Asmag B

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Asmag B 20 mg + 0,25 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 20 mg + 0,25 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Asmag B 20 mg + 0,25 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl., 5909990750016, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07500
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

ASMAG B

20 mg jonów magnezu + 0,25 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki

Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 30 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Asmag B i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Asmag B

3. Jak stosować lek Asmag B

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Asmag B

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Asmag B i w jakim celu się go stosuje

Asmag B jest lekiem zawierającym magnez i witaminę B

Witamina B

zwiększa wchłanianie magnezu oraz zmniejsza jego wydalanie z moczem.

Magnez wywiera ochronny wpływ na mięsień sercowy, bierze udział w rozwoju i mineralizacji kości, jest

niezbędny do syntezy niektórych hormonów, np. insuliny, przeciwdziała stresom, niedotlenieniu,

uczuleniom i stanom zapalnym.

Niedobór magnezu osłabia odporność organizmu, prowadzi do zaburzeń układu krążenia, układu

nerwowego, mięśni i tkanki kostnej oraz przyspiesza rozwój miażdżycy naczyń krwionośnych.

Wskazania do stosowania:

uzupełnianie niedoboru magnezu w organizmie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Asmag B

Kiedy nie stosować leku Asmag B

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych

składników leku (wymienione w punkcie 6);

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek;

jeśli pacjent ma zwiększone stężenie magnezu we krwi;

jeśli pacjent ma zaburzenia pracy serca (uczucie zbyt wolnego, szybkiego lub nierównego bicia

serca);

jeśli pacjent ma chorobę zwaną myasthenia gravis (rzadka choroba objawiająca się nadmiernym

osłabieniem mięśni);

jeśli pacjent ma biegunkę;

jeśli pacjent jest leczony antybiotykami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek podawany w dawce większej niż zalecana może powodować biegunkę.

Dzieci

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Asmag B a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Asmag B jednocześnie z następującymi lekami:

antybiotyki z grupy tetracyklin;

doustne leki przeciwzakrzepowe pochodne hydroksykumaryny (leki te zapobiegają powstawaniu

skrzepów we krwi);

leki lub suplementy diety zawierające fosforany, wapń i żelazo.

Leki te stosowane razem z lekiem Asmag B osłabiają jego wchłanianie z przewodu pokarmowego, przez co

zmniejszają jego skuteczność.

Stosowanie leku Asmag B z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Ciąża karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Asmag B zawiera laktozę jednowodną. Jedna tabletka zawiera 49,75 mg laktozy jednowodnej. Jeżeli

stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z

lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Asmag B

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub zgodnie z

zaleceniem lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat

Doustnie, 3 tabletki 4 razy na dobę.

Stosowanie u dzieci

Doustnie, 1 tabletka 2 do 3 razy na dobę.

Asmag B należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Zastosowanie większej niż zaleca dawki leku Asmag B

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Mogą wystąpić objawy przedawkowania leku (wymienione w punkcie 4).

Pominięcie zastosowania dawki leku Asmag B

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania zgodnie z zalecanym dawkowaniem nie obserwowano działań niepożądanych.

Zastosowanie większej dawki leku może spowodować wystąpienie objawów niepożądanych, takich jak:

nudności, wymioty, biegunka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al.

Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301,

fax: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Asmag B

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować leku Asmag B po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Asmag B

Substancjami czynnymi leku są: magnezu wodoroasparaginian czterowodny oraz pirydoksyny

chlorowodorek. Jedna tabletka zawiera: 20 mg jonów magnezu w postaci 300 mg magnezu

wodoroasparaginianu czterowodnego oraz 0,25 mg pirydoksyny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna, magnezu

stearynian, dekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), metyloceluloza.

Jak wygląda Asmag B i co zawiera opakowanie

Asmag B ma postać białych, okrągłych, obustronnie płaskich tabletek.

Dostępne opakowanie: 50 tabletek w pojemniku w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.

ul. Św. Wojciech 29

61-749 Poznań

tel.: +48 61 852 63 53

e-mail: info@farmapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

Informacja dla niewidomych i słabowidzących: treść ulotki dostępna pod darmowym

nr telefonu 0800 706 848.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 12.06.2017