Atrovent

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Atrovent 0,25 mg/ml roztwór do nebulizacji
 • Dawkowanie:
 • 0,25 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do nebulizacji
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Atrovent 0,25 mg/ml roztwór do nebulizacji
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 20 ml, 5909990322114, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03221
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ATROVENT, 0,25 mg/ml, płyn do inhalacji z nebulizatora

Ipratropii bromidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Atrovent i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Atrovent

Jak stosować lek Atrovent

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Atrovent

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Atrovent i w jakim celu się go stosuje

Atrovent jest lekiem rozszerzającym oskrzela, o działaniu przeciwcholinergicznym. Atrovent jest

wskazany jako środek rozszerzający oskrzela w leczeniu podtrzymującym stanów skurczowych

oskrzeli w przebiegu przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), obejmującej przewlekłe

zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc oraz w astmie oskrzelowej.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Atrovent

Kiedy nie stosować leku Atrovent

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na atropinę lub jej pochodne, bądź którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Atrovent:

w przypadku wystąpienia powikłań dotyczących narządu wzroku, takich jak: ból oka lub

dyskomfort, niewyraźne widzenie, widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła lub zmienione

widzenie kolorów współistniejące z zaczerwienieniem oczu, należy niezwłocznie skonsultować się

z lekarzem, który oceni czy te objawy mogą być wynikiem powikłań (rozszerzenie źrenic,

zwiększenie ciśnienia w oku, jaskra z wąskim kątem przesączania).

jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania (zwiększone ciśnienie w oku).

jeśli u pacjenta występuje niedrożność dróg moczowych.

jeśli pacjent ma mukowiscydozę; mogą wystąpić zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego.

jeśli problemy z oddychaniem nie ustępują lub pogłębiają się: należy skontaktować się z lekarzem,

który zweryfikuje plan leczenia. Lekarz może uznać konieczność włączenia dodatkowych leków.

Nigdy nie należy przekraczać przepisanej dawki, gdyż może to prowadzić do wystąpienia ciężkich

działań niepożądanych.

Nie wolno dopuścić, aby płyn lub rozpylany podczas inhalacji lek dostał się do oczu. Zaleca się, by płyn

rozpylany z nebulizatora podawany był przez ustnik. W przypadku braku ustnika i stosowania maski do

nebulizacji, musi być ona dobrze dopasowana.

Po podaniu leku mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości typu natychmiastowego, co potwierdziły

rzadkie przypadki pokrzywki, obrzęku naczynioruchowego (nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych,

mogący powodować trudności w oddychaniu), wysypki, skurczu oskrzeli, obrzęku błony śluzowej

jamy ustnej i gardła oraz szybko postępujących, zagrażających życiu reakcji alergicznych.

Inne leki i Atrovent

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leki pobudzające receptory beta-2-adrenergiczne i pochodne ksantynowe (teofilina) mogą nasilać

działanie rozszerzające oskrzela.

Podczas jednoczesnego stosowania leku Atrovent i leków pobudzających receptory beta-adrenergiczne

istnieje ryzyko wystąpienia ostrej jaskry u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania

w wywiadzie.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Chociaż badania przedkliniczne nie wykazały niekorzystnego oddziaływania bromku ipratropiowego

na nienarodzone dzieci, należy stosować lek Atrovent w ciąży jedynie wtedy, gdy lekarz uzna to za

konieczne.

Nie wiadomo, czy ipratropium przenika do mleka kobiecego. Dlatego należy stosować lek Atrovent u

kobiet karmiących piersią jedynie wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn. Jednakże, podczas leczenia lekiem Atrovent mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak:

zawroty głowy, zaburzenia ostrości widzenia, rozszerzenie źrenic i niewyraźne widzenie. Dlatego,

jeżeli wystąpią wyżej wymienione działania niepożądane, pacjent powinien unikać potencjalnie

niebezpiecznych czynności, takich jak prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Atrovent zawiera chlorek benzalkoniowy.

Lek zawiera chlorek benzalkoniowy jako środek konserwujący, w ilości 0,01 g/100 ml i disodu

edetynian dwuwodny jako stabilizator.

Wykazano, że u pacjentów z nadwrażliwością dróg oddechowych lek może powodować skurcz

oskrzeli podczas inhalacji.

3.

Jak stosować lek Atrovent

Lek Atrovent należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli leczenie nie przynosi znaczącej poprawy lub jeśli stan pacjenta ulega pogorszeniu oraz w

przypadku nagłej lub gwałtownie nasilającej się duszności (trudności w oddychaniu) pacjent powinien

natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dobowej dawki.

Lekarz dostosuje dawkowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta. Jeśli nie zalecono inaczej, stosuje

się następujące dawkowanie (20 kropli = około 1 ml; 1 kropla = 0,0125 mg bezwodnego bromku

ipratropiowego):

Leczenie podtrzymujące:

Dorośli (w tym osoby w wieku podeszłym) oraz młodzież w wieku powyżej 14 lat:

2,0 ml (40 kropli = 0,5 mg) 3 do 4 razy na dobę

Dzieci w wieku od 6 do 14 lat:

Ilość informacji dotyczących stosowania leku w tej grupie wiekowej jest ograniczona, inhalacje

zgodnie z zalecanym poniżej dawkowaniem powinny odbywać się pod kontrolą lekarza:

1,0 ml (20 kropli = 0,25 mg) 3 do 4 razy na dobę

Dzieci w wieku poniżej 6 lat:

Ilość informacji dotyczących stosowania leku w tej grupie wiekowej jest ograniczona, inhalacje

zgodnie z zalecanym poniżej dawkowaniem powinny odbywać się pod kontrolą lekarza:

0,4 – 1,0 ml (8 - 20 kropli = 0,1 – 0,25 mg) 3 do 4 razy na dobę

Podawanie leku w dawce dobowej większej niż 2 mg u osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej

14 lat oraz 1 mg u dzieci w wieku poniżej 14 lat powinno odbywać się pod kontrolą lekarza.

Sposób podawania

Lek Atrovent należy stosować dokładnie jak opisano poniżej:

Lek Atrovent jest przeznaczony do podania wziewnego z użyciem odpowiednich urządzeń do

nebulizacji.

Nie należy leku Atrovent stosować doustnie.

Lek Atrovent może być podawany za

pomocą dostępnych w sprzedaży urządzeń do nebulizacji. Pacjenci powinni zastosować się do

instrukcji dotyczącej właściwego użycia, przechowywania i utrzymywania w czystości nebulizatora,

opracowanej przez wytwórcę danego nebulizatora.

Dawkowanie może zależeć od sposobu inhalacji i jakości nebulizacji. Długość trwania inhalacji może

być regulowana objętością rozcieńczonego roztworu.

Zalecaną dawkę leku należy rozcieńczyć solą fizjologiczną do objętości 3 - 4 ml, rozpylić przy użyciu

aparatu do nebulizacji i inhalować do momentu zużycia roztworu. Nie należy rozcieńczać leku

Atrovent wodą destylowaną. Rozcieńczony roztwór należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Niewykorzystany, rozcieńczony roztwór należy wyrzucić. Roztwór należy rozcieńczać bezpośrednio

przed każdym użyciem.

Lek może być stosowany łącznie z inhalacjami leków ułatwiających wydzielanie i rozrzedzanie śluzu,

np. Mucosolvan inhalacje, płyn do inhalacji z nebulizatora.

Nie należy stosować jednocześnie w tym samym nebulizatorze leku Atrovent i kromoglikanu

disodowego, gdyż może to spowodować wytrącenie się osadu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Atrovent

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Mogą wystąpić łagodne objawy przedawkowania bromku ipratropiowego, takie jak: suchość błony

śluzowej jamy ustnej, zaburzenia ostrości widzenia oraz przyspieszenie czynności serca.

Pominięcie zastosowania leku Atrovent

Jeśli lek Atrovent przepisano do regularnego stosowania, a pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku,

należy ją przyjąć możliwie szybko, jednak nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia

pominiętej dawki. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Atrovent

W przypadku przerwania stosowania leku Atrovent, trudności w oddychaniu mogą wystąpić ponownie

lub mogą się nasilić. Dlatego też należy stosować lek Atrovent przez tak długo, jak zalecił lekarz.

W każdym przypadku należy porozmawiać z lekarzem przed zakończeniem stosowania leku Atrovent.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podobnie, jak wszystkie leki podawane drogą wziewną, lek Atrovent może wywołać objawy

miejscowego podrażnienia. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi, opisanymi w

badaniach klinicznych, były: ból głowy, podrażnienie gardła, kaszel, suchość błony śluzowej jamy

ustnej, zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego (w tym zaparcia, biegunka i wymioty), nudności

i zawroty głowy.

Częstość występowania działań niepożądanych została podana według następującej klasyfikacji:

Bardzo często: występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Często: występują częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów

Niezbyt często: występują częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów

Rzadko: występują częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów

Bardzo rzadko: występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Często:

ból głowy, zawroty głowy,

podrażnienie gardła, kaszel, suchość błony śluzowej jamy ustnej,

nudności, zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego.

Niezbyt często:

kołatanie serca, częstoskurcz nadkomorowy (nadmiernie szybkie bicie serca),

niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenic, zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, jaskra, ból oka,

aureola wzrokowa, przekrwienie spojówki (zaczerwienienie białej części oka), obrzęk rogówki

(obrzęk ochronnej warstwy zewnętrznej oka),

zwężenie dróg oddechowych, wywołane inhalacją (paradoksalne) zwężenie dróg oddechowych,

skurcz krtani (nagłe skurcze strun głosowych, które mogą mieć wpływ na oddychanie i mowę),

obrzęk błony śluzowej gardła (obrzęk górnej części gardła), suchość w gardle,

biegunka, zaparcia, wymioty, zapalenie jamy ustnej, obrzęk jamy ustnej,

zatrzymanie moczu,

wysypka, świąd,

obrzęk naczynioruchowy (nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych, mogący powodować trudności

w oddychaniu) języka, ust i twarzy, nadwrażliwość, szybko postępujące, zagrażające życiu reakcje

alergiczne (reakcje anafilaktyczne). Jeśli wystąpią takie działania niepożądane, należy natychmiast

skontaktować się z lekarzem.

Rzadko:

migotanie przedsionków (bardzo szybkie, nieregularne bicie serca), przyspieszenie czynności

serca,

zaburzenia akomodacji (zaburzenia ostrości widzenia),

pokrzywka.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-

mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi

odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego. Dzięki zgłaszaniu działań

niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Atrovent

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin

ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Atrovent

Substancją czynną leku jest ipratropiowy bromek (

Ipratropii bromidum

). 1 ml (20 kropli) zawiera

261 mikrogramów ipratropiowego bromku jednowodnego, co odpowiada 250 mikrogramom

ipratropiowego bromku bezwodnego.

Pozostałe składniki leku to: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian dwuwodny, sodu chlorek,

kwas solny 1 mol (do ustalenia pH), wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Atrovent i co zawiera opakowanie

1 butelka zawiera 20 ml płynu do inhalacji

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim/Rhein

Niemcy

Wytwórca:

Istituto de Angeli S.r.l.

Localita Prulli, 103/C

I-50066 Reggello (FI)

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

ul. F. Klimczaka 1

02-797 Warszawa

Tel.: +48 22 699 0 699

Data ostatniej aktualizacji ulotki: