Aspimag

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Aspimag 150 mg + 21 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 150 mg + 21 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Aspimag 150 mg + 21 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl., 5909990011629, OTC; 100 tabl., 5909990011636, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00116
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Aspimag, 150 mg + 21 mg, tabletki

Acidum acetylsalicylicum + Magnesii oxidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub

według zaleceń lekarza.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest Aspimag i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aspimag

Jak stosować Aspimag

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Aspimag

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Aspimag i w jakim celu się go stosuje

Kwas acetylosalicylowy stosowany zgodnie z zaleceniami, zmniejsza ryzyko powstawania

zakrzepów naczyniowych poprzez wybiórcze hamowanie syntezy tromboksanu – silnego

aktywatora agregacji płytek krwi.

Wskazania do stosowania leku Aspimag

W chorobie niedokrwiennej serca i innych chorobach, w których występuje nadmierna

krzepliwość krwi, po zabiegach udrażniania naczyń, zawale serca i udarze niedokrwiennym

mózgu, wszczepieniu protez naczyniowych i zastawek serca. Zapobiegawczo u osób

zagrożonych dużym ryzykiem wystąpienia zatoru naczyniowego.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aspimag

Kiedy nie stosować leku Aspimag:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy, salicylany, tlenek

magnezu lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie

w przebiegu zakażeń wirusowych u dzieci i młodzieży (grypie, ospie wietrznej);

jeśli u pacjenta stwierdzono skazę krwotoczną;

jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy;

w ostatnim trymestrze ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aspimag należy omówić to z lekarzem.

Należy rozważyć stosunek ryzyka do korzyści przy uczuleniu na niesteroidowe leki

przeciwzapalne lub inne substancje, przy równoczesnym stosowaniu innych leków

wpływających na krzepnięcie krwi, przy znacznej niewydolności wątroby, nerek oraz

przebytej czy też trwającej chorobie wrzodowej.

W związku z możliwością wystąpienia zespołu Reye’a – rzadkiej, ale ciężkiej choroby – leki

zawierające kwas acetylosalicylowy stosuje się w czasie chorób gorączkowych u dzieci

i młodzieży poniżej 12 lat wyłącznie na zalecenie lekarza.

Pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego, gorączką

sienną lub obrzękiem błony śluzowej nosa (polipy nosa) mogą reagować na niesteroidowe

leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej

(obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci.

Aspimag a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Kwas acetylosalicylowy nasila działanie leków przeciwzakrzepowych, zwiększa ryzyko

krwawień z przewodu pokarmowego podczas jednoczesnego stosowania kortykosteroidów

lub picia alkoholu. Nasila działanie oraz objawy niepożądane niesteroidowych leków

przeciwzapalnych, działanie pochodnych sulfonylomocznika, metotreksatu, sulfonamidów

i ich połączeń oraz kwasu walproinowego. Zwiększa stężenie w osoczu digoksyny,

barbituranów i związków litu. Osłabia działanie antagonistów aldosteronu i pętlowych leków

moczopędnych, leków przeciw nadciśnieniu i przeciwdnawych zwiększających wydalanie

kwasu moczowego.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy

planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla

matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie należy go stosować

w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować wady płodu i komplikacje w czasie

porodu.

Kwas acetylosalicylowy w niewielkich ilościach przenika do mleka kobiecego. Dlatego, jeśli

możliwe, należy unikać stosowania leku w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów

mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Aspimag zawiera sacharozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować Aspimag

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub

według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawki

Dorośli:

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka to

tabletki doustnie w czasie posiłku raz na dobę lub 1 tabletka co drugi dzień.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aspimag

Objawami przedawkowania mogą być: przyspieszenie oddechu, nudności, wymioty,

zaburzenia widzenia i słuchu, bóle i zawroty głowy, dezorientacja, obniżenie poziomu

glukozy we krwi, wykwity skórne.

W przypadku ostrego zatrucia mogą wystąpić: majaczenie, drżenia, duszność, nadmierna

potliwość, pobudzenie, wysoka gorączka, śpiączka.

Pominięcie zastosowania leku Aspimag

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Częstość możliwych działań niepożądanych określono następująco:

bardzo często: (występują u więcej niż 1 osoby na 10);

często: (występują u 1 do 10 osób na 100);

niezbyt często: (występują u 1 do 10 osób na 1 000);

rzadko: (występują u 1 do 10 osób na 10 000);

bardzo rzadko: (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000);

nieznana: (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: nudności, biegunka, wymioty, krwawienia z przewodu pokarmowego

(czarne, smoliste stolce; niedokrwistość z niedoboru żelaza), rozwój wrzodów

trawiennych z krwawieniem i perforacją

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: nasilenie objawów dny moczanowej, zaburzenia czynności nerek

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko: napad duszności

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: reakcje skórne, w tym reakcje skórne o ciężkim przebiegu

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz)

Inne: zespół Reye’a, zawroty głowy oraz szumy uszne (zwłaszcza u dzieci i pacjentów

w podeszłym wieku mogą być objawami przedawkowania)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Aspimag

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Aspimag

Substancjami czynnymi leku są kwas acetylosalicylowy oraz magnezu tlenek.

1 tabletka zawiera 150 mg kwasu acetylosalicylowego i 21 mg magnezu tlenku.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sacharoza, skrobia ziemniaczana,

krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy, talk.

Jak wygląda Aspimag i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 50 lub 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

Tel. (42) 22 53 100

Wytwórca:

Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA

ul. J. Lea 208

30 –133 Kraków, Polska

tel. 12 639 27 27

Data ostatniej aktualizacji ulotki: