Asparaginase 5000 medac

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Asparaginase 5000 medac 5 000 j.m. proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 5 000 j.m.
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Asparaginase 5000 medac 5 000 j.m. proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 fiol., 5909990945412, Lz; 5 fiol., 5909990945429, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09454
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

pal (PL) Asparaginase 5000/10000 medac, 5000 IU/10000 IU powder for solution for injection

National version: 10/2016

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Asparaginase 5000 medac

Asparaginase 10000 medac

(Asparaginasum)

5000 j.m. lub 10000 j.m.

Proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż

może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Asparaginase 5000 medac lub Asparaginase 10000 medac i w jakim celu się go

stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Asparaginase 5000 medac lub Asparaginase

10000 medac

Jak stosować lek Asparaginase 5000 medac lub Asparaginase 10000 medac

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Asparaginase 5000 medac lub Asparaginase 10000 medac

Inne informacje

1.

CO TO JEST LEK ASPARAGINASE 5000 MEDAC LUB ASPARAGINASE

10000 MEDAC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek zawiera asparaginazę, enzym katalizujący rozszczepienie L-asparaginy na kwas asparaginowy i

amoniak.

Przyjmuje się, że L-asparaginaza działa poprzez zmniejszenie stężenia L-asparaginy w komórkach

białaczkowych, co prowadzi do zahamowania syntezy białek w komórkach nowotworowych.

Wskazania do stosowania:

Skojarzone leczenie przeciwnowotworowe ostrej białaczki limfatycznej u dzieci i dorosłych oraz

chłoniaka nieziarniczego u dzieci.

2.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ASPARAGINASE

5000 MEDAC LUB ASPARAGINASE 10000 MEDAC

Kiedy nie stosować leku Asparaginase 5000 medac lub Asparaginase 10000 medac

jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na asparaginazę uzyskaną ze szczepu Escherichia coli

lub którykolwiek składnik leku;

jeśli u pacjenta stwierdzono zapalenia trzustki lub występuje zapalenie trzustki w wywiadzie,

ponieważ ostre krwotoczne zapalenie trzustki występowało w wyniku leczenia asparaginazą.

pal (PL) Asparaginase 5000/10000 medac, 5000 IU/10000 IU powder for solution for injection

National version: 10/2016

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Asparaginase 5000 medac lub Asparaginase

10000 medac

należy stosować skuteczną antykoncepcje w trakcie i przynajmniej 3 miesiące po zakończeniu

leczenia asparaginazą.

w pojedynczych przypadkach obserwowano tworzenie się torbieli rzekomych w trzustce

(najpóźniej 4 miesiące po zakończeniu leczenia). Dlatego należy monitorować stan pacjenta za

pomocą odpowiednich metod (np. sonografia) przez 4 miesiące po ostatnim podaniu leku.

zaleca się regularne oznaczanie stężenia glukozy w moczu i we krwi w czasie leczenia

asparaginazą, ponieważ może wystąpić hiperglikemia.

dla zmniejszenia ryzyka możliwej reakcji alergicznej spowodowanej przez IgE, u pacjenta należy

przed rozpoczęciem leczenia i przed wznowieniem leczenia przeprowadzić albo skórną próbę

uczuleniową (nanieść 1 kroplę przygotowanego roztworu do wstrzykiwań na wewnętrzną stronę

przedramienia i nakłuć jałową kaniulą naskórek przez kroplę roztworu. Unikać krwawienia. Po

3 minutach zetrzeć delikatnie kroplę leku. Po następnych 20 - 60 minutach odczytać reakcję: jeśli

pojawi się zaczerwienienie i bąbel wokół miejsca ukłucia, nie należy ponownie podawać leku) lub

śródskórne wstrzyknięcie (zwiększając stężenia, odpowiednio rozcieńczonego leku). Zaleca się

także przeprowadzenie dożylnej próby uczuleniowej w przypadku dożylnego podania (1000 j.m.

dożylnie jako krótki wlew na godzinę przed leczeniem).

Często należy oznaczać aktywność amylazy surowicy w celu wykrycia wczesnych objawów zapalenia

trzustki. W wypadku wystąpienia zapalenia trzustki asparaginazę należy odstawić. Podczas leczenia

asparaginazą może nastąpić wzrost stężenia kwasu moczowego w surowicy.

Nie należy mieszać leku z innymi lekami!

Stosowanie leku Asparaginase 5000 medac lub Asparaginase 10000 medac z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które

wydawane są bez recepty.

Leczenie winkrystyną bezpośrednio przed podaniem lub w tym samym czasie zwiększa toksyczność

leku i zwiększa ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznych.

Jednoczesne leczenie prednizolonem może zwiększać ryzyko zaburzeń krzepnięcia.

Interakcje z metotreksatem i cytarabiną mogą przebiegać w różny sposób: wcześniejsze podanie może

synergistycznie zwiększać efekt asparaginazy. Jeśli asparaginaza jest użyta pierwsza, jej efekt może

być antagonistycznie osłabiony przez metotreksat lub cytarabinę.

Asparaginaza może nasilać toksyczność innych leków metabolizowanych w wątrobie, poprzez wpływ

na czynność wątroby.

Ciąża:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Lek Asparaginase 5000 medac lub Asparaginase 10000 medac może być stosowany, tylko jeśli

potencjalne korzyści przeważają potencjalne ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

W trakcie leczenia należy przerwać karmienie piersią.

Nie wiadomo, czy produkt przenika do mleka matki. Ponieważ wiele leków przenika do mleka matki

istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych u dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn,

zwłaszcza w połączeniu z alkoholem.

pal (PL) Asparaginase 5000/10000 medac, 5000 IU/10000 IU powder for solution for injection

National version: 10/2016

3.

JAK STOSOWAĆ LEK ASPARAGINASE 5000 MEDAC LUB ASPARAGINASE

10000 MEDAC

Lek Asparaginase 5000 medac lub Asparaginase 10000 medac należy stosować zgodnie z zaleceniami

lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać skórna próbę uczuleniową (patrz pkt. 4.4).

W monoterapii lek Asparaginase 5000 medac lub Asparaginase 10000 medac stosowany jest tylko w

wyjątkowych sytuacjach. Jeśli lekarz nie przepisze inaczej, zwykle u dzieci i dorosłych podawany jest

dożylnie w dawce 200 j.m./kg masy ciała/dobę.

W leczeniu skojarzonym w fazach indukcji, reindukcji oraz konsolidacji podawane są z różną

częstotliwością, różne dawki asparaginazy - od 3000 j.m./m² powierzchni ciała na dobę do

45000 j.m./m² powierzchni ciała na dobę. Duże dawki mogą być podawane wyłącznie dożylnie!

Lek Asparaginase 5000 medac lub Asparaginase 10000 medac stosowany jest przeważnie w

schematach skojarzonej chemioterapii z innymi środkami cytostatycznymi. W leczeniu skojarzonym

muszą być stosowane specjalne, zawarte w protokołach leczniczych, wytyczne odnośnie dawkowania,

sposobu podawania i czasu trwania leczenia.

Przeciętna dawka do wstrzyknięć domięśniowych wynosi odpowiednio 100 – 400 j.m./kg na dobę i

3000 – 12000 j.m./m²

na dobę. Nie należy podawać więcej niż 5000 j.m. w 2 ml w jedno miejsce

wstrzyknięcia. Stosując więcej niż 5000 j.m. w jednej dawce asparaginazę należy podawać w kilku

wstrzyknięciach w różne miejsca.

Sposób podawania

Lek Asparaginase 5000 medac lub Asparaginase 10000 medac powinien być podawany wyłącznie

przez lekarza z doświadczeniem w terapii przeciwnowotworowej z zastosowaniem środków

cytostatycznych.

W przypadku ciągłego wlewu dożylnego po przygotowaniu roztworu według wskazówek, wyliczoną

ilość asparaginazy należy rozpuścić w 250 – 500 ml 0,9 % roztworu chlorku sodu lub 5 % roztworu

glukozy i podawać we wlewie przez kilka godzin.

W celu przygotowania roztworu należy wstrzyknąć odpowiednio 2,0 (4,0) ml wody do wstrzykiwań

do fiolki z proszkiem. Wodę do wstrzykiwań należy wstrzykiwać ostrożnie nie na samą substancję

ale po wewnętrznej ściance fiolki. Rozpuszczenia dokonuje się przez obracanie fiolki w dłoniach, nie

wstrząsając jej zawartości (unikać tworzenia się piany)! Przygotowany roztwór może lekko

opalizować.

Tak przygotowany roztwór może być użyty bez dalszego rozpuszczania do wstrzyknięć

domięśniowych.

Czas trwania leczenia

Asparaginazę należy podawać jako pojedynczy środek lub w terapii skojarzonej do zakończenia

całkowitego cyklu terapii. Jeśli wystąpią przeciwwskazania do stosowania apsaraginazy z powodu

działań niepożądanych lub uszkodzenia narządów, należy rozważyć przerwanie terapii.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Asparaginase 5000 medac lub Asparaginase 10000 medac

jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

pal (PL) Asparaginase 5000/10000 medac, 5000 IU/10000 IU powder for solution for injection

National version: 10/2016

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Asparaginase 5000 medac lub Asparaginase

10000 medac

W razie przyjęcia większej niż zalecane dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

W czasie stosowania leczenia asparaginazą mogą wystąpić następujące sytuacje zagrażające życiu:

reakcje alergiczne o normalnym i ciężkim przebiegu oraz reakcje podobne do alergicznych.

stany hiperglikemii, które mogą być opanowane przez zastosowanie insuliny.

zmiany w układzie krzepnięcia, które mogą wymagać leczenia substytucyjnego świeżym osoczem

dla zmniejszenia ryzyka krwotoku.

Pominięcie zastosowania dawki leku Asparaginase 5000 medac lub Asparaginase 10000 medac:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Asparaginase 5000 medac lub Asparaginase 10000 medac

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza

4.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek Asparaginase 5000 medac lub Asparaginase 10000 medac może powodować

działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często:

reakcje alergiczne, tj. wysypka, pokrzywka;

Pojedyncze przypadki: martwica toksyczno-rozpływna naskórka (zespół Lyella);

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Rzadko:

trudności

oddychaniu,

pojedynczych

przypadkach

prowadzące

wstrząsu anafilaktycznego;

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często:

zmęczenie;

Często:

wzrost temperatury ciała;

Rzadko:

zagrażająca życiu wysoka temperatura (hiperpireksja);

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko:

zaburzenia czynności trzustki; ostre zapalenie trzustki; obniżenie tolerancji

glukozy;

zmniejszenie

stężenia

insuliny;

zaburzenia

czynności

wątroby;

zwiększenie aktywności transaminaz, fosfatazy zasadowej, LDH i stężenia

bilirubiny w surowicy krwi;

Bardzo rzadko:

krwotoczne zapalenie trzustki, kwasica ketonowa, obniżenie stężenia albumin

w surowicy krwi;

Pojedyncze przypadki: torbiele

rzekome

trzustce,

zastój

żółci,

żółtaczka,

martwica

komórek

wątroby;

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Niezbyt często:

zaburzenia krzepnięcia krwi i fibrynolizy;

Rzadko:

zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, zakrzepica,

Bardzo rzadko:

skrzepliny w naczyniach krwionośnych (zakrzepy z zatorami), krwawienia

(krwotoki z udarem i utratą przytomności);

Pojedyncze przypadki: niedokrwistość hemolityczna;

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Niezbyt często:

nudności, wymioty, brak łaknienia;

pal (PL) Asparaginase 5000/10000 medac, 5000 IU/10000 IU powder for solution for injection

National version: 10/2016

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Rzadko:

zwiększenie

stężenia

azotu

mocznikowego,

przednerkowe

zaburzenia

równowagi metabolicznej, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi

(hiperurikemia);

Zaburzenia układu nerwowego:

Rzadko:

letarg, patologiczna senność, stany dezorientacji;

Bardzo rzadko:

kurcze;

Zaburzenia endokrynologiczne:

Pojedyncze przypadki: przejściowa wtórna niedoczynność tarczycy, zmniejszenie stężenia globuliny

wiążącej tyroksynę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ASPARAGINASE 5000 MEDAC LUB ASPARAGINASE

10000 MEDAC

Przechowywać w lodówce (2 ˚C – 8 ˚C).Chronić od światła.

Przygotowany roztwór (po rozpuszczeniu w wodzie do wstrzykiwań) przechowywać maksymalnie do

6 godzin.

Tylko do jednorazowego użytku!

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

6.

INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Asparaginase 5000 medac lub Asparaginase 10000 medac

Substancją czynną leku jest asparaginaza.

Jak wygląda lek Asparaginase 5000 medac lub Asparaginase 10000 medac i co zawiera

opakowanie

Asparaginase 5000 medac lub Asparaginase 10000 medac to proszek do sporządzania roztworu do

wstrzykiwań.

Opakowanie zawiera 1 lub 5 fiolek w tekturowym pudełku.

pal (PL) Asparaginase 5000/10000 medac, 5000 IU/10000 IU powder for solution for injection

National version: 10/2016

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny y wytwórca:

medac

Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Niemcy

Tel.: +49 4103 8006 0

Fax.: +49 4103 8006 100

e-mail: contact@medac.de

Data zatwierdzenia ulotki:

21-11-2018

Setting of an import tolerance for mandipropamid in cocoa beans

Setting of an import tolerance for mandipropamid in cocoa beans

Published on: Tue, 20 Nov 2018 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Syngenta Agro GmbH submitted a request to the competent national authority in Austria to set a maximum residue level (MRL) for the active substance mandipropamid in cocoa beans imported from Nigeria and Cameroon. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal of 0.06 mg/kg. Adequate analytical methods for enforcement are available to control the res...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-10-2018

Public Notification: FX75000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: FX75000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use FX75000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Black Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Black Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Black Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Krazzy Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Krazzy Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Krazzy Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Boss Rhino 15000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Boss Rhino 15000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Boss Rhino 15000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Gold Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Gold Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Gold Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Platinum Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Platinum Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Platinum Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-6-2018

Public Notification: Black Stallion 35000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Black Stallion 35000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Black Stallion 35000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified by FDA during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-4-2018

'Rhino 69 Extreme 50000' Recalled due to Presence of Active Ingredient 'Tadalafil'

'Rhino 69 Extreme 50000' Recalled due to Presence of Active Ingredient 'Tadalafil'

AMA Wholesale Inc. (Distributor/Re-seller), is voluntarily recalling Rhino 69 Extreme 50000 capsules to the consumer level. FDA analysis found the product to be tainted with undeclared tadalafil. Tadalafil is an active ingredient in a FDA-approved prescription drug that is used for erectile dysfunction.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-3-2018

Public Notification: Rhino 69 Extreme 50000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Rhino 69 Extreme 50000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Rhino 69 Extreme 50000, a product promoted and sold for sexual enhancement on various websites, including www.bonanza.com, and possibly in some retail stores.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-2-2019

Imatinib Medac (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Imatinib Medac (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Imatinib Medac (Active substance: Imatinib) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2019)849 of Mon, 04 Feb 2019

Europe -DG Health and Food Safety

23-1-2019


Withdrawn application: Graspa, asparaginase, Date of withdrawal: 22/06/2018, Initial authorisation

Withdrawn application: Graspa, asparaginase, Date of withdrawal: 22/06/2018, Initial authorisation

Withdrawn application: Graspa, asparaginase, Date of withdrawal: 22/06/2018, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

6-8-2018

Temomedac (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Temomedac (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Temomedac (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5389 of Mon, 06 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2044 (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

EU/3/18/2044 (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

EU/3/18/2044 (Active substance: Allogeneic bone marrow derived mesenchymal stromal cells, ex-vivo expanded) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5276 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/023/18

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Spectrila (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Spectrila (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Spectrila (Active substance: asparaginase) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4246 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

Withdrawn application: Graspa, asparaginase, Initial authorisation

Withdrawn application: Graspa, asparaginase, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

25-6-2018

Leflunomide medac (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Leflunomide medac (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Leflunomide medac (Active substance: leflunomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4016 of Mon, 25 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety