolować stężenie glukozy we krwi.

Może zaistnieć konieczność zmiany dawki doustnych leków przeciwcukrzycowych w trakcie i po

zakończeniu stosowania leku Bactrim.

- fenytoinę (lek przeciwdrgawkowy stosowany w celu zapobiegania i leczenia napadów padaczkowych);

Pacjentów otrzymujących fenytoinę należy kontrolować w kierunku objawów toksycznego działania

fenytoiny.

- klozapinę (leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych).

- kumaryny (warfaryna, acenokumarol, fenprokumon) i inne doustne leki przeciwzakrzepowe (leki

hamujące krzepnięcie krwi); U pacjentów otrzymujących kumaryny należy kontrolować krzepnięcie

krwi.

- lamiwudynę (lek o działaniu przeciwwirusowym);

- leki moczopędne (diuretyki), szczególnie tiazydy (stosowane m.in. w leczeniu nadciśnienia tętniczego,

niewydolności mięśnia sercowego, przewlekłej choroby nerek, marskości wątroby, obrzękach różnego

pochodzenia); u pacjentów w podeszłym wieku przyjmujących diuretyki należy regularnie kontrolować

liczbę płytek krwi.

- leki zwiększające poziom potasu w surowicy (leki oszczędzające potas) np. inhibitory konwertazy

angiotensyny, blokery receptora angiotensyny, leki moczopędne oszczędzające potas oraz prednizolon

(glikokortykosteroid o silnym działaniu przeciwzapalnym);

- memantynę (lek stosowany w zaburzeniach psychiatrycznych); pacjenci przyjmujący memantynę mogą

być narażeni na zwiększone ryzyko niepożądanych zdarzeń neurologicznych, np. majaczenie (delirium)

i mioklonie.

- metotreksat (hamujący aktywność układu immunologicznego); Bactrim może zwiększać toksyczność

metotreksatu oraz powodować pancytopenię (zmniejszenie liczby czerwonych, białych krwinek i płytek

krwi); pacjentom w podeszłym wieku, z hipoalbuminemią, nieprawidłową czynnością nerek, ze

zmniejszeniem rezerwy szpiku kostnego oraz pacjentom otrzymującym wysokie dawki metotreksatu

należy podawać kwas foliowy lub folinian wapnia.

- pirymetaminę (lek przeciwpasożytniczy); sporadycznie notowano niedokrwistość megaloblastyczną u

pacjentów otrzymujących pirymetaminę w zapobieganiu malarii, w dawkach przekraczających 25 mg na

tydzień i przyjmujących równocześnie ko-trimoksazol.

- pochodne sulfonylomocznika (leki stosowane w leczeniu cukrzycy) (w tym glibenklamid, gliklazyd,

glipizyd, chlorpropamid i tolbutamid); pacjentów należy regularnie kontrolować w kierunku

hipoglikemii.

- repaglinid, rozyglitazon lub pioglitazon (doustne leki przeciwcukrzycowe wpływające na obniżenie

poziomu glukozy we krwi); pacjentów otrzymujących repaglinid, rozyglitazon lub pioglitazon należy

regularnie kontrolować w kierunku hipoglikemii.

W przypadku przyjmowania przez pacjenta wyżej wymienionych leków, lekarz zadecyduje, czy pacjent

może równocześnie przyjmować lek Bactrim.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku Bactrim z lekami zawierającymi:

- amiodaron (lek stosowany przeciwko zaburzeniom rytmu serca),

- paklitaksel (lek przeciwnowotworowy).

Częstość występowania i nasilenie działań niepożądanych takich jak: uszkodzenie komórek szpiku i

uszkodzenie polekowe nerek może zwiększyć się, jeśli Bactrim jest podawany jednocześnie z innymi

lekami o potwierdzonym wpływie na zmniejszenie liczby komórek szpiku kostnego lub szkodliwym na

nerki), takimi jak analogi nukleozydów (

stosowane w terapii antynowotworowej oraz antywirusowej)

takrolimus (stosowany w zapobieganiu odrzuceniu przeszczepu), azatiopryna (lek hamujący aktywność

układu immunologicznego) lub merkaptopuryna (lek przeciwnowotworowy i hamujący aktywność

układu immunologicznego).

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Bactrim, jeśli konieczne jest wykonanie oznaczenia

stężenia kreatyniny lub metotreksatu we krwi. Lekarz zleci wykonanie oznaczenia laboratoryjnego

właściwą metodą.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz rozważy zastosowanie leku Bactrim u pacjentek w ciąży lub karmiących piersią.

Nie wykazano w sposób jednoznaczny ryzyka wystąpienia wad rozwojowych płodu u kobiet leczonych

we wczesnym okresie ciąży ko-trimoksazolem. Badania na zwierzętach wskazują na to, że bardzo

wysokie dawki ko-trimoksazolu powodują wady rozwojowe płodu typowe dla substancji zmniejszających

ilość kwasu foliowego.

Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku, gdy spodziewane korzyści z leczenia

przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. W takim przypadku pacjentkom w ciąży lub kobietom,

które planują zajść w ciążę podczas leczenia lekiem Bactrim zaleca się podawanie kwasu foliowego w

dawce 5 mg na dobę. W miarę możliwości należy unikać stosowania leku Bactrim w ostatnim okresie

ciąży ze względu na ryzyko wystąpienia żółtaczki jąder podkorowych mózgu u noworodka.

Ponieważ substancje czynne leku Bactrim przenikają do mleka kobiecego, lekarz rozważy ryzyko dla

dziecka (żółtaczka jąder podkorowych mózgu, nadwrażliwość) wobec oczekiwanych korzyści

terapeutycznych dla matki.

Brak dostępnych danych dotyczących wpływu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Lek Bactrim zawiera sorbitol. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,

pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Bactrim

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się

do lekarza.

Lek Bactrim stosowany jest doustnie. Najkorzystniej jest go przyjmować po posiłku z odpowiednią ilością

płynów.

Przed użyciem należy wstrząsnąć butelką w celu równomiernego wymieszania syropu.

Dzieci w wieku do 12 lat

Dawki u dzieci odpowiadają średnio 30 mg/kg mc./dobę sulfametoksazolu i 6 mg/kg mc./dobę

trimetoprimu w dwóch dawkach podzielonych.

Wiek

Dawka podawana co 12 godzin

łyżeczki miarowe 5 ml

objętość (ml)

Od rozpoczęcia 7

tygodnia życia

do ukończenia 6

miesiąca życia

Od rozpoczęcia 7

miesiąca życia

do ukończenia 6 roku

życia

Od rozpoczęcia7 roku

życia do ukończenia

13 roku życia

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat z prawidłową czynnością nerek

Dawka – przyjmowana co 12 godzin

Liczba łyżeczek miarowych

syropu Bactrim

Objętość

Zwykle stosowana

20 ml

Wysoka, w ciężkich zakażeniach

30 ml

Minimalna, w długotrwałym

leczeniu

10 ml

W przypadku ostrych zakażeń Bactrim podaje się przez co najmniej 5 dni lub do momentu, gdy u pacjenta

przez co najmniej 2 dni nie będą już występowały objawy zakażenia. Jeśli po tygodniowym leczeniu nie

nastąpi kliniczna poprawa, należy ponownie zgłosić się do lekarza.

Uwaga. U młodzieży w wieku powyżej 12 lat można zastosować lek Bactrim 400 mg + 80 mg tabletki.

1 tabletka odpowiada 2 łyżeczkom miarowym syropu.

Zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis jirovecii

W leczeniu stosuje się dawkę nie wyższą niż 100 mg/kg mc./dobę sulfametoksazolu i 20 mg/kg mc./dobę

trimetoprimu w równych dawkach podzielonych podawanych co 6 godzin, przez 14 dni.

W profilaktyce zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis jirovecii zalecana dawka u młodzieży i

dorosłych to 4 łyżeczki miarowe syropu Bactrim raz na dobę. Wyniki badania przeprowadzonego u

pacjentów zakażonych wirusem HIV wskazują również na skuteczność zastosowania dawki

odpowiadającej 2 łyżeczkom miarowym syropu Bactrim raz na dobę.

U dzieci, w profilaktyce zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis jirovecii zalecana dawka dobowa

wynosi 750 mg/m

pc./dobę sulfametoksazolu z 150 mg/m

pc./dobę trimetoprimu podzielonych na dwie

równe dawki, przez kolejne 3 dni w tygodniu. Całkowita dawka dobowa nie powinna przekroczyć

1600 mg sulfametoksazolu i 320 mg trimetoprimu.

Leczenie dawką pojedynczą w niepowikłanym, ostrym zapaleniu dróg moczowych

8 do 12 łyżeczek miarowych syropu Bactrim stosowanych jednorazowo, przyjmowanych w miarę

możliwości wieczorem po kolacji lub przed snem.

Leczenie wrzodu miękkiego

4 łyżeczki miarowe syropu Bactrim dwa razy na dobę. Jeśli po 7 dniach nie będzie widocznych oznak

poprawy, lekarz rozważy podawanie leku przez kolejne 7 dni.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Zalecany schemat dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek:

Klirens kreatyniny > 30 ml/min: standardowe dawkowanie.

Klirens kreatyniny 15 – 30 ml/min: połowa standardowej dawki.

Klirens kreatyniny < 15 ml/min: nie wolno stosować leku Bactrim (patrz punkt 2).

Dawkowanie u osób poddawanych dializom

Pacjenci poddawani hemodializom powinni początkowo otrzymywać normalną dawkę nasycającą leku, a

następnie dodatkowo połowę dawki po każdej hemodializie.

Dializa otrzewnowa powoduje minimalne usuwanie leku. Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów

poddawanych dializom otrzewnowym.

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek należy stosować takie dawki, jak

zalecane u dorosłych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W zalecanych dawkach Bactrim jest z reguły dobrze tolerowany.

Często występującymi działaniami niepożądanymi (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów, ale częściej niż

u 1 na 100 pacjentów) są:

- reakcje skórne, w tym wykwity polekowe, złuszczające zapalenie skóry, wysypka, wysypka

grudkowo-plamista, wysypka odropodobna, rumień, świąd,

- mdłości, wymioty,

- podwyższenie aktywności enzymów (aminotransferaz),

- zwiększone stężenie azotu mocznikowego krwi i zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy.

Niezbyt często występującymi działaniami niepożądanymi (nie częściej niż u 1 na 100 osób) są:

- biegunka, rzekomobłoniaste zapalenie jelit,

- podwyższone stężenie bilirubiny (barwnik żółciowy), zapalenie wątroby,

- zakażenia grzybicze, np. kandydoza,

- drgawki,

- zaburzenie czynności nerek,

- pokrzywka.

Rzadko występującymi działaniami niepożądanymi (rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów, ale częściej niż

u 1 na 10 000 pacjentów) są:

zaburzenia krwi i układu chłonnego: większość obserwowanych zmian w obrazie krwi przebiega

łagodnie, bezobjawowo i ustępuje po odstawieniu leku. Najczęściej obserwowanymi zmianami były

zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia, granulocytopenia) i płytek krwi

(trombocytopenia), niedokrwistość (zmniejszenie ilości czerwonych krwinek): megaloblastyczna,

hemolityczna/ autoimmunologiczna, aplastyczna),

zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie języka,

- ból żył i zapalenie żył,

- zastój żółci (cholestaza),

- hipoglikemia (zmniejszenia stężenia cukru we krwi). Notowano przypadki u osób niechorujących na

cukrzycę leczonych ko-trimoksazolem, występującej zwykle po kilku dniach leczenia. Na

szczególne ryzyko narażeni są pacjenci z zaburzoną czynnością nerek, chorobami wątroby,

niedożywieni lub otrzymujący duże dawki ko-trimoksazolu;

- zaburzenia układu nerwowego (neuropatia w tym neuropatia obwodowa i nieprzyjemne wrażenia

zmysłowe, jak drętwienie, mrowienie, uczucie wibrowania, przebiegania prądu),

- omamy (halucynacje),

- krystaluria (obecność kryształów w moczu).

Bardzo rzadko występującymi możliwymi działaniami niepożądanymi (rzadziej niż u 1 na 10 000

pacjentów) są:

zaburzenia krwi i układu chłonnego, takie jak znaczne zmniejszenie ilości lub całkowity zanik

białych krwinek (agranulocytoza), równoczesne zmniejszenie ilości krwinek białych, czerwonych

oraz płytek krwi (pancytopenia), nieprawidłowa budowa hemoglobiny (methemoglobinemia),

- alergiczne zapalenie mięśnia sercowego,

- szumy uszne, zawroty głowy,

zapalenie błony naczyniowej oka,

martwica wątroby,

reakcje nadwrażliwości/reakcje alergiczne u pacjentów nadwrażliwych na składniki leku: np.

gorączka, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk mogący obejmować twarz i gardło, niekiedy

powodujący groźną dla życia duszność), reakcje anafilaktoidalne (o przebiegu podobnym do

opisanych powyżej reakcji alergicznych) oraz choroba posurowicza (reakcje skórne, bóle mięśni i

stawów, gorączka). Najczęstsze reakcje skórne obserwowane podczas stosowania leku Bactrim

wykazywały na ogół niewielkie nasilenie i szybko ustępowały po odstawieniu leku.

przypadki rozpadu tkanki mięśniowej (rabdomiolizy),

bezład (ataksja), zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jałowe lub wystąpienia podobnych jak w

zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych objawów,

śródmiąższowe zapalenie nerek, zwiększone wydzielanie moczu,

nacieki płucne obserwowane w związku z eozynofilowym lub alergicznym zapaleniem

pęcherzyków płucnych (patrz punkt 2). Objawiać się one mogą kaszlem, skróceniem oddechu

(zadyszką). Jeśli podobne objawy wystąpią lub nieoczekiwanie nastąpi ich nasilenie, należy zgłosić

się do lekarza, który rozważy przerwanie stosowania leku Bactrim.

- rumień wielopostaciowy (wysypki na skórze o różnym stopniu nasilenia), nadwrażliwość na światło

(podobnie jak w przypadku innych leków zawierających sulfonamidy), potencjalnie zagrażające

życiu wysypki skórne (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka -

choroba Lyella) wysypka polekowa, której towarzyszy zwiększenie liczby krwinek białych

kwasochłonnych we krwi oraz objawy ogólnoustrojowe, plamica i choroba Schönleina–Henocha

(martwicze zapalenie małych naczyń).

Do działań niepożądanych o częstości nieznanej (nie można jej ocenić na podstawie dostępnych danych)

należą:

- zapalenie naczyń siatkówki,

- ostre zapalenie trzustki. U niektórych pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki występowały ciężkie

choroby, w tym AIDS,

- zespół zanikania przewodów żółciowych,

- podwyższone stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia),

- zmniejszenie stężenia sodu we krwi (hiponatremia),

- bóle stawów i bóle mięśni,

- zapalenie naczyń mózgowych,

- zapalenie naczyń płucnych,

- zapalenie naczyń, martwicze zapalenie naczyń, ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (martwicze

zapalenie małych tętnic) oraz guzkowe zapalenie tętnic.

Bezpieczeństwo stosowania u pacjentów zakażonych wirusem HIV

Rodzaje działań niepożądanych w tej grupie pacjentów są podobne do występujących w ogólnej populacji

pacjentów stosujących lek Bactrim. Niektóre działania niepożądane mogą występować jednak częściej i

mieć inny obraz kliniczny. Różnice te dotyczą następujących objawów:

Bardzo często:

zmniejszenie liczby niektórych rodzajów krwinek (leukopenia, granulocytopenia i trombocytopenia);

zwiększenie stężenia potasu w surowicy (hiperkaliemia);

jadłowstręt, nudności z wymiotami lub bez, biegunka;

wysypka plamisto-grudkowa, świąd;

gorączka, zwykle z pojawieniem się wysypki plamisto-grudkowej;

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz).

Niezbyt często:

zmniejszenie stężenia sodu (hiponatremia) lub glukozy (hipoglikemia) w surowicy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C

02 - 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Bactrim

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30° C.

Po otwarciu butelki z lekiem, lek Bactrim syrop należy przechowywać w temperaturze

poniżej 25°C i może być zużyty do 20 dni po otwarciu butelki.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Bactrim

Substancjami czynnymi leku są sulfametoksazol i trimetoprim.

Pozostałe składniki to: celuloza zdyspergowana, propylu parahydroksybenzoesan, metylu

parahydroksybenzoesan, sorbitol 70%, polisorbat 80, esencja bananowa 85509 H, esencja

waniliowa 73690-36, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Bactrim i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera butelkę 100 ml z oranżowego szkła w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i importer

Roche Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39 B,

02- 672 Warszawa, Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki: